Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biologiczny środek ochrony roślin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono pomiary stężenia owadobójczych nicieni Steinernema feltiae zawartych w wodnej mieszaninie, w zbiorniku opryskiwacza polowego. Badania wykonano przy wypełnieniu zbiornika opryskiwacza 200 i 400 dm3 cieczy. Ciśnienie cieczy w mieszadle hydraulicznym było równe 0,05 i 0,10 MPa. Ciśnienie 0,05 MPa okazało się zbyt małe dla równomiernego wymieszania owadobójczych nicieni z wodą w zbiorniku wypełnionym 400 dm3 cieczy.
EN
The research involved concentration measurements for insecticidal nematoda (Steinernema feltiae) contained in water mixture, in field spraying machine tank. The tests were performed for spraying machine tank containing 200 and 400 dm3 of liquid. Liquid pressure in hydraulic mixer was 0.05 and 0.10 MPa, respectively. Pressure of 0.05 MPa proved to be insufficient for uniform intermixing of insecticidal nematoda with water in tank containing 400 dm3 of liquid.
PL
Przeprowadzono badania nad wykorzystaniem sieci neuronowych w komputerowej analizie obrazu do zliczania owadobójczych nicieni. Został opracowany klasyfikator składający się z sieci neuronowej, który na podstawie wektora cech otrzymanych z obrazu klasyfikował obiekty na zdjęciu określając z czy obiekty są nicieniami i z jakiej ilości nicieni się składają. W celu optymalnego wyboru wektora cech zastosowano metodę Optimal Brain Surgeon.
EN
The scope of the research involved studies on applying neural networks in computer image analysis for the purposes of counting insecticidal nematoda. The researchers developed a classifier consisting of a neural network, and classifying objects shown on a photo according to the vector of characteristics obtained from the image. Thus, the classifier was determining whether the objects were nematoda and how many nematoda they contained. The Optimal Brain Surgeon method was employed in order to ensure optimal selection of characteristics vector.
PL
W pracy przedstawiano metodę zliczania żywych nicieni. Metoda ta wykorzystuje komputerową analizę obrazu. W artykule omówiono metodę na podstawie śladu pozostawionego przez nicienie na sekwencji obrazów. Przedstawiono sposób, w jaki przeprowadzono analizę obrazów. Została również omówiona aplikacja napisana w środowisku LabView.
EN
The paper presents the method allowing to count live nematoda. This method uses computer image analysis. The article discusses the method by showing the example of track left by nematoda on a sequence of images. The authors present a method applied to analyse the images. Moreover, an application written in the LabView environment has been discussed as well.
PL
Badano efektywność hydraulicznego systemu mieszania stosowanego w opryskiwaczu taczkowym poprzez pomiary stężenia w wodzie owadobójczych nicieni Heterohabditis bacteriophora. Badania wykonano przy ciśnieniach mieszania: 0.30/0.15, 0.70/0.40 i 1.30/0.75 MPa. Stwierdzono, że wzrost koncentracji nicieni pojawił się jedynie w końcowej fazie opróżniania opryskiwacza.
EN
Effectiveness of hydraulic agitation system of wheelbarrow sprayer was investigated by measuring the concentration of the insectivorous nematodes Heterohabditis bacteriophora in water mixture. The measurements were done at mixing pressure: 0.30/0.15, 0.70/0.40 and 1.30/0.75 MPa. It was found that the increase of the nematodes concentration was observed only at a final phase of emptying of the sprayer tank.
PL
Badano efektywność mieszania biologicznych środków ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza polowego poprzez pomiary stężenia owadobójczych nicieni Steinernema feltiae. Badania wykonano przy ciśnieniach mieszania: 0,2; 0,4 i 0,6 MPa. Stwierdzono równomierną koncentrację nicieni w zbiorniku opryskiwacza w badanym zakresie ciśnień.
EN
We examined the effectiveness of mixing biological plant protection agents in a field sprayer tank by measuring the concentration of insecticidal nematodes Steinernema feltiae. The tests were performed at mixing pressures of 0.2, 0.4 and 0.6 MPa. For the investigated pressure range the concentration of the nematodes in the sprayer tank has been found uniform.
