Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania bezpieczeństwem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Change management is considered to be an important element of safety management systems, lack of which can lead to industrial accidents and disasters. Therefore, risk management related to changes introduced to the railway system has become one of the processes covered by regulations aimed at harmonising the rules of railway transport in the whole European Union (EU). This article presents the results of a comparative analysis of available source materials in terms of determining the manner and level of implementation of EU-wide rules for risk management related to introduced changes. The analysis was based on data from five selected EU Member States. A common issue raised in practically all of the reports analysed is the lack of detailed definitions of terms such as significant change, insignificant change, the impact of change on the safety of the railway system. Attempts to solve this situation have been specified by us and evaluated from the viewpoint of safety engineering.
2
Content available remote Analiza ryzyka w procesie nadzoru
PL
Artykuł podejmuje temat zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w aspekcie nadzoru opartym o analizę ryzyka (podejście RBO Risk Based Oversight). Przedstawiony został proces opracowywania i stosowania aktów prawnych i dokumentów niezbędnych do sprawowania nadzoru na poszczególnych szczeblach (organizacji lotniczych, państwa członkowskiego, europejskim) z zastosowaniem wyników analiz ryzyka oraz wskaźników bezpieczeństwa SPI (Safety Performance Indicators). Wskazano istotę i cel podejścia RBO przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością lotniczą oraz przedstawiono poziom adaptacji i wdrożenia podejścia RBO przez polski nadzór nad lotnictwem cywilnym. Poruszono również kwestię wdrożenia i efektywności działania systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS (Safety Management System) na poziomie organizacji lotniczych oraz idei Just Culture jako drogi do zwiększania świadomości i zachęcenia do zgłaszania niepożądanych i nieprawidłowości mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, bez obawy o konsekwencje. W artykule uwzględniono również nowelizację prawa UE - rozporządzenia 2018/1139 tzw. nowego rozporządzenia bazowego (NBR - New Basic Regulation), która umożliwia zastosowanie przepisów do statków powietrznych lotnictwa państwowego prowadzących działania wojskowe, celne, policyjne, poszukiwawczo-ratownicze, przeciwpożarowe, w zakresie kontroli granic i ochrony wybrzeża lub innych działań w interesie publicznym na rzecz bezpieczeństwa, interoperacyjności i efektywności.
EN
The article deals with the theoretical and practical aspects of safety management in civil aviation. Presented the process of approach of Risk Based Oversight (RBO) and application of legal acts and documents necessary for oversight at particular levels (aviation organization, member state, European). One of the main activity of the implementation and eff ectiveness of the Safety Management System (SMS) management system in air organizations are the effective systems for occurrence reporting and the Just Culture idea. The article also includes an amendment to EU law - Regulation 2018/1139, so-called the new Basic Regulation (NBR - New Basic Regulation), which makes it possible to apply the law to state aviation aircraft carrying out military, customs, police, search and rescue, fire-fighting, border control and coastal protection or other public interest activities in favor of safety, interoperability and efficiency.
EN
Modern safety management in rail transport determines new and interesting directions for its scientific exploration. As a railway system is dynamic, relationships between its individual components become particularly important. A component approach, however, has a complex dimension, due to the different categories of components that constitute this system. The interrelations between an operator, an object and a work environment determine the safety of this system. The operator understood as a Human Factor becomes increasingly important, even strategic in this relationship. The purpose of the paper is to present crucial human factor assessment and management methods and determine their comparative criteria. The paper also presents the selected possibilities of applying the given methods to specific technical, operational and organizational solutions within the framework of the functioning safety management system in rail transport. The paper describes an attempt to conceptualize and operationalize human factor management in rail transport in relation to selected methods presented.
