Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gear wheel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zweryfikowano dokładność wykonania geometrii koła zębatego przy użyciu współrzędnościowych systemów pomiarowych oświetlających obiekt światłem laserowym oraz strukturalnym. W pierwszym etapie przedstawiono proces rekonstrukcji geometrii koła zębatego z zastosowaniem powiązanych systemów RE/CAD/RP. Proces digitalizacji geometrii uszkodzonego podzespołu zrealizowano z zastosowaniem współrzędnościowego systemu optycznego iNEXIVE firmy NIKON. Następnie geometrię modelu odtworzono w systemie NX. Model fizyczny wykonano metodą przyrostową FDM na drukarce Fortus 360-mc. Proces weryfikacji błędów wykonania geometrii modelu przeprowadzono przy użyciu systemu Atos II Triple Scan oraz ramienia pomiarowego MCA II z zamontowaną głowicą laserową MMDx100.
EN
The article verifies the accuracy of the geometry of the gear wheel using coordinate measuring systems illuminating the object with laser and structural light. The first stage presents the process of reconstruction of the geometry of the gear using the associated RE / C AD / RP systems. The process of digitizing the geometry of a damaged part of the gear wheel was carried out by using the iNEXIVE coordinate optical system from NIKON. Then the geometry of the model was reconstructed in the NX system. The physical model was made using the additive FDM method on a Fortus 360-mc 3D printer. The process of verification of model geometry accuracy was carried out using the Atos II Triple Scan system and the MCA II measuring arm with a mounted MMDx100 laser head.
EN
This article is dedicated to the subject of gearboxes, with a specific focus on the load distribution on the tooth. The aim of the study was to review the selected solutions and methods that can contribute to aligning the load on the width of the tooth. The structure and operation of each solution are described in detail. The paper presents the possible benefits of using the described solutions.
PL
W pracy przedstawiono badania wpływu liczby obciągnięć ściernicy na dokładność szlifowanego uzębienia metodą kształtowo-podziałową. Operacji szlifowania na szlifierce RAPID 2000 firmy Höfler poddano koła zębate wykonane ze stali C55 po frezowaniu obwiedniowym i hartowaniu indukcyjnym, o następującej charakterystyce: m = 5 mm, z = 68, dp = 345,131 mm. Obciąganie ściernicy prowadzono po wyszlifowaniu 9, 13, 17 wrębów koła zębatego. Dla kół zębatych po szlifowaniu ściernicą z różną liczbą obciągnięć wykonano pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej następujących odchyłek: odchyłki całkowitej zarysu Fα, odchyłki kształtu zarysu ffα, odchyłki położenia zarysu fHα, odchyłki całkowitej linii zęba Fβ, odchyłki kształtu linii zęba ffβ, odchyłki położenia linii zęba fHβ, odchyłki podziałki fp, odchyłki sumarycznej podziałek koła Fp, odchyłki bicia promieniowego Fr.
EN
In this paper the results of investigations concerning the effects of number of truing operations of a grinding wheel on accuracy of gear wheel grinded with the use of profile dividing method are presented. The grinding operation was performed on the gear wheels made of hobbed and induction hardened C55 steel on grinding machine of RAPID 2000 made by Höfler Company. The gear wheels parameters were as follows: m = 5 mm, z = 68, dp = 345,131 mm. Truing of the grinding wheel was performed after grinding of 9, 13, 17 tooth spaces of the gear wheel. The measurements of deviations of gear wheels were conducted on coordinate measuring machine. Following deviations are measured: total profile deviation Fα, profile form deviation ffα, profile slope deviation fHα, total helix deviation Fβ, helix form deviation ffβ, helix slope deviation fHβ, single pitch deviation fp, total cumulative pitch deviation Fp, radial runout deviation Fr.
4
Content available remote Hartowanie indukcyjne elementów stalowych o złożonych kształtach
PL
Jako przykład hartowania indukcyjnego elementów stalowych o złożonych kształtach wybrano proces utwardzania powierzchniowego kół zębatych ze stali 41Cr4. Zaproponowano model procesu oraz przedstawiono wyniki symulacji z wykorzystaniem programów komputerowych do obliczania sprzężonych pól fizycznych. Uzyskano zadowalającą zbieżność wyników pomiarów i obliczeń.
EN
As an example of induction hardening of steel elements with complex shapes a surface hardening process of gear wheels made of steel 41Cr4 was selected. The model of the process was proposed and simulation results by means computer programs for computation of coupled physical fields were provided. The acceptable accordance between computations and measurements was achieved.
