Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Passive methods of boiling heat transfer enhancement
EN
The paper presents the issue of boiling heat transfer enhancement with the use of different passive techniques, namely the application of wire mesh coatings, capillary porous layers, pin – fins and laser treatment. Enhanced boiling heat transfer has been described as well as the research data of the authors that deals with microstructural coatings. The conducted experimental tests confirm the possibility of increasing heat fluxes transferred at the same superheat value due to the use of heat transfer enhancing techniques.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu poprzez zastosowanie różnych pokryć tj. struktur siatkowych, kapilarno – porowatych, mikrożeber czy obróbki laserowej. Przybliżono zagadnienie intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu i opisano wyniki badań autorów, dotyczące intensyfikacji wrzenia na mikropowierzchniach strukturalnych. Przeprowadzone badania potwierdzają możliwości zwiększenia gęstości odbieranych strumieni ciepła przy tym samym przegrzaniu.
2
Content available remote The quality of implementation of manufacturing ICT – selected problems
EN
The paper presents models for designing of information systems for manufacturing. Chosen model of system implementation has a significant impact on the quality and performance of the target solution. Special focus is on the data model layer and the possibility of changing the standard three-tiered model of information systems through increased utilisation of resources of database server.
PL
W artykule przedstawiono modele projektowania systemów informatycznych do zastosowań przemysłowych. Wybrany model implementacyjny ma istotny wpływ na jakość i wydajność docelowego rozwiązania. Szczególnie skupiono się na warstwie modelu danych i możliwości zmiany standardowego modelu trójwarstwowego systemów informacyjnych przez większe wykorzystanie zasobów serwera baz danych.
3
Content available remote Design of manufacturing databases
EN
The article presents specific cases appearing in the design of manufacturing databases. In particular, a decomposition of entity model to the physical data model is presented. Understanding of significant differences between them makes it possible to build such structures of industrial databases that include special cases which occur in them. Different strategies for the transition from hierarchical entities model to targeted database tables are described. Additionally, an overview of problems associated with unary entities is outlined in this document.
PL
W artykule przedstawiono specyficzne przypadki spotykane w projektowaniu przemysłowych baz danych. W szczególności zajęto się dekompozycją modelu encji ERD do fizycznego modelu struktur danych PDM. Zrozumienie istotnych różnic między nimi daje możliwość zbudowania takich struktur przemysłowych baz danych, aby uwzględniały szczególne przypadki w nich występujące. Przedstawione różne strategie przejścia od modelu z hierarchią encji do docelowych tabel bazy danych.
EN
Development of high-precision products of difficult to process materials often requires use of unconventional techniques and manufacturing technologies. The studies are labor- and cost-consuming. Development of a database in which they are collected and available informations necessary for designers of machinery and process design engineers, process is a matter of considerable importance. This paper presents the principles of design and structure of the database DBSMP (DataBase Special Materials Processing) and its implementation to manufacturing.
PL
Kształtowanie precyzyjnych wyrobów z materiałów trudnoobrabialnych wymaga często zastosowania niekonwencjonalnej technologii. Opracowanie takiej technologii jest praco- i kosztochłonne. Opracowanie bazy danych, w której są gromadzone i udostępniane informacje niezbędne dla konstruktorów urządzeń technologicznych oraz dla technologów projektujących procesy obróbki, jest zagadnieniem o istotnym znaczeniu. W pracy przedstawiono zasady konstruowania i strukturę bazy danych DBSMP (Baza danych obróbki materiałów o specjalnych właściwościach) oraz implementację tego systemu do produkcji.
5
Content available remote Nie tylko relacyjny model danych
PL
W artykule przedstawiono przegląd modeli danych stosowanych obecnie do implementacji baz danych. Zagadnienie to jest fundamentalne dla zrozumienia określonego systemu bazodanowego przygotowanego według wybranego modelu. Mimo iż najbardziej rozpowszechnionym modelem jest model relacyjny, to jednak systemy opierające się na modelu hierarchicznym i sieciowym wciąż są używane. Odpowiedzią na ograniczenia poszczególnych modeli są modele mieszane relacyjno-obiektowy oraz sieciowo-relacyjny.
