Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerozol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
An electronic cigarette, known as an electronic nicotine delivery system or commonly as an e-cigarette, has become a popular alternative to traditional tobacco products since its introduction on the market. It is currently used in many countries around the world and has a wide circle of followers. However, research on the composition of the aerosol inhaled by users of electronic cigarettes is still underway. The results of these studies allow estimating exposure to toxic chemicals. They can become a tool to assess the harmfulness of these devices use. One of the major groups of compounds whose content is determined in the aerosol is carbonyl compounds. They are formed by the partial decomposition of propylene glycol and glycerin (used as base substances) and flavourings at the aerosol generation temperature. Prolonged exposure to carbonyl compounds such as formaldehyde or acetaldehyde is a known factor to increase the risk of asthma and cancer. Hence, precise measurements of these compounds content in the aerosol are important to assess the effect of electronic cigarettes on the users health. This article provides a brief overview of the methods used to determine the carbonyl compounds content in an aerosol generated from electronic cigarettes.
PL
Elektroniczny papieros, zwany systemem dozującym nikotynę lub potocznie e-papierosem, od chwili wprowadzenia na rynek stawał się popularną alternatywą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Obecnie stosowany jest w wielu krajach całego świata i ma szerokie grono zwolenników. Jednakże wciąż trwają badania nad składem aerozolu wdychanego przez użytkowników elektronicznych papierosów. Wyniki tych badań pozwalają na oszacowanie narażenia na toksyczne związki chemiczne. Mogą one stać się narzędziem służącym ocenie szkodliwości stosowania tych urządzeń. Jedną z głównych grup związków, których zawartość oznacza się w aerozolu, są związki karbonylowe. Związki te tworzą się w wyniku częściowej dekompozycji substancji bazowych (glikolu propylenowego i gliceryny) oraz dodatków smakowo-zapachowych w temperaturze generowania aerozolu. Długotrwała ekspozycja na związki karbonylowe, takie jak formaldehyd czy acetaldehyd, jest znanym czynnikiem podwyższającym ryzyko astmy i chorób nowotworowych. Stąd dokładne pomiary zawartości tych związków w aerozolu są istotne ze względu na badania wpływu na zdrowie stosujących elektroniczne papierosy. Niniejszy artykuł stanowi zwięzły przegląd stosowanych metod oznaczania zawartości związków karbonylowych w aerozolu generowanym z elektronicznych papierosów.
2
Content available remote Charging of a single soap bubble
EN
The process of charging (electrification) of a single soap bubble is presented in this paper. It is shown that the bubble is charged up to its maximum possible charge as calculated from Rayleigh limit. Values of the (Q/m) obtained for the single bubbles were on the level of 1.8–4.8 mC/kg, and thus the bubble trajectory in air is clearly affected by electrostatic forces.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono proces elektryzacji pojedynczej bańki mydlanej. Pokazano, że bańka jest naelektryzowana do maksymalnego możliwego ładunku obliczonego (limit Rayleigha). Uzyskane wartości paramertru (Q/m) dla pojedynczych baniek były na poziomie 1,8–4,8 mC/kg, a zatem lot naelektryzowanych baniek będzie silnie zależny od sił elektrostatycznych.
EN
An electronic cigarette, known as an electronic nicotine delivery system or commonly as an e-cigarette, has become a popular alternative to traditional tobacco products since its introduction on the market. It is currently used in many countries around the world and has a wide circle of followers. However, research on the composition of the aerosol inhaled by users of electronic cigarettes is still underway. The results of these studies allow estimating exposure to toxic chemicals. They can become a tool to assess the harmfulness of these devices use. One of the major groups of compounds whose content is determined in the aerosol is carbonyl compounds. They are formed by the partial decomposition of propylene glycol and glycerin (used as base substances) and flavourings at the aerosol generation temperature. Prolonged exposure to carbonyl compounds such as formaldehyde or acetaldehyde is a known factor to increase the risk of asthma and cancer. Hence, precise measurements of these compounds content in the aerosol are important to assess the effect of electronic cigarettes on the users health. This article provides a brief overview of the methods used to determine the carbonyl compounds content in an aerosol generated from electronic cigarettes.
