Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluid mechanics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The work presents a three-dimensional modeling of air flow around the research object. The purpose of this work was to perform numerical calculations to identify the magnitude of the aerodynamic drag force generated on individual elements of a high energy efficiency vehicle body. This vehicle, specially designed for the Shell Eco-marathon competition, needs to show the lowest possible fuel consumption while maintaining the prescribed speed. Minimizing the drag force at an early designing stage plays an important role here. The calculations were performed using the ANSYS Fluent calculation solver. The result of the conducted research is a description of the velocity and pressure distributions around the tested vehicle as well as an identification of the drag force on the external surfaces of the components and a description of the relationship between them. The work also discusses the dependence of the drag force as a function of speed in the range from 0 to 12 m/s. The influence of the ground on the drag force in the case when the object was immobilized in relation to the walls at the flowing medium, as in a wind tunnel, was investigated. On the basis of the calculations performed, no impact of the ground on the generated drag force magnitude was found.
2
Content available remote Symulacja przepływu krwi w tętnicach przy różnych prędkościach przepływu
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji przepływu krwi w modelach 3D tętnicy środkowej mózgu przy różnych prędkościach przepływu. Do przeprowadzenia analizy właściwości przepływu krwi w tętnicach wykorzystano obliczeniową metodę mechaniki płynów CFD z zastosowaniem programu Ansys CFX. W symulacjach stosowano warunki brzegowe (prędkości przepływu) odpowiadające fizjologicznym warunkom przepływu danego pacjenta, które zmierzono metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym kodowaniem przepływu krwi (TCCS). Uzyskane wyniki uwidoczniły zależność zmian lokalnych parametrów hemodynamicznych przepływu i wazomotoryki naczynia od zmian prędkości przepływu krwi, ale także od wahań częstości akcji serca oraz geometrii naczynia. Na podstawie otrzymanych rezultatów obliczeń numerycznych można odnotować generalną tendencję wzrostu wartości naprężenia ścinającego ścian naczynia wraz ze wzrostem prędkości przepływu.
EN
The paper presents results of simulations of blood flow in 3D models of middle cerebral artery for different flow rates. To analyze the arterial blood flow properties an analytical calculation of CFD fluid mechanics using the Ansys CFX software was used. In the simulations, boundary conditions (flow velocities) corresponding to the physiological flow conditions of the patient were applied which were measured by transcranial color-coded duplex sonography (TCCS). The results revealed the dependence of changes in local haemodynamic parameters of blood flow and vessel vasculature on changes in blood flow velocity but also on fluctuations in heart rate and vascular geometry. On the basis of the results obtained for numerical calculations, the general tendency of the wall shear stress to grow with increasing low velocity can be noted.
PL
Zaprezentowano użyteczność metod numerycznej mechaniki płynów dla zwiększenia skuteczności sorpcji sorbera przepływowego. Przedstawione zjawisko zachodzi w układach przepływowych, dla których prędkości płynącego czynnika nie zapewniają odpowiedniego stopnia jego mieszania, a tym samym czynnik sorbowany ma utrudniony dostęp do powierzchni sorbującej. Prędkość przepływu jest zbyt mała, aby zachodził przepływ burzliwy, a zbyt duża, aby mogło zachodzić efektywne zjawisko dyfuzji.
EN
The efficiency of Hg vapor sorption from the gas stream flowing through an absorber (flow rate 0.5–167 cm³/s) was detd. exptl. on an sulfonitrided steel sheet. The increase of gas velocity resulted in a decrease in sorption efficiency. Computer simulations of the sorption process were performed. The factors causing growth of gas flow turbulence (the distances between the absorber elements and their position relative to the flowing gas) had a significant influence on the process.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania podstawowych charakterystyk aerodynamicznych metodą teoretyczną z wykorzystaniem programu Fluent oraz metodą teoretyczno-doświadczalną z wykorzystaniem programu Prodas. Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla niekierowanego pocisku rakietowego 122 mm. W celu porównania obu metod wyniki obliczeń współczynnika siły oporu Cx, siły nośnej Cz oraz momentu pochylającego mz (w funkcji kąta natarcia i liczby Macha) zobrazowano na wykresach.
