Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obraz cyfrowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Digitization of documentation of white cards is currently a key aspect of preservation of national heritage. Destructive processes of archival documentation, escalation of acts of vandalism, consequences of war operations that have left their stamp on architectural objects as well as monuments of nature contributed to adaptation and introduction of the fifth form of national heritage, which is “digitization”. Digitization shall ensure the re-creation of not only lost national treasures in the future, but also shall enable researchers in architecture, archeologists, historians, conservators a research and an analysis of chosen objects and records related to it in a non-invasive and interactive way. Objects subject to digitization will be able to be analyzed more thoroughly since digital data rendered available by electronic means shall enable and facilitate an interdisciplinary research process. In the article, the author presents results that compare two methods for digitization of the chosen architectural object. Documentation consists in recording and preserving of the fragment of façade and the chosen architectural detail of the considered object. The object subject to analysis is the "Tenement under the singing frog" built in 1889-90 acc. to the project by Teodor Marian Talowski, in Kraków at Retoryki 1 St. For an analyzed example, research has consisted in application of photogrammetry and laser scanning methods to acquire information on spatial geometry of researched object and compare discrepancies of newly generated 3D models. The object presented has undergone a comparative analysis, based on which the key aspects have been isolated and then demonstrated in a graphic way, as well as specific issues related to them, such as precision and effect of distortion have been discussed. The objective of the work has been presentation of possibilities of practical application of photogrammetry as a cheaper method of digitization of architectural objects in relation to scanning method, applicable in digitization and preservation of national heritage consisting in development of new interactive documentation (white card).
PL
W pracy przedstawiono analizę widmową składowej promieniowania słonecznego odbitego od przeciwległej zabudowy i docierającego do elewacji budynku. Przeanalizowano dwie orientacje fasady, wschodnią i zachodnią, zlokalizowane w środowisku zurbanizowanym. Charakterystykę spektralną promieniowania wykonano dla promieniowania widzialnego oraz bliskiej podczerwieni. Obrazy cyfrowe wykonano z wykorzystaniem filtrów fotograficznych o znanej przepuszczalności promieniowania słonecznego. Analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów wykonanych od sierpnia do marca, dla wytypowanych dni charakteryzujących się nieboskłonem zachmurzonym lub bezchmurnym. Otrzymane wyniki pokazują istotną różnicę w udziale promieniowania o różnych długościach fali w całkowitym promieniowaniu docierającym do fasad, w zależności od warunków nieboskłonu, środowiska zewnętrznego i otaczającej zabudowy.
EN
The paper presents spectral analysis of solar radiation component reflected from opposite buildings and reaching the facades of the building. Two façade orientations were analyzed, eastern and western, located in the urban environment. Spectral characteristics of radiation were made for visible and near infrared radiation. Digital images were made using photographic filters with known solar transmittance. The analysis was based on measurements from August to March, for selected days with clear and overcast skies. The obtained results show a significant difference in the proportion of different wavelengths in the radiation reaching the façades depending on the conditions of the sky, the environment and the surrounding buildings.
EN
The new direction of radiography is Flash-radiography (FR ) which doesn’t have intermediate data carriers (films and storage plates). FR produces a quick image. It provides low testing cost, and capability of multi-angle real time internal defects monitoring of the objects. In film radiography, if relative photometric density is more than 4, then the snapshots become virtually unreadable and they can be difficult to be digitized. Current film-free technologies do not have this disadvantage and, besides, give results in a digital form without special digitizing systems. Digital data contain radiation images of internal defects, expand the flawdetection possibilities and reduce testing cost. Flash-radiography is based on portable X-ray television, which allows the observation of X-ray testing results on a monitor screen. The internal defects examination from different angles may be carried out. Flash-radiography with digital solid-state transducers is the most perspective one with sensitivity up to 0.1% of examined metal’s thickness at resolution exceeding 10 pairs of lines per mm. Application of small-size movable solid-state transducers opens new technological capabilities. They can be located and moved in the zones where positioning of film holders and storage plates is impossible. The new X-ray mini technology expands the application of NDT. The examples of practical application of solid-state miniature transducers are presented.
