Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental impact assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Na podstawie doświadczeń w dziedzinie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko sformułowano kilka krytycznych refleksji dotyczących przepisów oraz ich praktycznego zastosowania. Szerzej odniesiono się do wymogu wariantowania przedsięwzięcia. W podsumowaniu wyrażono opinię, że obowiązujące przepisy wymagają uproszczenia, bo w obecnym kształcie nie tylko nie dają się literalnie stosować, nie mają praktycznego wpływu na ochronę środowiska, ale przede wszystkim utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej.
EN
Based on experience in the field of environmental impact assessment, several critical reflections on the regulations and their practical application have been presented. The requirement to differentiate the project was discussed in detail. In the summary, the opinion was expressed that the current regulations require significant simplification because in their current form, not only can they not be used literally, they have no practical impact on environmental protection and, above all, they impede business activity.
EN
The Lower Vistula River is a Polish part of inland waterways E40 that has a comparatively low waterway class (Ib – III; excluding Wloclawek Reservoir part – Va), and projects and works should be undertaken to improve the waterway class conditions. This also depends upon the ratification of the AGN agreement by Poland, which obliges the country to adapt the main waterways to at least the fourth class of navigability. A catalog of investment activities must contain environmental objectives due to the inclusion of Lower Vistula River in the Natura 2000 protected areas network. This research includes an analysis of the impact on the inland waterway transport of the investments included in the Vistula River Basin Management Plans (RBMP). These documents make it possible to rationally manage water resources (also in the waterway transport) and indicate actions aimed at maintaining them for future generations. Therefore, in line with the Water Framework Directive recommendations, all planned investments should have a minimal environmental impact. In the coming years, large-scale infrastructure investments are planned, which will allow the waterway transport conditions to be improved and the environmental goals of the Water Framework Directive (WFD) to be achieved.
EN
This thesis pertains to the influence of underground technical infrastructure during the construction phase on the selected components of the natural environment. The subject of research is the DN1000 MOP 8.4 MPa high pressure gas transmission system, realized in Poland from ZZU Wierzchowice till Kiełczów node. Studies identified the impacts on particular components of the environment, including land surface, plants, animals, biodiversity, air, water resources and quality, landscape and acoustic climate. An assessment was made on the impact, scale, frequency, duration or the influence type in the two stages of the investment process. It was found that the stage of DN1000 gas pipelines caused a significant change in the prevailing balance of the natural environment in the assembly area mainly due to soil transformation and vegetation removal as assessed as long-term. The impact on other components analysed in terms of frequency is usually medium-term or short-term, and in terms of duration – momentary. During the operation of the gas pipeline, the negative impact of the network was strongly determined in relation to the forested areas and forests, where the negative impact was recorded not only during the implementation of the network but also in the phase of its use.
EN
For a decade or so, environmental impact assessments have been a tool used in investment process in order to evaluate the impact of a planning document or a given construction project on the environment. The legal regulation in force approaches determining the elements making up each assessment selectively. There is also a lack of methodological guidelines pertaining to the rules of assessment making (such guidelines were prepared in reference of e.g. motorways and dual carriage ways or wind power plants). It hinders understanding the aims and the range of environmental impact assessments by society and investors as well as obtaining acceptance for making them by the latter. The article presents the issue of the principal environmental assessments (strategic environmental impact assessment, environmental impact assessment and impact assessment on Natura 2000 sites) in the legal and methodological context. The conducted studies showed that unstable legal system in the field of environmental assessments endangers correctness and punctuality of preparation of an building investment.
PL
W artykule poruszono istotne problemy związane z oceną środowiskową w procesach decyzyjnych związanych z gospodarką ściekową. Omówiono główne determinanty kształtujące proces zarządzania gospodarką ściekową i wskazano na konieczność przeprowadzania oceny środowiskowej elementów systemu zbierania, transportu i oczyszczania ścieków dla poprawy efektywności kształtowania i eksploatacji całego systemu. Zaprezentowano możliwości zastosowania oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) w ocenie środowiskowej systemów gospodarki ściekowej i procesach podejmowania decyzji o ich kształtowaniu.
