Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymagania budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wymagania stawiane lekkiej obudowie
PL
W artykule omówiono wymagania stawiane lekkim obudowom. Przywołano odpowiednie normy i rozporządzenia dotyczące zagadnień ogólnobudowlanych i techniczno-użytkowych.
EN
The article presents performance requirements for lightweight external wall cladding. Relevant standards and regulations concerning general construction and technical requirements are quoted.
PL
W artykule omówiono obowiązujące przepisy w zakresie izolacyjności przegród budowlanych. Przedstawiono analizy rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych murowanych ścian zewnętrznych oraz złączy. Wymieniono podstawowe cechy techniczne wybranych materiałów termoizolacyjnych.
EN
The article discusses the regulations currently in force with regard to insulation properties of building envelope. Analysis of structural and material selections is presented for outside masonry walls and joints. Primary engineering properties of selected thermal insulation materials are presented.
PL
W artykule zwrócono uwagę na specyfikę obiektów przeznaczonych do hodowli i przetwórstwa żywności, a także na czynniki środowiska, które wpływają na obniżenie się poziomu właściwości płyt warstwowych wykorzystanych do budowy tych obiektów. Wymieniono, czym powinno się kierować przy doborze powłoki płyt warstwowych oraz wyjaśniono kategorię odporności korozyjnej.
EN
The article points out the specific character of facilities intended for breeding and food processing, as well as environmental factors responsible for the deterioration of properties of sandwich panels used to construct these facilities. The article also explains which criteria should be taken into account when selecting sandwich panel coatings and elucidates the category of corrosion resistance.
4
Content available remote Ściany zewnętrzne budynków w świetle nowych wymagań cieplnych
PL
W artykule przeprowadzono analizę najczęściej stosowanych w Polsce rozwiązań ścian zewnętrznych w zakresie ochrony cieplnej. Dokonano ich oceny pod kątem spełnienia przez nie wymagań, które według zmian planowanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, do 2021 r. mają być stopniowo zaostrzane.
EN
The article conducts an analysis of the most commonly used external wall solutions in Poland in the scope of heat insulation. The author judges them according to the criterion of meeting the appropriate requirements, which, according to the planned amendments to regulation on technical terms that buildings and their orientation should meet, are going to be gradually tightened by 2021.
5
Content available remote Problemy techniczno-prawne wykonywania i odbioru posadzek przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono analizę przykładowych wad wykonawczych betonowych posadzek przemysłowych oraz opisano konflikt mający źródło w kwestionowaniu przez inwestora jakości wykonanych robot i wstrzymaniu wynagrodzenia wykonawcy przy jednoczesnym przystąpieniu do użytkowania obiektu. W przedstawionej analizie zwrócono uwagę na prawne uwarunkowania dotyczące odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.
EN
The article presents an analysis of sample execution defects of industrial concrete flooring and describes a conflict, which has its source in questioning the quality of executed works by the investor and withholding contractor's payment while simultaneously commencing to utilise the building. The presented analysis also points out the legal conditioning pertaining to acceptance and utilisation of civil structures.
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji stawiane producentom systemów izolacji cieplnych z wyprawami tynkarskim (ETICS) w systemie oceny zgodności 2+. Wyszczególniono działania umożliwiające utrzymywanie zgodności wyrobów, gdy dokumentem odniesienia jest krajowa aprobata techniczna. Opisano kolejne kroki sprawowania nadzoru i prowadzenia dokumentacji oraz zakresy odpowiedzialności.
EN
The article discussed requirements regarding factory production control systems for manufacturers of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) in the 2+ compliance assessment system. Actions enabling the maintenance of product compliance with the national technical approval as the reference document were listed. Sequential steps for supervision and preparation of documentation as well as scopes of responsibility were described.
7
Content available remote Ocena energetyczna stolarki budowlanej
PL
W artykule omówiono wymagania europejskie dotyczące opracowania metodologii oceny efektywności energetycznej, klasyfikacji oraz etykietowania produktu. Przedstawiono propozycję oceny podstawowej i szczegółowej stolarki budowlanej na podstawie metod obliczeniowych. Dokonano obliczeń, na podstawie których zaproponowano podział na klasy energetyczne. Zaprezentowano ponadto przykład etykiety energetycznej.
