Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  isothermal hardening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowanie technologii zapewniających wysokie parametry wytrzymałościowe przy zachowaniu dobrych właściwości plastycznych pozwala na produkcję lżejszych wyrobów z wytrzymalszych materiałów, które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Właściwości te otrzymano w stalach do ulepszania cieplnego 35CrSiMn5-5-4 i 30NiMnSiCr7-5-4-4, w których wytworzono ultradrobnoziarnistą, wielofazową mikrostrukturę typu TRIP (UFG-TRIP), składającą się z bainitu bezwęglikowego z austenitem szczątkowym w osnowie ferrytycznej. Na podstawie symulacji przemian fazowych i badań dylatometrycznych opracowano parametry obróbki cieplnej. Przeprowadzono badania mikrostrukturalne, twardości oraz udarności, które miały na celu określenie wpływu niklu na mikrostrukturę i właściwości stali po obróbce typu UFG-TRIP. Badania wykazały, iż obróbka tego typu prowadzi do silnego rozdrobnienia mikrostruktury w badanych stalach, a jednocześnie zapewnia wysoką twardość i udarność. Dodatek niklu do stali wpłynął na jej silniejsze rozdrobnienie, jednak udarności dla jednego z omawianych wariantów otrzymano wyższe dla stali bez niklu.
EN
The development of technologies that ensure high strength parameters while maintaining good plastic properties allows the production of lighter products from more durable materials that are applied, among others, in an automotive industry. These properties have been obtained in 35CrSiMn5-5-4 and 30NiMnSiCr7-5-4-4 grades of steel, dedicated to hardening and tempering type of heat treatment, in which an ultrafine, multi-phase microstructure (Ultra-Fine Grained-TRIP), consisting of carbide-free bainite with retained austenite in the ferritic matrix, has been formed. On the basis of the simulation of phase transformations and dilatometric tests the heat treatment parameters have been developed. Microstructural, hardness and impact strength tests have been carried out to determine the influence of nickel on the microstructure and the properties of steel after the UFG-TRIP treatment. The tests have revealed that this type of treatment leads to a strong microstructure refinement in the tested steels, while simultaneously providing high hardness and impact strength. The addition of nickel to steel will affect its stronger refinement, however, the impact strengths for one of the discussed variants have been higher for nickel-free steels.
PL
W artykule omówiono wpływ mikrododatku boru na strukturę i właściwości stali oraz przedstawiono wyniki badań wpływu tego pierwiastka na hartowność żeliwa sferoidalnego z przemianą izotermiczną.
EN
Impact of boron microadditive on steel structure and properties and the research results of the influence of this element on the hardenability of ductile iron with isothermal transformation have been discussed in the paper. Experimental results are presented and analyzed.
3
Content available remote Stanowisko do hartowania izotermicznego stali z zastosowaniem emisji akustycznej
PL
Praca zawiera opis stanowiska do badania przemiany austenitu przechłodzonego metodą emisji akustycznej (EA). Wiadomo, że cechy EA są zależne od toru przejścia sygnału i nastaw aparatury pomiarowej, a uzyskiwane wyniki mają charakter jakościowy. Programy do obróbki graficznej umożliwiają rejestrację danych w formie wizualnej i czytelnej. Wykorzystuje się do tego celu szereg specjalistycznych programów komputerowych. Na podstawie uzyskiwanych charakterystyk graficznych EA można wnioskować o kinetyce i mechanizmie przemiany, co zobrazowano na przykładzie hartowania z przemianą izotermiczną stali łożyskowej. W pracy przedstawiono także ogólne podstawy dotyczące metodyki wykonywanych badań oraz rejestracji sygnałów EA.
PL
Na wstępie omówiono celowość podejmowania prac nad podniesieniem konkurencyjności polskich wyrobów, w tym maszyn i urządzeń, w skład których wchodzą lub mogą wchodzić elementy odlewane. Drogą do tego celu jest wdrażanie innowacyjnych tworzyw oraz technologii wytwarzania. W pierwszej części artykułu wstępnie oceniono właściwości trybologiczne kilku wybranych gatunków ADI o zróżnicowanym składzie chemicznym i strukturze oraz właściwościach mechanicznych, w aspekcie ich zastosowania na elementy maszyn rolniczych. Zarówno badania laboratoryjne (próbki ADI) jak i eksploatacyjne (odlewy prototypowego lemiesza do pługa wykonane z ADI) wykazaly, że intensywność zużycia ściernego w różnych mediach jest znacznie mniejsza niż dla stali 38GSA, z której powszechnie wykonuje się w Polsce wiele elementów pracujących w glebie. Wstępne badania potwierdzily także tezę o realnej możliwości aplikacji tego żeliwa na elementy odlewane jako zamienniki elementów spawanych, kutych i walcowanych w konstrukcjach maszyn i urządzeń rolniczych. Część druga, to dalsze poszukiwania przez autorów, tworzyw odlewniczych, mogących pracować w bardzo trudnych warunkach, jakimi jest eksploatacja w glebie części maszyn i urządzeń rolniczych. Opisano tu staliwo dwufazowe Cr-Ni-Mo z dodatkiem azotu, sugerując, iż swymi właściwościami może ono sprostać stawianym wymogom. Przeprowadzono badania strukturalne i próby trybologiczne wykonanych odlewów. Stosując modyfikację składu chemicznego i odpowiednią obróbkę cieplną, doprowadzono do zwiększenia odporności na zużycie badanych tworzyw.