PL
Elektroniczny papieros, zwany systemem dozującym nikotynę lub potocznie e-papierosem, od chwili wprowadzenia na rynek stawał się popularną alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Obecnie stosowany jest w wielu krajach całego świata i ma szerokie grono zwolenników. Jednakże wciąż trwają badania nad składem aerozolu wdychanego przez użytkowników elektronicznych papierosów. Wyniki tych badań pozwalają na oszacowanie narażenia na toksyczne związki chemiczne. Mogą one stać się narzędziem służącym do oceny szkodliwości stosowania tych urządzeń. Jedną z głównych grup związków, których zawartość oznacza się w aerozolu, są związki karbonylowe. Związki te tworzą się w wyniku częściowej dekompozycji substancji bazowych (glikolu propylenowego i gliceryny) oraz dodatków smakowo-zapachowych w temperaturze generowania aerozolu. Długotrwała ekspozycja na związki karbonylowe, takie jak formaldehyd czy acetaldehyd, jest znanym czynnikiem podwyższającym ryzyko powstania astmy i chorób nowotworowych. Stąd dokładne pomiary zawartości tych związków w aerozolu są istotne ze względu na badania wpływu na zdrowie osób stosujących elektroniczne papierosy. Niniejszy artykuł stanowi zwięzły przegląd stosowanych metod oznaczania zawartości związków karbonylowych w aerozolu generowanym z elektronicznych papierosów.
EN
This work is focused on the development and validation of experimental method for testing EC-aerosols under simulated conditions of human respiratory tract with variable aerosol residence time in the physiologically humid environment associated with the inhalation pattern. Initial results obtained using the laser diffractometry indicate the usefulness and applicability of developed method for EC-aerosol testing for a deeper understanding of simultaneous heat and mass transfer processes during EC-aerosol formation, inhalation and movement in the human respiratory tract.
PL
Praca koncentruje się na opracowaniu i walidacji metodyki badań doświadczalnych aerozoli uwalnianych z e-papierosów do środowiska odzwierciedlającego pod względem panującej wilgotności, temperatury oraz czasu przebywania aerozolu drogi oddechowe człowieka. Wstępne wyniki uzyskane przy użyciu dyfraktometru laserowego wskazują na przydatność zaproponowanej metody badania aerozoli do głębszego zrozumienia roli procesów wymiany ciepła oraz masy w trybie ich powstawania, inhalacji oraz transportu w drogach oddechowych.
PL
Celem pracy było zbadanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie i właściwości aerozoli uwalnianych z elektronicznych papierosów. Wykorzystując dyfraktometr laserowy określono podstawowe parametry objętościowego rozkładu wielkości kropel aerozolu uwalnianego z czterech modeli e-papierosów różniących się wewnętrznym oporem aerodynamicznym. Aerozole zostały wytworzone w warunkach odpowiadającym fizjologicznym wartościom przepływu powietrza z płynów zawierających składniki powszechnie występujące w e-liquidach. Stwierdzono, że jakość uwalnianego aerozolu zależy przede wszystkim od konstrukcji urządzenia, ale także od składu i właściwości e-liquidów.
EN
The aim of this work was to investigate the processes responsible for generation and properties of aerosols released from electronic cigarettes. Based on the laser diffraction method the primary parameters of droplet size distribution of aerosols released from four e-cigarette models with different internal aerodynamic resistance were determined. Aerosols were generated at physiological flow rates from e-liquids with different composition and properties. It was stated that the quality of aerosol depends mainly on device construction but it is also related to e-liquid composition and properties.
EN
A number of recent studies suggest that atmospheric changes that precede an earthquake might offer the hope of providing early warning. This study attempts to examine seismo-atmospheric anomalies around the time and the location of some of the major earthquakes in Greece in the period 2001–2015. Daily values of aerosol optical depth (AOD) and total ozone column (TOZ) obtained from satellite observations are used, in the time window between 25 days before and 14 days after each of these events, in a 1° × 1° area centred on the epicentre of each earthquake. For some of these earthquake events, abnormal increases in time series of AOD and TOZ data were detected before and after the occurrence of the earthquake. Nevertheless, in other cases, no clear anomalies were observed around the earthquake date. In addition, examining the statistics of AOD and TOZ daily values, there were many cases of prominent abnormal variations, without, however, being associated with an earthquake event. Therefore, no clear association was found between AOD and TOZ fluctuations and recent earthquakes in Greece.