EN
Versatile hypotheses of fatigue damage accumulation are utilized in order to determine the fatigue life of particular mechanical elements. Such an approach to an analysis of fatigue processes is recognized as being phenomenological. In the present paper, modifications to the Paris and Foreman laws of fracture mechanics have been proposed. The goal of these modifications is an explicit formulation of crack propagation velocity as a function of crack length. Additionally, the process of crack growth was simulated according to the Palmgren-Miner and Pugno-Ciavarella-Cornetti-Carpinteri fatigue hypotheses. The results of simulation were verified based upon test stand experiments.
PL
Przedmiotem pracy jest opracowanie sposobu wykonania pomiaru i urządzenie do nieniszczącego pomiaru grubości warstwy nawęglanej oraz twardości powierzchniowej w uzębieniu koła zębatego metodą prądów wirowych. Celem pracy jest umożliwienie przeprowadzenia powtarzalnego pomiaru, uwzględniając przy tym skomplikowaną geometrię koła zębatego. Zastosowany nieniszczący pomiar grubości warstwy nawęglanej oraz twardości powierzchniowej uzębienia koła zębatego metodą prądów wirowych polegał na tym, że mierzono w jednym cyklu pomiarowym grubość warstwy nawęglanej na dnie wrębu i na powierzchni bocznej zęba oraz twardość powierzchniową na powierzchni bocznej zęba. Do badanych miejsc przykładano prostopadle do powierzchni zestaw trzech czujników pomiarowych o różnych częstotliwościach wzbudzenia. Zestaw ten tworzył sondę zespoloną. Opracowana metoda i zestaw pomiarowy zapewniają uzyskanie stabilności, powtarzalności i dokładności pomiaru, a także eliminują błędy przypadkowe w określonych punktach pomiaru na zębach.
EN
The subject matter of this paper is the development of a measurement technique and a device for a non-destructive measurement of the thickness of a carburized layer and the surface hardness in the toothing of a gear wheel, by means of the eddy current method. The aim of this work is to make it possible to carry out the repeatable measurement, taking into account the complex geometry of the gear wheel. The applied technique of a non-destructive measurement of the thickness of the carburized layer and the surface hardness of the gear wheel teething by means of the eddy current method consisted in the measurement of the carburized layer thickness in a single measurement cycle at the bottom of the tooth space and on the tooth flank and the measurement of the surface hardness on the tooth flank. A set of three sensors with different excitation frequencies was applied perpendicularly to the tested places. This set of sensors created a complex probe. The developed method and the measurement equipment ensure the achievement of stability, repeatability and accuracy of the measurement, and also eliminate the random errors in the measurement of the specific points on the teeth.
EN
The article discusses the design and principles of operation of three diagnostic testers constructed by the authors of this study, intended for three, different aircraft propulsion units. These design have one common way of processing the original diagnostic signal - they use one FAM-C method. This method is based on natural processing of the rotational speed fluctuations of individual kinematic cells of the propulsion unit, by the on-board generator into frequency modulations. The method, thanks to its properties, is extremely beneficial for the automatic digital diagnostic processing. The tester can be connected at any, convenient for the crew, location of the power grid, away from dangerous zones of the aircraft.
PL
W artykule omówiono konstrukcję i zasadę działania trzech testerów diagnostycznych skonstruowanych przez autorów niniejszego opracowania przeznaczonych do trzech różnych lotniczych zespołów napędowych. Konstrukcje te łączy jeden wspólny sposób przetwarzania pierwotnego sygnału diagnostycznego - wykorzystują one metodę FAM-C. Metoda ta bazuje na naturalnym przetwarzaniu wahań prędkości obrotowej poszczególnych ogniw kinematycznych zespołu napędowego przez prądnicę pokładową na modulacje częstotliwości. Metoda dzięki swym szczególnym właściwościom jest wyjątkowo korzystna dla cyfrowego automatycznego przetwarzania diagnostycznego. Tester może być przyłączony w dowolnym, dogodnym dla obsługi miejscu sieci elektroenergetycznej, z daleka od niebezpiecznych stref statku powietrznego.