EN
In introduction to this paper the discussion was focussed on the advisability of reserches started to improve the competitiveness of Polish products, including machines and equipment in which cast parts are used or may be used. A way to achieving this purpose is through the use of innovative materials and technologies of their fabrication. In the paper the tribology properties of several selected grades of ADI cast iron of varied chemical content, structure and mechanical properties were initially evaluated in the aspects of their application for agricultural machines elements. Both, laboratory test (ADI cast iron samples) and operating tests (ploughshare castings made from ADI casts iron) proved that the intensity of abrasive wear in different media is much smaller than for 38GSA steel, which is commonly applied in Poland for elements working in the ground. The initial researches also confirmed the thesis of the practical possibility of this cast iron application for casting elements to replace welded, forged and rolled elements in the constructions of farming machines and devices. However, it requires optimisation of the chemica content of ADI cast iron as well as the applied heat-treatment. In the second part of the paper the authors search for other casting materials that could work in very hard tribologically conditions such as agricultural machines and devices operating in the ground. Two-phase Cr-Ni-Mo cast steel with addition of nitrogen was described and it was suggested that the material thanks to its properties could meet the mentioned requirements. Some structural researches as well as tribology tests of the performed casts were conducted. The application of the chemical content 's modification and the appropriate heat-treatment resulted in an increase of the wear resistance of the tested materials.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i struktury odlewów z żeliwa z grafitem kulkowym, poddanych dwustopniowemu hartowaniu izotermicznemu w złożu fluidalnym. Ustalono, iż metoda dwustopniowego hartowania izotermicznego umożliwia uzyskanie materiału o dobrej kombinacji własności wytrzymałościowych i plastycznych, jakkolwiek okazały się one dalekie od oczekiwanych. Przede wszystkim stwierdzono, iż złoże fluidalne nie jest ośrodkiem o własnościach termofizycznych na tyle dobrych, by zapewnić chłodzenie z wystarczającą prędkością próbek o module 4mm oraz, że rozkład temperatury w przestrzeni pieca fluidalnego nie gwarantuje otrzymania powtarzalnych wyników.
EN
The results of mechanical properties and structure investigations of fluid bed two stage austempring of ductile iron castings are presented. It was concluded, that the method of two stage austempering allowed to produce the material exhibiting good strength and ductility, however these were far from authors expectations. As a first we concluded that fluid bed thermal properties were not sufficient to secure the quenching intensity high enough for ductile iron casting o volume to surface ratio (modulus) equal 4 mm. Apart from this we concluded, that the temperature distribution in the space of fluid bed furnace we used for isothermal quenching of ductile iron casting did not warranty the reproducible results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych żeliwa hartowanego izotermicznie w złożu fluidalnym jedno- i dwustopniowo oraz badań uzupełniających własności mechanicznych i struktury żeliwa hartowanego dwustopniowo w stopionej cynie i oleju. Analiza pierwszych umożliwiła wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia dwustopniowego hartowania izotermicznego w złożu fluidalnym. Wyniki badań żeliwa hartowanego dwustopniowo w ciekłej cynie i oleju potwierdziły przewidywania odnośnie do możliwości oddziaływania na własności plastyczne żeliwa ADI na drodze dwustopniowego hartowania izotermicznego.
EN
In this part the results of structure investigations of ductile iron after one-step and two- step fluid-bed austempering are presented. Moreover, the results of additional experiment, enclosing tensile testing and structure observations of two-stage austempering in molten tin and hot oil are included. The analysis of the first allowed to explain the failure of two-stage austempering in fluid bed bath. The results of investigations of two-stage austempering in molten tin and then in hot oil proved the theoretical anticipations concerning the possibility to influence of two-stage austempering on the elongation of ADI.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dwustopniowego hartowania izotermicznego żeliwa z grafitem kulkowym. W tym celu wykonano odlewy z żeliwa sferoidalnego, z których wycięto pięciokrotne próbki wytrzymałościowe. Próbki austenityzowano 60 min. w temperaturze 900°C, a następnie hartowano w złożu fluidalnym celem uzyskania żeliwa ADI. Część próbek zahartowano konwencjonalnie (jednostopniowo) w temperaturze: 275°C i 350°C. Czas hartowania wynosi: w temperaturze 275°C: 75 i 120 min., zaś w temperaturze 350°C: 10, 30 i 60 minut. Pozostały zestaw próbek poddano dwustopniowemu hartowaniu izotermicznemu. W pierwszej kolejności wszystkie hartowano przez 10 min. w temperaturze 350°C, a bezpośrednio potem w temperaturze 275°C przez czas 30, 60 i 90 min. Dla każdego wariantu obróbki cieplnej wykonano po trzy próbki, które poddano badaniom na maszynie wytrzymałościowej celem określenia Rm, R0,2, i As, a także badaniom twardości. Ustalono, że dla pewnych parametrów dwustopniowego hartowania izotermicznego uzyskuje się lepszą kombinację własności wytrzymałościowych i plastycznych niż w wypadku hartowania jednostopniowego. Powyższe potwierdziło tezę, która legła u podstaw podjęcia prac nad dwustopniowym hartowaniem izotermicznym żeliwa sferoidalnego.
