Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electronic chart
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono serwis map elektronicznych Admiralicji Brytyjskiej AVCS (Admiralty Vector Chart Service).
EN
In article the author presents the Admiralty Vector Chart Service AVCS elaborated by UKHO (United Kingdom Hydrographic Office).
EN
This article presents the concept of algorithm A* functioning in a navigation system equipped with electronic navigational chart for autonomous planning the shortest and safest route crossing an offshore unmanned vehicle “Edredon”. The first part describes the general technical architecture and functionality of the vehicle's navigation system. In the second part shows in detail the modules of the system responsible for the planning of the road and how to implement them in the A* algorithm. The third part describes the proper operation of testing whether the A* algorithm in the navigation system, while the task of planning the route of the autonomous vehicle. Final part is a discussion of the results obtained from tests carried out in order to evaluate the applicability of the A* algorithm for route planning in autonomous navigation systems.
EN
The problem considered in this article refers to such representation of data from an electronic navigational chart that fast and effective identification of areas meeting certain criteria, e.g. depths, will be possible. This is of importance in such processes as situation analysis and assessment or the determination of a safe trajectory of ship movement. The recurrent algorithm for area discretization herein presented makes use of the trapezoid mesh. Its properties and requirements, as well as the methodology of area discretization are presented. The results of an experiment based on that algorithm are described.
PL
Rozpatrywany w artykule problem dotyczy reprezentacji danych z nawigacyjnej mapy elektronicznej umożliwiających szybkie i skuteczne identyfikowanie obszarów spełniających określone kryteria, np. głębokości. Ma to istotne znaczenie między innymi w procesach analizy i oceny sytuacji czy wyznaczania bezpiecznej trajektorii ruchu statku. W artykule zaprezentowano rekurencyjny algorytm dyskretyzacji obszaru z wykorzystaniem siatki trapezowej. Przedstawiono jego właściwości oraz wymagania. Zaprezentowano metodykę postępowania w procesie dyskretyzacji obszaru. W oparciu o opracowany algorytm przeprowadzono eksperyment i przedstawiono wyniki.
EN
The problem of using data from an electronic navigational chart meeting the S-57 standard for applications in the navigational decision support systems is dealt with. The authors consider problems of the selection and transformation of data used in the process of navigational situation analysis. The method of data acquisition and selection along with some methods of data presentation are described and compared. The operation of developed algorithms is discussed in relation to a selected fragment of an electronic chart. Advantages and disadvantages of various solutions are indicated.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania danych zawartych na elektronicznej mapie nawigacyjnej w standardzie S-57 dla potrzeb nawigacyjnych systemów decyzyjnych. Rozpatrzono problemy selekcji oraz transformacji danych wykorzystywanych w procesie analizy sytuacji nawigacyjnej. Przedstawiono metodę pozyskiwania i selekcji danych oraz wybrane metody ich prezentacji. Porównano prezentowane metody. Omówiono działanie opracowanych algorytmów na przykładzie wybranego fragmentu mapy elektronicznej. Przedstawiono wady i zalety poszczególnych rozwiązań.
