Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geoinformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Spatial information systems are already widely used and are commonly applied in crisis management. The aim of the study was to develop a method for mapping hazards as a tool supporting crisis management processes and decision making processes for the purposes of security and activities of the Fire Service, and the organisation of the National Rescue and Fire System. As part of the study, formulas determining the scale of danger of each event, and a danger scale factor were developed. Hazard maps were compiled using various methods of cartographic presentation, including interpolation, chorogram, and hotspot. The data used was information from the National Fire Service, from an area accepted as representative. The suggested solution proposes a new meth od for spatial analysis which takes into account not only the number of events as such, but also the weight of hazards they generate, the specified scale of dangers. The conducted study indicates that the hazard map compiled using this method show more spatial relationships than raw statistical data, which enables a better analysis of the studied phenomenon. The end result of the study is the development of algorithms enabling the compilation of a hazard map which takes into account not only the very fact of the occurrence of a hazard but also its weight.
PL
Systemy informacji przestrzennej są obecnie powszechnie wykorzystywane i znajdują szerokie zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym jako narzędzie wspierające procesy decyzyjne. Narzędzia geoinformacyjne umożliwiają identyfikację przestrzenną zagrożeń, modelowanie danych przestrzennych, opracowywanie scenariuszy stanów przyszłych zagrożeń oraz opracowywanie planów zapobiegania wystąpienia kryzysu i jego skutków. Mapy zagrożeń są narzędziem wykorzystywanym do wspierania procesów decyzyjnych w przypadku zagrożenia. Celem pracy było opracowanie metody, która pozwoli na kartowanie map zagrożeń jako narzędzia wspierającego procesy zarządzania kryzysowego oraz procesy decyzyjne dotyczące bezpieczeństwa i działań zarówno Straży Pożarnej, jak również krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (KSRG). W ramach badań opracowano wzory określające skalę niebezpieczeństwa każdego ze zdarzeń oraz współczynnik skali niebezpieczeństwa. Opracowano mapy zagrożeń z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej, w tym: interpolacji, kartogramu, hotspot. Jako dane wykorzystano informacje z PSP z obszaru przyjętego jako reprezentatywny. Zebrane dane charakteryzowały się brakiem jednorodności zapisu i zróżnicowaną jakością. Skutkowało to potrzebą ich unifikacji i dodatkowej oceny. Efektem końcowym badań są algorytmy pozwalające na kartowanie map zagrożeń, uwzględniających nie tylko sam fakt wystąpienia zagrożenia, ale również jego wagę oraz skalę niebezpieczeństwa. Wykonane badania wykazują, że opracowane tą metodą mapy zagrożeń obrazują więcej zależności przestrzennych niż surowe dane statystyczne, co pozwala na lepszą analizę badanego zjawiska.
PL
W artykule przedstawiono historię Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (PTIP), w szczególności półwiecze działalności Profesora Jerzego Gaździckiego, który był twórcą koncepcji, inicjatorem powołania Towarzystwa i prowadził je do listopada 2018 roku, kiedy to, ze względu na wiek, postanowił nie kandydować na kolejną kadencję. Członkowie PTIP przyjęli tę decyzję z ubolewaniem i natychmiast podjęli decyzję o nadaniu Panu Profesorowi tytułu Prezesa Honorowego Towarzystwa. W historii Towarzystwa wyróżnia się 3 etapy działalności, jako: 1) Klub Użytkowników Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Geodezji (Klub ETO) utworzony w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP) – lata 1970-1990, 2) Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) po zmianie nazwy Klubu na Towarzystwo – lata 1991-2002 oraz 3) Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej jako niezależne stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Warszawie – lata 2003-2018. Działalność Towarzystwa dotyczyła w początkowym okresie automatyzacji podstawowych obliczeń geodezyjnych i procesów pomiarowych, wyrównania sieci geodezyjnych i fotogrametrycznych oraz opracowań kartograficznych, następnie była ukierunkowana na problematykę tworzenia narzędzi informatycznych, w tym systemów informacji geograficznej i baz danych przestrzennych, a potem terytorialnych systemów informacji przestrzennej. Obecnie jest głównie skoncentrowana na zagadnieniach budowy infrastruktur informacyjnych wspomaganej modelowaniem geoinformacyjnym. Agenda badawcza i popularyzatorska PTIP zawsze odzwierciedlała najistotniejsze wątki rozwojowe naszej dyscypliny. Ponadto