PL
System SCC (ang. Safety Checklistfor Contractors) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem, zyskujący w ostatnich latach popularność w Polsce, a jednocześnie jeden z najszerzej stosowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem w Europie. Jednym z czynników mających wpływ na rosnące zainteresowanie systemem SCC, poza jego przejrzystością i dobrym skorelowaniem z krajowymi przepisami bhp, może być jego bezpośrednia przydatność w kreowaniu pozytywnych postaw i zaangażowania pracowników w sprawy bhp przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono wybrane wymagania normy SCC:2011, stanowiące jednocześnie narzędzia z obszaru edukacji, a służące do właściwego przygotowania pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Omówiono wymagania dla certyfikacji personalnej, zarówno pracowników operacyjnych, jak i kadry zarządzającej oraz bezpośredniego nadzoru. Przedstawiono przykłady sposobu realizacji szkoleń, instruktarzy i spotkań narzędziowych bhp (safety-toolbox-meeting), zgodnie z normą SCC:2011. W opracowaniu przedstawiona została również idea modyfikacji tradycyjnego modelu realizacji szkoleń okresowych bhp, pozwalająca na zmniejszenie zjawiska oporu i zniechęcenia ze strony uczestników, jak również na uniknięcie powszechnych zjawisk patologicznych w obszarze szkoleń okresowych. Tezy stawiane w opracowaniu przez autora, audytora wiodącego systemów zarządzania wg normy SCC, poparte zostały analizami i obserwacjami funkcjonujących systemów zarządzania wdrożonych i certyfikowanych w kilkunastu polskich przedsiębiorstwach.
EN
The SCC (Safety Checklist for Contractors) is a system for managing safety, health and the environment, gaining the popularity in recent years in Poland, and one of the most widely used safety management systems in Europe. One of the factors affecting the growing interest in the SCC system, beyond its transparency and good correlation with national health and safety regulations, may be its direct usefulness in creating the positive attitudes and the involvement of employees in the OHS issues of the company. The author presents the selected requirements of the SCC: 2011 standard, which are also the tools in the education, and used to prepare employees to perform particularly hazardous works. The paper discusses the requirements for the certification of personnel, both operational staff, management and the direct supervisors. The author shows some examples of the implementation of trainings, instructions and safety meetings according to the SCC: 2011 standard. The paper presents the idea of the traditional model of periodic safety training modification, which allows to reduce the level of resistance and discouragement of participants, as well as gives a chance to avoid widespread pathological phenomena in the area of periodic safety trainings. The thesis presented by the author – the leading auditor of management systems according to the SCC standard, have been supported by the analysis and observations of the management systems implemented and certified in several Polish companies.
PL
W 2015 roku zmianie uległa instrukcja o utrzymaniu nawierzchni kolejowej głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. Zdecydowano się znieść obowiązek stosowania niektórych kodeksów postępowania, np. maksymalnego czasu eksploatacji podkładów kolejowych czy maksymalnego zużycia szyn, pozostawiając ocenę możliwości dalszego użytkowania toru do decyzji kompetentnego diagnosty. Zmiana ta, choć prawdopodobnie motywowana ekonomicznie, zasadniczo wpływa na skuteczność procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem krajowego zarządcy infrastruktury i ma tym samym wpływ na stan bezpieczeństwa polskiej części systemu kolejowego Unii Europejskiej. Zagadnienie szczegółowości procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz problemy związane z ich wdrażaniem w działających organizacjach, m.in. przedsiębiorstwach kolejowych, są szczegółowo dyskutowane w literaturze przedmiotu. W pracy podjęto próbę określenia konsekwencji opisanej zmiany wskazując, że przy spełnieniu pewnych warunków może ona przynieść pozytywne skutki dla stanu bezpieczeństwa.
EN
In 2015 there was a change in an internal regulation on track maintenance of the main railway infrastructure manager (IM) in Poland. It was decided to make some of the codes of practices non-mandatory, incl. e.g. maximal operating time of railway sleepers and maximum wear of rails, leaving the assessment of the possibility of further use of the track to the decision made by a competent diagnostician. This change, although most probably economically motivated, has a major impact on the effectiveness of the IM safety management system procedures and therefore also on the safety level of the Polish part of the European Union railway system. The issue of proceduralization of safety management systems and problems with their implementation in the operating organisations, including railway companies, are discussed in detail in the literature. The study attempts to determine the consequences of this change, indicating that under certain conditions it can have a positive impact on the safety level.
PL
Lotniczy „Safety case” stanowi element Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem (SMS). Zawiera kompleksowe analizy bezpieczeństwa i opracowywany jest podczas implementacji nowych technik i technologii, wprowadzania zmian organizacyjnych, strukturalnych. Wymaga identyfikowania i szacowania możliwości wystąpienia ryzyka, w celu wyeliminowania lub złagodzenia skutków jego zagrożenia. Poczynione już działania wskazują, że przyjęte rozwiązania mogą być implementowane też w komunikacji powszechnej, gdyż stanowią one niezbędny element SMS.