PL
Jednym z podstawowych elementów systemu geoinformatycznego jest mapa numeryczna, która powinna być dostosowana do realizowanych przy jego pomocy zadań. Opracowanie mapy od podstaw, biorąc pod uwagę jej wszystkie etapy projektowe, jest bardzo czasochłonne. Ostateczny produkt powinien być jasny i czytelny, co w jednoznaczny sposób przekłada się na poprawność prezentacji kartograficznej treści mapy. W obecnej dobie, mając na uwadze ilość oraz coraz szersze zastosowanie oprogramowania typu GIS (Geographic Information System) umożliwiającego w większości przypadków tworzenie map, można zaobserwować zróżnicowany poziom ich jakości. Niepoprawnie opracowane produkty kartograficzne, stanowiące element systemów geoinformacyjnych mogą wręcz obniżyć ich docelową funkcjonalność. W stadium koncepcyjnym tworzenia mapy dla systemu geoinformacyjnego ochrony portu zastosowano metodę opracowania mapy, polegającą na wykorzystaniu elementów różnych standardów map nawigacyjnych. Umożliwiło to wykorzystanie istniejących obiektów oraz ich atrybutów, a także stosowanej metody prezentacji kartograficznej. Automatycznie przekłada się to również na spójność z istniejącymi produktami opracowanymi wg istniejących standardów, co powinno ułatwić wdrożenie nowego produktu (mapy) w środowisku zawodowo powiązanym z morzem. W celu opracowania mapy dla Geoinformatycznego Systemu Ochrony Portu przeprowadzono analizę standardów związanych z tworzeniem takich produktów jak ENC, IENC, DNC. W związku z charakterem mapy, której treść ze względu na dedykowane przeznaczenie powinna prezentować również informacje związane z obszarem lądowym, dodatkowo poddano analizie bazę VMap L2 oraz uzupełniono docelowy zbiór obiektów geograficznych własnymi propozycjami obiektów i opisujących ich atrybutów. Końcowy produkt, oparty na opracowanym w początkowej fazie projektu standardzie, zaprezentowano w prototypowej aplikacji do wizualizacji mapy systemu geoinformatycznego ochrony portu. Należy przy tym nadmienić, że w pracy zaprezentowano standard oraz prototypowe aplikacje, które są w dalszym ciągu rozwijane i udoskonalane.
EN
One of the basic elements of the geoinformatic system is the numeric map, which should be adapted to carry out with it help the implemented tasks. Compiling of map from the very begining with taking into account all stages/levels of its designing, is very time consuming. The final product should be clear and legible, and should reflect the correctness of the contents of cartographic presentation of the map. At present, the increasing number of various software such as GIS (Geographic Information System) and its usage in the mapping process, one can observe different levels of the map quality. Inappropriate cartographic products, which are part of any geoinformation systems may actually lower their target functionality. In the conceptual stage of compiling the map for geoinformatic port security system, had been chosen another method of developing the map, consisting in a combination of several similar standards of navigational charts. This enabled the use the standardized methods of cartographic presentation and coding of objects. Also, it automatically reflects to the consistency with existing products, which are developed by existing standards. It should facilitate its subsequent implementation in the professional environment associated with the sea. In order to develop the map for geoinformatic port security system, an analysis of standards of electronic products such as ENC, IENC and DNC was carried out. Due to the nature of the map and the contents of its dedicated purpose, it should also present the extended information related to the land area, thats why further the VMap L2 was analyzed. Set of its geographic features were added. The final product presentation is in a prototype application for visualizing dedicated maps for geoinformatic port security system.
PL
Planowany w Polsce system RIS powinien udostępniać użytkownikom mapy elektroniczne na akweny znajdujące się w jego granicach. Mapy takie powinny być opracowane według obowiązujących standardów. Produkcja map jest zadaniem wieloetapowym, obejmującym pozyskanie danych, kodowanie danych, kompilację mapy oraz ich weryfikację. W artykule przedstawiono aspekty produkcji map elektronicznych, która została zrealizowana przez Akademię Morską w Szczecinie. W ramach prowadzonego projektu opracowano pierwsze w Polsce komórki map elektronicznych dla przyszłego serwisu informacyjnego RIS.
EN
The RIS system planned in Poland should provide the users with electronic charts of water bodies located within its borders. Such charts should be developed according to current standards. Production of charts is a multi-stage task, involving the acquisition of data, data coding, a compilation of charts and their verification. The paper presents aspects of the production of electronic charts, which was carried out by the Maritime Academy of Szczecin. As part of the project, the first in Poland cells of electronic charts for future RIS system were developed.