PL
Nowym kierunkiem radiografii jest radiografia błyskowa (ang. flash radiograpy, FR), która nie ma pośrednich nośników danych (błon i płyt pamięciowych). FR tworzy szybki obraz. Zapewnia niskie koszty testowania oraz możliwość monitorowania obiektów pod kątem błędów wewnętrznych w czasie rzeczywistym. W radiografii błonowej, jeśli względna gęstość fotometryczna jest większa niż 4, migawki stają się praktycznie nieczytelne i mogą być trudne do digitalizacji. Obecne technologie wolne od błon radiograficznych nie mają tej wady, a poza tym dają wyniki w formie cyfrowej bez specjalnych systemów do digitalizacji. Dane cyfrowe zawierają obrazy promieniowania z defektów wewnętrznych, rozszerzają możliwości wykrywania wad i zmniejszają koszty testowania. Promieniowanie błyskowe jest oparte na przenośnym aparacie rentgenowskim, który umożliwia obserwację wyników badań rentgenowskich na ekranie monitora. Można przeprowadzić badanie wad wewnętrznych pod różnymi kątami. Promieniowanie błyskowe z cyfrowymi przetwornikami półprzewodnikowymi jest najbardziej perspektywiczne z czułością na poziomie do 0,1% badanej grubości metalu przy rozdzielczości przekraczającej 10 par linii na mm. Zastosowanie przenośnych przetworników półprzewodnikowych o niewielkich rozmiarach otwiera nowe możliwości technologiczne. Można je lokalizować i przemieszczać w strefach, w których nie jest możliwe pozycjonowanie uchwytów błon i płyt do przechowywania. Nowa mini technologia rentgenowska rozszerza zastosowanie NDT. Przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania miniaturowych przetworników półprzewodnikowych.
PL
W niniejszej pracy podjęto próbę automatycznego wyodrębnienia drzew z chmury punktów na podstawie utworzonego obrazu wysokiej roślinności z przefiltrowanych danych laserowych. W tym celu został napisany skrypt w programie MATLAB. Idea jego działania opiera się na tezie, że na obrazach cyfrowych kształt drzew w górnych piętrach zbliżony jest do okręgów. Do ich detekcji posłużono się transformatą Hougha - jedną ze skutecznych metod wykrywania kształtów w widzeniu komputerowym. Badania przeprowadzono na danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego, obejmujących teren Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.
EN
In the present study attempts to automatically extract trees from image which was created from points cloud representing high vegetation. For this purpose the script was written in MATLAB. The idea of the operation is based on the thesis that on the digital image trees shape in the upper floors is similar to circles. To detect trees the transform Hough was used - one of the effective methods to detect shapes in computer vision. The research was conducted on data from airborne laser scanning, which included the area of the Rakowicki cemetery in Krakow. In order to check the number of trees, a manual vectorization (indication of the trees tops) on the orthophotomap was made. However this measurement is sub-optimal, but allowed to assess the correctness of the HT algorithm.
EN
Present paper is a continuation of works on evaluation of red, green, blue (RGB) to hue, saturation, intensity (HSI) colour space transformation in regard to digital image processing application in optical measurements methods. HSI colour space seems to be the most suitable domain for engineering applications due to its immunity to non-uniform lightning. Previous stages referred to the analysis of various RGB to HSI colour space transformations equivalence and programming platform configuration influence on the algorithms execution. The main purpose of this step is to understand the influence of computer processor architecture on the computing time, since analysis of images requires considerable computer resources. The technical development of computer components is very fast and selection of particular processor architecture can be an advantage for fastening the image analysis and then the measurements results. In this paper the colour space transformation algorithms, their complexity and execution time are discussed. The most common algorithms were compared with the authors own one. Computing time was considered as the main criterion taking into account a technical advancement of two computer processor architectures. It was shown that proposed algorithm was characterized by shorter execution time than in reported previously results.
