Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 416

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  norma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia pomijanie bądź uwzględnianie powierzchni kondygnacji zajętej przez ściany działowe przy obliczaniu powierzchni użytkowej lokalu zależy od rodzaju tych ścian. Podstawowym kryterium w tym zakresie – co wynika z postanowień normalizacyjnych – jest zakwalifikowanie ścian jako konstrukcji stałej bądź traktowanie ich jako ścian nadających się do ewentualnego demontażu i ponownego ustawienia bez wykonywania robót budowlanych.
EN
The article presents the omission or inclusion of floor area occupied by partition walls in the calculation of the usable area of the premises depends on the type of these walls. The basic criterion in this regard as is apparent from the standardization provisions, is to classification of partition walls as a permanent structure or to treat them as walls suitable for possible dismantling and re-installation without carrying out the building operations.
2
Content available remote Drzwi z krytymi okuciami
3
Content available remote Normalizacja w procesie projektowania w budownictwie
4
Content available remote Krytyczne podejście inżynierskie w budowie rurociągów magistralnych
PL
W artykule opisano przykład zastosowania krytycznego podejścia inżynierskiego (ECA) w ocenie kryteriów jakościowych dla przykładowego rurociągu przesyłowego na gaz ziemny. Porównano wymiary niezgodności krytycznych wyliczonych wg procedur ECA z wymaganiami wg normy PN-ISO 5817. Łagodniejsze wymagania wynikające z ECA umożliwiają znaczne zmniejszenie zakresu prac naprawczych w budowie rurociągów, co wiąże się z obniżeniem kosztów.
EN
The article describes an example use case of the engineering critical assessment (ECA) in assessing the quality criteria for a natural gas transmission pipeline. The critical defect dimensions calculated according to the ECA procedures have been compared to the requirements of PN-ISO 5817. More flexible requirements as described in the ECA make it possible to significantly minimize the scope of repair works in the pipeline construction, therefore reducing costs.
PL
W artykule przedstawiono wymagania w zakresie ochrony przepięciowej dla instalacji elektrycznych zawarte w niemieckiej normie VDE-AR-N 4100. Zgodnie z zapisami normy umieszczenie ogranicznika przepięć przed układem pomiarowym jest dopuszczalne, ale ogranicznik musi spełniać wiele warunków określonych w normie. Dozwolone jest stosowanie tylko ograniczników przepięć wykonanych w technice iskiernikowej.
EN
The article presents the requirements for surge protection of electrical systems described by the German standard VDE-AR-N 4100. According to the provisions of the standard it is allowed to install a surge arrester upstream of the meter, but the arrester has to meet a number of conditions specified in the standard. Only surge arresters with spark gap technology are to be used.
PL
Autorzy niniejszego opracowania mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji jednych z największych krajowych i zagranicznych przedsięwzięć budowlanych, w których wykorzystano blachy fałdowe. Wśród wspomnianych realizacji należy wymienić takie obiekty, jak elektrociepłownia Bełchatów, terminale lotnicze we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce czy też Ferrari World w Abu Dhabi.
EN
The authors of this article had the opportunity to participate at various stages of design or creation of some of the largest domestic and foreign construction undertakings which made use of folded sheets. The projects mentioned include such facilities as the Bełchatow heat and power plant, air terminals in Wrocław, Łodź and Rzeszow-Jasionka or Ferrari World in Abu Dhabi.
EN
The article presents the 25-year history of accreditation of the Testing Laboratory of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice. It describes the process of implementing and applying the management system in accordance with the standards being in force within the years 1995-2020.The article shows the process of changing the standards requirements for the accreditation for testing laboratories.The most important changes in the approach to laboratory activities, which are currently focused on activities that determine their quality, are highlighted. Minimization of documentation is the result of the change in approach to testing activities and competence of the personnel is of key importance. At the same time, the changing requirements for the testing process itself are presented on the example of testing the powered roof supports. The article describes changes in the testing infrastructure of the Testing Laboratory, both before obtaining accreditation, as well as its development over 25 years of accreditation.
PL
Publikacja poświęcona jest 25-letniej historii akredytacji Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. Przedstawiono w niej proces wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnie z normami obowiązującymi na przestrzeni lat 1995-2020.W artykule pokazano proces zmian norm dotyczących wymagań akredytacyjnych laboratoriów badawczych. Zasygnalizowano najważniejsze zmiany dotyczące podejścia do działań laboratorium, które obecnie są ukierunkowane na działania procesowe decydujące o ich jakości. Wynikiem zmiany podejścia jest minimalizacja dokumentacji, zaś za kluczowe uznaje się kompetencje personelu. Równolegle przedstawiono zmieniające się wymagania dotyczące samego procesu badawczego, na przykładzie badań górniczych obudów zmechanizowanych. W artykule opisano zmiany dotyczące bazy badawczej Laboratorium Badań, zarówno przed uzyskaniem akredytacji, jak również jej rozwój na przestrzeni 25 lat akredytacji.
13
Content available remote Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych
PL
Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Współczynniki te są określane na podstawie wyników testów. Początkowo mogą być określane na podstawie danych opartych na wartościach uzyskanych podczas badań typu, ale następnie należy je wyznaczyć na podstawie bieżących wyników zakładowej kontroli produkcji i w razie potrzeby odpowiednio skorygować.
EN
The material safety factors ɣM should reflect the variability of the mechanical properties of sandwich panels, as indicated by the results of type tests and factory production control. This factors are determined on the basis of test results. They may initially be determined on the basis of data based on the values obtained during type testing, but then they should be determined on the basis of the current results of factory production control and corrected if necessary.
PL
Scharakteryzowano mechaniczne modele pracy tego rodzaju styków, a także różne postępowania obliczeniowe podane w normach. Oceniono je w świetle wyników badań eksperymentalnych, wskazując stwierdzone rozbieżności i ich możliwe przyczyny. Stwierdzono, że mimo uwzględnienia wielu czynników, takich jak wytrzymałość betonu, stopień zbrojenia poprzecznego, szorstkość powierzchni zespolenia, w żadnej z analizowanych norm nie opisano w sposób zadowalający nośności styków między betonami układanymi w różnym czasie.
EN
In the paper mechanical models describing behaviour of interface between concrete cast at different times, as well as various design procedures were presented. Regulations were evaluated in the light of the results of experimental investigations. The discrepancies found and their possible causes were indicated and discussed. Despite including such factors as concrete strength, interface reinforcement ratio or roughness of the joint surface, it was found that none of the analysed standard procedures satisfactorily describes the load bearing capacity of the interfaces between concrete cast at different time.
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę zagadnień objętych normą PN-EN 1838:2013-11.
PL
Zmiany na rynku i w regulacjach prawnych dotyczących czynników chłodniczych zaowocowały również zmianami wymogów bezpieczeństwa w systemach VRF. Przy projektowaniu układów VRF stosowanie norm nie jest obowiązkowe, ale może być wskazane wobec braku innych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania substancji "niebezpiecznych".
PL
Dbałość o ważność wyników pomiarów chemicznych wymaga zarówno dobrej organizacji laboratorium, jak i odpowiedniej infrastruktury oraz kompetencji technicznych personelu.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.