środowisko naukowe i zawodowe powiązane z Towarzystwem wspierało merytorycznie działania podejmowane przez administrację publiczną w zakresie szeroko rozumianego wdrażania rozwiązań geoinformacyjnych, w tym infrastruktury informacji przestrzennej. Główną formą działalności były coroczne spotkania, które dawały ich uczestnikom okazję do dzielenie się doświadczeniami i dokonaniami. W pierwszym etapie odbyło się 19 ogólnopolskich narad Klubu ETO z cyklu „Informatyka w geodezji i kartografii”, w drugim 12 (I-XII), a w trzecim 16 (XIII- XXVIII) krajowych konferencji PTIP z cyklu „Geoinformacja w Polsce”, często z udziałem gości zagranicznych. W etapie trzecim (2003-2018) w konferencjach PTIP uczestniczyli również studenci i doktoranci, a działalność Towarzystwa została poszerzona o wydawanie czasopisma naukowego Roczniki Geomatyki (początkowo w wersji papierowej, później również elektronicznej) i prowadzenie Internetowego Leksykonu Geomatycznego, autorstwa Profesora Jerzego Gaździckiego. W etapach 1 i 2 działalności Towarzystwa Profesor Jerzy Gaździcki kierował zespołami badawczymi: do końca 1973 roku jako kierownik Zakładu w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie, w latach 1974-1986 jako dyrektor ds. naukowych utworzonej z jego inicjatywy samodzielnej jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Centrum Informatyczne Geodezji i Kartografii w Warszawie. Istotne znaczenie miała wówczas, wielokrotnie nagradzana działalność naukowa i wdrożeniowa tych zespołów w zakresie eksportu usług geodezyjnych i kartograficznych. Już w roku 1974 Profesor uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 – zwyczajnego. Następnie został wybrany przez środowisko Solidarności Politechniki Warszawskiej na stanowisko dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. Po kilku latach, w związku ze zmianami kadrowymi o charakterze politycznym na uczelni, przez kilkanaście lat przebywał poza granicami kraju jako profesor Uniwersytetu Technicznego w Delft oraz ekspert Unii Europejskiej i Banku Światowego. W trzecim etapie, po powrocie na stałe do Polski, uczestniczył w procesach tworzenia regulacji prawnych, zwłaszcza przygotowania ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, a w latach 2011-2016 był pierwszym przewodniczącym Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, kształtując i rozwijając jej działalność koordynacyjną w skali państwa z uwzględnieniem organów rządowych i samorządowych.
EN
The paper describes the history of the Polish Association for Spatial Information (PASI). In particular, it focuses on the five decades of work by Professor Jerzy Gaździcki who is the father of the idea of PASI and the organisation itself. He was taking the chair of the Society until November 2018 when – advanced in years – he made the decision not to run for another term and was immediately and spontaneously granted the title of a Honorary Chairman. The history of the Association splits into three stages of activity as: 1) the Club of the Users of Electronic Computing Technology in Surveying (ETO Club) established within the structures of the Chief Technical Organisation (NOT) and the Association of Polish Surveyors (SGP) – 1970-1990, 2) the Polish Association for Spatial Information (PTIP), after being renamed – 1991-2002, and 3) the Polish Association for Spatial Information becoming an independent organisation registered by the Registration Court in Warsaw – 2003-2018. In its early years, the Association focused on the issues of automation of the basic surveying calculations and measurement processes, adjustment of geodetic and photogrammetric networks, and on the production of maps. Then, it turned to the matters of the IT tools development, such as geographic information systems, spatial databases and, eventually, land information systems. Currently, the Association devotes itself to the issues of building information infrastructures supported by geoinformation modelling. Its research and publishing agenda has always reflected the key development directions of the discipline. Apart from that, the scientific and professional communities close to the Association used their expertise to support projects implemented by public authorities in the broad area of introducing geoinformation solutions, including the spatial information infrastructures. The Association regularly held annual conferences which gave their participants an opportunity to share experience and present attainments. In the first stage, there were 19 nation-wide ETO Club meetings on Information technology in surveying and cartography, 12 (I-XII) were held in stage two, and 16 (XIII-XXVIII) nation-wide Polish Association for Spatial Information meetings worked on Geoinformation in Poland and were attended by many foreign participants. In the