EN
The article presents the significant problems related to environmental assessment in decision-making processes related to wastewater management. The main determinants shaping the process of wastewater management were discussed and the need to conduct environmental assessment of elements of the collection, transport and sewage treatment system to improve the efficiency of shaping and operation of the entire system was discussed. The possibilities of using life cycle assessment (LCA – Life Cycle Assessment) in the environmental assessment of wastewater management systems and decision making processes on their shaping is also presented.
EN
The Sea of Azov is the smallest and shallowest sea in the world with low salinity. Such properties determine its susceptibility to degradation due to anthropogenic activities. The Azovstal Iron & Steel Works in Mariupol (Ukraine) is one of the main sources of pollution of the Azov Sea. Adverse impact of the steelworks is associated primarily with the large amount of technological and cooling wastewater discharged into the sea. The paper presents the impact assessment results of wastewater discharge on the sea water quality and the ecological conditions in the discharge zone. The assessment was performed using local Ukrainian methodologies as well as applicable surface water quality standards. The comprehensive assessment was based on the three numerical integrated indicators of sea water quality: the Water Quality Index (WJW), the Water Pollution Index (WZW), the Integrated Ecological State Index (ZWSE), and the so called principle of aggregation. Based on the assessment results it was demonstrated that the wastewater discharge from the Azovstal Iron & Steel Works leads to significant increase in water pollution in the coastal zone which brings threat to the marine ecosystem and limits all types of water consumption.
EN
This article discusses the theoretical and practical aspects of the application of the life cycle assessment (LCA) technique in the environmental impact assessment (EIA) process. LCA enables to consider the environmental impacts of the whole production system, including upstream and downstream processes and to estimate their consequences already at the project planning stage. It was illustrated using the case study of the planned furniture production plant representing the industrial sector. The conventional simplified cradle-to-gate LCA analysis, using SimaPro software and the ReCiPe Endpoint method, was performed. It revealed that unlike the findings of EIA made with the support of traditional methods, not waste, airborne emissions and noise, but the particleboard and the fibre-board used by the planned furniture production plant have the most detrimental impact on the environment in all impact categories. The greatest damage it causes in the areas of protection of resources followed by ecosystems. The research proved high applicability of EIALCA approach for the evaluation of the environmental impacts of planned industrial projects.
PL
W artykule omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania techniki oceny cyklu życia (LCA) w procesie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). LCA umożliwia uwzględnienie wpływu całego systemu produkcyjnego na środowisko, w tym również procesów powiązanych z etapem łańcucha dostaw, użytkowania i zagospodarowania odpadów oraz oszacowanie ich skutków dla środowiska już na etapie planowania projektu. Zostało to zilustrowane na podstawie studium przypadku - rozbudowy zakładu produkcji mebli. W tym celu wykonano konwencjonalną uproszczoną analizę LCA od kołyski do bramy, przy wykorzystaniu oprogramowania SimaPro i metody ReCiPe Endpoint. Badania wykazały, że w przeciwieństwie do wyników OOŚ wykonanej przy użyciu tradycyjnych metod, to nie wytwarzanie odpadów, emisja zanieczyszczeń oraz hałas stanowić będą największe obciążenie dla środowiska, wynikające z eksploatacji powstającego zakładu produkcji mebli, ale zużycie zasobów (płyty wiórowej i płyty pilśniowej) ma najwyższy procentowy udział we wszystkich kategoriach wpływu. Największe szkody wywołuje w obszarach zużycie zasobów oraz ekosystemów. Badania wykazały wysoką przydatność podejścia EIA-LCA do oceny wpływu na środowisko planowanych projektów przemysłowych.