EN
The objective of the work is to develop numerical method for determining coupled thermo-mechanical fields based on experimental data obtained from two cameras working in the visible and infrared mode. The sequence of images recorded by the first camera is used to determine the displacement field on the sample surface using the 2D digital image correlation (DIC) method. The resulting field from DIC analysis in a form of a set of discrete points with the corresponding in-plane displacement vector is used as the input for the next step of analysis, where the coupled temperature field is computed. This paper provides a detailed description of the numerical procedures, that allow, to obtain coupled thermal and mechanical fields together with the specification of experimental data needed for calculations. The presented approach was tested on an experimental data obtained during uniaxial tension of the multicrystalline aluminum. The developed numerical routine has been implemented in dedicated software, which can be used for the testing of materials on both a macro and micro scales.
EN
The work carried out research and development of methods and means of multispectral vision measurement control and diagnosing of parameters of inhomogeneous biological media for biomedical diagnostics with the use of the n-dimensional multispectral data for each pixel of the array of digital images obtained by the CCD camera. Application results can use to diagnose the nature and severity of gunshot injuries to the biomannequins, biological and physiological properties of the skin tissues that are close to the morphological and functional characteristics of human.
PL
W pracy przedstawiono badania oraz opracowanie metod i środków multispektralnych pomiarów wizyjnych i diagnozowania parametrów niejednorodnych mediów biologicznych dla diagnostyki biomedycznej z wykorzystaniem wielospektralnych n-wymiarowych danych dla każdego piksela tablicy cyfrowych obrazów uzyskanych z aparatu z matrycą CCD. Wyniki aplikacji mogą być użyte, do diagnozowania rodzaju i skali obrażeń postrzałowych bio-manekinów, właściwości biologicznych i fizjologicznych tkanek skóry, zbliżonych do ludzkich cech morfologicznych i funkcjonalnych.
EN
The article compares two systems of digital image reproduction quality assessment: Metamorfoze and FADGI. They were developed for needs of cultural heritage digitization process whose main goal is to create digital copies of objects that are as faithful to the original as possible. The article concentrates on aspects connected to color reproduction fidelity such as color spaces, color difference measures and reference patterns.
EN
Preparing digital documentation of historical buildings is a form of protecting cultural heritage. Recently there have been several intensive studies using non-metric digital images to construct realistic 3D models of historical buildings. Increasingly often, non-metric digital images are obtained with unmanned aerial vehicles (UAV). Technologies and methods of UAV flights are quite different from traditional photogrammetric approaches. The lack of technical guidelines for using drones inhibits the process of implementing new methods of data acquisition.This paper presents the results of experiments in the use of digital images in the construction of photo-realistic 3D model of a historical building (Raphaelsohns’ Sawmill in Olsztyn). The aim of the study at the first stage was to determine the meteorological and technical conditions for the acquisition of aerial and ground-based photographs. At the next stage, the technology of 3D modelling was developed using only ground-based or only aerial non-metric digital images. At the last stage of the study, an experiment was conducted to assess the possibility of 3D modelling with the comprehensive use of aerial (UAV) and ground-based digital photographs in terms of their labour intensity and precision of development. Data integration and automatic photo-realistic 3D construction of the models was done with Pix4Dmapper and Agisoft PhotoScan software Analyses have shown that when certain parameters established in an experiment are kept, the process of developing the stock-taking documentation for a historical building moves from the standards of analogue to digital technology with considerably reduced cost.
PL
Ostateczne właściwości wyrobów wytwarzanych z papierów higienicznych są kształtowane zarówno w procesie wytwarzania surowca, jak i podczas jego przetwarzania. Proces wytłaczania wzorów w istotny sposób wpływa na właściwości mechaniczne takich wyrobów, jak chusteczki czy ręczniki. Nie tylko powoduje łączenie warstw, zwiększa grubość, ale także zmienia ich właściwości mechaniczne. Aby ocenić wpływ procesu wytłaczania na te właściwości konieczne jest określenie wymiernej wielkości, w zależności od której można badać zmiany właściwości wyrobów z papierów higienicznych. Do tego celu wybrano względne pole powierzchni wytłoczeń, a w artykule opisano oryginalną metodę zastosowaną do określania jego wartości.