8
Content available remote Modelowanie zębów kół walcowych 2D i 3D w systemach CAD
PL
Porównano różne metody modelowania zarysu zębów kół walcowych wykorzystywanych w obliczeniach numerycznych w dostępnych systemach obliczeniowych MES i MEB. Zarys tzw. wzorcowy otrzymano z własnego preprocesora napisanego w systemie DELPHI, kolejne wygenerowano za pomocą systemów CATIA, INVENTOR, GearTeq. Dokonano porównania jakościowego otrzymanych modeli.
EN
In the paper various approaches to modeling gears in CAD systems are presented. These approaches to modeling gears are realized in such programs as: Catia, Autodesk Inventor, GearTeq and own preprocessor written in Delphi.
9
Content available remote Wybrane aspekty badania kół zębatych metodą prądów wirowych
PL
IMP prowadzi od wielu lat prace z zakresu strukturoskopii, defektoskopii i oznaczania naprężeń. W artykule przedstawiono analizę wyników badań kół zębatych metodą prądów wirowych z uwzględnieniem głębokości wnikania. Celem pracy było przede wszystkim sprawdzenie wykrywalności pęknięć i możliwości oceny stanu naprężeń w wieńcach kół zębatych po procesie hartowania indukcyjnego. Pomiary wykonywano miernikiem Wirotest 302 oraz sondami specjalistycznymi opracowanymi w IMP do badań kół zębatych. Pomiary wykonywano na kołach ze sztucznymi nacięciami i bez nacięć.
EN
For many years IMP has been conducting works in the field of structuroscopy, defectoscopy and stress indication. This paper presents the results of the examination of gear wheels using the eddy current method. The purpose of these works was to develop a method of detecting cracks and imperfections of the structure and stresses. Measurements were carried out with the Wirotest 302 measure and specialized probes with different frequency (and different depth of penetration) developed in IMP for examination of gear wheels. The gear wheels with and without artificial defects were used.
10
Content available remote Symulacja numeryczna procesu nagniatania dynamicznego koła zębatego
PL
W pracy przedstawiono opracowanie i wykonanie modelu numerycznego dynamicznej obróbki powierzchniowej kół zębatych (pneumoku-lowania). Układ: koło zębate – dysza – narzędzia, powstał w systemie DS CATIA. Parametry fizyczne, wytrzymałościowe oraz przebieg symulacji zostały przeprowadzone w solverze MES ABAQUS CAE.
EN
The paper shows development and implementation of numerical model of dynamic surface treatment of gear wheels (shot peening). System: gear wheel – nozzle – tools, was created in DS CATIA software. Physical and mechanical parameters and simulation were created and conducted in FEM solver ABAQUS CAE.
11
Content available remote Analiza strukturalna koła zębatego o rzeczywistym kształcie
PL
W referacie autorzy przedstawili metodę oceny stanu powierzchni bocznej koła zębatego oraz budowę modelu MES, wykorzystując skaner 3D. Ze względu na posiadane laboratorium badania były prowadzone na przekładniach walcowych. Rzeczywisty kształt zębów kół otrzymano skanując powierzchnie boczne, otrzymując po obróbce fasetkowy model koła. W kolejnym kroku konieczne było przeprowadzenie optymalizacji zwracając szczególną uwagę na kształt trójkątów modelu fasetkowego. Otrzymany plik był bazą do budowy modelu dyskretnego MES – na potrzeby analizy strukturalnej.
EN
In the paper, the method allowing for an evaluation of surface state of a gear wheel is presented by the authors. The method consists in creation of FEM-model of the gear wheel by means of a 3D-scanner. Taking into account availability of the university laboratories, the investigations have been performed using cylindrical gear wheels. Current shape of gear tooth was obtained via scanning of the gear faces and flanks as well as toe ends. After appropriate remeshing, the surface triangular model of a wheel was prepared. In the next step, optimization procedure was performed – taking into considerations the size of triangles of the surface model. The output computer file was a proper base for creation of the discrete FEM-model. Finally, this model allows us for performance of structural analysis.
PL
Modelowanie złożonych obiektów technicznych w zaawansowanych środowiskach graficznych jest zadaniem wymagającym wykorzystania wielu specyficznych narzędzi projektowych. W przypadku tworzonego modelu skrzyni biegów wykorzystano zwłaszcza moduły służące modelowaniu kół zębatych, nakładaniu więzów oraz symulacji ruchu. Pozwoliło to na przeprowadzenie badań zamodelowanej skrzyni biegów.