third stage (2003-2018) conferences held by the Association were also attended by university regular and post-graduate students, while the activities of this organisation were expanded by publication of a scientific magazine Annals of Geomatics (first printed and later available on-line) and an on-line Lexicon of Geomatics which was written by Professor Jerzy Gaździcki. Throughout the Association’s stage 1 and 2, Professor Jerzy Gaździcki supervised the work of the research groups as follows: until end of 1973 – as head of a Department in the Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw, in the years 1974-1986 – as scientific director of an independent R&D unit known as the IT Centre of Geodesy and Cartography in Warsaw which was established on his initiative. The prize-winning research work, implementation projects, and exports of surveying and cartographic services made by those units were very important at that time. Jerzy Gaździcki has conferred the title of Associate Professor since early 1974 and he became a Professor in 1982. The Solidarity Trade Union community elected him as Director of the Department of Geodesy and Geodetic Astronomy of the Warsaw University of Technology. Several years after, a politically-motivated reshuffle at the Warsaw University of Technology made Professor Gaździcki spend more than a decade out of the country at which time he lectured at the Delft University of Technology and worked as an expert to the European Union and the World Bank. Having come back to Poland in what is the third stage in the Association’s life, Professor Gaździcki helped to design a number of new laws, especially, the Spatial Information Infrastructure Act and, later on in the years 2011-2016, he served as the first Chairman of the Spatial Data Infrastructure Board. In this capacity, he shaped and developed the Board’s nationwide harmonisation role involving central and local government structures.
EN
The article presents an introduction to deliberations on the type and scope of information, including geoinformation, made available in the Deep Web and Dark Web. It has been shown that geoinformation is present in the Surface Web, although only a small fragment is available in the search results. In the search indexes, the main pages of specialised geoinformation portals, Internet maps and databases are typically made available. Most geoinformation is available on the Deep Web, which requires the use of specialized search engines or exploration of thematic maps. It was also pointed out that geoinformation contradicts the assumptions of the Dark Web. The Tor network, which is the basis of the Dark Web, was created to ensure anonymity and prevent location in space.
PL
W artykule zaprezentowano wstęp do rozważań na temat typu i zakresu informacji, w tym geoinformacji, udostępnianych w głębokiej i ciemnej sieci. Wykazano, że geoinformacja występuje w Surface Web, jednak w wynikach wyszukiwania dostępnych jest jedynie jej niewielki fragment. W indeksach wyszukiwania udostępniane są przeważnie strony główne branżowych portali geoinformacyjnych, map internetowych i baz danych. Większość geoinformacji dostępnych jest w głębokim Internecie i wymaga użycia specjalistycznych wyszukiwarek lub eksploracji map tematycznych. Zwrócono także uwagę, że geoinformacja zaprzecza założeniom Dark Web. Sieć Tor, stanowiąca podstawę Dark Web, powstała aby zapewniać anonimowość i uniemożliwiać lokalizację w przestrzeni.
PL
Powszechność Internetu sprzyja rozwojowi danych zawierających informację przestrzenną, stąd dużą popularnością cieszą się serwisy mapowe. Są to bardzo często rozbudowane systemy zawierające wiele informacji (często także i funkcji do tworzenia własnych analiz). Jednak wśród dostępnych wielu geoserwisów zawierających rozmaite dane i przeznaczonych dla różnorodnego grona odbiorców, bardzo mało jest serwisów geoinformacyjnych z informacjami dla osób niepełnosprawnych, a występujące tam dane są często niekompletne. W artykule zwrócono uwagę na dwie ważne sprawy. Pierwsza, to uświadomienie społeczności, że kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego odbywać się powinno z uwzględnieniem potrzeb potencjalnych użytkowników wszelkich grup społecznych. Druga – jak ważne jest tworzenie geoserwisów zawierających dane między innymi o barierach w infrastrukturze miejskiej, o dostępności wszelkich obiektów dla osób niepełnosprawnych. Z pomocą osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, sprawdzono dostępność Staromiejskiej Trasy Turystycznej Koszalina. Wskazano, czy taka osoba może samodzielnie pokonać daną trasę i jaka jest dostępność do obiektów znajdujących się na trasie, takich jak: zabytki, restauracje/kawiarnie, bankomaty, przystanki autobusowe. Wyniki analizy przedstawiono w postaci mapy internetowej.