EN
The final properties of products made from tissue paper are formed both in the production of raw material and during its processing. Embossing of given pattern significantly affects the mechanical properties of products such as wipes or towels. It causes not only linking of layers or increases the thickness, but also changes their mechanical properties. To evaluate the influence of the embossing process on these properties it is necessary to determine the measurable quantity as a basis to study the variation of the properties of tissue paper products. For this purpose, the relative area of the embossed pattern was selected and the original method used to determine its value is described in the paper.
PL
W artykule autorzy przedstawili dwupoziomowy system zabezpieczenia dostępu do bazy danych. System opiera swoje działanie na analizie odcisku palca za pomocą popularnej miary służącej do porównania obrazów cyfrowych jaką jest MSE.
EN
In this paper the authors present a two-level security system to access the database. The system is based on an analysis of their effects fingerprint using a popular measure for comparing digital images which is the MSE.
PL
W opracowaniu przedstawiono szybką metodę zliczania pojazdów przy użyciu sekwencji obrazów cyfrowych. Przedstawiona metoda zliczania pojazdów korzysta z konwersji obrazu do modelu dwuwarstwowego. Dwuwarstwowy model obrazu składa się z warstwy wartości bazowych pikseli oraz warstwy wartości różnicowych pikseli. Podział na warstwy przeprowadzany jest predykcyjnie, przy użyciu zmodyfikowanego kodowania delta. Rozkład pikseli bazowych w dwuwarstwowym modelu obrazu odpowiada zawartości obrazu. Zliczanie pojazdów jest przeprowadzane na podstawie analizy zajętości pola detekcji jako funkcji czasu. Przedstawiona metoda zliczania pojazdów jest szybka oraz nieskomplikowana obliczeniowo i może być stosowana do przetwarzania w czasie rzeczywistym. Opracowanie zawiera również prezentację wyników działania przedstawionej metody zliczania pojazdów.
EN
The paper presents a fast method of vehicle counting with the use of a digital image sequence. The presented method of vehicle counting is using image conversion into the two-layer image model. The twolayer image model consists of the base pixel values layer and the difference pixel values layer. Splitting into the layers is carried out by predictive method with the use of a variant of delta encoding. Layout of base pixel values in the two-layer image model is in accordance with an image content. Vehicle counting is carried out on the basis of an analysis of detection field occupancy as a function of time. The presented method is fast and not complex computationally and can by applied to real time processing. Experimental results of the presented method of vehicle counting are also provided.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
3674--3680
PL
W pracy przedstawiono metodę bazującą na technikach wizyjnych wyznaczania obszaru zainteresowania (ang. region of interest – ROI) dla obrazów cyfrowych lub sekwencji wideo. Opisany algorytm bazuje na uproszonej strukturze opisującej pierwotny obraz cyfrowy uzyskany przy pomocy metody Monte Carlo. Obraz podzielony jest na bloki. Opracowana struktura prócz uproszczonej informacji o obrazie może zawierać wstępnie wyznaczone parametry opisujące obraz np. histogram. Poprzez analizę zapisów z poszczególnych klatek wideo zapisanych w takiej strukturze można określić np. obszary o określonej częstości zmian itp. Poprzez odpowiednie kształtowanie kryteriów, na podstawie których dokonujemy wyboru ROI możemy użyć opracowany algorytm do śledzenia ruchomych obiektów (samochodów itp.) bez ich identyfikacji, wyznaczania obszarów do filtracji cyfrowej pierwotnego obrazu lub wyznaczenia potencjalnego miejsca w obrazie, w którym np. znajduje się tablica rejestracyjna samochodu. Opracowany algorytm może współpracować z sekwencjami wideo lub pojedynczym zdjęciem. W związku z działaniem w oparciu o uproszczoną strukturę jest to algorytm o niskim koszcie obliczeniowym umożliwiającym pracę w czasie rzeczywistym wraz z zrównolegleniem obliczeń.