8
Content available Environmental Impacts Of Mining Of Mineral Resources
EN
The article focuses on mining of non-energy mineral resources with minimum environmental impacts. It issues from research results of a project Competence Centre for Effective and Ecological Mining of Mineral Resources implemented at the Faculty of Mining and Geology at VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Geological Survey, a company Watrad ltd., a state enterprise Diamo, a company RPS Ostrava plc and a company Sedlecký kaolin plc. The paper starts with a partial analysis of the existing legal norms related to mining and processing of mineral resources. Next, it analyses mineral resource mining options free of negative environmental impacts. The fundamental tool to assess potential environmental impacts of mining is the implementation of Environmental Impact Assessment (EIA) process for a given mineral resource. In the Czech Republic environmental impact assessment is carried out by course of Act 100/2001 Coll. Its important amendment is Act 39/2015 Coll. claiming, inter alia, that the environmental impact assessment is rigidly connected with other permits and procedures, such as the zoning process and building construction permits. The article describes the environmental impacts of mining of non-energy mineral resources, including the following factors: appropriation of land, impacts on surface water, ground water and soil, noise, influence on the landscape character, and air pollution. The paper also includes a case study summarizing information on the environmental factors that may play a role in potential underground mining of graphite in the deposit Český Krumlov – Městský Vrch and the deposit Lazec– Křenov.
PL
Artykuł jest poświęcony eksploatacji górniczej surowców nieenergetycznych w aspekcie minimalizacji oddziaływania na środowisko. Przedstawiono wyniki realizacji projektu pod nazwą Centrum Kompetencji Efektywnego i Ekologicznej Eksploatacji Zasobów Mineralnych realizowanego na Wydziale Górnictwa i Geologii na VŠB – Technical University of Ostrava, przy udziale Czech Geological Survey, firma Watrad ltd., Przedsiębiorstwo państwowe Diamo, spółka RPS Ostrava plc oraz spółka Sedlecký kaolin plc. Artykuł rozpoczyna analiza obowiązujących norm prawnych związanych z wydobyciem i przetwarzaniem zasobów mineralnych. Następnie przedstawiono analizę opcje wydobywania surowców mineralnych wolne od negatywnego wpływu na środowisko. Podstawowym narzędziem oceny potencjalnego oddziaływania górnictwa na środowisko jest wdrożenie procesu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla danych zasobów mineralnych. W Republice Czeskiej ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest zgodnie z ustawą 100/2001 Sb. Jej istotną zmianę wprowadza ustawa 39/2015 Sb. w której zapisano między innymi, że ocena oddziaływania na środowisko jest ściśle powiązana z innymi zezwoleniami i procedurami, takimi jak plan zagospodarowania przestrzennego i pozwolenia na budowę. W artykule opisano wpływ wydobycia surowców mineralnych nieenergetycznych na środowisko, w tym następujące czynniki: zajęcie gruntów, oddziaływania na wody powierzchniowe, wody gruntowe i gleby, hałas, wpływ na charakter krajobrazu i zanieczyszczenie powietrza. Artykuł zawiera także studium przypadku podsumowujące informacje o czynnikach środowiskowych, które mogą odgrywać rolę w potencjalnym podziemnym wydobywaniu grafitu w złożu Český Krumlov – Městský Vrch i złożu Lazec – Křenov.
EN
The environmental impact over natural water systems, both marine and land, of the sewage is minimized with the treatment at Wastewater Treatment Plants (WWTPs), but these facilities also generate environmental impacts during the construction period and during the operation period. A review of the environmental impact assessment (EIA) process of WWTPs in Spain through the analysis of records of decision (RODs) between 2000 and 2016 has been performed in this work. The major environmental impacts during the construction period are noise, land use and disturbance of the air and water’s quality. During the operation period, the major environmental impacts are noise, odors from the depuration process and the visual impact of the facilities. About the EIA process, results show the processing time is too long, scoping phase has a success rate about 57.2% and regional public administrations are the most participative, both at scoping phase and at public participation phase. In general, public participation during period of exhibition is very low, in twelve of the RODs nobody submitted any report. The role of environmental project manager and the work environmental journal must be strengthened.