EN
The aviation „safety case” is an element of the Safety Management System (SMS). This document contains comprehensive analyses of safety and is drawn up during the implementation of new techniques and technologies, during the introduction of organisational and structural changes. This document requires identifying and estimating possibilities of risks occurrence to eliminate or mitigate effects of their threat. The operations already carried out show that the accepted solutions can be implemented also in the common transport, because they constitute a necessary SMS element.
PL
Materiał opracowany w ramach projektu europejskiego SHERPA oraz Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem (SMS)1. Zaprezentowano zarys wybranych zagadnień dotyczących czynników ludzkich (humans factors), w celu zainspirowania do implementacji lotniczych szkoleń „Humans Factor” dla potrzeb komunikacji powszechnej i nie tylko. Szkolenia te są obowiązkowe w lotnictwie i przyczyniają się do spadku występowania niepożądanych zdarzeń spowodowanych przez człowieka. Opracowany model został wstępnie zmodyfikowany i zweryfikowany podczas szkolenia kadr transportu drogowego i kolejowego. Uzyskane wyniki wskazują, że podczas implementacji rozwiązań organizacyjnych, technicznych czy prawnych, konieczne jest uwzględnianie szkoleń „Humans Factor”, gdyż są one niezbędnym elementem SMS.
EN
The paper has been prepared as a part of the European SHERPA project and of the Safety Management System (SMS). An outline of chosen issues concerning „Human Factors” is presented, to inspire the aviation „Human Factor” implementation for the purposes of the common transport and not only. These training courses are compulsory in aviation and contribute to a decline in the occurrence of undesirable events caused by the humans. The model drawn up was initially modified and verified while training the staff of the road and rail transport. The achieved results indicate, that during the implementation of organizational, technical or legal solutions the training, including the „Human Factor”, is necessary because it is an essential element of the SMS.
8
Content available Safety platform of Polish transport
EN
Analyzing the level of Polish transport safety culture can be seen that it is now dependent on the culture of safety management within the organization and the requirements and recommendations of law in this field for different modes of transport (air, rail, road, water). Of the four basic types of transport requirements are widely developed in the aviation, rail, and water – the sea. In order to harmonize the requirements for transport safety so it appears advisable to develop a platform for exchange of safety information for different modes of transport, and the development of good practices multimodal offering the possibility of improving Polish transport safety. Described in the publication of the proposal in addition to the alignment platform experience and knowledge in the field of transport safety in all its kinds, it can also be a tool for perfecting new operators of public transport.
PL
Analizując poziom kultury bezpieczeństwa transportu Polski, można zauważyć, że jest on obecnie zależny od kultury zarządzania bezpieczeństwem w organizacji oraz od wymagań i zaleceń prawa w tym zakresie. Z czterech podstawowych rodzajów transportu (lotniczy, kolejowy, drogowy, wodny) wymagania te są szeroko rozwinięte w transporcie lotniczym, kolejowym i wodnym – morskim. W celu ujednolicenia wymagań bezpieczeństwa transportu zasadne wydaje się więc opracowanie platformy umożliwiającej wymianę informacji w zakresie bezpieczeństwa dla różnych gałęzi transportu oraz opracowanie multimodalnego systemu dobrych praktyk dających możliwość poprawy bezpieczeństwa transportu Polski. Opisana w artykule propozycja platformy, oprócz wyrównania doświadczeń i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa transportu we wszystkich jego rodzajach, może być również narzędziem doskonalenia nowych operatorów transportu zbiorowego.
PL
W artykule przedstawiono analizę wymagań prawnych dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) pod kątem ich adekwatności w zastosowaniu dla bocznic kolejowych. Przeanalizowano istniejące wymagania prawne i organizacyjne oraz dokonano analizy konieczności i zakresu rozszerzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w celu spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa mających zastosowanie do bocznic kolejowych.
EN
In the article is presented the analysis of legal requirements on Safety Management System (SMS) in terms of the relevance of these requirements to the sidetracks. For the purpose of meeting all safety requirements applicable to sidetracks were analyzed two main issues - existing legal and organizational requirements as well as necessity and scope of extension the Safety Management System.
EN
In the article the problem with systemic management of safety in the smallest production entities has been shown. The effect of health and safety management system and the benefits resulting from it for the most numerous economic entities in Poland - micro-enterprises have been discussed. Moreover, the results of questionnaire examination conducted in several Polish production companies have been presented. Surveys were completed in companies in which the number of employees does not exceed 49 people (micro enterprise - from 1 to 9 employees and small enterprises - from 10 to 49 employees).