EN
The paper presents a method based on machine vision techniques for determining the region of interest ( ROI ) for digital images or video sequences. The algorithm is based on the simple data structure incoming from the image obtained using the Monte Carlo method. The image is divided into blocks. The simplified structure is prepared for each one. This structure of an image can be used to calculate parameters describing the image such as a histogram. By analyzing the records of each video frame stored in such a structure can be determined, for example areas with some changes. By shaping the criteria by which we choose the ROI we use this algorithm: to track moving objects (cars, etc.) without their identification, designation of regions for digital filtering of the original image, for searching a potential place in the image where is a license plate of the car. The proposed algorithm can work with video sequences or single images. It is an algorithm with low computational cost and permitting to operation in real time. This algorithm is useful for parallel computation.
PL
Opracowanie prezentuje metodę klasyfikacji rodzajowej pojazdów na podstawie wejściowej sekwencji obrazów cyfrowych Każdy z obrazów sekwencji jest konwertowany do binarnej postaci dwuwarstwowego modelu obrazu cyfrowego. Dwuwarstwowy model obrazu cyfrowego składa się z dwóch warstw wartości pikseli: warstwy wartości bazowych oraz warstwy wartości różnicowych. Podział na warstwy przeprowadzany jest predykcyjnie, przy użyciu zmodyfikowanego kodowania delta. Rozkład punktów bazowych w dwuwarstwowym modelu obrazu odpowiada zawartości obrazu. Postać binarna dwuwarstwowego modelu obrazu tworzona jest na podstawie warstwy wartości różnicowych zwierającej znaczniki wartości bazowych. Klasyfikacja rodzajowa pojazdów jest przeprowadzana na podstawie analizy zmian stanu pól detekcji. Do klasyfikacji pojazdów wykorzystywany jest wskaźnik kształtu pojazdów. Przedstawiona metoda klasyfikacji pojazdów jest nieskomplikowana obliczeniowo i może mieć zastosowanie w systemach czasu rzeczywistego, a także w implementacjach sprzętowych. Opracowanie zawiera prezentację wyników rodzajowej klasyfikacji pojazdów.
EN
The paper presents a method of generic vehicle classification with the use of an input sequence of digital images. Each image of the sequence is converted into a binary form of the two-layer digital image model. The two-layer digital image model consists of two pixel value layers: the base values layer and the difference values layer. Splitting into the layers is carried out by predictive method with the use of a variant of delta encoding. Layout of base pixel values in the two-layer image model is in accordance with an image content. The binary form of the two-layer image model is created on the basis of the different values layer that contains base value markers. Vehicle classification is carried out on the basis of occupancy changes analysis of the detection field state. A vehicle shape pointer is used to classification of vehicles. The presented method of generic vehicle classification of is not complex computationally and can by applied to real time processing and also in hardware implementations. Experimental results of the presented method of generic vehicle classification are provided.
PL
Ważnym problemem, którego rozwiązanie jest niezbędne w celu pełnej automatyzacji przepływu strumienia pocztowego jest weryfikacja opłaty pocztowej. Problem sprowadza się do identyfikacji i rozpoznawania odpowiednich obrazów związanych opłatą. Proces ten jest skomplikowany ze względu na liczne obiekty, które również występują na polu adresowym przesyłek. Stosowane obecnie metody opierają się na analizie odblasku farby fluorescencyjnej i perforacji znaczka naklejonego na liście mogą być zastąpione metodą identyfikacji, w której podstawowym kryterium porównawczym jest informacja o kolorze. W artykule przedstawiono metodę rozpoznawania i weryfikacji opłat pocztowych, w której zaproponowano wykorzystanie informacji o kolorze. Głównym celem artykułu jest zastosowanie dyskretnej transformaty Radona do uzyskania inwariantnych cech obrazu opłaty pocztowej. Ponadto wyszczególniono podstawowe elementy systemu oraz możliwość wykorzystania go do weryfikacji opłat pocztowych. Skupiono uwagę na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem cyfrowych obrazów z wykorzystaniem dyskretnej transformaty Radona. Zaprezentowano również wyniki analizy proponowanego systemu pod kątem skuteczności jego działania w zakresie identyfikacji opłaty pocztowej.
