Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compression force
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy poruszono problem obliczania przekrycia żelbetowego w kształcie powłoki synklastycznej ściętej o podstawie kwadratowej. Przedstawiono obliczenia analityczne i numeryczne sił w powłoce. Powłoka jest poddana działaniu głównie sił ściskających, co jest korzystne dla tego typu konstrukcji. W strefie brzegowej i podporowej konieczne jest wymiarowanie na mimośrodowe ściskanie i rozciąganie z uwagi na znaczący wzrost momentów zginających.
EN
The problem of calculating reinforced concrete covering in the shape of a synclastic shear shell with a square base is discussed in the paper. Analytical and numerical calculations of forces in the shell are presented. The coating is mainly subjected to compressive forces, which is beneficial for this type of construction. In the boundary and support zones, it is necessary to calculate for eccentric compression and tension due to the significant increase in bending moments.
EN
This study investigates the effects of frequency, compression force and Vee angle parameters of High-Frequency Electric Resistance Welding (HF-ERW) process on mechanical properties of API X52 microalloy steel welding joint. Therefore, API X52 microalloy steel sheets having thickness of 8 mm was provided to manufacture pipes with the diameter of 16”. with direct weld seams using the HF-ERW method. During the manufacturing process, frequency values of 150, 200 and 250 kHz, compression forces of 2, 4 and 6 mark and Vee angles of 3°, 5°, and 7° were adopted. After changing the welding parameters, from the welded pipes, tensile and Charpy impact test samples prepared to macroscopically evaluate the weld metal flow and examine the effects of these parameters on mechanical properties of the welded joints. According to the results, it was concluded that frequency of 150 kHz, the compression force of 4 mark and Vee angle of 5° yields best mechanical properties in the HF-ERW joint of API X52 microalloy steel.
EN
The subject of these research is the effect of the moisture content of the rye straw and oat straw compressed by cylinder and ram test assembly. It was assumed that the straws should be cut to pieces shorter than two thirds of the internal diameter of the test cylinder (ca. 20 mm). In the test a specified quantity of the straw was fed into a 32 mm dia. By 50 mm high test cylinder. The samples were initially compressed by a 1070 g weight. The relative density was tested for different moisture content levels. The samples were prepared by seasoning in a stationary climate chamber. The seasoning time was recorded. The moisture content was measured by a moisture analyzer. MTS Insight machine was used in the tests.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące zakresu zmian właściwości mechanicznych pięciu odmian ziarna pszenicy ozimej pod wpływem różnej wilgotności. Pomiary przeprowadzono wykorzystując maszynę wytrzymałościową typu Instron, rejestrując wartości siły ściskającej. Stwierdzono, że dowilżenie ziarna w granicach od 10% do 14% powodowało wzrost wartości mierzonych sił ściskających. Dalsze dowilżenie ziarna, powyżej 14% było przyczyną spadku rejestrowanych sił.
EN
Changes of mechanical properties in five varieties of the winter wheat grain caused by different moisture content were studied. The values of compression force were determined with the strength device Instron. The results of studies indicated that increase of moisture content from 10% to 14% caused increase of compression force values. In the case of moisture content above 14% decrease of the studied values was observed.
PL
Przeprowadzono testy ściskania pojedynczych ziaren pszenicy ozimej odmiany Koksa i pszenicy jarej odmiany Olivin uzyskanych w doświadczeniu poletkowym. Pomiary siły prowadzono na urządzeniu Instron 4302. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że rodzaj stosowanego w nawożeniu dolistnym rozpylacza nie wpłynął w sposób statystycznie istotny na wartość siły ściskania ziarna pszenicy, zarówno ozimej jak i jarej.
EN
The research involved carrying out compression tests for single grains of Koksa variety winter wheat and Olivin variety spring wheat obtained in plot experiment. The force was measured using the Instron 4302 device. Obtained results allowed to state that the type of atomizer used in leaf fertilization had no statistically significant effect on compression force required for wheat grain, both winter and spring.
6
Content available remote Wpływ wilgotności na wartość siły ściskającej ziarniaki pszenicy jarej
PL
Zaprezentowano wyniki badań dotyczące zakresu zmian właściwości mechanicznych pięciu odmian ziarna pszenicy jarej pod wpływem różnej wilgotności. Pomiary przeprowadzono wykorzystując maszynę wytrzymałościową typu Instron, rejestrując wartości siły ściskającej. Stwierdzono, że dowiłżenie ziarna w granicach od 10 do 14% powodowało wzrost wartości mierzonych sił ściskających. Dałsze dowiłżenie ziarna, powyżej 14% nie powodowało zmian wartości rejestrowanych sił.