EN
The article presents the methodology of determining the basic aerodynamic characteristics using the Fluent theoretical method and the theoretical and experimental method using the Prodas program. Presented calculations were made for a 122 mm non-guided missile. In order to compare both methods, the results of calculations of coefficient of drag force, lift force coefficient and pitching moment coefficient as a function of incidence angle of attack and Mach number are shown in graphs.
EN
It is necessary to carry out investigations on device behaviour before it will work in real conditions. Helpful tools are CAD systems and numerical simulations on virtual geometric models. They allow relatively cheap and fast analysis of devices without using expensive real models. This paper presents a method of multichannel pipe design with the help of a CAD system in terms of its strength and working conditions as an internal heat exchanger with carbon dioxide as a refrigerant. Two aluminium alloys were chosen: AA 3103-H112 and AA 6060-T6, and several shapes of channels. Results show that the selection of proper materials is one of the most important stages. It affects the strength of the pipe. A second significant parameter is the shape of external channels. It has been shown that it is important to choose proper value of radius R1 (corner between upper area of external channel and lateral surface of external channel). For the analysed type of multichannel pipe, the most appropriate value of radius R1 was 1 mm. As for heat exchange between fluids in internal and external channels, an important parameter was the thickness of the wall between the mentioned channels. It has been demonstrated that heat exchange efficiency depends on wall thickness and on the way of achieving this.
PL
Często konieczne jest przeprowadzenie badania zachowania się urządzenia zanim będzie pracowało w warunkach rzeczywistych. Jednym z przydatnych narzędzi to umożliwiających są systemy CAD oraz symulacje numeryczne przeprowadzane na wirtualnych modelach geometrycznych. Pozwalają one na dokonanie stosunkowo taniej i szybkiej analizy urządzenia bez konieczności użycia kosztownych modeli rzeczywistych. W artykule przedstawiono metodę projektowania rury wielokanałowej przy pomocy systemów CAD pod kątem ich wytrzymałości i warunków pracy jako wewnętrznego wymiennika ciepła z dwutlenkiem węgla, pełniącym rolę czynnika chłodniczego. Do analizy wybrano dwa stopy aluminium: 3103-H112 i 6060-T6 oraz kilka różnych kształtów kanałów. Wyniki pokazały, że dobór odpowiednich materiałów jest jednym z najważ- niejszych etapów projektowania rur. Ma to wpływ na wytrzymałość rury. Drugim istotnym parametrem jest kształt kanałów zewnętrznych. Wykazano, że dobór odpowiedniej wartości promienia R1 (narożnik pomiędzy górną i boczną powierzchnią kanału zewnętrznego) jest istotny. Dla analizowanego typu rury wielokanałowej wartość promienia R1 równa 1 mm była najbardziej właściwa. W przypadku wymiany ciepła pomiędzy płynami w kanałach zewnętrznych i wewnętrznym ważnym parametrem była grubość ścianki pomiędzy wymienionymi kanałami. Wykazano, że efektywność wymiany ciepła zależy od grubości ścianki oraz od sposobu osiągnięcia jej zmiany.