EN
An important problem whose solution is necessary in order to fully automate the mail flow is verification of postal fee. The problem is focused in to the identification and recognition of appropriate images related with postal fee. This process is complicated because of the many objects that also occur in the address field of mail pieces. Currently used methods are based on the analysis of reflection fluorescent paint and perforation. Those methods may be replaced by the identification, in which the basic criterion is colour. The article presents a method of identifying and verifying the postal fee, which proposed the use of the colour information. The main objective of this paper is the use of the Radon transform to obtain invariant postal image features. In addition, we presented detailed the basic elements of the system and the ability to use it to verify the postage fee. We focused on issues related to the preliminary image processing. It also presents the results of the analysis of the proposed system in terms of the effectiveness of identification postal fee.
16
Content available Geometrical aspects of digital photomontage
EN
This paper presents errors that occur in blending digital visualization with digital photos. Many examples demonstrate the ignorance of geometric relations present in perspective mapping. In some cases, it seems that there are not errors but purposeful activities aiming at such presentation of the proposed object that the project will be approved for implementation.
PL
W pracy przedstawiono błędy występujące w wykonywanych łączeniach wizualizacji otrzymanej z programu komputerowego ze zdjęciami cyfrowymi. Wiele przykładów świadczy o nieznajomości związków geometrycznych występujących w odwzorowaniu perspektywicznym. W niektórych przypadkach wydaje się, że nie są to błędy a celowe działania mające na celu takie przedstawienie projektowanego obiektu, by projekt był zaakceptowany do realizacji.
EN
This paper provides a description of the basic principles and procedures that can be found in strain measurements by means of an experimental method known as the digital image correlation (DIC) while using the correlation system Q-400 and the evaluation software Istra4D. The second part of the paper includes the application of DIC method in strain measurements on a sample made of a PS-1A photoelastic material while using the correlation system Q-400.
EN
Presently, the use of photogrammetric methods in various measurement tasks is becoming more and more popular. More and more often, the achievements of photogrammetry are utilized in the reconstruction of road accidents, thus making it possible to measure the post-accident situation not only on the site but also in desk work conditions based on accident site photos. Before a photo is taken, it is necessary to target measurement points in a proper way. The measurement of those targets takes place most often in an automatic mode. During the reconstruction of road accidents, most often targets in the form of black and white cheąuered patterns, fixed at the ends of a metal cross, are used. Such targets considerably impede the measurement automation (cf. perspective distortions and scale differences). In this paper an attempt was made at creating a program for an automatic detection and measurement of those targets. For that purpose, Matlab v. 7.10 package was applied. Due to that type of signalling, only a qualified success was attained, since target measurement needed to be supported by the program user. Also another way of signalling was proposed that enabled encoding of point numbers. Signs in the form of ring codes were selected. Algorithms of automatic detection, measurement and the identification of signals in digital images were developed. The created algorithms performed well under field conditions, and also allowed for the determination of detailed rules of making photos in accident sites.
PL
Obecnie popularne staje się korzystanie z metod fotogrametrycznych w różnych zadaniach pomiarowych. Coraz częściej dorobek fotogrametrii wykorzystuje się w rekonstrukcji wypadków drogowych, dzięki czemu możliwy jest pomiar sytuacji powypadkowej nie tylko na miejscu zdarzenia, ale także w warunkach biurowych na podstawie zdjęć miejsca zajścia wypadku. Przed wykonaniem fotografii konieczne jest jednak zasygnalizowanie w odpowiedni sposób punktów pomiarowych. Pomiar tych sygnałów odbywa się najczęściej w sposób automatyczny. W rekonstrukcji wypadków drogowych stosuje się zwykle sygnały w postaci czarno-białych szachownic umieszczonych na końcach metalowego krzyża. Sygnały takie znacznie utrudniają automatyzację (zniekształcenia perspektywiczne i różnice skali). W artykule opisano próbę stworzenia programu służącego do automatycznej detekcji i pomiaru tego rodzaju sygnałów. Do jego utworzenia wykorzystano pakiet Matlab v. 7.10. W przypadku użycia tego typu sygnałów pomiar wykonywany jest w sposób półautomatyczny. Zaproponowano również inny sposób sygnalizacji, który pozwalał także na zakodowanie numerów punktów. Wybrano znaki w postaci kodów pierścieniowych. Opracowano algorytmy automatycznej detekcji, pomiaru i identyfikacji na obrazach cyfrowych. Utworzone algorytmy sprawdziły się w warunkach terenowych, a także pozwoliły na określenie szczegółowych reguł wykonywania fotografii miejsc zdarzenia.