PL
Wstęp i cel: W niniejszym artykule przedstawione zostały problemy związane z doborem odpowiednich dla danego przedsiębiorstwa metod zarządzania bezpieczeństwem w pracy. Materiał i metody: Materiałem jest problematyka doboru systemu zarządzania przedsiębiorstwami, wprowadzanie zmian w zarządzaniu bezpieczeństwem. Metodą jest bezpośrednia obserwacja przedsiębiorstw, rozmowy i analizy uzyskanych informacji, odnoszących się do problemów z wprowadzeniem zintegrowanych systemów zarządzania. Wyniki: Przeprowadzone obserwacje, pozwoliły na identyfikację problemów, analizę przeszkód oraz wskazanie potencjalnych rozwiązań. Dobór właściwych metod stanowi podstawowe narzędzie oraz nieodłączny element warunkujący sukces organizacji. Zastosowanie odpowiednio dobranych metod pozwala osiągnąć cel zbieżny z bezpieczeństwem pracowników. Artykuł jest próba opracowania modelu doboru metod zarządzania w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem w organizacji. Wniosek: Zarządzanie procesowe w organizacji przynosi konkretne, mierzalne rezultaty zwiększające efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, co bezpośrednio przekłada się na konkretne efekty związane z bezpieczeństwem pracowników, efekty ekonomiczne oraz daje podstawę do rozwiązywania problemów organizacji, jako narzędzia zapewniającego jej sukces.
EN
Introduction and aims: This article presents the problems associated with the selection of appropriate methods for the enterprise security management at work. Material and methods: The material is a selection of the problem of corporate governance, changes in safety management. It has been presented the method is direct observation of enterprises, conversations and analysis of information obtained, relating to problems with the introduction of integrated management systems. Results: These observations allowed us to identify problems, analyze the obstacles and identify potential solutions. Selection of appropriate methods is an essential tool and an integral part of a success of the organization. The use of carefully selected methods to achieve the goal of converging with the safety of workers. The article is an attempt to model the selection of management methods in solving security problems in the organization. Conclusions: Process management in the organization produces tangible, measurable results that increase the efficiency of the company, which directly translates into concrete results related to employee safety, economic effects and gives rise to the problem-solving organization as a tool for ensuring its success.
12
Content available remote Introduction to the risk management in the maintenance of railway tracks
EN
Risk management is an essential tool for the implementation of safety policy within the framework of safety management systems deployed in all enterprises involved in the management of railway infrastructure and transport operations on the fundamental European Union rail network. The idea of risk management, however, is much younger than the railway system and therefore it is sometimes regarded as an independent supplement to the business of entities related to the railway. The aim of this article is to present how the processes of the railway track maintenance system can be supported by the language of methods of risk management, in order to be able to better integrate these processes with the safety management system of an infrastructure manager. This work also discusses the requirements for safety management systems and indicates further possible directions of research in the field of risk management methods which support processes of maintenance of railway tracks.
PL
Zarządzanie ryzykiem zagrożeń jest podstawowym narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem, wdrożonych we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą kolejową oraz wykonywaniem przewozów na zasadniczej sieci kolejowej Unii Europejskiej. Idea zarządzania ryzykiem zagrożeń jest jednak znacznie młodsza od systemu kolejowego i przez to traktowana niekiedy jako niezależny dodatek do działalności podmiotów kolejowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób procesy w systemie utrzymania nawierzchni kolejowej można wspomagać językiem metod zarządzania ryzykiem zagrożeń, aby móc je lepiej zintegrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem zarządcy infrastruktury. Omówiono także wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz wskazano dalsze możliwe kierunki prac badawczych w zakresie metod zarządzania ryzykiem zagrożeń wspomagających procesy utrzymania nawierzchni kolejowej.
PL
Artykuł przedstawia System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw jako efektywne narzędzie służące zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości operacji łańcucha dostaw. Zaprezentowano w nim uwarunkowania wpływające na wybór systemu oraz zidentyfikowano czynniki stanowiące największe trudności w trakcie procesu jego wdrażania. Ponadto wskazano organizacje świadczące usługi w procesie wdrażania i certyfikacji systemu opartego o wymagania normy ISO 28000 na rynku krajowym.
EN
The contribution presents Security management systems for the supply chain as an effective tool to ensure safety and continuity of supply chain operations. It presents circumstances affecting the choice of an adequate system and identifies agents causing the greatest difficulties during the implementation process. Moreover, the article indicates the organizations performing services to enable implementation process and certification of the system based on requirements of the ISO 28000 standard on the domestic market.