7
Content available remote Tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w Polsce
PL
Mapy nawigacyjne zawierają podstawowe informacje wykorzystywane przez nawigatora. W Europie mapy elektroniczne dla żeglugi śródlądowej (ang. Inland Electronic Navigational Chart, Inland, IENC, tłumaczenie własne) udostępniane są z reguły nieodpłatnie, co umożliwia ich stosowanie przez szerokie grono użytkowników. Pokrycie komórkami map elektronicznych obejmuje już większość najważniejszych żeglownych rzek europejskich na terytorium następujących państw: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Węgier, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Szwajcarii i Ukrainy. Powołując się na informacje zawarte w opracowaniu grupy zajmującej się standaryzacją map elektronicznych dla żeglugi śródlądowej (ang. Inland ENC Harmonization Group, IEHG, tłumaczenie własne) (IEHG, 2010a), począwszy od roku 2005 wyprodukowano komórki map nawigacyjnych pokrywających ponad 4000 km śródlądowych szlaków wodnych, wliczając w to rzekę Dunaj, Ren, Neckar, Main, Scheldt, Garonne i inne. Na samych wodach rosyjskich wyprodukowano ponad 270 komórek IENC pokrywających 2600 km tamtejszych wód źródlądowych. Obecnie szacuje się, że z map elektronicznych w Europie korzysta więcej niż 2500 statków. Podobnie sytuacja wygląda w USA, gdzie 45 komórek map pokrywa ok. 6200 km szlaków wodnych. Zgodnie z założeniami dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na źródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dyrektywa, 2005) i ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Ustawa, 2008) dokonującej w zakresie swojej regulacji jej wdrożenia, mapy takie powinien udostępniać przyszły Rzeczny System Informacyjny (ang. River Information Services, RIS, tłumaczenie własne) obejmujący swoim zasięgiem akwatorium dolnej Odry, Odry zachodniej, wschodniej i jeziora Dąbie. W Polsce komórki map elektronicznych dla potrzeb nawigacji morskiej produkuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW), które zapewniło pełne pokrycie polskich wód morskich mapami elektronicznymi, w tym pokrycie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Komórkami łączącymi wody morskie i wody źródlądowe, objęte obowiązkiem wdrożenia RIS są: mapa drogowa o numerze 38 (PL4MAP38) i komórka portowa Szczecina (PL5SZCE). Obszar przyszłego wdrożenia RIS nie jest objęty żadnymi autoryzowanymi mapami nawigacyjnymi spełniającymi standard Inland ECDIS. W artykule przedstawiono produkcję map elektronicznych realizowaną przez Akademię Morską w Szczecinie i BHMW w Gdyni. Taka realizacja procesu tworzenia map usprawniła etap gromadzenia i opracowania potrzebnych danych przestrzennych oraz kompilacji komórki mapy za pomocą dedykowanego oprogramowania, które wykorzystuje do produkcji komórek BHMW. Efektem współpracy jest opracowanie pełnowarto.ciowych elektronicznych map nawigacyjnych, które można wykorzystywać w standaryzowanych nawigacyjnych systemach ECDIS.
EN
Nowadays the use of electronic navigation charts (ENC) of European inland waterways has been constantly increasing. Navigational charts are indispensable information source for vessels to be navigated. Together with the precise position from a GPS receiver and appropriate software, they create a basic system of electronic charts. The aim of using charts is to raise safety and effectiveness of inland shipping as well as protection of natural environment. At present, majority of important navigable rivers in Europe within the territory of following countries: Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Netherlands, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Switzerland and Ukraine are covered by electronic charts. Thanks to development of such systems as Inland AIS, DGPS and radars, European navigation undoubtedly has reached the modern status, technologically matching the solutions of 21st century. Unfortunately, formal need of inland shipping development in Poland is insignificant and currently we cannot boast about the implementation of various information systems on inland waters, including those related to electronic charts. The only research in this area is conducted by the Maritime Academy in Szczecin, where inland electronic charts are developed in cooperation with the Hydrographic Bureau of Navy. Finally, these charts can be used by people directly or indirectly involved in inland shipping. Chart production is carried out in two stages. The first stage includes data acquisition and preparation, which is done by the Maritime Academy in Szczecin. Data preparation phase generally covers charting of map elements, their coding and attribute filling. In this process, the initial shape of electronic charts is obtained. At this stage, charting is possible by applying appropriate tools of ArcGIS environment, which enable the realization of map projects and elaboration of geodatabase. The second stage of map production is realized in