EN
Modeling of complex technical objects in the advanced graphical environments is a task requiring the use of many specific design tools. In a case of the created gearbox model it have been especially applied modules for modeling gear wheels, imposing constraints and motion simulation. This allowed for a simulation study of the modeled gearbox.
13
Content available remote Zjawisko pittingu na powierzchni zębów kół zębatych
PL
Poszukiwanie wad materiałowych w nowych, bądź w eksploatowanych kołach zębatych nastręcza wiele problemów natury technicznej. Na ogół ujawnianie wad ogranicza się do oględzin przy niedużych powiększeniach lub w badaniach niszczących. W każdym z przypadków w ocenie przyczyn niszczenia niezbędny jest zasób wiedzy o głównych mechanizmach utraty zdolności eksploatacyjnych, jakimi są zużycie przez tarcie i pitting, form zużycia możliwych do ujawnienia za pomocą oględzin zewnętrznych, mikroskopu świetlnego oraz skaningowego. Makro mechanizmy zużycia przez tarcie są dobrze poznane. Bardziej złożone są zjawiska zachodzące na powierzchniach bocznych zębów i elementach łożysk tocznych nazwane pittingiem. Wiedza o rozwoju tej formy niszczenia pozwala na projektowanie struktury warstwy wierzchniej, w celu uzyskania pożądanej trwałości części czy elementów oraz zapobiegania przedwczesnemu zniszczeniu.
EN
The article presents a methodology of the technological process to manufacture technical cast profile models based on the example of gear wheels in silicone molds produced with the vacuum casting (VC) method. In this process, designing of the model manufacturing begins with the preparation of the silicone mold structure. At this stage the properties of the material to be cast into the silicone mold should be taken into account. The properties, including the viscosity, density, reactivity and crosslinking thermal effect of the material should be build into designing of the prototype. They determine also the geometry of the runner system supplying mold cavity and its vents.
PL
W artykule przedstawiono metodykę procesu technologicznego wytwarzania w matrycach silikonowych, wykonanych metodą odlewania próżniowego (VC), modeli kształtek technicznych (na przykładzie kół zębatych, rys. 2). W procesie tym planowanie wytwarzania modelu rozpoczyna się od opracowania konstrukcji matrycy silikonowej (rys. 5). Należy wziąć przy tym pod uwagę właściwości materiału, który będzie odlewany w matrycy silikonowej. Właściwości materiału, z którego wykonany będzie prototyp, w tym lepkość, gęstość, reaktywność i efekt cieplny sieciowania, determinują geometrię układu wlewowego doprowadzającego ciekłą żywicę do gniazda formującego i układu kanałów odpowietrzających (rys. 3).
PL
Przedstawiono proces modelowania obciążeń mechanicznych kół zębatych o nietypowych - nieewolwentowych zarysach z zastosowaniem metody elementów skończonych. Celem przeprowadzonych badań było określenie wartości obciążeń par kół zębatych o przełożeniu 3,94, przeznaczonych do zastosowania w urządzeniach gospodarstwa domowego. Obliczenia przeprowadzono dla kół wykonanych z tworzywa ABS. Obliczenia wytrzymałościowe z zastosowaniem MES przeprowadzono dla modeli walcowych kół zębatych o zarysach zębów specjalnie opracowanych dla tworzyw polimerowych.
EN
The article presents the process of modeling mechanical loads for gears of untypical, non-involute outlines with the use of the finite element method. The aim of the conducted tests was to determine the value of loads of gear pairs having a gear ratio of 3,94, designed for use in household appliances. Calculations were performed for gears made of the ABS polymer. Strength calculations with the use of FEM were made for cylindrical gear models with a tooth outline specially designed for polymeric materials.
PL
Artykuł przedstawia strategię ustalania kryteriów doboru modelu numerycznego do obliczeń wytrzymałościowych walcowej przekładni zębatej metodą MES. Rozważania dotyczą kół zębatych walcowych o zębach prostych, dlatego też możliwe było uproszczenie obliczeń przez, sprowadzenie ich do zagadnienia dwuwymiarowego. Dzięki takiemu uproszczeniu geometrii analizowane zagadnienie można zdefiniować jako płaski stan naprężenia, w którym modelem obliczeniowym jest przekrój poprzeczny koła zębatego, prostopadły do jego osi, utworzony na środku szerokości wieńca zębatego.