PL
Przygotowanie inwestycji na drogach ekspresowych jest żmudne i długotrwałe. Najwięcej czasu zabiera uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W kieleckim Oddziale GDDKiA są inwestycje o rekordowo długim czasie ich uzyskania. W przypadkach najbardziej spektakularnych procedury uzyskania decyzji środowiskowych na budowę odcinków dróg ekspresowych trwały ponad 10 lat i nie zostały jeszcze ostatecznie zakończone. Najistotniejsze przyczyny wydłużające ten etap procesu przygotowawczego to długotrwałość procedur odwoławczych i brak przepisów usprawniających te procedury, zmieniające się uwarunkowania (np. finansowe, przyrodnicze), brak kompleksowych rozwiązań pozwalających na koordynację wszystkich podmiotów działających na rzecz rozwoju podstawowej sieci transportowej w Polsce.
EN
Preparation of investments o expressways is tedious and long lasting. It takes the most time to obtain decision on environmental conditions. In the most spectacular cases, the procedures for obtaining environmental decisions for construction of expressway sections took more than 10 years and have not been finally completed. The most important reasons for extending this preparatory process are: the lenth of appeal procedures and lack of provisions streamlining this procedures, changing conditions (e.g. financial, environmental), lach of comprehensive conditions allowing for coordination of all entities operating for development of the basic transport network in Poland.
EN
To determine the environmental impact, the assessment of the EuroPruning project strategy has been carried out in accordance with the checking and scooping list related to Directive 97/11/EC. Additionally, some suggestions and recommendations to prevent/minimize the hazard of accidents or negative interaction on surrounding have been elaborated (according to the suggested procedure in ISO 14001 methodology: risk definition and prevention action proposal). As a consequence, the results of the inspection during the demo tests taking place in different orchards/plantations regarding the performance of the machineries operation, farmers’ habits and pruning residues harvesting procedures have been presented, in order to diagnose and determine possible risks that may occur and influence negatively the local environment. Similar activities have been carried out during the storage tests and transportation processes.
PL
W celu określenia stopnia oddziaływania na środowisko strategii przyjętej w projekcie EuroPruning, polegającej na wykorzystaniu ściętych gałęzi z sadów i plantacji w celach energetycznych, przeprowadzono analizę w oparciu o zasady postępowania zawarte w dyrektywie 97/11/EC. Dodatkowo, w odniesieniu do procedury zawartej w metodologii ISO 14001: definicja ryzyka i proponowane działania prewencyjne, opracowano wskazówki i rekomendacje mające na celu eliminację lub ograniczenie ryzyka wypadku czy negatywnego oddziaływania na otoczenie zewnętrzne. W konsekwencji, przedstawiono wyniki inspekcji dokonanych podczas badań testowych przeprowadzanych w różnych sadach i plantacjach drzew owocowych (obejmujących działanie pracujących maszyn, nawyki sadownika oraz proces zbierania ściętych gałęzi) pod kątem identyfikacji oraz określenia zakresu zagrożeń, które mogą wystąpić i wpływać negatywnie na środowisko. Podobne działania przeprowadzono dla procesu magazynowania i transportu biomasy sadowniczej.
EN
The energy potential from pruning residues of permanent crops is significant. However, there is not much data about the environmental influence of the processes related to harvesting, storage and transportation of pruning residues. In this paper, the methodology of analysis of the environmental impact assessment applied within the EuroPruning project is presented. The screening and scoping steps in accordance with Directive 97/11/EC as well as other procedures included in ISO 14001 methodology, which are related to the environmental impact, are described. As a result, the selected approach for the determination of the potential environmental effects, including risk description and prevention actions is presented.
PL
Potencjał energetyczny ściętych gałęzi z sadów i plantacji drzew owocowych jest znaczny. Jednak, niewiele jest danych na temat oddziaływania środowiskowego procesów związanych z pozyskiwaniem, magazynowaniem oraz transportem tego typu biomasowych odpadów sadowniczych dla celów energetycznych. W pracy przedstawiono metodologię analizy oceny oddziaływania środowiskowego wykorzystaną w projekcie EuroPruning. Opisano poszczególne etapy oraz zasady postępowania dla tego typu projektów w odniesieniu do dyrektywy 97/11/EC oraz procedur zawartych w ISO 14001, które powiązane są oddziaływaniem na środowisko. W efekcie, przedstawiono przyjętą strategię działania w projekcie dla określenia potencjalnego oddziaływania na środowisko wraz z oceną ryzyka oraz działaniami prewencyjnymi.