EN
The universality of the internet aids the development of data which contain spatial information. This is the reason why map services are so popular. These are often complex systems containing a wide range of information (often also have function to create own analysis). However, among many available geographical services, containing various data and intended for different users, there are very few services with geographical information for the disabled. Moreover, the existing data are often incomplete. This paper points out two important issues. First of all it is important to make community aware, that development of geoinformation society should take place at all levels, also by taking into account the needs of potential users of all social groups. What is more, it is important to create geographical services containing data about obstacles of urban infrastructure or the availability of any facilities for the disabled. The availability of the Old Town Tourist Route in Koszalin will be verified with the help of a person moving in a wheelchair. It will be shown, whether such a person can independently move on this route and the availability of such facilities as historic buildings, restaurants, cash machines and bus stops will be checked along the way, The results of the analysis are presented in the form of the map website.
EN
This article presents the inventory and assessment of the attractiveness of educational and research geosites as tourist destinations in the Silesian Voivodeship. The work was performed according to the criteria of the Polish Central Register of Geosites, as maintained by the Polish Geological Institute-National Research Institute. Despite the centuries of mining for mineral resources and a strong pressure from settlements and industry, many sites ofgeological and geomorphological interest have been preserved in the Voivodeship as part of both domestic and European natural heritage. The most valuable geosites of the Silesian Voivodeship should be protected and/or open to the public as geotourism products.
PL
W artykule przedstawiono rozwój nauczania geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz ofertę edukacyjną wydziału obejmującą przedmioty związane z GIS w roku akademickim 2015/2016, którą przeprowadzono na podstawie: siatek godzin kierunków prowadzonych na WNG UŁ, efektów kształcenia kierunków pod kątem wykorzystania GIS, aktualnych planów zajęć oraz konsultacji z koordynatorami przedmiotów. Przeanalizowano wszystkie programy studiów prowadzonych na WNG UŁ - geografia, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja oraz geoinformacja - pod kątem liczby godzin oraz liczby punktów ECTS. Na podstawie efektów kształcenia oraz siatki godzin w badanym roku akademickim, przedstawiono zróżnicowanie oferty edukacyjnej. Wyniki badań wskazały, że najszerszą ofertę edukacyjną w zakresie przedmiotów związanych z GIS ma kierunek geoinformacja, następnie gospodarka przestrzenna 1 stopnia. Pozostałe kierunki mają bardzo małą liczbę tego typu godzin dydaktycznych w programie studiów. Jedynie geoinformacja, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja mają odniesienie do szeroko rozumianej geoinformacji w efektach kształcenia.
EN
The article presents the development of geoinformation education at the Faculty of Geographical Sciences at the University of Lodz and the educational offer of the faculty concerning GIS-related subjects in the year 2015/2016, which was analysed based on: schedules for majors at the WNG U£, the learning outcomes concerning GIS usage, current curriculums and consultations with subject coordinators. All curriculums for majors at the WNG U£ were analysed, namely geography, geomonitoring, spatial economy, tourism and recreation, and geoinformation, according to their size and ECTS points. The diversity of the educational offer was presented based on the outcomes and schedules in the academic year under study. The results have shown that geoinformation has the widest offer of GIS-related subjects, followed by undergraduate spatial economy. Other majors include only a small number of such classes. Only geoinformarion, spatial economy, and tourism and recreation include references to geoinformation in their learning outcomes.
PL
W artykule przedstawiono zakres kształcenia w zakresie geoinformacji realizowany w Akademii Morskiej w Szczecinie. Kształcenie realizowane jest na specjalności „Geoinformatyka” z podziałem na dwa bloki specjalistyczne. Podano zakres tematyczny 8 przedmiotów specjalistycznych zawierających treści zapewniających uzyskanie wiedzy na jeszcze wyższym poziomie specjalistycznym.