EN
This study aims to design a novel air cleaning facility which conforms to the current situation in China, and moreover can satisfy our demand on air purification under the condition of poor air quality, as well as discuss the development means of a prototype product. Air conditions in the operating room of a hospital were measured as the research subject of this study. First, a suitable turbulence model and boundary conditions were selected and computational fluid dynamics (CFD) software was used to simulate indoor air distribution. The analysis and comparison of the simulation results suggested that increasing the area of air supply outlets and the number of return air inlets would not only increase the area of unidirectional flow region in main flow region, but also avoid an indoor vortex and turbulivity of the operating area. Based on the summary of heat and humidity management methods, the system operation mode and relevant parameter technologies as well as the characteristics of the thermal-humidity load of the operating room were analyzed and compiled. According to the load value and parameters of indoor design obtained after our calculations, the airflow distribution of purifying the air-conditioning system in a clean operating room was designed and checked. The research results suggested that the application of a secondary return air system in the summer could reduce energy consumption and be consistent with the concept of primary humidity control. This study analyzed the feasibility and energy conservation properties of cleaning air-conditioning technology in operating rooms, proposed some solutions to the problem, and performed a feasible simulation, which provides a reference for practical engineering.
PL
Przedmiotem tego badania była czysta sala operacyjna. Zastosowano technologię czystej klimatyzacji. Obciążenie chłodnicze czystej klimatyzacji w okresie letnim zostało obliczone przy użyciu praktycznej metody obciążenia chłodniczego klimatyzacji oraz oprogramowania służącego do obliczania zużycia energii. Wyniki obliczeń zostały porównane i przeanalizowane. Model rozprowadzania powietrza był symulowany za pomocą Airpak 3.0, a symulowane wyniki zostały przeanalizowane.
EN
Purpose: The vestibular system is the part of the inner ear responsible for balance. Vertigo and dizziness are generally caused by vestibular disorders and are very common symptoms in people over 60 years old. One of the most efficient treatments at the moment is vestibular rehabilitation, permitting to improve the symptoms. However, this rehabilitation therapy is a highly empirical process, which needs to be enhanced and better understood. Methods: This work studies the vestibular system using an alternative computational approach. Thus, part of the vestibular system is simulated with a three dimensional numerical model. Then, for the first time using a combination of two discretization techniques (the finite element method and the smoothed particle hydrodynamics method), it is possible to simulate the transient behavior of the fluid inside one of the canals of the vestibular system. Results: The obtained numerical results are presented and compared with the available literature. The fluid/solid interaction in the model occurs as expected with the methods applied. The results obtained with the semicircular canal model, with the same boundary conditions, are similar to the solutions obtained by other authors. Conclusions: The numerical technique presented here represents a step forward in the biomechanical study of the vestibular system, which in the future will allow the existing rehabilitation techniques to be improved.
EN
Modern teaching laboratories help students acquire knowledge. Practical discovery of phenomena allows them to confront theoretical knowledge with practice. The paper presents modern teaching stations for analysis of fluid flow in hydraulic systems. They have been implemented into the teaching process at the Institute of Mechanical Engineering of the Mechanical Faculty of the Military University of Technology. They allow one to observe changes of energy occurring during the flow of a fluid. They make it possible to determine the coefficients of linear and local losses and other aspects of fluid mechanics experimentally.
PL
Nowoczesne laboratoria dydaktyczne ułatwiają studentom przyswojenie wiedzy. Praktyczne poznanie zjawisk pozwala skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką. W artykule zaprezentowane zostaną nowoczesne stanowiska dydaktyczne do analiz przepływu cieczy w instalacjach hydraulicznych. Wdrożono je do procesu nauczania w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego (IBM) WAT. Umożliwiają one obserwowanie zmian energii zachodzących podczas przepływu płynu. Dają możliwość doświadczalnego wyznaczania współczynników strat liniowych i miejscowych oraz innych aspektów mechaniki płynów.
PL
Nowoczesne laboratoria dydaktyczne ułatwiają studentom przyswojenie wiedzy, poprzez praktyczne poznanie zjawisk i konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką. W artykule zaprezentowane zostaną nowoczesne stanowiska dydaktyczne do analiz przepływu cieczy w instalacjach hydraulicznych. Wdrożono je do procesu nauczania w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT. Umożliwiają one obserwowanie zmian energii zachodzących podczas przepływu płynu. Dają możliwość doświadczalnego wyznaczania współczynników strat liniowych i miejscowych oraz określania charakteru przepływu.