PL
Artykuł przedstawia dwuwarstwowy model obrazu cyfrowego i jego zastosowania do przetwarzania obrazów ruchu drogowego. Dwuwarstwowy model obrazu składa się z warstwy wartości bazowych pikseli oraz warstwy wartości różnicowych pikseli. Podział na warstwy przeprowadzany jest wariantem kodowania delta. Reprezentacja obrazu w postaci modelu dwuwarstwowego jest mniejsza niż reprezentacja obrazu źródłowego w postaci mapy bitowej. Konwersja obrazu do modelu dwuwarstwowego może być wykorzystywana jako technika kompresji bezstratnej. Położenie bazowych wartości pikseli odpowiada zawartości obrazu Dwuwarstwowy model obrazu nadaje się do wykrywania krawędzi.
EN
The paper presents the two-layer digital image model and its applications for processing of road traffic images. The two-layer image model consists of base pixel values layer and difference pixel values layer. Splitting into the layers is carried out by a variant of delta encoding. The two-layer image model creates an image representation that is smaller than a source image in the bitmap format. Conversion into the two-layer image model can be applied as a losless compression technique. Layout of base pixel values is in accordance with the image content. The two-layer image model is suitable for edge detection.
EN
The goal of the paper is to present results of research that has been conducted for several years in the Department of Geoinformatics, Photogrammetry and Environmental Remote Sensing, AGH University of Science and Technology in the field of automatic modelling and texturing of objects that describe railway line clearance gauges. In the paper, the authors have presented bases of 3D modelling and texturing of objects, with particular consideration of railway clearance gauge objects. An attempt has been made at assessing possibilities of automatic and semi-automatic reconstruction of objects located in the direct vicinity of railway tracks on the basis of a point cloud from a mobile scanning obtained, together with digital images from four cameras, for the selected test railway line section on Cracow-Warsaw route. Railway objects shape construction gauge of railway lines, therefore virtual geometric model of those objects might be used for checking if railway rolling stock elements of specified dimensions can safely fit the gauge outline. A couple of programs have been tested in the framework of research (PhotoModeler Scanner, RiScan Pro, 3DReshaper) as regards their usability for modelling and texturing. In research works a previously prepared triangle model has been utilized, as well as a set of 160 images made with the use of four cameras. Additional data included camera and distortion parameters, and elements of external orientation of obtained images. The paper shows exemplary results and indicates problems originating in the course of creating models by means of point cloud vectorization. The authors' experiences show that this is a far more difficult process than stereoscopic photogrammetric model vectorization. Only an experienced operator, with a good spatial imagination, is capable of producing a correct model. That is why in majority of solutions, semi-automatic methods are applied. Those methods consist in the operator's determining of a type (or, possibly, an approximated shape) of the object to be detected, as well as its rough location, and it is the task of the algorithm to fit the object into a set area. The conducted research has demonstrated that there is no thoroughly satisfactory method (program) for automatic modelling and texturing of railway line clearance gauge. As of today, numerous projects have still to be performed in either a semi-automatic, or a manual way.
PL
W artykule podjęty jest problem automatycznego modelowania i teksturowania obiektów kształtujących skrajnię kolejową. Źródłem modelowania jest mobilny skaning laserowy, a teksturowania – zdjęcia wykonane podczas skaningu. Artykuł składa się z dwóch części: przeglądu literatury i opisu eksperymentu badawczego. Eksperyment badawczy potwierdził większość problemów artykułowanych w literaturze, wniósł także szereg nowych. Przestrzeń obiektów przytorowych była bardzo trudnym materiałem do wymodelowania i pokrycia teksturą fotograficzną, co uwypukliło problemy. W konkluzji wskazano, że główną przeszkodą w automatyzacji procesu teksturowania jest słaba jakość modeli generowanych automatycznie.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.