PL
W pracy przeanalizowano problematykę likwidacji kopalń. Proces ten stanowi ostatni etap działalności górniczej. Jego skutkiem powinno być trwałe zminimalizowanie negatywnego oddziaływania środowiskowego byłego zakładu górniczego. Celem pracy było wykazanie złożoności omawianego procesu inwestycyjnego, który nie ogranicza się tylko do problemów środowiskowych. Odnosi się bowiem w całej rozciągłości do kwestii ekonomicznych i prawnych. Jako przykład poprawnie przeprowadzonego procesu likwidacyjnego omówiono działania przeprowadzone w KWK Jan Šverma w Žaclerzu (Republika Czeska). Wydaje się, iż w Polsce pomimo wydatkowania na ten cel znacznych środków nie przykłada się, przynajmniej dotychczas, należytej wagi do kompleksowej realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
EN
The article presents issues related to mines liquidation. This process is the last stage of mining activities. As a result the reduce of negative environmental impact should be obtained. The aim of the study was to demonstrate the complexity of this investment process. The last mentioned is not limited to environmental problems and also applies to the economic and legal issues. As an example of properly conducted mine liquidation process activities carried out in the coal mine Jan Šverma (Czech Republic) were presented. It seems that in Poland, despite of disbursement of funds for this purpose, at least so far, due attention isn’t applied to comprehensive implementation of such projects.
PL
Inwestycje celu publicznego stanowią szczególną grupę wśród inwestycji budowlanych. Są one z reguły dużych rozmiarów a ich budowa warunkowana jest potrzebami społeczności lokalnych. Przepisy narzucają konieczność analizy wariantów tego typu inwestycji oraz uwzględnienie rozwiązań powodujących jak najmniejsze szkody dla środowiska. Analizowany przykład jest obiektem specyficznym, głównie z powodu przebywania na nim w trakcie imprez sportowych jednocześnie bardzo dużych grup ludzi. Procedura przygotowania inwestycji powinna uwzględniać różne warianty lokalizacji oraz rozwiązania konstrukcyjno-projektowe. Ocena wariantów inwestycji przeprowadzona w artykule uwzględnia specyficzną funkcję obiektu, a kryteria stosowane w analizie dotyczą takich zjawisk jak: redukcja zanieczyszczeń i hałasu, strefa oddziaływania na otoczenie, kolizje z elementami środowiska naturalnego oraz możliwość bezpiecznego parkowania dużej liczby samochodów. Ze względu na dużą liczbę czynników uwzględnionych w postępowaniu konieczne jest zastosowanie sprawnych metod wspomagania procesów decyzyjnych. W artykule opisano przykład oceny wariantów z zastosowaniem metod analizy wielokryterialnej. Otrzymany wynik badań potwierdził przydatność proponowanej procedury.
EN
Public purpose investments constitute a special group among the construction investments. They are generally large and their construction is conditioned by the needs of the local communities. The regulations impose the need to analyze variants of this type of investment and to take into account the solutions that cause the low environmental damage. The analyzed example is a specific object, mainly due to the presence of very large groups of people during sporting events. The analysis of the evaluation criteria should cover different location variants as well as design and construction solutions. The assessment of investment variants in this paper takes into account the specific function of the facility, and the criteria used in the analysis concern such phenomena as pollution and noise reduction, environmental impact, collisions with environmental elements, and the ability to safely park a large number of cars. Due to the large number of factors involved in the procedure, it is necessary to employ effective methods of supporting the decision-making processes. The article describes an example of evaluating variants using multicriteria analysis methods. The obtained results confirmed the usefulness of the proposed procedure.