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem ciśnienia i czasu przepompowywania cieczy w opryskiwaczu na zmiany temperatur cieczy i na śmiertelność zawartych w niej owadobójczych nicieni Steinernema feltiae, które są biologicznym środkiem ochrony roślin. Stwierdzono zależność względnej śmiertelności nicieni od ciśnienia cieczy, czasu pompowania i graniczna temperatury cieczy. Znaczny wzrost śmiertelności nicieni wystąpił w temperaturze cieczy równej 38,4°C. Śmierć wszystkich nicieni stwierdzono w cieczy, której temperatura wyniosła 41,2°C.
EN
There was a research carried out on the effect of pressure and duration of liquid pumping over in spraying machine on liquid temperature fluctuations and on death rate of Steinernema feltiae insecticidal nematoda contained in it, and used as a biological plant pesticide. The researchers confirmed relation between nematoda relative death rate and liquid pressure, pumping duration and liquid limiting temperature. Nematoda death rate considerably increased at liquid temperature of 38.4°C. All nematoda died in liquid at the temperature of 41.2°C.
PL
Przeprowadzono badania nad zmianami śmiertelności względnej nicieni Steinernema feltiae - biologicznego środka ochrony roślin, pod wpływem wielokrotnego przepompowywania ich w instalacji opryskiwacza. Wartości ciśnienia cieczy z nicieniami przyjęto równe 0,6 i 1,2 MPa. Maksymalna ilość cykli całkowitego przepompowania cieczy znajdującej się w instalacji wyniosła 170. Stwierdzono wzrost śmiertelności nicieni wraz ze wzrostem ilości cykli.
EN
Mortality of nematodes in hydraulic cyrculation of sprayer The research which was carried out dealt with the turns of relative mortality of nematodes Steinernema feltiae - biological pest control means, by multiple pumping them in the installation of the sprayer. The values of the pressure of liquid in which nematode were contained equalled 0,6 and 1,2 MPa. The value of maximum quantity of cycles - periods of time in which liquid was totally pumped in the installation, was 170. It was observed that the increase of cycles brings about the increase of mortality of nematodes.
PL
Przeprowadzono badania nad nierównomiernością rozkładu poprzecznego cieczy użytkowej zawierającej biologiczny środek ochrony roślin - owadożerne nicienie Steinernema feltiae, rozpylanej pod belką poruszającego się opryskiwacza polowego. Nie stwierdzono zależności pomiędzy nierównomiernością rozkładu poprzecznego nicieni a nierównomiernością rozkładu poprzecznego zawierającej je cieczy.
EN
The study dealt with transversal distribution of sprayed liquid with a biological plant protection agent based on the insectivorous nematodes Steinernema feltiae. The measurements were done under the spraying boom of running field sprayer. No relationship was found between distribution non-uniformity of the nematodes and distribution nonuniformity of sprayed liquid containing the nematodes.
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem rozmiaru otworu dysz, wartości ciśnienia i krotności przepływu na przeżywalność zawartych w cieczy nicieni Steinernema feltiae, które są biologicznym środkiem ochrony roślin. Badania symulowały proces mieszania. Aby uniknąć zakłóceń wyników spowodowanych pracą pompy opryskiwacza, której wpływ na przeżywalność nicieni nie był znany, do wytworzenia ciśnienia cieczy użyto sprężonego powietrza. Ciecz przepływała przez dysze 25, 50 i 75 krotnie. Średnice otworów miały rozmiar 0,8 i 1,2 mm a przyjęte ciśnienia równe były 0,6 i 1,2 MPa. Stwierdzono wpływ ciśnienia i krotności przepływu na przeżywalność nicieni.
EN
Tests of the effect of nozzle hole size, pressure value and flow multiplicity on survivalness of nematodes Steinernema feltiae contained in liquid, which are plant protection biological agent, were carried out. The tests were a simulation of mixing process. In order to avoid disturbances of the results caused by operation of the spraying machine pump, the influence of which on nematodes survivalness was not known, for generating liquid pressure compressed air was used. The liquid was flowing through the nozzles 25, 50 and 75 times. The diameters of the holes were 0,8 and 1,2 mm and the applied pressure was 0,6 and 1,2 MPa. Influence of pressure and flow multiplicity on nematodes survivalness was determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.