EN
The paper presents an overview of data models currently used to implement the databases. This issue is fundamental to understanding a particular database system prepared according to the chosen model. Although the most common model is the relational, the systems based on hierarchical and network models are still being used yet. The answer to the limitations of individual models are models of mixed object-relational and network-relational.
6
Content available remote Mocowanie i pozycjonowanie czaszek do zdjęć radiologicznych
PL
We współczesnej medycynie i medycynie sądowej używane są różnorodne przyrządy do pozycjonowania głowy pacjenta podczas badań radiologicznych. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych konieczne było skonstruowanie dedykowanego narzędzia do mocowania i pozycjonowania czaszek ludzkich bądź ich szczątków. W artykule omówiono podstawowe problemy i możliwe ich rozwiązania.
EN
In modern medicine and forensic science are used a variety of devices for positioning the patient's head during the radiological imaging. As a part of autors. research work, it was necessary to construct a dedicated tool for mounting and positioning of the human skulls or their remains. The article discusses the problems and possible solutions.
7
Content available remote Implementacja asercji w relacyjnych bazach danych na przykładzie systemu ORACLE
PL
W artykule przedstawiono problem właściwej implementacji więzów integralności baz danych w postaci asercji we współczesnych systemach zarządzania bazami danych. Jak pokazano, w tym zakresie rozwój języka SQL nie kreuje nowych rozwiązań, a jedynie dostosowuje nowy standard do metod tworzenia asercji przy wykorzystaniu wyzwalaczy w takich systemach jak Oracle. Mimo ciągłego doskonalenia dostępnych w ramach baz danych funkcjonalności, prawidłowa obsługa nowych mechanizmów nastręcza wiele trudności i nie jest zgodna z obowiązującymi standardami.
EN
The paper presents the problem of the proper implementation of integrity constraints of databases in modern database management systems. As shown, in this regard, the development of SQL language does not create new solutions, but only adjusts to the new methods for creating assertions using triggers in systems such as the Oracle. Despite continuous improvement in the available database functionality, correct implementation of new mechanisms is difficulties and is not compatible with current standards.
PL
Zagadnienie utrzymania efektywnej pracy systemów baz danych jest niezwykle rozległe. Jednym z pojawiających się problemów jest identyfikacja nieużywanych obiektów, które w perspektywie dłuższego okresu czasu mogą negatywnie wpływać na wydajność systemu. Proponowane w opracowaniu rozwiązanie bazujące na dedykowanym pakiecie PL/SQL dla systemu Oracle 10g może wspomagać administratorów w długookresowej praktyce konserwacji baz danych przez wskazanie nieużywanych obiektów.
EN
The problem of maintain of database systems is very complex. One of the most frequent appearing problems is unused object identification, what in long term of time may in negative way affect on system productivity. Proposed in this paper solution based on P/SQL for Oracle 10g may supporting DBA maintains database systems.
PL
Sprawne utrzymanie systemów baz danych wymaga stosowania dodatkowych narzędzi do monitoringu serwera baz danych. Mimo bogatej oferty rynkowej takich systemów warto jest spróbować utworzyć własną aplikację o funkcjnalności wymaganej dla konkretnego przypadku użytkowania. W artykule przedstawiono system oparty na witrynie WWW przeznaczony do monitoringu instancji serwera Oracle 10g użytkowanej w ramach laboratorium baz danych.
EN
Efficient maintain of database systems require additional tools for database server monitoring. Sometimes is better to use dedicated monitoring system than commercial tools. Dedicated application prepared for specific system will fulfill all required functions. In this paper web based system for monitoring instance of Oracle database, used for education purpose was presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.