7
Content available remote Air Quality in a Brewery Bottling Plant
PL
Przedstawione wyniki badań dotyczą jakości powietrza w rozlewni piwa. W trakcie normalnej pracy rozlewni mierzone były stężenia masowe i koncentracje ilościowe cząstek aerozolowych, stężenia bakterii i grzybów oraz stężenia związków karbonylowych w powietrzu. Stężenia aerozoli określano w sposób ciągły metodami spektrometrii optycznej. Zanieczyszczenia biologiczne oznaczano metodą sedymentacyjną wykorzystując płytki Petriego z odpowiednimi pożywkami. Stężenia związków karbonylowych w powietrzu określano metodą pasywną używając dozymetrów Radiello. Przy oznaczaniu stężeń zanieczyszczeń biologicznych i związków karbonylowych wykonano odpowiednio dwie i trzy serie pomiarowe w dwóch miejscach rozlewni piwa. Pomimo zautomatyzowania procesu rozlewania piwa do butelek zaobserwowano okresowe znaczące wzrosty stężeń mierzonych zanieczyszczeń. Średnie stężenia masowe wszystkich mierzonych frakcji cząstek aerozolowych miały podobne wartości i wynosiły ok. 0,2 mg/3. Maksymalnie ok. 5-cio krotne wzrosty koncentracji masowych cząstek obserwowano w nieregularnych odstępach czasu. Największe koncentracje ilościowe zmierzono dla cząstek drobnych. Średnie koncentracje cząstek o wielkościach 0,3-0,5 µm i 0,5-1 µm miały odpowiednio wartości 847 i 93 cząstki/c3. W przypadku zanieczyszczeń biologicznych średnie stężenie bakterii w powietrzu w rozlewni piwa wynosiło 1441 JTK/3, a średnie stężenie grzybów 557 JTK/3. Wartości te są niższe niż proponowane dopuszczalne poziomy stężeń bakterii i grzybów w budynkach użyteczności publicznej. Średnie stężenia mierzonych związków karbonylowych również nie przekraczały wartości, które są dopuszczalnych w środowisku pracy. Oprócz formaldehydu, którego okresowe stężenia wzrastały do prawie 800 µg/3 stężenia innych związków były w zakresie akceptowalnym dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Nieco wyższe stężenia niektórych związków karbonylowych odnotowano w punkcie pomiarowym w pobliży myjni butelek. Przedstawione wyniki wskazują, że istnieje potencjalne zagrożenie dla zdrowia pracowników rozlewni piwa związane z okresowymi wzrostami stężeń mierzonych zanieczyszczeń.
EN
The determination of the level of pollutants and reciprocal relations “outside-inside” forms an important component in the study involving assessment and control of indoor air quality. This paper reports the results of a study with regard to the mass concentration of PM10 determined concurrently in the outdoor air surrounding a university building and inside the lecture rooms in it. The research project was undertaken in the cold season and registration included 83 independent observations with the duration of 90 minutes. The research applied a reference method involving measurements of PM10 mass concentration using gravimetric technique. The results were analyzed by application of non-parametric tests. For the purposes of classification of variables and assessment of the role of the specific variables, the analysis was based on the use of principal components. It was indicated that the mass concentration of particulate matter in the lecture rooms dśs not differ from the levels measured at the same time in the air surrounding the building only during the periods corresponding to periodic room ventilation. It was also found that the design and usage of the buildings, as well as the number and activity of humans determine the aerosanitary conditions in the enclosed spaces formed by the lecture rooms. It was observed that the mass concentration of particulate matter in the rooms is higher in the cold season. A statement was made that design solutions need to be implemented with the purpose of using intelligent ventilation systems.
PL
Określenie udziału źródeł zanieczyszczeń oraz wzajemnej relacji „outside-inside” jest istotnym problemem w szacowaniu i kontroli jakości powietrza wewnętrznego. Artykuł przedstawia wyniki badań nad stężeniem masowym PM10 określonym jednocześnie w okalającym budynek powietrzu zewnętrznym oraz w salach dydaktycznych uczelni wyższej. Projekt badawczy przeprowadzono w sezonie chłodnym, rejestrując 84 niezależne, 90-minutowe obserwacje. W badaniach wykorzystano, opartą na grawimetrii, referencyjną metodę pomiaru stężenia masowego PM10. Rezultaty badań przeanalizowano przy użyciu testów nieparametrycznych. W badaniach, celem klasyfikacji zmiennych i oszacowania odpowiedzialności poszczególnych czynników, posłużono się analizą składowych głównych. Wykazano, że wartości stężenia masowego pyłu zmierzonego w salach dydaktycznych nie różnią się od poziomów określonych jednocześnie w okalającym budynek powietrzu zewnętrznym wyłącznie podczas okresowego wietrzenia pomieszczeń. Stwierdzono, że konstrukcja oraz sposób użytkowania budynku a także liczba i aktywność osób w znaczący sposób determinują warunki aerosanitarne w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazano, że w sezonie chłodnym stężenie masowe pyłu zawieszonego jest wyższe w pomieszczeniach. Złożono postulat przyjęcia rozwiązań polegających na implementacji inteligentnych systemów wentylacyjnych.