PL
Obecnie kładzie się coraz większy nacisk na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawę wiedzy i świadomości w tym zakresie. Stąd też zaistniała potrzeba wprowadzenia proceduralnego i zoptymalizowanego systemu (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego) wychodząc z założenia, iż skuteczna organizacja zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego jest jednym z warunków uzyskania lepszych wyników w tym zakresie. W pracy przedstawiono jedno z podejść, funkcjonujących w odniesieniu do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, a pozwalających na benchmarking bezpieczeństwa ruchu drogowego i trendów bezpieczeństwa oraz na ilościowe przedstawienie bezpieczeństwa państwa - tzw. „piramidę słonecznika”. Dokonano szczegółowej analizy jej elementów (poziomów) oraz związanych z nią wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego, na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych.
EN
Currently, an increasing emphasis on a road traffic safety and on improvement of the knowledge and awareness in this area is put. Hence there is a need to introduce procedural and optimized system (The Road Traffic Safety Management System), starting from the assumption that the effective organization of road safety management is one of the conditions for obtaining better results in this area. The paper presents one of the approaches, functioning in relation to the Road Traffic Safety Management System, that allows to benchmark road safety and security trends and to quantify the security of the state - the so-called " SUNflower" approach. A detailed analysis of its elements (levels) and related road safety indicators has been carried out, based on literature studies.
PL
Wstęp i cel: Kultura pracy jest dziś pojęciem bardzo popularnym, choć nie bardzo znanym. W artykule przybliżono nie samo pojęcie tylko sposób w jaki kultura pracy zmienia i kształtuje przedsiębiorstwa. Promocja zdrowia w miejscu pracy to działania, dzięki którym ludzie bardziej interesują się swoim zdrowiem, dbają o to by mieli coraz większy wpływ na czynniki kształtujące stan ich zdrowia. W artykule przybliżono również aspekt ochrony infrastruktury zakładu pracy. Jest to zjawisko mało znane w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych bezpieczna praca to nie tylko bezpieczeństwo pracowników i innych osób przebywających w miejscu pracy. Materiał i metody: Materiał stanowi literatura związana z problematyką zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy, procesy jej wdrażania. Stosując metodę analizy tekstu przedstawia się na różne techniki propagowania ochrony zdrowia, mienia oraz życia a zakładzie pracy. Wyniki: Promowanie zdrowia nie może się ograniczać do zmniejszenia zagrożeń związanych z warunkami pracy, powinny to być działania wykraczające poza obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wniosek: Zdrowie i życie ludzkie jest nadrzędną wartością. Kulturę tworzą ludzie, to ludzie nadają jej charakter. Kultura pracy ma stanowić integralną część zarządzania przedsiębiorstwem. Jest elementem budowy wizerunku zakładu pracy.
EN
Introduction and aim: Work culture is today a very popular concept, though not very well known. The article shows not only the idea but also the way in which the culture of work is changing and shaping the company. Health promotion in the workplace is the action by which the people are more interested in their health care is to have more influence on the factors affecting their health. The article also describes closer aspect of the protection of the plant infrastructure work. This is a phenomenon little known in Europe and but in the United States safe operation is not only the safety of employees and other persons residing in the workplace. Material and methods: The material is a literature related to the issues of safety culture management, process implementation. Applying the method of analysis the Author presents the various techniques of promoting health, property and life and the workplace. Results: Health promotion can not be limited to reduce the risks related to working conditions, but should be some actions which go beyond the obligations of employers in the field of occupational health and safety at work. Conclusion: Health and human life is a supreme value. Culture made up of people, people give it character. Work culture is an integral part of business management. It is the creation of an image of the company.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, koniecznych do rozwoju aby uzyskać odpowiedni stopień bezpieczeństwa w podejmowaniu decyzji. Wzrastająca liczba operacji na lotniskach powoduje, że system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie i organizacjach lotniczych jest jednym z podstawowych problemów wielu analiz. Polityka i cele bezpieczeństwa są pierwszym etapem wdrażania SMS. Jako następny krok zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa jest identyfikacja zagrożeń i planowanie działań wspierających. Takie podejście zapewnia, że zostaną zidentyfikowane wszystkie wymagane działania ochronne. Rezultatem tego podejścia jest lista zagrożeń i działań oraz wspieranie monitorowania wydajności bezpieczeństwa. Ostatnim krokiem tego podejścia jest koncepcja promocji bezpieczeństwa szkolenia, edukacji i komunikacji dla aktywnej kultury bezpieczeństwa.