EN
Modern teaching laboratories help students acquire knowledge. Practical discovery of phenomena allows them to confront theoretical knowledge with practice. The paper presents modern teaching stations for analysis of fluid flow in hydraulic systems. They have been implemented into the teaching process at the Institute of Mechanical Engineering of the Mechanical Faculty of the Military University of Technology. They allow one to observe changes of energy occurring during the flow of a fluid. They make it possible to determine the coefficients of linear and local losses and other aspects of fluid mechanics experimentally.
PL
Przedstawiono charakterystykę samolotu w niekonwencjonalnym układzie Outboard Horizontal Stabilizers. Omówione zostały zalety oraz różnice układu OHS w stosunku do układu klasycznego, a także możliwe obszary jego praktycznego zastosowania. Poruszone zostały też zagadnienia urządzeń zwiększających siłę nośną. Zaprezentowano również wykorzystanie programów komputerowych do numerycznej mechaniki płynów w procesie projektowania. Końcowym efektem było zaprojektowanie i zbudowanie dwóch różnych zdalnie sterowanych modeli samolotów w układzie OHS. Jeden posłużył jako samolot prototypowy, natomiast drugi został wykorzystany podczas międzynarodowych zawodów samolotów udźwigowych Air Cargo Challenge 2013, które odbyły się w Lizbonie (Portugalia). Obydwa modele samolotów zostały pomyślnie oblatane i przetestowane w locie.
EN
This article presents the characteristics of non-conventional Outboard Horizontal Stabilizers configuration aeroplane in comparison with classical configuration aeroplane, as well as, prospective areas of application of such aeroplane. Moreover, topics concerning high-lifting devices have been mentioned. Additionally, this paper covers application of Computational Fluid Dynamics software during the design process. The final effect was two different OHS aircraft which were designed and built. One of the aircraft was used as a prototype, while the other one was used during international cargo lifting competitions (Air Cargo Challenge 2013 in Lisbon, Portugal). Both aircraft have successfully conducted their maiden flight and were flight tested.
EN
In the research was prepared the study of the influence of the windscreens inclination angle on the aerodynamic drag coefficient of the cars build for the Shell Eco-marathon race. The research is an answer for some needs occurred during preparation for the Shell Eco-marathon race. It was carried out as the part of the racing team Smart Power Urban Silesian University of Technology work. The study is basing on the authors developed method for conducting aerodynamic research for such types of vehicles. Altair HyperWorks software was used for the numerical analysis. The CAD models were prepared with CATIA V5 software. The main idea of the research was the numerical calculation of the aerodynamic drag force and its coefficient- cx and study of the influence of inclination angle of the windscreen on the aerodynamic drag coefficient of the race car. The expected result it is the inclination angle of the analysed vehicle for which the drag coefficient cx is minimal.
PL
Artykuł zawiera podsumowanie wyników badań numerycznych nad wpływem kąta pochylenia przedniej szyby na współczynnik oporu aerodynamicznego samochodów budowanych na wyścig Shell Eco-marathon. Przeprowadzone badania są odpowiedzią na potrzeby powstałe podczas przygotowań do zawodów Shell Eco-marathon i są częścią przeprowadzonych prac w ramach studenckiego teamu wyścigowego Smart Power. Badania bazują na autorskiej metodyce prowadzenia optymalizacji aerodynamicznej tego typu pojazdów. Do przeprowadzenia numerycznych analiz aerodynamicznych użyto oprogramowania Altair HyperWorks. Modele CAD zostały przygotowane w oprogramowaniu CATIA V5. Głównymi założeniami badań są numeryczne wyznaczenie siły oporu aerodynamicznego pojazdu wraz ze współczynnikiem oporu aerodynamicznego cx oraz analiza wpływu kąta pochylenia przedniej szyby na współczynnik aerodynamiczny pojazdu. Oczekiwanym wynikiem jest wartość kąta pochylenia przedniej szyby pojazdu dla którego współczynnik oporu aerodynamicznego pojazdu cx jest minimalny.