EN
Changes of mechanical properties in five varieties of spring wheat grain caused by different moisture content were studicd. The values of compression force were determined using the Instron strength device. The results of studies indicated that the increase of moisture content from 10 to 14% caused the increase of compression force values. Fur-ther grain moistening up to 14% did not cause changes of measured force.
PL
Celem pracy było określenie wpływu przedsiewnej biostymulacji magnetycznej ziaren pszenżyta i nowych rodów pszenżyta z kozieńcami na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania pojedynczych ziaren w porównaniu z ziarnem niepoddanym działaniu zmiennego pola magnetycznego. Do badań wykorzystano ziarno sześciu rodów mieszańcowych pszenżyta z kozieńcami oraz dwu odmian wzorcowych pszenżyta: Tewo i Fidelio. Część ziarna przeznaczoną do analizy poddano przed siewem działaniu zmiennego pola magnetycznego o indukcji magnetycznej 30 mT przez 60 sekund. Przeprowadzono testy cięcia i ściskania pojedynczych ziaren. Pomiary siły prowadzono na urządzeniu Instron 4302. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że przedsiewna biostymulacja magnetyczna nie wpłynęła w sposób statystycznie istotny na wartość siły cięcia i siły ściskania ziarna rodów mieszańcowych pszenżyta z kozieńcami.
EN
The purpose of the work was to determine the effect of the presowing magnetic biostimulation of wheat-rye grains and new wheat-rye varieties with azalea on changes of values of cutting and compression force of single grain compared to grains not put to alternate magnetic field effect. The tests were conducted using grain of six mix varieties of wheat-rye with azalea and two varieties of reference wheat-rye: Tewo and Fidelio. A part of grain intended for analysis before sowing was put to action of alternating magnetic field with magnetic induction of 30 mT for 60 seconds. Cutting and compression tests of single grains were conducted. Force measurements were conducted on Instron 4302. The obtained results demonstrated that presowing magnetic biostimulation did not have any effect of statistical significance on the value of cutting and compression force of grain of mixed varieties of wheat-rye with azalea.
PL
W niniejszej pracy określono wpływ obróbki termicznej na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania próbek marchwi po obróbce w piecu konwekcyjno-parowym. Obróbkę technologiczną prowadzono przy zmiennych parametrach procesu: czasie i ilości dodanej pary, przy stałej temperaturze. Parametry procesu obróbki ustalono na podstawie badań wstępnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że czas obróbki termicznej marchwi i ilość dodanej pary mają istotny wpływ na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania. Im dłuższy czas obróbki termicznej i większa ilość dodanej pary tym szybciej maleją wartości siły cięcia i siły ściskania.
EN
In the present work, the impact of heat treatment on changes in cutting force and compression force acting on carrot samples after treatment in a convection steam oven has been examined. The technological treatment was carried out at variable process parameters: duration and quantity of steam added, at constant temperature. The treatment process parameters were established based on preliminary examinations. As a result of the conducted studies, it was found that the duration of heat treatment of carrot and the amount of steam added have an essential effect on changes in cutting force and compression force values. The longer the heat treatment duration and larger the quantity of the steam added is, the faster the cutting force and compression force values decrease.
PL
W niniejszej pracy badano wpływ obróbki termicznej na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania próbek ziemniaków. Po obróbce termicznej w piecu konwekcyjno-parowym określano wartości siły cięcia i siły ściskania próbek ziemniaków oraz ustalano ich zależności od czasu prowadzenia procesu oraz ilości dodanej pary, przy stałej temperaturze. Stwierdzono istotny wpływ czasu obróbki i ilości dodanej pary na zmiany wartości siły cięcia i siły ściskania próbek obrobionych termicznie ziemniaków.
EN
In the present work, the impact of heat treatment on changes in cutting force and compression force values was examined by using potato samples. After the heat treatment in a convection steam oven, cutting force and compression force values acting on potato samples were determined and their relation to the process duration as well as the quantity of the added steam at constant temperature was established. A significant influence of treatment duration and quantity of added steam on changes in cutting force and compression force acting on potato samples that had undergone heat treatment was established.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.