EN
The article describes the European requirements concerning the development of energy efficiency, classification and product labelling methodology. It presents a proposal to perform basic and detailed evaluation of first-fix joinery on the basis of calculation methods. It also contains calculation results, on the basis of which the classification of energy-efficiency rating has been proposed, as well as an example of an energy label.
8
Content available remote Materiały i technologie w ochronie cieplnej dachów i stropodachów
PL
W artykule przedstawiono wybrane wymagania dotyczące dachów w zakresie ochrony przed zawilgoceniem, korozją biologiczną i ochrony cieplnej. Opisano również nowe materiały i technologie w kontekście obliczeń z zakresu fizyki cieplnej. Zaprezentowano przykłady obliczeń, w tym głównie liniowych mostków cieplnych w konstrukcjach dachów spadzistych i płaskich.
EN
The article presents selected requirements concerning the roofs with respect to damp protection, biocorrosion protection and heat insulation. New materials and technologies in the context of calculations in the field of thermal physics have also been described here. The article contains examples of these calculations, including mainly linear thermal bridges in hip roof and flat roof designs.
PL
Niezależnie od tego, czy chodzi o pomieszczenia mieszkalne, sanitarne, piwniczne, pływalnie, tarasy, podwórka, czy też dachy płaskie - wszędzie tam, gdzie dopływa woda, musi zostać zainstalowany wpust w celu jej odprowadzenia. Jego brak może doprowadzić do poważnych szkód spowodowanych zalaniem czy wilgocią, a także do tworzenia się grzybów i pleśni na murach. Również w przypadku silnych opadów deszczu do pomieszczeń mieszkalnych i piwnicznych mogą dostać się przez progi lub świetliki duże ilości wody. Aby wpusty działały poprawnie, konieczne jest przede wszystkim ich prawidłowe zaprojektowanie. Publikacja omawia wymagania dotyczące wykonawstwa instalacji grawitacyjnych urządzeń odwadniających w budynkach w odniesieniu do wpustów podłogowych z przywołaniem uwarunkowań konstrukcji podłogi i zastosowanych materiałów oraz przepisów przeciwpożarowych
PL
Charakterystyka energetyczna sporządzana na etapie projektu ma niewiele wspólnego ze świadectwem charakterystyki energetycznej opracowywanym dla wybudowanego obiektu według rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej. Ponadto wymagania, które powinien uwzględnić projektant, sformułowano alternatywnie.
PL
Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
12
Content available remote Samonośne izolacyjne płyty warstwowe - badania, wymagania oraz ocena zgodności
PL
Norma dotycząca płyt warstwowych, czyli PN-EN 14509:2009 [1], której pierwsza wersja została opublikowana w maju 2007 r., nie została jeszcze dostatecznie przyswojona i wykorzystana przez producentów do wprowadzania wyrobów na rynek na podstawie oznakowania znakiem CE.
13
Content available remote Przeszkody i pułapki przy sporządzaniu świadectw energetycznych
PL
Półtoraroczne doświadczenia w sporządzaniu świadectw energetycznych bu.dynków rzucają nowe światło na przepisy regulujące sposób obliczania charakterystyki energetycznej [1]. I chociaż, jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, podejmowane są próby wykazania, że wdrożonych aktów prawnych nie można uznać za wadliwe, to praktyka pokazuje kolejne niedociągnięcia w metodologii, mające wpływ na wynik końcowy oraz możliwości manipulacji. Ukazuje także niekonsekwencję oraz nieprawidłowości w procesie realizacji inwestycji.
14
Content available remote Izolacje termiczne - wymagania prawne
PL
Głównym zadaniem izolacji technicznych instalacji sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej, jakie występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem dotyczy zarówno rurociągów grzejnych będących składnikiem układów centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemów chłodniczych, jak i przewodów wentylacji bytowej i klimatyzacji. Innym równie ważnym zagadnieniem jest ochrona instalacji przed kondensacją na jej powierzchni pary wodnej, która może wystąpić, jeżeli temperatura transportowanego medium jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza w otoczeniu.
PL
Patrząc na ścianę wyklejoną termoizolacją, z której robotnicy bez żadnego wysiłku zdejmują kolejne niezwiązane z podłożem płyty, zadaję sobie pytanie: czy rzeczywiście zgodnie z tym, co twierdzą wykonawcy robót, dobór materiałów i ich wbudowanie jest czymś prostym?