EN
Appropriate understanding of particulate matter emission sources is required to properly establish the policies aiming at the aerosols emitters’ elimi nation. The article provides a short review on atmospheric aerosols source apportionment methods using three computing models.
EN
This paper is focused on Saharan dust transport to Central Europe/ Poland; we compare properties of atmospheric Saharan dust using data from NAAPS, MACC, AERONET as well as observations obtained during HyMountEcos campaign in June 2012. Ten years of dust climatology shows that long-range transport of Saharan dust to Central Europe is mostly during spring and summer. HYSPLIT back-trajectories indicate airmass transport mainly in November, but it does not agree with modeled maxima of dust optical depth. NAAPS model shows maximum of dust optical depth (~0.04-0.05, 550 nm) in April-May, but the MACC modeled peak is broader (~0.04). During occurrence of mineral dust over Central-Europe for 14% (NAAPS) / 12% (MACC) of days dust optical depths are above 0.05 and during 4% (NAAPS) / 2.5% (MACC) of days dust optical depths exceed 0.1. The HyMountEcos campaign took place in June-July 2012 in the mountainous region of Karkonosze. The analysis includes remote sensing data from lidars, sunphotometers, and numerical simulations from NAAPS, MACC, DREAM8b models. Comparison of simulations with observations demonstrates the ability of models to reasonably reproduce aerosol vertical distributions and their temporal variability. However, significant differences between simulated and measured AODs were found. The best agreement was achieved for MACC model.
EN
A cluster analysis is applied to the Aerosol Robotic Network (AERONET) data obtained at Belsk, Poland, as well as three nearby Central European stations (Leipzig, Minsk and Moldova) for estimation of atmospheric aerosol types. Absorption Ångstrom exponent (AAE), aerosol optical thickness (AOT) and extinction Ångstrom exponent (EAE) parameters are used. Clustering in both 2D (AOT, EAE) and 3D (AOT, EAE, AAE) is investigated. A method of air mass backward trajectory analysis is then proposed, with the receptor site at Belsk, to determine possible source regions for each cluster. Four dominant aerosol source regions are identified. The biomass burning aerosol source is localized in the vicinity of Belarusian-Ukrainian border. Slovakia and northern Hungary are found to be the source of urban/industrial pollutants. Western Poland and eastern Germany are the main sources of polluted continental aerosols. The most differentiated source region of Scandinavia, Baltic Sea and Northern Atlantic, associated with lowest values of AOT, corresponds to clean continental and possibly maritime type aerosols.
12
Content available remote Concentration changes of PM10 under liquid precipitation conditions
EN
This study reports the results of field research into variability of the scavenging coefficient (Λ) of suspended dust comprising particles with aerodynamic diameters less than 10 mm. Registration of PM10 over 7 years in conditions of the occurrence of rainfall (convective light showers, large-scale precipitation and storms) was undertaken in an undeveloped rural area. The analysis involved 806 observations taken at constant time intervals of 0.5 hour. The measurements of the concentration of PM10 were performed by means of a reference method accompanied by concurrent registration of basic meteorological parameters. It was found that, for PM10, the scavenging efficiency is considerably influenced by rainfall intensity R and the type of precipitation. In the case of convective precipitation, data on Λ are only partially related to “classical approach” of rain scavenging. Within the range of comparable values of rainfall intensity, the type of wet deposition (except for storms) does not influence the effectiveness of scavenging PM10 from the ground-level zone. The large number of observations conducted in real-time conditions yielded a proposal of simple regression model, which can be deemed suitable for the description of variability Λ (DPM10), but only to a limited extent for large-scale precipitation. The collected results can be applied in air pollution dispersion models and deposition and were found to be generally representative for areas with similar climatic characteristics.
