Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pokrycia dachowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat
PL
Przedmiotem artykułu jest wpływ pokrycia dachowego na klimat. Zawiera on charakterystykę chłodnych dachów, dachów zielonych oraz dachów retencyjnych (dach zielony z drenażem magazynującym, dach bagienny, dach z roślinnością pływającą). Charakterystyka uwzględnia zakres temperatur i wilgotności, bilans wodny oraz rodzaj nasadzeń roślinności.
EN
The subject of this Article is the influence of the roofing on the climate. It includes characteristics of cold roofs, green roofs and retention roofs (green roof with storage drainage, marshy roof, roof with floating flora). The characteristics takes into account temperature and humidity range, water balance and type of plantings.
PL
Celem pracy było określenie zawartości metali ciężkich wód spływających z dachów domów z różnym pokryciem na tle ich zawartości w wodzie deszczowej. Badaniami objęto 42 dachy domów jednorodzinnych, budynków inwentarskich lub obiektów sakralnych. Jako tło do badań użyto wody opadowej zebranej w sześciu losowo wybranych miejscach na terenie obszaru badań. Badania przeprowadzono na terenach o niskiej antropopresji. W badaniach wykorzystano najczęściej wykorzystywane rodzaje pokryć dachowych na badanym terenie: dachówka cementowa, dachówka ceramiczna, pokrycie bitumiczne, blacha ocynkowana, blacha miedziana oraz także eternit. W badanych próbkach wód oznaczono zawartość Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe, i Mn. Dodatkowo oznaczono pH wody. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że woda spływająca z badanych dachów generalnie zawierała większe ilości analizowanych pierwiastków w porównaniu z wodą deszczową. Średni współczynnik wzbogacenia wody w żelazo spływającej w dachu pokrytego blachą ocynkowaną wynosił ponad 8 natomiast średnia ilość cynku spływająca z tych dachów była ponad 40 razy większa w porównaniu z wodą deszczową a ołowiu ponad 20 razy większa. Zawartość manganu w wodzie spływającej z dachów pokrytych blachą ocynkowaną była ponad 13 razy większa w porównaniu z tłem jaki stanowiła woda deszczowa. W przypadku wody spływającej z dachów miedzianych stwierdzono przekroczenie zawartości dopuszczalnych miedzi określonej przepisami dla ścieków wprowadzanych do wód powierzchniowych lub ziemi. W wodzie spływającej z dachów pokrytych blachą ocynkowaną stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości cynku. W przypadku pozostałych próbek nie stwierdzono przekroczenia krytycznych zawartości dla ścieków odprowadzanych do wód lub ziemi. Spływy z dachów: z dachówki cementowej, eternitu falistego oraz blachy miedzianej odznaczały się większą wartością pH w porównaniu do wody deszczowej. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie.
EN
The objective of the paper was to determine the chemical composition of water flowing down from different types of roofs of houses in comparison to their content in rainwater. The research covered 42 roofs of single-family houses, inventory buildings or sacral facilities. Rainwater collected in six randomly selected sites on the investigated area was used for research. The research was carried out in the areas with low anthropoppression. Various types of roofs occurring in the investigated area were used in the study: cement tile, ceramic tile, bituminous roof, galvanized sheet metal, copper sheet metal, eternit. The content of Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, Fe, and Mn was calculated in the investigated water samples. Additionally pH of water was determined. The results show that the water flowing down from roofs included more investigated elements than rainwater. The average coefficient of enrichment in iron of water flowing down from the galvanized sheet metal roof was 8 and the average amount of zinc flowing down from the roof was more than forty times higher than in comparison to rainwater, and of lead over twenty times higher. The content of manganese in water falling down from galvanized sheet metal roofs was almost thirteen times higher in comparison to rainwater. In case of water from copper roofs the admissible content of copper in sewage introduced to surface water or ground was exceeded. Zink content was exceeded in case of water from galvanized sheet metal roofs. In case of the remaining samples, no inadmissible amounts were reported. Water from roofs covered with cement tile, eternit and copper sheet metal had higher pH content in comparison to rainwater. In the remaining cases no statistically significant differences were reported.
3
Content available remote Obciążenia dachu wiatrem w praktyce
PL
W artykule przedstawiono wpływ działania wiatru na dach. Opisuje, jak siły ssące i napierające wpływają na różne rodzaje pokryć dachowych oraz kontrukcję dachu. Autor na przykładach przedstawia sposoby zapobiegania destrukcyjnemu działaniu wiatru oraz prezentuje błędy wykonawcze.
EN
The article presents the effects of wind load on roofs. It gives a description of suction and impact forces affecting the different types of roofing and roof structure. The author gives examples to illustrate the methods of preventing destructive impact of wind, as well as execution errors.