EN
The paper presents the scope of education in the field of geoinformation at the Maritime University of Szczecin Didactic activity is provided in the frames of “Geoinformation” specialty, with division into two thematic blocks. The thematic scope of 8 specialised subjects which enable reaching the knowledge at the higher specialistic level is also discussed
EN
The identity of cartography is determined by the manner of defining and interpreting the concept of “map”. However, the term has not been unequivocally articulated as yet. There are many different definitions of maps available in literature - from those viewing map as a scaled-down, planar, graphic representation of geographical space, to those that equate a map to a specific model that is independent of the form of its presentation. Interestingly enough, the basis of such universal treatment of the map concept can be found already in the scientific works from the 1960s. Although contemporary definitions do not limit a map to a single form of presentation, such over-simplification still persists. The issue has become very relevant given the rapidly increasing number of diverse geospatial applications designed to access spatial data and present it in diverse forms. So far, however, there are no clear rules for categorizing a given representation as cartographic or non-cartographic. And this often gives rise to various misconceptions, e.g. regarding the role and responsibilities of cartography as science and practical activity. According to the authors of the article, a map is an ordered informational structure shaped by the years of practical experience and research in the field of cartography. Map arising in the process of cartographic modelling is understood as one of many possible models of the portrayed space. The model is formed in the course of thought processes, including abstraction and generalization in particular. Creation of the model involves the use of symbolism that can be decoded by the recipient.This does not mean, however, that the process of symbolization is limited exclusively to graphical representations. Map is also a tool for presenting spatial information in a visual, digital or tactile way. Therefore, the essence of map is determined by its “model” nature rather than the format of the cartographic message. The authors have assumed that map is formed in the process of cartographic modelling and certain properties of the process can be defined, that distinguish it from other methods of spatial modelling. The properties recognized as characteristic for cartographic modelling include space portraying that enables identification of types of objects and phenomena, describing spatial relationships between objects, as well as their positioning in the applied reference system. In the authors’ opinion, properties of cartographic modelling include also the intentional application of a specific level of generalization determined by the objective of the map, aware authorship of the message, unambiguity of communication and symbolization based on knowledge. The proposed approach should facilitate the classification of different products designed to represent space.
PL
Monitoring stanu konstrukcji inżynierskich (SHM) stanowi jeden z głównych tematów poruszanych w budownictwie oraz w naukach pokrewnych, a także we współczesnej geodezji inżynieryjnej. Monitoring fizykalny różni się jednak nieco w swoich założeniach od technologii monitoringu geodezyjnego. Dotychczas systemy te pracowały na obiektach w sposób niezależny, a uzyskane wyniki zestawiano i porównywano na etapie późniejszych analiz. W artykule zaproponowano koncepcję integracji obu podejść w celu zasilenia spójnej bazy wiedzy o obiekcie.
EN
Structural health monitoring (SHM) of engineering structures belongs to the main topics discussed in civil engineering and its related sciences. It is also one of the principle subjects of geodetics engineering which applies the latest achievements of mechanics, electronics and robotics, particularly in its instrumentation. Nevertheless, SHM differs from technologies used in geodetic structural monitoring. Until now, both these diagnostic systems have been working on engineering structures independently and the collected data have been compared in further analyses. The paper presents a concept of the integration of both methodologies in order to provide a common database with a coherent information about a structure. As a result, an expert system will be developed, underlying the modelling of the deformation process and identifying phenomena affecting the tested structures.
EN
The great variety of information, possibilities of spatial analyses, implementation and open access to public data have become solid foundation to establish the new information society in the 21st century. Information must be valid, reliable and accessible. The majority of thematic geological data providing by Polish Geological Institute is now available and published on-line by internet applications. Detailed Geological Map of Poland, Hydrogeological Map of Poland and Geoenvironmental Map of Poland at 1 : 50 000 scale are the biggest cartographic national projects which have been implemented in last years. Now, the web PGI Geoportal enables access to map browsers, databases and other services (Web Map Service - WMS, Web Feature Service – WFS, Catalog Service for Web – CSW – metadata catalog). The most important thematic databases in PGI are: Central Geological Database (CBDG), Landslide Counteracting System (SOPO), Detailed Geological Map of Poland (SMGP), Hydrogeological Map of Poland (MHP), Central Hydrogeological Data Bank (HYDRO BANK), mineral deposits (MIDAS), engineering-geological atlases of urban agglomerations and many more.