EN
This paper presents results of investigations on the application of CuO-water nanofluids for intensification of convective heat transfer. Performance of nanofluids with 2.2 and 4.0 vol.% CuO NPs (nanoparticles) content were examined with regard to heat transfer coefficient and pressure losses in case of turbulent flow in a tube. Negligible impact of examined nanofluid on heat transfer improvement was found. Moreover, measured pressure losses significantly exceeded those determined for primary base liquid. The observations showed that application of nanofluid for heat transfer intensification with a relatively high solid load in the examined flow range is rather controversial.
13
Content available remote Metody wizualizacji przepływu płynów
EN
Research of phenomena occurring during the movement of the fluid in the pipes belong to the complex issues of fluid mechanics. There are methods for observing the fluid flow phenomena, for them to fluid flow visualization. The article described are methods for the visualization of fluid flow and types of tracer particles.
EN
The subject of study was the methodology for aerodynamic analysis of the cars built for the Shell Eco-marathon race. The research was carried out as the part of the racing team Smart Power Urban Silesian University of Technology work. The study helped to develop methods for conducting aerodynamic research for such types of vehicles. The main idea of the research was the numerical calculation of the aerodynamic drag force and its coefficient cx and visualisation of the pressure distribution on the car surface and the air flow lines along the vehicle. As the base for the research there has been used a first conceptual CAD model of the Bytel (Fig.2a) - a vehicle built by Smart Power Silesian University of Technology racing team for the Shell Eco-marathon race 2014 in the urban category. The developed methodology was used in designing and optimization of the final body of the Bytel car.
PL
W ramach badań opracowano metodykę prowadzenia numerycznych badań aerodynamicznych pojazdu mającego wziąć udział w wyścigu Shell Eco- marathon. Badania były prowadzone w ramach prac zespołu wyścigowego Smart Power Politechniki Śląskiej. Na podstawie opracowanej metodyki utworzono modele numeryczne oraz wykonano symulacje numeryczne czterech koncepcyjnych wersji rozwojowych pojazdu. Wartościami wynikowymi badań były rozkład wartości siły oporu aerodynamicznego oraz rozkład ciśnienia na powierzchni pojazdu. Bazowym modelem do utworzenia metodyki prowadzenia badań dla pojadów tego typu był model CAD pojazdu Bytel (Rys. 2a). Utworzona metodologia przyczyniła się do zaprojektowania oraz zoptymalizowania kolejnych wersji rozwojowych samochodu Bytel.
PL
W ramach badań opracowano metodykę prowadzenia numerycznych badań aerodynamicznych pojazdu mającego wziąć udział w wyścigu Shell Eco-marathon. Posługując się tą metodyką, utworzono modele obliczeniowe oraz wykonano symulacje numeryczne czterech koncepcyjnych wersji rozwojowych pojazdu. Wartościami wynikowymi badań były rozkład wartości siły oporu aerodynamicznego oraz rozkład ciśnienia na powierzchni pojazdu.
EN
Presented in the paper is a methodology intended for numerical aerodynamic tests of a vehicle designed for the Shell Eco-marathon race. Numerical models were created basing on the developed methodology and numerical simulations of four conceptual vehicle development versions were carried out. The values obtained from the research tests were distribution of the drag forces and distribution of pressure on the vehicle surface.
PL
Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowych stacji roboczych rośnie skuteczność oraz opłacalność korzystania z symulacji komputerowej mechaniki płynów CFD. Przy jej pomocy można przeprowadzić znacznie większą ilość badań, sprawdzić większą ilość wariantów parametrycznych i odczytać wartości parametrów, pól skalarnych/wektorowych trudnych lub niemożliwych do zmierzenia, w porównaniu do prowadzeniu badań metodą wykonania prototypu, w tym samym czasie. Wraz ze wzrostem popularności komputerowej mechaniki płynów rośnie stopień zaawansowania programów i narzędzi, wymagając zarazem doświadczenia i wiedzy teoretycznej w ich obsłudze. Artykuł ma za zadanie przedstawić rozwiązanie problemu wymiany ciepła w gwiazdowym silniku lotniczym korzystając z oprogramowania Ansys Fluent.