PL
Charakterystycznymi dla miast i wsi (także zamków warownych i pałaców) osadzonych w krajobrazach, były różne dominanty wertykalne w postaci wież, wież kościelnych, dzwonnic itp. Na podstawie ich charakterystycznych kształtów przypisywano poszczególnym budowlom ich rodowody stylowe np.: romański, gotycki, renesansowy, barokowy itd. Zakończenia wież i sygnaturek stanowiły, i do dzisiaj stanowią, wyróżniki krajobrazowe, swego rodzaju „logo” danego regionu kulturowego. To właśnie na podstawie ich kształtów wyrabiamy sobie w percepcyjnym kojarzeniu wyobrażenie o danym miejscu. W zamierzeniach swych twórców wspomniane dominanty (wyróżniki) miały posiadać formy najczęściej niepowtarzalne, dlatego zazwyczaj były i są nadal dobrze rozpoznawalne w krajobrazach wsi i miast. W trakcie swoich prac naukowych i projektowo-architektonicznych autorzy mieli okazję współpracować przy odtwarzaniu oraz wznoszeniu nowych wież kościelnych i sygnaturek – począwszy od ekspertyz budowlanych, inwentaryzacji, projektów konserwatorskich aż po prace naprawcze i budowlane. Tymi zagadnieniami pragniemy się więc w tym artykule podzielić.
EN
Different vertical dominants in the form of towers, church towers, bell towers and suchlike were typical for towns and villages embedded in landscapes (but sometimes also for castles and palaces). Origins related to styles, such as Romanesque, Gothic, Baroque or Renaissance, were attributed to particular buildings on the basis of their intrinsic shape. The coping of towers and flèches have been distinguishing features of a landscape, a kind of a “logo” of a cultural region. It is on the basis of their shapes that we develop an idea of a place in the process of perceptual association. According to with their creators’ intention, these dominants (distinguishing features) supposed to have the most unique forms, owing to which they used to be and still are well recognized in the landscapes of villages and towns. In the course of research, design and architectural work, authors had an opportunity to cooperate in the reconstruction and construction of new church towers and flèches — from engineering evaluation, surveys, through conservation design to repair and construction work. Thus, they wish to discuss these issues in the following article.
5
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia
PL
W artykule omówiono warunki szczelności pokrycia z dachówek oraz blachodachówek. Określono stopnie szczelności pokrycia. Przedstawiono zagadnienia najniższego zalecanego pochylenia oraz najniższego dopuszczalnego pochylenia dachu określanego dla danego rodzaju pokrycia.
EN
The article discusses the requirements for tightness of tile roof covering and metal roofing tile covering. It also specifies the degrees of confinement of roof coverings and presents the issues of the lowest recommended slope and the lowest admissible slope of a roof, as specified for a given type of covering.
6
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 94. Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
PL
W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN
The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slope is discussed.
PL
W artykule omówiono zjawisko promieniowania cieplnego oraz związane z nim pochłanianie i odbicie. Opisano funkcje odblaskowych pokryć dachowych i paroizolacji. Poddano analizie skuteczność metalizowanych membran wstępnego krycia, a także zwrócono uwagę na konieczność precyzowania informacji handlowych dotyczących materiałów budowlanych.
EN
The article discusses the phenomenon of heat radiation and related absorption and reflection. The functions of reflective roofing and parainsulation were described. The effectiveness of metal coated membranes was analysed and attention was drawn to the necessity of making commercial information regarding construction materials more precise.
9
Content available remote Wybrane problemy konstrukcyjne przystosowania obiektu zabytkowego do nowej funkcji
PL
Opis zabytkowego budynku Wozowni usytuowanego na terenie realizowanego osiedla mieszkaniowego, którego główną część substancji mieszkaniowej stanowią apartamenty w loftach. Konieczność zmiany sposobu użytkowania budynku Wozowni i jego docelowej eksploatacji jako obiektu handlowego – małej Hali Targowej. Konieczność zwiększenia powierzchni użytkowej budynku Wozowni poprzez wykonanie dodatkowej kondygnacji oraz ewentualną przebudowę konstrukcji przekrycia. Omówienie stanu technicznego przekrycia, w szczególności stalowych wiązarów kratowych. Propozycje modernizacji budynku z uwzględnieniem jego zabytkowego charakteru.
XX
A description of the monument of the coach house situated in housing estates carried out of which luxury apartments constitute the body of housing substance in lofts. A need of the change of the way to use the building of the coach house and his target use as the commercial object – small covered market. The need to increase the usabkle areas of building of the coach house through making the additional storey and the possible reconstruction of the roof structure. Discussion over the technical condition of the roof structure. Proposals of the modernization of the building including his historic character.
PL
Podstawowym sposobem ograniczenia energochłonności budynków podczas ich eksploatacji jest zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania. Jest to jeden z priorytetów polityki we współczesnym świecie, a także jeden z elemen.tów wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, która polega na oszczęd.nym wykorzystaniu surowców energetycznych oraz na ochronie środowiska naturalnego człowieka w celu zachowania tych dóbr dla przyszłych pokoleń.