13
PL
Artykuł prezentuje przykłady zastosowania geoinformacji w racjonalnej gospodarce złożami kopalin. Wykorzystanie komputerowych metod analiz ma na celu podkreślenie przydatności narzędzi informatycznych przy rozwiązywaniu problemów na różnych etapach gospodarki złożem.
EN
The paper presents examples of the use of geoinformation in the rational management of mineral deposits. The exploitation of computer methods of analysis, is used to emphasize the usefulness of IT tools to solve problems in different stages of deposit management.
PL
Powszechny dostęp do Internetu jak i łatwość pozyskiwania danych przestrzennych sprzyjają powstawaniu geoporatali. Ich różnorodność dotyczy nie tylko zasięgu (krajowe, regionalne, gminne), ale i szerokiego wachlarza tematycznego (dla np. wodniaków, grzybiarzy, globtroterów...). Pozwala to na korzystanie z geoportali większej i zróżnicowanej grupie społeczeństwa. Pomimo takiej różnorodności można zauważyć, że kierowane są one do osób dorosłych oraz młodzieży posiadającej już pewien zasób wiedzy geograficznej. Biorąc pod uwagę, że już od najmłodszych lat dzieci stykają się z Internetem, dobrą praktyką mogłoby być opracowanie portalu geoinformacyjnego dla dzieci. Tak wczesna nauka pozwoliłaby na formowanie ‘geointelektu’ dziecka, rozwijając jego inteligencję wizualno-przestrzenną. Poznawanie świata, także w wirtualnej formie, to sposób na kształtowanie wyobraźni u dzieci. To rodzaj nauki w formie zabawy, a zatem w niezauważalny sposób dziecko może przyswajać ‘geowiedzę’. W artykule autorka, przy pomocy swojej 8-letniej córki oraz jej rówieśników, pragnie przedstawić koncepcje geoportalu dla dzieci, w którym zawarte ma być to, co dla małego odbiorcy jest ważne. Za pomocą kolorowych piktogramów przedstawia takie miejsca, gdzie można się bawić (place zabaw, boiska), zjeść „małe Conieco” (lodziarnie), czy wybrać się z rodziną do ‘atrakcyjnych punktów’ (parki, kina, dworzec kolejowy). Dla osiągnięcia lepszej identyfikacji przestrzennej dziecięcy portal geoinformacyjny wzbogacono pokazując także charakterystyczne budowle (ratusz, kościoły) jak i obiekty przyrodnicze (rzeka, jezioro). Geoportal dla najmłodszego pokolenia to kształtowanie dobrych nawyków w surfowaniu po Internecie, a także przeciwwaga dla - będących w powszechnym użyciu - portali społecznościowych.
EN
General access to the Internet and the facility of obtaining spatial data contribute to the existence of geoportals. The diversity of such portals relate not only to their administrative range (national, regional, communal) but also to a wide range of themes (for instance for mushroom pickers, globetrotters...). It allows the usage of geoportals by a larger and diverse group of society. Despite such diversity it can be observed that these portals are directed at adult society and young people who already have a certain amount of geographical knowledge. Considering that from an early age children have contact with the Internet, a good practice for them would be a geoinformational portal created for children. Such early learning would lead to the creation of children's "geo-intellect" by developing their visual and spatial intelligence. Exploring the world, including in a virtual form, it is a way of shaping the imagination of children. It is a type of learning through play, and therefore children can assimilate "geo-knowledge" in an imperceptible way. In this article the author, withthe help of his 8-year-old daughter and her peers wants to present the concepts of geoportal for children, which would include the most important objects for little recipients. By using the colour pictograms the portal shows the places where children can play (playgrounds, sports fields), eat a "little something" (ice cream parlour), or take the family to "attractive points" (parks, cinemas, railway station). To achieve better spatial identification the children's geoinformational portal also shows characteristic buildings (town hall, churches) as well as natural objects (rivers, lakes).The Geoportal for the youngest generation is a way for shaping good habits in surfing the Internet, but also it can be a counterweight to social networks being in common use.