PL
Stosowanie środków flankujących w postaci systemu tynków renowacyjnych jest jednym z etapów prac renowacyjnych prowadzonych na zawilgoconych i zasolonych obiektach. Te środki charakteryzuje specyficzny sposób zachowania. Na skutek jego własności następuje wchłanianie przez tynk wilgoci od ściany, i oddawanie jej do otoczenia w postaci pary wodnej, równocześnie z gromadzeniem wykrystalizowanych szkodliwych soli w masie tynku, a ponieważ następuje przemieszczenie strefy odparowania do wnętrza tynku renowacyjnego, nie powstają wykwity na powierzchni tynku (sposób funkcjonowania tego renowacyjnego tynku jest pokazany na rys. 1. Sole wykrystalizowują w tynku renowacyjnym, nie powodując widocznych uszkodzeń. Takie działanie trwa do momentu wypełnienia się kapilar kryształami soli; szacuje się, że przeciętna trwałość tynku renowacyjnego przekracza 20 lat. Tynk renowacyjny musi charakteryzować się ściśle określonymi parametrami, aby mógł wymusić sposób zachowania się wody i równocześnie działać jako zbiornik magazynowy soli.
EN
Application of flanking agents in the form of renovation plasters system makes up one of the stages of renovation works for damp and saline objects. These agents feature a specific way of performance. In result of its properties, plaster soaks up moisture from a wall, gives it back to the surroundings in the form of water vapor, simultaneously storing up harmful crystallized salts in its mass, and as the evaporation zone is shifted inside the plaster it does not allow any efflorescence to occur on the surface of the renovation plaster (the way the renovation plaster works has been shown in fig. 1. Salts crystallize in the renovation plaster, not causing visible damages. This action lasts to the moment the capillaries are filled up with crystals of salt; it is estimated that average durability of renovation plaster can last over 20 years. The renovation plaster must have strictly specified parameters to enforce water to behave this way and simultaneously act as a salt storage.
17
Content available remote Wykonywanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego
PL
Rozwój gospodarczy przyczynia się do naruszenia równowagi panującej w środowisku. By ten negatywny wpływ rozwoju gospodarki na środowisko ograniczyć, opracowano koncepcję rozwoju zrównoważonego, czyli takiego, który gwarantuje zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb.
18
Content available remote Zagrożenia powodowane przez azbest w remontowanych i modernizowanych budynkach
PL
Z doświadczeń ITB wynika, że nadzorcy i właściciele obiektów budowlanych, na których stosowano azbest, często nie znają skutków jego szkodliwego oddziaływania na zdrowie. Ta niewiedza przekłada się później przy rozbiórkach i modernizacjach na niekontrolowaną emisję cząstek tego minerału do otoczenia. Autor, nawiązując do wskazanych przez siebie przypadków, odnosi się do niewłaściwych działań, zwraca przy tym uwagę na odpowiednią organizację prac remontowo-budowlanych z wykorzystaniem właściwej techniki i specjalistycznych narzędzi pracy. Przedstawia też zakres obowiązków wykonawców przy demontażu azbestu i uzupełnia informacje odnoszące się do konieczności przeprowadzenia badań zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w różnych fazach demontażu.
PL
W artykule przeanalizowano zapisy norm i zaleceń dotyczących izolacji cieplnej w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania. Zwrócono uwagę na metody badań i wymagania wobec wyrobów, których głównym przeznaczeniem jest wytworzenie na ścianie budynku oporu dla przepływającego ciepła pomiędzy pomieszczeniem mieszkalnym a otoczeniem. Zauważono potrzebę aktualizacji wymogów ustalonych w normie PN-B-20132 [1] dotyczących wyrobów styropianowych oraz rozszerzenia zakresu ich zastosowań.
20
Content available remote Energooszczędne budownictwo – luksus czy konieczność?
PL
Dylemat postawiony w tytule publikacji jest szczególnie istotny w obliczu wciąż rosnących cen nośników energii. Jej autor na podstawie danych liczbowych dowodzi, że warto podejmować działania na rzecz budownictwa energooszczędnego. Podążając „ścieżką” administracyjną, omawia wymagania wynikające z prawa budowlanego i zapisów zawartych w europejskich dyrektywach dotyczących sfery projektowania budynków, przybliża oczekiwania deweloperów i inwestorów oraz podaje przykłady dobrych, sprawdzonych rozwiązań. Jedną z takich dróg zmian na lepsze może się okazać bliskie w czasie wprowadzenie przepisów o certyfikacji energetycznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.