Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Problemy pomiaru rozkładu potencjału na obiektach ze stałym ładunkiem
PL
Omówiono bezkontaktowe metody pomiaru rozkładu potencjału obiektów ze stałym ładunkiem. Zastosowanie metody kompensacyjnej prowadzi do podwyższenia lokalnej wartości mierzonego potencjału zaś bezpośredniej – do jego obniżenia. Pokazano, że zastosowanie metod bezkontaktowych prowadzi do zmian w wartościach i rozkładach potencjału w stosunku do tychże w stanie niezaburzonym.
EN
In paper non-contact methods for measuring the potential distribution of objects with a constant charge are discussed. The use of the compensation method leads to an increase in the local value of the measured potential, and use of the direct method - to its reduction. It has been shown that the use of non-contact methods leads to changes in values and shape of potential distributions in relation to those in the undisturbed state.
2
Content available remote Charging of a single soap bubble
EN
The process of charging (electrification) of a single soap bubble is presented in this paper. It is shown that the bubble is charged up to its maximum possible charge as calculated from Rayleigh limit. Values of the (Q/m) obtained for the single bubbles were on the level of 1.8–4.8 mC/kg, and thus the bubble trajectory in air is clearly affected by electrostatic forces.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono proces elektryzacji pojedynczej bańki mydlanej. Pokazano, że bańka jest naelektryzowana do maksymalnego możliwego ładunku obliczonego (limit Rayleigha). Uzyskane wartości paramertru (Q/m) dla pojedynczych baniek były na poziomie 1,8–4,8 mC/kg, a zatem lot naelektryzowanych baniek będzie silnie zależny od sił elektrostatycznych.
EN
The aim of the research was to set up a simplified analytical fabric-grounded object model for estimation of the energy stored in the electric field occurring in the space surrounding a charged fabric. A standard spherical electrode was used as the grounded object. Synthetic fabric with regularly spread conductive yarns (in the form of a grid with regular cells) was used as a sample. The model allowed to combine the energy stored in the space of the cell with the geometry of the fabric-object system and the surface charge density. The model led to a power type relation between the energy W and the cell, with a diameter of a, in the form W = K●an, n ≈ 3. These results were verified by those obtained from numerical modeling using the COMSOL Multiphysics program. It was found that for a cell with a diameter of 10 to 50 mm, the difference in results was lower than 38%. Based on the results obtained, it can be stated that the model proposed can be used for the design of fabrics (used in ESD protection) with the maximum acceptable stored energy.
PL
Celem badań było przygotowanie uproszczonego analitycznego modelu układu tkanina-uziemiony obiekt, umożliwiającego oszacowanie energii zgromadzonej w polu elektrycznym w przestrzeni wokół naładowanej tkaniny. Jako uziemiony obiekt przyjęto standardową elektrodę kulistą. Badano tkaninę syntetyczną, zawierająca włókna przewodzące, tworzące siatkę o regularnych „oczkach”. Model pozwala na powiązanie energii zgromadzonej w otoczeniu „oczka” z geometrią układu tkanina-obiekt oraz gęstością ładunku na powierzchni tkaniny. Model prowadzi do potęgowej zależności energii W, zgromadzonej w otoczeniu oczka w formie koła od jego średnicy a, w postaci W = K●an, gdzie n ≈ 3. Wyniki zweryfikowano symulacją takiego samego układu, wykonaną w programie COMSOL Multiphysics. Stwierdzono, że dla 10 ≤ a ≤ 50 mm względne różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi z obydwu metod są mniejsze niż 38%. Zgodność ta pozwala wykorzystać przedstawiony model do projektowania tkanin (stosowanych w ochronie ESD) odopuszczalnej maksymalnej gromadzonej na nich energii.
PL
Przedstawiono wpływ konfiguracji geometrycznej układu kropli wody osadzonych na powierzchni płaskich próbek z gumy silikonowej na napięcie zapłonu wyładowań niezupełnych przy napięciu przemiennym 50 Hz.
EN
The influence of geometric configuration of water droplets deposited on the surface of flat samples of silicone rubber on the partial discharge inception voltage at AC voltage of 50 Hz.