EN
In parallel with the increase of computational power of workstations the CFD simulation cost-effectiveness increases. With its aid much bigger number of research can be performed, more parametric cases can be checked-out in comparison to the traditional empirical tests in the same time.With the increase of CFD popularity the complexity of software increases, requiring the knowledge and experience to maintain them. The aim of this article is to present the simulation process of the heat transfer in air-cooled aircraft radial engine.
17
Content available remote Grafen – IPPT PAN computer of Biocentrum Ochota grid
EN
The report treats on computing cluster in the IPPT. The first part of the report is a user manual of the cluster. In the following, we described chosen applications concerning applications of numerical methods in the computational biology, tectonophysics and fluid mechanics. Finally, we depicted a few selected computer programs that are implemented on the cluster.
PL
Praca traktuje o sposobie użytkowania klastra obliczeniowego znajdującego się w IPPT. Praca zawiera podręcznik użytkownika. W dalszym ciągu zostały opisane wybrane aplikacje dotyczące zastosowań metod numerycznych w problemach biologii obliczeniowej, tektonofizyki i mechaniki płynów. Na zakończenie podane zostały przykłady wybranych implementowanych programów komputerowych wraz z ich krótkimi opisami.
18
Content available remote Numerical analysis of radiant warmer
EN
The main objective of this paper is to recognise the heat transfer phenomena between an infant placed in a radiant warmer and the surrounding environment. The influence of the parameters in the computational time during different physical phenomena in heat transfer is studied. This model can be also used in future work to improve radiant warmer efficiency. A complete 2D and 3D numerical simulation was carried out using commercial code ANSYS Workbench- ANSYS Fluent. The analysis involved the fluid flow, convection and radiation heat transfer as well as turbulence modeling, although moisture phenomena were omitted. The experiments were completed to validate a numerical solution.
PL
W publikacji wyznaczono zależność współczynnika Coriolisa przepływów laminarnych w przewodach prostokątnych całkowicie wypełnionych płynem w zależności od stosunku wysokości do podstawy kanału. Pola prędkości zostały wyznaczone metodą elementów brzegowych (MEB). W celu wykonania symulacji napisano autorski program komputerowy LaminarFlow1D oraz przeprowadzono walidację metody na podstawie znanych rozwiązań teoretycznych.
EN
The subject of the presented elaboration is the application of the boundary integral method to calculating Coriolis coefficient (kinetic energy coefficients) driven unidirectional laminar flow in rectangle ducts. The results of calculations the Coriolis coefficient of unidirectional flow through circle pipes with comparisons of numeric solutions with accessible in the literature with analytic solutions showing the satisfactory exactitude and the efficiency the method boundary integral equations to the solution this class of problems of flow in technical uses.
EN
In fluid mechanics, to obtain the multiple solutions in ordinary differential equations is always a concerned and difficult problem. In this paper, a novel RNA genetic algorithm (NRNA-GA) inspired by RNA molecular structure and operators is proposed to solve the parameter estimation problems of the multiple solutions in fluid mechanics. This algorithm has improved greatly in precision and the success rate. Multiple solutions can be found through changing accuracy and search coverage and multi-iterations of computer. At last, parameter estimation of the ordinary differential equations with multiple solutions is calculated. We found that the result has great accuracy and this method is practical.
PL
W artykule zaproponowano nowy algorytm genetyczny NRNA-GA inspirowany strukturą molekularną RNA przeznaczony do rozwiązywania równań z wieloma rozwiązaniami w mechanice cieczy.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.