PL
Dachy zielone stanowią rozwiązanie stropodachu w systemie odwróconym i są wykonywane w rejonach zurbanizowanych, gdzie dają możliwość kształtowania i zagospodarowania powierzchni dachu zróżnicowaną roślinnością. Spełniają one taką samą funkcję jak dachy konwencjonalne, jednak różnią się od nich konstrukcją, która umożliwia umieszczanie na nim roślinności będącej formą biomasy.
12
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 56, Działanie wiatru a kąt nachylenia wiatru
PL
Wiatr jest jednym z obciążeń dachu. O wielkości tych obciążeń w dużym stopniu decyduje kąt nachylenia połaci dachowej.
13
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 55, Działanie śniegu na dach płaski i pochyły
PL
Dachy pochyłe [inaczej: strome, skośne] i płaskie mają z reguły zupełnie inne pokrycia, co wynika z tego, że pokrycia funkcjonują inaczej w zależności od kąta nachylenia dachu [jego pochyłości lub płaskości]. Ma to związek np. z obciążeniem wynikającym z zalegania śniegu. Inaczej działa śnieg na dach pochyły, a inaczej na płaski.
14
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 54, Warstwy powietrzne w dachach
PL
W czasie ostatniej zimy wielu dekarzy musiało wykazać się wiedzą z zakre.su fizyki budowli, aby odeprzeć zarzuty wadliwego wykonania pokrycia dachu. W wielu budynkach pojawiły się bowiem zacieki na sufitach powstałe ze skroplin, a nie przecieków, co powodowało zgłaszanie reklamacji doty.czących jakości wykonania pokrycia dachu. Mieszkańcy tych budynków zareagowali schematycznie, ulegając przeświadczeniu, że jeśli sufit przecieka, to z winy złego wykonawstwa. Gdyby zwrócili uwagę na okoliczności powstawa.nia tych zacieków, zauważyliby, że w trakcie silnych mrozów przeciekanie da.chów jest w zasadzie niemożliwe. Dochodzi do niego tylko w trakcie topnienia śniegu na dachach.
PL
Tegoroczna zima zweryfikowała jakość wielu dachów. Niskie temperatury i ob.fite opady śniegu pokazały błędy nie tylko wykonawcze, lecz także projektowe. Po raz kolejny się okazało, że polski klimat jest wyjątkowo niekorzystny dla dachów. Z tego powodu powinny być bardzo starannie projektowane i wykonywane.
16
Content available remote Powłoki cynkowe nakładane ogniowo na blachy ze stali niskowęglowych
PL
W pracy przedstawiono metody cynkowania ogniowego blach stosowanych na pokrycia dachowe. Omówiono czynniki wpływające na proces powstawania warstwy cynkowej i występujących w niej faz. Przedstawiono wpływ składu kąpieli cynkowych na własności technologiczne otrzymanych powłok. Przedstawiono również wpływ składu chemicznego cynkowanej blachy na rodzaj tworzącej się powłoki cynkowej. Podano przykłady warstw cynkowych uzyskanych na blachach ze stali niskowęglowych różnymi metodami. Określono strukturę tych warstw oraz oceniono ich trwałość eksploatacyjną.
EN
The paper presents methods of hot galvanizing of sheets used for roofing. It also describes factors affecting the process of creating a zinc layer and its phases. Moreover, influence of the galvanizing bath composition on obtained coatings' technological properties and influence of chemical constitution of the galvanized sheet on the kind of created zinc coating have been presented. The examples of zinc layers obtained on low-carbon steel sheets with the use of different methods have also been given in the paper. These coatings' structure has been determined and their service life has been evaluated.
17
Content available remote Wymagania użytkowe dotyczące jednowarstwowych pokryć dachowych z folii PVC
PL
W artykule przedstawiono aktualne wymagania uzytkowe i kryteria oceny folii PVC przewidzianych do stosowania jako samodzielne, jednowarstwowe pokrycia dachowe.
PL
Proces uzyskania Europejskiej Aprobaty Technicznej wymaga wykonania kosztownych i długotrwałych badań. W artykule przedstawionowymagania techniczne dotyczące mas hydroizolacyjnych przewidzianych do stosowania w pokryciach dachowych, zawarte w ETAG 005.
19
Content available remote Nowoczesne szklane pokrycia dachowe mocowane na rusztach z konstrukcji cięgnowych
PL
W artykule omówiono zadaszenia szklane.
20
Content available remote Koszty pokryć dachowych i systemów odwodnień
PL
W artykule przedstawiono rodzaje pokryć dachowych. Omówiono materiały stosowane na pokrycia dachowe : ceramiczne, cementowe, bitumiczne, metalowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku oraz materiały naturalne. Przedstawiono także systemy odwadniania dachów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.