EN
The paper presents the results of research on the influence of the electric charge deposited on composite insulators models on DC flashover voltage. The influence of the charge on the flashover voltage was observed on the level of 0-18%. That influence depended on the insulator position. There was no visible influence (occurrence of any regularity) of core and housing material on a flashover voltage.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu ładunku elektrycznego zgromadzonego na modelach izolatorów kompozytowych na napięcie przeskoku przy narażaniu napięciem stałym. Wpływ ładunku na napięcie przeskoku był na poziomie 0-18%. Wpływ ten zależał od położenia izolatora. Nie było żadnego widocznego wpływu (wystąpienia jakichkolwiek regularności) materiału rdzenia i powłoki na napięcie przeskoku.
6
Content available remote Influence of the impulse voltage on the residual charge
EN
Results of measurements and simulations of the charge accumulated on the surface of composite insulator models after applying to them standard high voltage impulse (1.2/50 – positive polarity) are presented in the paper. Studies have shown that the residual charge deposited after applying the impulse with a positive polarity does not exceed 8nC and should not noticeably affect the flashover voltage tested models.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ładunku zgromadzonego na powierzchni modelu izolatora kompozytowego po przyłożeniu do jednego z okuć standardowego udaru wysokonapięciowego (1.2/50) o biegunowości dodatniej. Badania wykazały, że wprowadzony w ten sposób ładunek resztkowy nie przekracza 8nC i nie powinien wpływać w zauważalny sposób na wartość napięcia przeskoku badanych modeli.
7
Content available remote Zanik ładunku na izolatorach kompozytowych
PL
Zbadano proces zaniku ładunku powierzchniowego na cylindrycznych kompozytowych izolatorach zawierających różne kombinacje materiałów rdzenia i płaszcza. Izolatory zostały poddane „punktowej” elektryzacji za pomocą wyładowania koronowego przy napięciu stałym. Wyniki badań wykazały zależność szybkości zaniku ładunku od materiału płaszcza jak i rdzenia przy czym transport ładunku ma miejsce głównie w płaszczu. Stwierdzono również wpływ interfazy rdzeń-płaszcz na szybkość zaniku ładunku.
EN
Surface charge decay process was examined on cylindrical composite insulators models with various combinations of core and housing materials. Insulator models were subjected to “point” electrification by DC corona discharge. The results showed that the rate of charge decay depend on the material of the core and the housing wherein the charge transport takes place primarily in the housing. It was also found the influence of core-housing interphase on the rate of charge decay.
8
Content available remote Wpływ narażeń środowiskowych na napięcie Volty przetwornika E-U
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu czynników środowiskowych na zmianę napięcia kontaktowego elementów układu przetwarzania wykonanych z różnych metali. Otrzymane wyniki pomiarów wskazują, że dla wszystkich badanych materiałów przebieg zależności napięcia kontaktowego napięcia Volty w funkcji czasu ma podobny charakter.
EN
These instructions give you guidelines for preparing papers for “Przegląd Elektrotechniczny”. The authors are requested to prepare the paper according to given below recommendation. The length of the abstract should be not larger than four lines.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i wykonawczych oraz wyniki badań testowych, związanych z pracowaniem prototypu czujnika-przetwornika wibracyjnego do pomiaru natężenia stałych i wolno-zmiennych pól elektrycznych.
EN
The paper presents results of conceptual, design, and construction works as well as results of tests related to the development of a prototype vibration sensor for measurements of static and low frequency electric fields.
10
Content available remote Wpływ elektryzacji cząstek aerozolu na proces pokrycia obiektu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu indukcyjnej elektryzacji cząstek aerozolu, wytwarzanego za pomocą komercyjnej dyszy pneumatycznej, na stopień i równomierność pokrycia płaskich powierzchni przewodzących modelujących obiekt. Stopień pokrycia powierzchni wodnym roztworem chlorku sodu określano na podstawie badań konduktywności roztworów pozostałości zebranych z pokrywanych powierzchni. Stwierdzono istotny wzrost równomierności i stopnia pokrycia przy elektryzacji kropel aerozolu na poziomie (Q/m)=4,2 mC/kg.