PL
W pracy przedstawiono wyniki polowych badań nad zmiennością współczynnika wymywania Λ pyłu zawieszonego o aerodynamicznej średnicy cząstek poniżej 10 μm. Siedmioletnie rejestracje zmian stężenia PM10 w warunkach występowania trzech typów opadów ciekłych (konwekcyjnych, wielkoskalowych i burz) przeprowadzono na obszarze niezurbanizowanym. Analizie poddano 806 przypadków obserwacji o stałej rozdzielczości czasowej 0,5 h. Pomiary stężenia PM10 prowadzono z użyciem metody referencyjnej przy jednoczesnej rejestracji podstawowych parametrów meteorologicznych. Wykazano, że dla PM10 efektywność wymywania jest silnie zależna od intensywności opadu R oraz od typu opadu. W przypadku opadów konwekcyjnych dane dotyczące wartości Λ są tylko częściowo związane z „klasycznym podejściem” wymywania cząstek przez deszcz. W zakresie porównywalnych wartości intensywności opadu typ mokrej depozycji (z wyjątkiem burz) nie wpływa na efektywność oczyszczania troposfery przyziemnej z PM10. Znaczna ilość prowadzonych w warunkach rzeczywistych obserwacji opadów wielkoskalowych pozwoliła na zaproponowanie prostego modelu regresji, który z wysokim prawdopodobieństwem, ale w ograniczonym zakresie, może zostać uznany za odpowiedni do opisu zmienności Λ (DPM10). Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w modelach dyspersji i depozycji zanieczyszczeń i są reprezentatywne dla obszarów o podobnej charakterystyce klimatu.
PL
Przedstawiono wyniki badań półmasek filtrujących wytworzonych na bazie opracowanych materiałów filtracyjnych z polipropylenu i poliwęglanu zawierających modyfikator w postaci perlitu. Wytworzone półmaski filtrujące poddano badaniom w zakresie penetracji aerozoli testowych (chlorek sodu i mgła oleju parafinowego) oraz oporu oddychania (w fazie wdechu i wydechu) wg standardowej metodyki badań przedstawionej w normach przedmiotowych oraz niestandardowej metodyki badań dotyczącej penetracji wobec nanoaerozoli chlorku sodu. Stwierdzono, że zarówno półmaska na bazie polipropylenu z modyfikatorem, jak i półmaska na bazie poliwęglanu z modyfikatorem zapewniają dwukrotnie wyższą ochronę niż standardowe półmaski filtrujące zawierające materiały filtrujące stosowane do produkcji półmasek filtrujących o najwyższej, trzeciej klasie ochronnej.
EN
Two filtering half masks with perlite-modified polypropylene and polycarbonate nonwoven layers were constructed and studied for penetration of NaCl and paraffin oil mist nanoparticles-containing aerosols. The half masks were more efficient than conventional half masks without perlite-modified nonwoven layers.
14
Content available remote Elektryzacja rozproszonych kropel aerozoli cieczy przewodzących
PL
W pracy przedstawiono proces elektryzacji kropel aerozoli wytworzonych przez głowicę z naddźwiękowym przepływem gazu. W celu uniknięcia tzw. „efektu ekranowania” występującego podczas elektryzacji indukcyjnej, zaproponowano elektryzację rozproszonych kropel aerozoli. Uzyskane wyniki wskazują silną zależność parametru Q/m od wydatku wody oraz na złożoność procesu elektryzacji rozproszonych kropel aerozoli.
EN
The process of electrification of aerosol particles dispersed by a pneumatic sprayer with supersonic air flow is presented in this paper. To avoid the shielding effect in induction charging of aerosol, the droplets electrification process following the dispersion of liquid was proposed. Results have shown, that the Q/m factor values power type dependence of the liquid feed rate and the droplets electrification following the dispersion was a complex process.
EN
The paper investigates the design and development of a modern fire protection system for rolling stock application, based on case studies taken from the author’s real experience in project management of several fire protection systems all over the world.
PL
W artykule przeanalizowano projekt i realizację nowoczesnego układu ochrony przeciwpożarowej dla taboru kolejowego. Wykorzystano analizy przypadków zaczerpnięte z praktyki zawodowej autora w zarządzaniu projektami wielu układów ochrony przeciwpożarowej na całym świecie.