the Hydrographic Bureau of Navy in Gdynia, where all data is passed on. This stage is completed by compilation of electronic navigational charts to a usable form created in hydrographic CARIS software. The range of data used for ENC production is very wide. It covers 19 thematic categories, in which 152 objects are predefined. Additionally, each object can have from few to a dozen or so attributes. Objects can be classified as topographical, navigational and bathymetric elements or notice marks. Depending on the data type, the methods of data acquisition significantly differ. Topographic objects are usually elaborated on the basis of satellite or aerial orthophotomaps, topographic and basic maps and only additionally by field measurements (especially of shoreline). To acquire bathymetric and navigational data or information about notice marks placement, direct data acquisition is necessary. For onland data collection GPS/RTK set is used, whereas water depth measurements are made using swath bathymetry systems and single beam echo sounder. Additionally, sonar images are registered, which provide valuable information about underwater navigation threats. The equipment available enables registeration with high accuracy, which fulfills the precision requirements of hydrographic standards. The complete method of electronic charts production realized in the cooperation of two institutions: the Maritime Academy of Szczecin and the Hydrographic Bureau of Navy in Gdynia is presented in this paper. The method of map production described covers data acquisition, elaboration and management together with the final compilation in dedicated software. Problems connected with inland chart mapping and encountered in our work were also highlighted.
EN
This article presents the problem of proper use of navigational integrated equipment installed on modern vessels. Large number of electronic aids to navigation and even greater amount of information obtained make it possible to integrate and arrange these devices in a proper way. Such arrangement of all instruments make it possible to present all their data and information on the screen of electronic chart. The dynamic development of information technology gave rise to electronic charts. The authors focused on the possibilities which are offered by electronic charts and presented the possibility of integrating individual instruments such as gyrocompass, log, echo sounder, GPS, ARPA and AIS and the information gathered from them with an electronic chart. This is a subject with further prospects and both all the companies producing the software as well as the ship-owners aim at the most efficient use of this device in order to improve the safety of navigation. This work also presents the mistakes which are made when electronic charts are used improperly. The further development of this system and the possibilities it can offer the future users are also presented here.
9
Content available remote Analiza porównawcza standardowej i elektronicznej mapy nawigacyjnej
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono analizę porównawczą mapy standardowej z mapą elektroniczną. Uzyskano ją na zasadzie wyboru charakterystycznych elementów, które składają się na mapę oraz opisania ich w odpowiednim rozdziale. Każdy rozdział składa się z opisu danego elementu oddzielnie w mapie standardowej i elektronicznej, a następnie ukazuje różnice występujące pomiędzy tymi elementami w obu rodzajach map. Celem artykułu jest rozwiązanie ważnego problemu współczesnej nawigacji, jakim jest ukazanie różnic pomiędzy tymi mapami, oraz zaprezentowanie zalet, jakimi dysponuje mapa elektroniczna.
EN
In the presented article there is declared a comparing analysis between standard and electronic charts. It was obtained by choosing characteristic points, which consist to the whole map and describing them in appropriate allocations. Every part consist of description of exact element separately for standard chart and electronic chart. Then there are showed differences between elements in both kinds of chart. The object of the article is to solve the certain problem of the modern navigation, to present the differences between those charts and to recommend the electronic chart.
PL
Przedstawiono koncepcję wykorzystania standardów techniczno-eksploatacyjnych dla morskich systemów nawigacyjnych ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems) oraz INS (integrated Navigation Systems) do opracowania analogicznych norm międzynarodowych dla potrzeb transportu lądowego, a zwłaszcza dla samochodowych systemów nawigacyjnych.
EN
In the paper the Authors present the need for international performance standards for land transport navigation systems, especially for car navigation systems, to be elaborated on the base of performance standards for maritime navigation systems ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems) and INS (Integrated Navigation Systems).