PL
Wszystkie zdarzenia niekorzystne, przy których wymagana jest interwencja Państwowej Straży Pożarnej (PSP) są zlokalizowane w otaczającej nas przestrzeni. Czas podjęcia interwencji oraz sprawność jej prowadzenia wymaga znajomości terenu, w tym często lokalizacji infrastruktury technicznej jak przebieg rurociągów, czy rozmieszczenie studzienek i hydrantów. Jednym z źródeł tej wiedzy jest geoinformacja i z tego względu rola systemów informacji przestrzennej (SIP) w działalności PSP jest coraz bardziej widoczna. Wymiana informacji dotycząca rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń, pogłębione i rzetelne analizy przestrzenne będące podstawą do działań – to tylko niektóre z możliwości jakie systemy informacji przestrzennej dają służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania geoinformacji i SIP jako wsparcia realizacji zadań stawianych PSP. Wyzwaniem stojącym przed służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w tym PSP, jest rozwój wykorzystania technologii informatycznych wspomagających ratownictwo. Problematyka artykułu obejmuje aktualne i proponowane obszary wykorzystania systemów informacji przestrzennej na różnych poziomach kierowania działaniami ratowniczymi, jak również w procesie planowania operacyjnego. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, będąca ośrodkiem naukowo-badawczym, jest doskonałym miejscem do kreowania i weryfikacji nowych rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat wybranych projektów oraz kształcenia w zakresie SIP, które ma ponad 10 letnią tradycję.
EN
All negative events which require the intervention of the State Fire Service (SFS) are located in the specific surrounding area. Time to respond and take efficient action requires good knowledge of the terrain, including location of the technical infrastructure such as pipelines or hydrants. The basic source of this knowledge is geoinformation. That is why the role of GIS in SFS activities is becoming more and more visible. Exchange of information on actual or potential risks and accurate spatial analysis are the basis for rescue operations - these are just some of possible areas that GIS may provide to the emergency services. This paper presents the scope of using geoinformation and GIS as support for SFS activities. The challenge for emergency services, including SFS, is developing the use of information technology to support rescue operations. The problems raised in this paper include current and proposed areas of use of GIS at different management levels of rescue operations as well as in the process of operational planning. The Main School of Fire Service is the center for scientific research in the field of use of GIS in rescue operations, and perfect place to create and verify new solutions which improve civil safety. The article presents general information about selected projects and the scope of education in the field of GIS.
16
Content available remote Repozytorium geoinformacji - na przykładzie konferencji GIS
PL
Od 1994 roku jest realizowana współpraca międzynarodowa, głównie chorwacko-polska w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS). Współpraca obejmuje wydarzenia takie jak konferencje, wystawy, warsztaty, seminaria, wykłady, które odbywają się w Chorwacji i w Polsce. W artykule przedstawiono stan badań i prac realizowanych celem prezentacji dorobku publikacyjnego konferencji GIS. Aby osiągnąć ten cel opracowano stronę internetową www.gis.us.edu.pl i utworzono repozytorium publikacji naukowych z otwartym dostępem. Obecnie repozytorium zawiera pełne teksty artykułów za lata 2005-2013. Celem dalszych prac jest uzupełnienie repozytorium za lata 1994-2004 i jego bieżąca aktualizacja.
EN
Croatian-Polish cooperation in the field of geographic information systems (GIS) has been being realised from 1994. The cooperation covers events such as conferences, exhibitions, workshops, seminars, lectures, which are held in Croatia and Poland. The article describes the state of research and work carried out for the presentation of the publications of the GIS conference. To achieve the goal, the website www.gis.us.edu.pl has been developed and a repository of scientific publications with open access has been created. At present, the repository contains of the full text of the articles published between 2005 and 2013. The aim of further work is to supplement a repository with the articles published since 1994 and its current update.
EN
Geoinformation can be defined according to [9] as a discipline dealing with the collecting, obtaining, gathering, processing, transmission, analysis and interpretation of data about the Earth. These data are collected for centuries on maps. Regardless of forms of cartographic elaborations changing with the development of technics, the basic function of each map (and especially of thematic maps) was, is and will be the transfer of data about the world in the graphic form. The first maps were prototypes of modern geoinformation systems. In the literature one can find many definitions of these systems. According to [6] it is a computer information system for entering, storing, processing and the presentation of spatial data, which primary function is to support the decision. The purpose of this publication is the cross-sectional analysis of the methods and forms of presentation of maps (with particular emphasis on thematic maps) in Poland and in the world over the centuries. From woodcuts or clay tablets to today created and widely used interactive map. The basic thesis of the publication is to see the map as a basis for geoinformation system at every stage of development.
