Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  galvannealing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było opracowanie metody modelowania matematycznego rozwoju powłoki cynkowej, która uwzględni wpływ temperatury i czasu wyżarzania oraz rodzaj powlekanej stali, skład kąpieli cynkowej oraz masę powłoki na kinetykę wzrostu ilości żelaza w powłoce podczas galvannealingu. W ramach pracy przeprowadzono wyżarzanie blach powlekanych cynkiem wykorzystując Gleeble 3800 w celu symulacji galvannealingu. Uzyskane powłoki poddano badaniom strukturalnym i określono ich skład fazowy oraz chemiczny. W kolejnym etapie opracowano program komputerowy umożliwiający matematyczne modelowanie wzrostu zawartości żelaza w wyżarzanej powłoce. Obliczenia przeprowadzane są dla procesu opisywanego poprzez przebieg zmian temperatury wyżarzania w czasie oraz wartości współczynników charakteryzujących kinetykę wzrostu ilości żelaza w analizowanym układzie podłoże stalowe - powłoka cynkowa. Program pozwala też na określenie wartości czasu i temperatury umożliwiających uzyskanie zakładanej zawartości żelaza.
EN
The purpose of this work was to create a mathematical model of zinc coating development on steel sheet during galvannealing process, where an influence of temperature and time of annealing, steel grade, zinc bath composition and coating mass on iron enrichment kinetics in coating are included. Zinc coated steel sheets were annealed in Gleeble 3800 system to simulate galvannealing process. Annealed coatings were researched and phase content, chemical composition and their structures were determined. The next step was to build a procedure predicting iron content on a base of mathematical model. Calculations can be performed for process defined by temperature versus time changes and coefficients which describe iron enrichment kinetics in case of analyzed steel sheet - zinc coating couple. Another procedure was created to match values of temperature versus time changes in order to achieve assumed iron content.
PL
Warunki obróbki cieplnej w procesie galvannealingu (krótkotrwałego wyżarzania) prowadzonego bezpośrednio po cynkowaniu ogniowym determinują tworzenie i wzrost faz międzymetalicznych poprzez dyfuzję składników w powłoce. W artykule przestawiono ocenę mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego powłoki cynkowej po symulacji fizycznej procesu wyżarzania odwzorowującej warunki technologicznej linii ciągłej cynkowania. Blachy poddano obróbce symulacyjnej według dwóch różnych schematów, A i B, za pomocą systemu Gleeble-3800 wyposażonego w specjalny układ pomiarowy do symulacji wyżarzania ciągłego blach karoseryjnych. W obu schematach symulacje prowadzono według 3 wariantów 25, 50 i 100. Proces symulacji dla poszczególnych próbek trwał około: próbki 25-230 sekund, próbki 50-125 sekund i próbki 100-70 sekund. Na podstawie analizy wyników badań mikrostruktury i składu chemicznego metodą mikroanalizy rentgenowskiej i rentgenowskiej analizy fazowej, analizowano możliwości występowania w powłoce różnych faz międzymetalicznych z układu Fe-Zn, np. fazy FeZn10 - dominującej w warstwie zewnętrznej, fazy Fe3Zn10 przeważającej w pobliżu osnowy stali oraz faz FeZn13(c) i (n).
EN
The conditions of heat treatment in the galvannealing (short annealing) process carried out directly after hot-dip galvanizing determine the formation and growth of intermetallic phases by diffusion of the components in the coating. The paper presents examination of the microstructure, chemical composition and phase composition of the zinc coating after the physical simulation of the annealing processes taking place in the continuous zinc-coating line. Steel sheet was subject to simulated galvannealing processes according to two different schemes (A and B) using a Gleeble-3800 system equipped with a special attachement for simulating the continuous annealing of autobody sheets. Under both schemes, the simulations were performed according to three variants: 25, 50 and 100. The simulation process for the individual samples lasted as follows: 25 – 230 seconds, 50 – 125 seconds and 100 – 70 seconds. According to the X-ray microanalysis of the the chemical composition and X-ray diffraction phase composition analysis, the possibility of the presence of various Fe – Zn system intermetallic phases in the coating, described in literature data, e.g. the FeZn10 phase, dominating in the outer coat, the Fe3Zn10 phase, prevailing near the steel core, and the FeZn13 (c) and (n) phases was also discussed.
