Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dotacje unijne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Autobusowe szaleństwo zakupowe
PL
Perspektywa unijna 2014-2020 to ostatnia szansa na uzyskanie zewnętrznych pieniędzy, które pozwolą przewoźnikom autobusowym na dużą skalę wymienić tabor. Jeśli chodzi o firmy wykonujące usługi transportowe dla KZK GOP, to tylko trzy największe komunalne spółki – PKM Katowice, PKM Sosnowiec i PKM Gliwice rozpisały przetargi na 128 nowych autobusów. Nowe pojazdy kupują też prywatni przedsiębiorcy jeżdżący pod banderą KZK GOP, a ponadto przewoźnicy i miasta, które nie wchodzą w skład KZK GOP. O skali tych zakupów i o tym, jakie pojazdy wybrano, pisze Patryk Tuzgier w artykule pt. „Autobusowe szaleństwo zakupowe”.
EN
The 2014-2020 European Union perspective is the last chance to gain external money, which will allow bus transport providers to change their fleet on a large scale. As far as companies providing services for KZK GOP are concerned, only three largest utility companies, that is PKM Katowice, PKM Sosnowiec and PKM Gliwice have arranged tenders for 128 new buses. New vehicles are also bought by private transport providers running under KZK GOP logo, as well as those transport providers and cities, which are not related to KZK GOP. The scale of the purchasing and the type of the chosen vehicles are described by Patryk Tuzgier in the article entitled „Bus Shopping Mania”.
PL
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi 30 września 2015 r. zakończyło realizację inwestycji "Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE porzez modernizację oczyszczalni w gołdapi" dofinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu - Gospodarka wodno-ściekowa.
PL
W kolejnej perspektywie budżetowej UE w latach 2014-2020 powstanie więcej kilometrów dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową niż powstało w Polsce po 1989 roku – tak wynika z zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Największy inwestor po przeprowadzeniu wielokryteriowej analizy wytypował do realizacji z nawierzchnią betonową ok. 810 km dróg. Są nowoczesne dokumenty dla projektantów i wykonawców, jest sprawdzona technologia, są doświadczeni wykonawcy tego rodzaju nawierzchni. Wszystko to zapowiada, że mamy przed sobą perspektywę dobrych i trwałych dróg.
PL
Od momentu wejścia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej polscy przedsiębiorcy chętnie sięgali po dotacje unijne jako wsparcie w finansowaniu swoich inwestycji. W ciągu kilku lat pomogły one zrealizować wiele projektów, które byłyby trudne do wykonania przy wykorzystaniu jedynie tradycyjnych źródeł finansowania - środków własnych i kredytów bankowych.
EN
From the very moment when our country entered the European Community the Polish businessmen readily aspired for the European Union grants supporting financing their investments. During a few years they helped in realisation of several projects, which would be difficult for accomplishment if only traditional financial sources of funds - own funds and bank credits - were available.
PL
W artykule przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania na projekty wysoce innowacyjne oraz projekty celowe, zakładające przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwie, w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podano informacje o kolejnych krokach w procesie ubiegania się o dotację, od wyboru odpowiedniego schematu wsparcia, przygotowania i złożenia wniosku, do podpisania umowy o dofinansowanie. Przedstawiono również główne zasady ubiegania się o fundusze, w tym rodzaj projektów kwalifikujących się do wsparcia, czynniki zwiększające szansę na dotację, potencjalną wartość dotacji, a także kluczowe ograniczenia i wyłączenia z możliwości wnioskowania o fundusze. Zawarto także praktyczne informacje dla wnioskodawców dotyczące procesu składania wniosków o wsparcie oraz procesu oceny projektu.
EN
The article presents potential grant opportunities for highly innovative projects and goal-oriented projects, including R&D works and implementation of their results in the company applying for grant, within measures 1.4-4.1 and 4.4 Operational Programme Innovative Economy (OP IE). In particular, the article includes information on following steps and procedures in the process of grant application, starting from the choice of appropriate aid measure, preparation and submission of grant application, till the moment of signing grant agreement. General principles of applying for EU funds are presented, including the type of projects eligible for co-financing, success factors increasing grant probability, potential grant values, as well as key limitations and exclusions in grant applications. Some practical information for applicants, including grant application submission and projects evaluation process, are also included.
PL
Zainteresowanie wsparciem na tworzenie lub rozbudowę centrów usług wspólnych w br. przerosło oczekiwania Ministerstwa Gospodarki. Korzyści osiągane dzięki zlecaniu wykonania na zewnątrz części zadań przedsiębiorstw to przede wszystkim obniżenie kosztów oraz poprawa efektywności działalności. Możliwości pozyskania pomocy publicznej wpłynęły na znaczny wzrost liczby projektów mających na celu utworzenie w Polsce centrów usług wspólnych. Niestety, planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w zakresie udzielania pomocy publicznej na tego typu inwestycje mogą ograniczyć liczbę dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów wsparcia, a także możliwości łączenia pomocy z różnych źródeł.
PL
Przedsiębiorcy realizujący projekty zmierzające do ochrony środowiska naturalnego mogą uzyskać dofinansowanie z wielu funduszy unijnych. Obecnie największym instrumentem finansującym tego typu projekty jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z którego można otrzymać wsparcie na uzyskanie certyfikatów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS, a także ekoznaków. Przedsiębiorcy mogą również uzyskać wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych, działań i konkursów organizowanych przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także kredytów preferencyjnych z BOŚ SA.
EN
Entrepreneurs pursuing projects related with environmental protection are able to obtain financing from various EU funds. The biggest tool currently providing financing for such projects is the Operational Program Infrastructure and Environment, which supports the achievement of environmental management certification ISO 14001, EMAS and Eco-Marks. Entrepreneurs can also receive assistance under the regional operational programs, activities and competitions organized by both the National and Provincial Funds for Environmental Protection and Water Management, Rural Development Program and in form of preferential loans from BOŚ SA.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.