PL
Geoinformację można zdefiniować za [9] jako dziedzinę zajmującą się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą i interpretacją informacji o Ziemi. Dane te od wieków przedstawiane są na mapach. Niezależnie od zmieniających się wraz z rozwojem techniki form opracowań kartograficznych podstawową funkcją każdej mapy (a szczególnie map tematycznych) był, jest i będzie przekaz danych o otaczającym świecie w formie graficznej. Pierwsze mapy stanowiły prototypy współczesnych systemów geoinformacyjnych. W literaturze można znaleźć wiele definicji tych systemów. Według [6] jest to komputerowy system informacji służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz przedstawiania danych przestrzennych, którego podstawową funkcją jest wspomaganie decyzji. Celem niniejszej publikacji jest przekrojowa analiza metod i form przedstawienia map (ze szczególnym uwzględnieniem map tematycznych) w Polsce i na świecie na przestrzeni wieków: od drzeworytów czy glinianych tabliczek do współcześnie tworzonej i powszechnie wykorzystywanej interaktywnej mapy. Podstawową tezą publikacji jest zasadność postrzegania mapy jako podstawy systemu geoinformacyjnego na każdym etapie rozwoju.
PL
Dyrektywa INSPIRE ustanawiająca ramowe podstawy w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej (SDI) definiuje założenia funkcjonowania polityki wspólnotowej w tym zakresie, m.in. odnośnie publicznego dostępu do danych. Ponadto Dyrektywa wprowadza podział zbiorów danych przestrzennych oraz ich klasyfikację zgodnie z tematami załącznika I. W zależności od przynależności do tematu, zaawansowania zasobu oraz dostępności danych, zbiory danych przestrzennych różnicują się w zakresie interoperacyjności. Opracowana Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 wpisuje się w założenia i wytyczne Dyrektywy realizując zobowiązania Polski w ramach tematu Hydrografia. Artykuł opisuje uwarunkowania realizacyjne projektu w kontekście zgodności i spójności danych przestrzennych z Dyrektywą INSPIRE. Poddano analizie modele danych MPHP10 oraz INSPIRE, wskazując główne różnice. Następnie opisano główne etapy procesu, poczynając od budowy modeli mapujących obie struktury, a kończąc na migracji danych.
EN
The INSPIRE Directive establishes a framework for spatial information infrastructure (SDI) in the European Union and defines the main policy goals across the EU, among others in terms of public access to data. The Hydrographic Map of Poland at the 1:10 000 scale fits the guidelines and framework of the Directive, fulfilling Polish obligations under the theme Hydrography. This paper describes conditions for execution of the MPHP10 project in the context of consistency and compatibility of spatial data with the INSPIRE Directive. The data models of MPHP10 and INSPIRE have been analyzed, indicating major differences. The paper then describes the main stages of the process, starting from construction of models mapping both data structures and ending with data migration.
20
Content available OneGeology - geologia jedna!
EN
The international initiative of Geological Surveys OneGeology is 5 years old this year. Currently, 117 countries participate in OneGeology. Thanks to international cooperation, a geological map of the world is being created. This is the first one constructed as a distributed data system, where the owners and distributors are individual countries. According to the assumptions presented in OneGeology a superficial and bedrock geology maps are produced in a digital format. The process of implementation and testing of the GeoSciML geological data exchange language has already begun and it ensures the geological data interoperability. This is the first step in the efforts to harmonize data. The result will be a consistent map, where the geological units will be defined clearly and artificialfaults along the administrative borders, being a result of differences in geological interpretation of the same rocks, will disappear. The Polish Geological Institute - National Research Institute provides a geological map of Poland at a scale of1 :1 000 000 as WMS and WFS web services. Currently, other maps are in preparation, which allow knowing the general surface and subsurface geological structure ofPoland. The PGI-NRI, as a participant of OneGeology initiative, conducts also numerous presentations to popularize the project among representatives of the geological surveys including Angola, Ukraine and Albania. The result ofPolish-Ukrainian cooperation is Geological Map of Ukraine published as WMS.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.