16
EN
The study results of modification of polypropylene filter fibers leading to a change of their wettability and increase of surface development degree to improve the efficiency of nanoparticles’ removal from air are presented. Non-woven fabric of average fiber diameter equal to 11.1 microns, thickness of 2.7 mm and packing density of 7.2% prepared by the melt-blown method was used. First, material was treated by plasma discharge and then two kinds of silica nanoparticles Orisil 200 and Ludox SK were applied. It was proven that those methods led to more effective separation of oil nanodroplets from air.
EN
The paper demonstrates the application of maximum bubble pressure tensiometry for analysis of physicochemical effects induced by selected mineral nanoparticles and medical powders on pulmonary surfactant. It was shown that dynamic surface tension data measured in timescales relevant to breathing conditions can be used as indicators of possible alterations in lung mechanics caused by inhaled aerosol particles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki zastosowania tensjometrii pęcherzykowej opartej o pomiar ciśnienia maksymalnego do analizy wpływu wybranych nanocząstek mineralnych i leczniczych proszków inhalacyjnych na surfaktant płucny. Dane pomiarowe dynamicznego napięcia powierzchniowego w skalach czasowych korelujących z rytmem oddychania wskazują na możliwość uzyskania informacji o zaburzeniach mechaniki płuc wskutek wdychania cząstek aerozolowych zawartych w powietrzu.
EN
In this paper we describe the results of a research campaign dedicated to the studies of aerosol optical properties in different regions of both the open Baltic Sea and its coastal areas. During the campaign we carried out simultaneous measurements of aerosol optical depth at 4 stations with the use of the hand-held Microtops II sun photometers. The studies were complemented with aerosol data provided by the MODIS. In order to obtain the full picture of aerosol situation over the study area, we added to our analyses the air mass back-trajectories at various altitudes as well as wind fields. Such complex information facilitated proper conclusions regarding aerosol optical depth and Ångström exponent for the four locations and discussion of the changes of aerosol properties with distance and with changes of meteorological factors. We also show that the Microtops II sun photometers are reliable instruments for field campaigns. They are easy to operate and provide good quality results.
PL
Przedstawiono wyniki badań wykorzystania plazmy niskotemperaturowej do modyfikacji włóknin filtracyjnych, z ukierunkowaniem na poprawę ich skuteczności w zatrzymywaniu cząstek stałych i ciekłych aerozoli. Do badań wykorzystano polipropylenowe (PP) włókniny melt blown, powszechnie stosowane w sprzęcie indywidualnej ochrony układu oddechowego. Skuteczność filtracji wyznaczano poprzez pomiar penetracji modelowych cząstek aerozolu chlorku sodu i mgły oleju parafinowego. Wyznaczono wartość początkową tych parametrów (po 3 min) oraz ich zmianę po 60 min traktowania aerozolem modyfikowanych włóknin filtracyjnych. W celu zobrazowania topografii powierzchni modyfikowanych włókien PP wykorzystano technikę SEM. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano znaczną poprawę skuteczności filtracji w odniesieniu do obu rodzajów cząstek, co potwierdza możliwość wykorzystania techniki plazmy niskotemperaturowej do produkcji wysokoskutecznych filtrów do ochrony układu oddechowego przed wszelkimi szkodliwymi aerozolami.
EN
Polypropylene nonwovens were prepd. by melt blown method and treated with low-temp. plasma to improve their ability for removal of paraffinic oil and NaCl aerosols. A substantial decrease in the aerosol penetration (up to 90%) was achieved. The penetration slightly increase during the filtration for 60 min.
20
Content available remote Filtracja nieustalona w wielowarstwowych strukturach włókninowych
PL
Celem pracy było zaprojektowanie wielowarstwowych wkładów filtracyjnych, poprawiających ekonomikę procesów separacji aerozoli. Przeprowadzono badania pracy struktur złożonych z trzech warstw pojedynczych o różnej budowie wewnętrznej, z których jedna to nanowarstwa, ułożonych w różnych konfiguracjach podczas oczyszczania gazu zawierającego cząstki stałe. Analiza zmian ich morfologii i zdeponowanych na nich cząstek na różnych etapach procesu filtracji posłużyła do wybrania optymalnej struktury.
EN
The aim of this study was to design a multilayer filter structure, improving the economics of aerosols' separation processes. Three individual various fibrous layers (one of them was a nanolayer) arranged in different configurations were investigated during purification of gas from solid particles. Analysis of changes in their morphology during various stages of the filtration process was used in the selection of optimal filter structure.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.