EN
Influence of induction electrification of aerosol particles generated by a commercial hydrodynamic sprayer on the coverage rate and uniformity is discussed in the paper. An increase in coverage rate and uniformity was experimentally confirmed for the spray with parameter Q/m=4.2 mC/kg. The coverage rate was determined on the basis of the solution (water solution of salt particles deposited on the leafs model) conductivity measurements.
11
Content available remote Pomiary prądu globalnego oraz natężenia pola w otoczeniu Ziemi
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów ciągłych natężenia pola oraz gęstości prądu globalnego wykonane w tym samym czasie. Analiza wyników pomiarów wykazała dużą koincydencję pochodnej natężenia pola elektrycznego z czasowym przebiegiem prądu. Korzystając z równania ciągłości wyznaczono składową przewodnościową gęstości prądu oraz konduktywność atmosfery. Czasowe przebiegi konduktywności wskazują na występowanie ładunku przestrzennego, co sugeruje uzupełnienie równania ciągłości o odpowiednią składową.
EN
The results of continuous measurements of electric field strength and the global current density made at the same time. The analysis of measurement results showed a high coincidence of the electric field derivative with the time course of the current. Using the continuity equation the conductive component of current density and conductivity of the atmosphere were determined. Temporal courses of conductivity indicate the presence of space charge, suggesting that supplementing the continuity equation with the appropriate component.
PL
Jednym z czynników ograniczających czułość i stabilność mierników pól elektrycznych, takich jak młynek polowy, są szumy w układzie przetwarzania wynikające z niestabilnego kontaktu występującego pomiędzy obracającą się przesłoną a masą przyrządu. Źródłem zakłóceń mogą być również zmiany napięcia kontaktowego powstającego układzie przetwarzania na styku elementów metalowych – elektrod pomiarowych i obracającej się przesłony. W przypadku mierników pola narażonych na wpływ czynników zewnętrznych napięcie kontaktowe może ulegać zmianom na skutek osadzania się warstwy zabrudzeń, tworzących warstwy pośrednie na powierzchniach przesłony oraz elektrody indukcyjnej miernika. Celem pracy było zbadanie wpływu czynników środowiskowych na zmianę napięcia kontaktowego elementów układu przetwarzania wykonanych z różnych metali. Otrzymane wyniki pomiarów wskazują, że dla wszystkich badanych materiałów (miedź, nikiel, cynk) przebieg zależności napięcia kontaktowego U (napięcia Volty) w funkcji czasu ma podobny charakter. Dla t < 5000 - 10000 min napięcie Volty zmienia się w przybliżeniu zgodnie z równaniem: [WZÓR] gdzie stała C ≅ 130 ± 10 mV/dek nie zależy od rodzaju metalu, ale jest związana z właściwościami środowiska, w którym zainstalowano przetwornik.
EN
One of the factors limiting the sensitivity and stability of electric field meters, such as Mill Field, are noises in the processing system resulting from the unstable contact between the rotating shutter and the mass of the instrument. The interferences can also result from change of the contact voltage in processing unit, formed at the interface between metal elements – measuring electrodes and a rotating shutter. In the case of field meters exposed to the influence of external factors contact voltage may vary due to deposition of the dirt layers, which form the intermediate layers on the surface of the shutter and the induction electrode of the meter. The aim of this study was to investigate the influence of environmental factors on the change of contact voltage of processing system components made of different metals. The results obtained show that for all the tested materials (copper, nickel, zinc) dependences of contact voltage U (Volta voltage) as a function of time are similar. For t < 5000 - 10 000 min Volta voltage varied approximately according to the equation: [FORMULA] where the constant C = 130 ± 10 mV / dec does not depend on the type of metal, but is related to the environment conditions. The change of U was strongly affected by dirt, so the values of contact voltage were highly unstable during the measurement (pollution by the air flow and rain caused a strong decline in the value of U). Knowing U(t) relationship it is possible to compensate the influence of the contact voltage on the measurements by the electric field meter properly.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.