PL
W artykule przedstawiono analizę prostego modelu gazowej nagrzewnicy taśm stalowych stosowanej podczas cynkowania metodą ciągłą. Opracowany model umożliwił komputerową symulację procesu nagrzewania wycinka taśmy. Jako wyniki obliczeń przedstawiono rozkłady temperatury na jego przekroju poprzecznym oraz przebieg temperatury powierzchni w czasie nagrzewania dla kilku parametrów procesu (czas, temperatura maksymalna).
EN
The paper concerns analyse of simply model of gas heater used during steel sheets hot dip galvanizing. Presented model makes possible computer simulation of steel heating. As result of calculations temperature distribution in segment of the charge and course graphs of its surface temperature are showed for various parameters of the process (duration and maximum temperature).
PL
W artykule przedstawiono analizę prostego modelu gazowej nagrzewnicy taśm stalowych stosowanej podczas cynkowania metodą ciągłą. Opracowany model umożliwił komputerową symulację procesu nagrzewania wycinka taśmy. Jako wyniki obliczeń przedstawiono rozkłady temperatury na jego przekroju poprzecznym oraz przebieg temperatury powierzchni w czasie nagrzewania dla kilku parametrów procesu (czas, temperatura maksymalna).
EN
The paper concerns analyse of simply model of gas heater used during steel sheets hot dip galvanizing. Presented model makes possible computer simulation of steel heating. As result of calculations temperature distribution in segment of the charge and course graphs of its surface temperature are showed for various parameters of the process (duration and maximum temperature).
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań zagadnień związanych z procesem galvannealingu przy użyciu metod komputerowych oraz symulacji fizycznej. Odpowiednie wykorzystanie wspomnianych metod umożliwia obniżenie kosztów ponoszonych na badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego powłoki. Zakres badań obejmował: opracowanie modelu obliczeniowego umożliwiającego analizę zjawisk zachodzących w wybranych etapach procesu galvannealingu, wykonanie badań przebiegu temperatury powierzchni ocynkowanej taśmy przy użyciu metod numerycznych, wykonanie symulacji fizycznych na stanowisku laboratoryjnym oraz przeprowadzenie badań próbek poddanych symulacji fizycznej w celu ustalenia ich mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego.
EN
The paper presents examination methodology of problems connected with galvannealing process with help of computer and physical simulations. Applying of mentioned simulations can lower costs of microstructure, chemical and phase compositions examination. The range of examination has included: formulation of mathematical model for phenomena analysis occurring during galvannealing process, evolution of steel surface temperature examination during all stages of process with use of numerical methods, physical simulations on test stand. Physical simulations consisted of heating and cooling of steel samples according to calculated temperature variation, as well as microstructure, chemical and phase composition examinations of samples after physical simulation.
PL
Proces galvannealingu (krótkotrwałego wyżarzania) prowadzony bezpośrednio po cynkowaniu poprzez dyfuzję składników w powłoce powoduje tworzenie i wzrost faz międzymetalicznych. W artykule przedstawiono ocenę mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego powłoki po procesie galvannealingu w linii ciągłej cynkowania. Powłoka typu galvannealing charakteryzowała się budową warstwową, podstawowymi fazami były: faza FeZn10 - dominująca w warstwie zewnętrznej i faza Fe3Zn10 (G) - przeważająca w pobliżu rdzenia stalowego. Ponadto, w pobliżu rdzenia stalowego, stwierdzono obecność cienkiej warstewki, rzędu 1 - 2 um, blokującej dyfuzję Fe do kąpieli cynowej - najprawdopodobniej była to faza Fe2Al5Zn0,4. Przeanalizowano też możliwości obecności w powłoce innych faz międzymetalicznych z układu Fe - Zn, np. dzeta, eta.
EN
The galvannealing (short annealing) process carried out immediately after hot galvanizing through diffusion of components in the coating results in the formation and growth of intermetallic phases. In the paper, an assessment of the coating microstructure and its chemical and phase compositions after the galvannealing process in a continuous galvanizing line has been presented. The galvannealing type coating was characterized by a layered structure, where the main phases occurring in the coating were the FeZn10 phase - dominating in the outer layer and the Fe3Zn10 (G) phase - dominating in the vicinity of the steel core. Moreover, in the steel core vicinity, a thin layer of 1-2 um was found which blocked the Fe diffusion into the zinc bath - it was most probably the Fe2Al5Zno,4 phase. A possible presence in the coating of other intermetallic layers of the Fe - Zn system, e. g. zeta, eta, also has been discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.