EN
The paper proposes statistical approach to the solution of problem of optimization problem in field of testing and development of an electronic chart. Multi factor analysis of variance method is applied to optimize type of visualization in the pilot support navigation system. Construction of quantity criteria for assessment and development of navigational chart and interface is one of the article deliverables.
12
Content available remote Morska mapa elektroniczna z trójwymiarowym zobrazowaniem informacji nawigacyjnej
EN
In the case of electronic navigational charts, many ways of cartographic presentation may be observed at present, which is likely to result from dynamic development of Geographical Information Systems, Standardized by the International Hydrographic Organization charts, featured by predetermined methods of cartographic elaboration, still are basic maps used on seagoing ships. These standards are approved by several international regulations, which served as the the basis for elaboration of Electronic Chart Display and Information System. This system is addressed to the professional group involved in sea or inland navigation. An electronic chart, which is the basic element of the system, more and more often replaces paper maps on the bridges of various seagoing or inland ships. Growth of standardized electronic navigation charts is not as dynamical and spontaneous as that of the maps being an element of land GIS. The reason is longer time needed for elaboration of international standards, in particular connected with new methods of cartographic presentation and technological conditions. However, in marine navigation appear charts, which are parts of non-standardized chart systems (ECS), which adopt , sometimes in advance, new form of cartographic presentation (often in a more enthusiastic than logical way). One of the most often implemented novelties is, without any doubt, 3D presentation of navigational information. Presently, there are many charts offering such solutions, but can we answer the fundamental question: is it necessary? If yes, what should be the range of its application and its presentation form? Application of such type of cartographic presentation is rational, because it allows to make up for the loss of certain information resulting from simplification of real world on traditional maps or adjustment of cartographic presentation to the type of navigation (for example navigation in confined waters). Such a form of presentation, even in the case of complementing basic navigational information, potentially can increase functionality of the system and improve safety of navigation. This paper presents the concept of a marine map with 3D presentation of navigational information and the results of research, which allow to analyze and assess this kind of presentation of navigational information. The main idea of cartographic elaboration of the chart model was designing 3D navigational marks and geographical objects by application of simplified transformation. In most cases it consisted in transformation of basic spatial elements (point, line and polygon) into 3D objects by adding the element of height. For land and water surface objects, used in navigation, more detailed models were designed. The aim of such an approach was to achieve a compromise between compliance with the reality of new cartographic objects and the cognitive aspects of traditional charts. Such elements as sea bottom surface, land objects and navigational mark were studied in a specific way. Much attention was put on bathymetric information, which was presented in the form of a numerical modelof the bottom and contour lines. Mixed method of presentation project was also applied in the project, where objects appropriate for 2D presentation were included. The area of research covered entrance to the port of Swinoujscie. In the studies opinions and suggestions of persons assessing the 3D chart were also taken into consideration. Results of the studies maybe used as guidelines or proposals in determining future standards of digital navigation maps.
PL
W pracy określono możliwości oraz ograniczenia stosowania zmiennych statycznych i dynamicznych do tworzenia animacji kartograficznych, służących do prezentacji zjawisk dynamicznych oraz przedstawiono metodę doboru zmiennych, umożliwiających prezentację różnych typów zmian w warunkach nienadmiarowego stopnia złożoności przekazu informacji.
EN
The aim of this project is to define the possibilities and limitations of static and dynamie visual variables utilization for creation of animations and to create the method of visual variables optimal selection for the presentation of spatio-temporal changes. The classification of dynamic changes and animation typology were created. Static visual variables utilization possibilities analysis in computer cartography was realized. The typology of static visual variables applications at nominal, ordinal and interval / ratio level was proposed. The analysis of dynamic visual variables utilization possibilities was realized. New dynamic visual variable was proposed. The "proper", "adjacent", "load" static and dynamic visual variables were distinguished. The typology of dynamic visual variables applications at nominal, ordinal and interval/ratio level was proposed. Dynamic presentation evaluation with aid of static and dynamic visual variables, respecting the semiotic rules was done. A new "entities - cartotropic" method of visual variables seleetion for animations was elaborated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.