EN
The paper presents selected issues of safety management, required for the development to achieve an adequate degree of safety in making decisions. Increasing number of operations at the airports causes that safety management system in aviation and aviation organizations is one of the fundamental problems of multiple analyzes. Policy and safety objectives are the first step in the implementation of SMS. As a next step of risk management is identification of hazards and planning of support actions. This approach ensures that they will be identified in all required protective measures. The result of this approach is a list of threats and actions, and support the monitoring of safety performance. The last step of this approach is the concept of safety promotion, training, education and communication for active safety culture.
PL
Poziom bezpieczeństwa w polskim transporcie kolejowym już od lat odbiega od standardów obowiązujących w Europie. Według informacji, którymi dysponuje Europejska Agencja Kolejowa 20% całokształtu liczby ofiar śmiertelnych wypadków, które mają miejsce na kolei w Unii Europejskiej przypada na polską sieć kolejową. Coraz większe koszty, jakie są generowane przez tego typu zdarzenia nakazują ze szczególną uwagą przyjrzeć się skali wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem przez przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym. W artykule zaprezentowano dane dotyczące specyfiki tego systemu, skalę implementacji rozwiązań charakterystycznych dla tego systemu na polskim rynku kolejowym oraz propozycje mające na celu usprawnienie dotychczasowego procesu wdrażania elementów składających się na ten system.
EN
Level of safety in rail transport for years now deviates from the standards in Europe. According to the information at the disposal of the European Railway Agency, 20% of the overall number of victims of fatal accidents that occur on the railways in the European Union is on the Polish rail network. Increasing costs that are generated by this type of event require particular attention to take a look at the scale of the implementation of safety management system by the rail transport undertakings. The article presents data on the characteristics of this system, the scale of the implementation of the specific arrangements for this system on the Polish market, and proposals to improve the current process of implementation of items that make up the system.
PL
W artykule przedstawiono model systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, który powinien uwzględniać odejście od jednorazowych, doraźnych działań na rzecz wysokiej jakości zarządzania instytucjonalnego. Przedstawiono cele i rezultaty takiego podejścia, odnosząc je do danych statystycznych dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Ukazano strukturę wypadków drogowych, uwzględniając między innymi częstość i ciężkość odniesionych obrażeń, grupy wiekowe ofiar wypadków oraz przyczyny wypadków.
EN
The article presents model of a system approach to safety management in road transport, which should include shifting away from one-off, ad hoc actions towards high quality institutional management. It presents objectives and results of such an approach in reference to statistics regarding current level of road transport safety in Poland. It shows the structure of road accidents, by taking into account, among other, frequency and seriousness of suffered injuries, casualties’ age groups and reasons for accidents.
PL
W artykule scharakteryzowano System Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System  SMS) jako zasadniczy, obok Systemu Zarządzania Jakością (ang. Quality Management System – QMS), strukturalny element zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa w organizacji lotniczej. Odniesiono się do czterech zasadniczych filarów SMS: polityki bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, zapewnienia bezpieczeństwa i promocji bezpieczeństwa.
EN
The article characterizes the Safety Management System (SMS) as a key, next to the Quality Management System (QMS), the structural guarantor of ensuring an acceptable level of safety in aviation organization. Reference was made to the four main pillars of the SMS: security policy, risk management, safety assurance and safety promotion.
PL
System zarządzania bezpieczeństwem jest elementem ogólnego systemu zarządzania organizacją. Wdrożenie systemu zarzadzania bezpieczeństwem przynosi wiele korzyści, które znajdują one swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym przedsiębiorstwa wskutek eliminowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Implementacja systemu zarządzania bezpieczeństwem wpływa także na jakość i wydajność pracy oraz kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa. Artykuł porusza istotne kwestie bezpieczeństwa oraz przedstawia korzyści wynikające z przeprowadzonej analizy wypadkowości przed i po wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w badanym przedsiębiorstwie.
EN
The safety management system is part of the overall management system of the organization. The implementation of safety management system brings many benefits that they are reflected in the financial result of the company as a result of the elimination of accidents at work and occupational diseases. The implementation of a safety management system also affects the quality and efficiency of work and shaping the image of the company among customers, business partners and society. The article discusses the important issues of security and demonstrates the advantages of the analysis of accidents before and after the implementation of a safety management system in the audited company.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.