EN
In the current legal system concerning the environmental legislation in Poland, environmental impact assessment (EIA) constitutes an essential tool for the protection of ecosystems. A report that is being prepared within EIA includes different methods to assess the impact of a given project on the environment. The combination of the currently used methods and ecosystem services assessment may allow for a better understanding of the consequences of the environmental change. This article presents the theoretical framework of integrating the ecosystem services assessment into the EIA procedure and its use in a report on the environmental impact assessment of a given project.
EN
Life Cycle Assessment (LCA) is one of the new, little more popular in Poland of elements of environmental management. In the world literature one can find many examples of the use of LCA but mainly for comparison purposes. The paper presents results of LCA analysis made on the basis of data from a running incineration of sewage sludge. Performing a thorough analysis of this process enables improved operational system, including through a better use of the resulting products of combustion, as well as determining the impact of the thermal treatment of sludge on the environment and compared the results with data from the literature. To date, in Poland has not been carried out environmental impact assessments and the process of thermal treatment of both sludge and waste, based on the assumptions of LCA.
PL
Co do tego, że procedura OOŚ w przypadku kopalń odkrywkowych jest ważna, nie mam najmniejszych wątpliwości. Odnoszą jednak wrażenie, że opasłe dokumenty, które przy tej okazji są produkowane, mogłyby zostać zredukowane co najmniej o połowę, bez najmniejszej szkody dla środowiska naturalnego.
PL
Wszyscy przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia związane z wydobyciem kruszyw (lub surowców do ich produkcji) czy też wytwarzający kruszywa z surowców odpadowych zobowiązani są do spełniania licznych wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska. Spełnienia tych obowiązków nie ułatwiają permanentne zmiany regulacji prawnych.
EN
The article deals with the problems of producers of aggregates associated with another revision of the environmental regulations. The Act of 3 October 2008 puts into effect important changes in the national law concerning the assessment of the environmental consequences of planned projects and enterprises. The author presents the key modification of the rules for issuing a decision on the environmental conditions and within administrative procedures of environmental impact assessment. The article points out the changes that are of the greatest significance for the producers of aggregates and describes the stages of their implementation.
EN
Planning and spatial management are very often associated with the best providing human needs that require adjustment to environmental conditions. Thus interpreted, the rational spatial management brings many benefits to the local community, often the price of it is the degradation of the environment. System solutions reduce the negative effects of the investment on the environment and society. As a part of that, an investment in the implementation of apply optimal solutions in terms of environmental and social protection are procedures for environmental impact assessments (EIA). The aim of this study was to determine the operations to minimize negative environmental impacts and methods of environmental compensation in EIA procedures in the planning and implementation of the linear investments in Poland on A2 highway from Stryków I to Konotopa section ‚E' case study. To determine the most effective mitigation methods the negative impact of the highway and activities in terms of environmental protection, simplified EIA was carried out. The most threatened elements of the natural and social environment were identified: groundwater, soil, human health, acoustic climate.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko na rozwój inwestycji infrastrukturalnych oraz wskazanie zalet i wad tego udziału.
EN
Economic development is a long-term process, and faces the idea of sustainable development. Development of the infrastructure investments is one of the most important elements which determinate economic growth. The environmental impact assessment (EIA) gives the citizens opportunity of implementation of their sustainable solutions in the wider process of planning infrastructure investments. One of the basic part of the decision process is the environmental impact assessment which lead to the first „investment decision” ie.: the decisions on the environmental conditions. The environmental impact assessment for a project means the procedure of working out the best solutions for the proposed project, including in particular: the verification of the environmental impact report for the project, the acquisition of the opinions and approvals required by the Act of 3 October 2008 on the Provision of Information on the Environment and its Protection, Public Participation in Environmental Protection and Environmental Impact Assessments, ensuring the possibility of public participation in the procedure. This article is based on wide data bases of administration procedures and outlines the procedure for public participation in environmental impact assessment to emphasize its impact positive and negative on the development of infrastructure investments.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.