EN
The results of two step austempring of ductile iron presented. Five - fold tensile specimens were cut from YII - type experimental castings. The specimens were austenitized 60min in the temperature 900°C, and then fluid bed isothermally quenched. One set of the specimens was conventionally quenched at the temperature 275 and 350°C. The holding time at given temperature was: 75 and 120 min. and 10, 30 and 90 min for the temperature 275 and 350°C, respectively. The second set of the specimens was two-step austempered, which included quenching of the specimens at two different temperatures. First, all the specimens were 10 minutes quenching at the temperature 350°C and then they were transferred into the fluid bed of the temperature 275°C, where were hold for 30, 60 and 90 minutes. For each heat treatment parameters 3 specimens were used, which were subjected the tensile test experiment to evaluate tensile Rm and ultimate yield strength R0,2 and elongation A5. Moreover the hardness measurement were carried out. On the basis of the results obtained in this experiment it was concluded that two-step austempering has allowed better combination of strength and ductility than in the case of conventional heat treatment.
PL
Szczegółowe badania metalograficzne żeliwa sferoidalnego, które poddane było hartowaniu izotermicznemu bezpośrednio z formy odlewniczej (DADI), wykazały bardzo podobną mikrostrukturę rdzenia odlewu do mikrostruktury ADI otrzymanego w wyniku klasycznej obróbki cieplnej. Stwierdzono jednak, iż od powierzchni odlewu mikrostruktura ta różni się dla obu procesów. Dla DADI była to rozdrobniona, klasyczna mieszanina płytek ferrytu i austenitu (ausferryt). Dla odlewów z żeliwa sferoidalnego austenityzowanych i hartowanych izotermicznie widoczne jest natomiast powierzchniowe odwęglenie, a tym samym nieco inna morfologia warstwy wierzchniej. Stwierdzono również, że obecność mikrostruktury ausferrytycznej od powierzchni odlewu precyzyjnego wykonanego z DADI jest bardzo korzystna z punktu widzenia jego własności użytkowych. Ausferryt zapewnia bowiem odpowiednią twardość, ale również wysoką odporność na ścieranie i kruche pękanie, co ma niebagatelne znaczenie dla wyrobów wykonanych ,,na gotowo".
EN
The detailed microstructural investigation of direct austempesed ductile iron (DADI) showed very similar matrix morphology to ausferrite observed in conventional ADI. It was noticed that the surface microstructure of ADI and DADI was different. Surface of ADI was decarburized and DADI had the same as a core microstructure from the surface of investment casting. Such morphology of DADI has positive effect on its surface mechanical properties.
9
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych odlewów z żeliwa z grafitem kulkowym, poddanych dwustopniowemu hartowaniu izotermicznemu. Obok obserwacji metalograficznych przeprowadzono badania dyfraktometryczne, których celem było uzyskanie informacji niezbędnych dla przeprowadzenia identyfikacji niespodziewanej mikrostruktury w odlewach z żeliwa sferoidalnego po dwustopniowym hartowaniu izotermicznym. Jakkolwiek mikrostruktura w odlewach hartowanych dwustopniowo okazała się zupełnie odmienna od tej jakiej się spodziewano, to jednak zapewniła uzyskanie całkiem niezłej kombinacji własności wytrzymałościowych i plastycznych.
EN
The results of the structure investigations of two stage austempered of ductile iron castings are presented. Apart from conventional metallography, the X – ray studies were carried out. The aim of these studies was to deliver the informations which allowed interpretation of the unusual microstructure observed in the ductile iron castings after two - step austempering process. However, the microstructure identified in the ductile iron castings appeared to be no ausferrite as it was expected, nevertheless it has enabled pretty good combination high strength and ductility.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i struktury syntetycznego żeliwa sferoidalnego, przed i po hartowaniu izotermicznym w złożu fluidalnym. Stwierdzono, że hartowanie w złożu fluidalnym jest skuteczną metodą otrzymywania żeliwa ADI, o wytrzymałości na rozciąganie rzędu 1300 MPa i wydłużeniu około 5%.
EN
The structure and mechanical properties of ductile iron as and after austempering in fluidized bed were studied. It was concluded that austempering in fluidized bed was a efficient method for ADI manufacturing, whose tensile strength Rm and A5 reached 1200-1300 MPa and 6% respectively.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.