EN
The article presents the strategy for setting the criteria of selecting the numerical model for the cylindrical gear strength calculations with the use of FEM. As the discussion herein pertains to cylindrical gears of straight teeth, it was possible to simplify the calculations through reducing them to a two-dimensional issue. Thanks to this geometry simplification, the analyzed issue can be defined as a flat state of stress, in which the calculation model is the gear cross-section perpendicular to the gear axis, created in the middle of the toothed wheel ring width.
PL
Omówiona w niniejszej pracy aplikacja SimHardR stanowi propozycję dla nowoczesnych instalacji realizujących obróbkę cieplną, gdzie wymagane jest uzyskanie ściśle określonych właściwości po obróbce cieplnej. Możliwość projektowania właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej po procesie, z jednoczesnym uwzględnieniem charakterystycznych miejsc geometrii detalu, stanowi kolejny ważny krok naprzód w etapach opracowania kompletnego rozwiązania, będącego częścią kompleksowej technologii nawęglania próżniowego FineCarbR. W pracy omówiono możliwości modułu SimHardR w projektowaniu procesów nawęglania dla elementów uzębionych lub o rozwiniętej powierzchni, gdzie wpływ krzywizny powierzchni ma niebagatelne znaczenie na uzyskiwane wyniki obróbki cieplnej.
EN
Discussed, in this paper, SimHardR module is a proposition for modern installations realizing heat treatment processes, in which sharply indicated properties of charge after treatment are highly required. The possibilities of designing surface layer mechanical properties, including characteristic points of geometry, is next, important step to develop complete solution being the part of complex vacuum carburizing FineCarbR technology. The SimHardR module functionality is showed in the paper, in which the influence of curvature of toothed elements is important in calculating proper values of mechanical properties during heat treatment.
PL
W niniejszym opracowaniu skupiono się na zaprojektowaniu technologii mającej na celu minimalizację nacisków podczas kucia kół zębatych na gotowo. Przedstawiona technologia kształtowania z rozdziałem kierunku płynięcia polega na połączeniu kucia dokładnego z wyciskaniem. Efektem tego rozwiązania jest zmniejszenie obciążeń narzędzi. Określono optymalne wymiary kompensatorów, mających decydujący wpływ na maksymalne naprężenia w newralgicznych obszarach matryc, przy jednoczesnym zapewnieniu poprawnego wypełnienia wykroju.
EN
In the paper authors proposed technology which minimized pressures during gear wheel forging process. Presented forming technology with divided flow consists in connection of precision forging with extrusion. Effect of this solution is decreasing of tools load. Optimal dimension of compensators were determined, which have decided influence on maximal stresses in sensitive dies areas, with simultaneously assurance correct die impresion fulfilling.
PL
Celem pracy była ocena możliwości zastosowania na koła zębate przedkuwek uzyskiwanych metodą spęczania z prętów walcowanych na gorąco. Wykonano badania wpływu przeróbki plastycznej na gorąco ele?nentów zbliżonych kształtem do gotowego koła zębatego na makro-strukturę, anizotropię właściwości mechanicznych i strukturę po końcowych zabiegach obróbki cieplnej. Wykonane próby spęczania mające na cetu uniknięcie pasmowości w kierunku prostopadłym do obciążeń zginających zęba, wskazują na możliwość stosowania tego rodzaju przeróbki plastycznej do wykonywania przedkuwek o kształcie zbliżonym do gotowego koła zębatego.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using slug forging obtained front hot rolled bars by the upsetting method for gear wheels. The influence of hot plastic working of the elements with shapes similar to that of the finished gear wheel on macrostructure, anisotropy of mechanical properties and structure after final heat treatments was tested. The upsetting tests with the aim of avoiding banding perpendicular to the tooth bending loads show the possibility of using this type of plastic working for making slug forging with a shape similar to that of the finished gear wheel.
PL
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów, takich jak transformata Wignera-Ville'a oraz ciągła transformata falkowa do oceny wpływu lokalnych uszkodzeń zębów kół w różnych stadiach ich rozwoju na prędkości drgań poprzecznych wałów w węzłach łożyskowych. W badaniach symulacyjnych wykorzystano model dynamiczny stanowiska do badań przekładni zębatych pracujących w układzie mocy krążącej.
EN
Article describes possibilities of advanced signal processing methods (such as Wigner-Ville transform and continuous wavelet transform) usage for estimating local wheel tooth damage (in different stages of its development) influence on shaft transverse vibration speed in bearing kinematic pairs. Dynamic model of toothed gear (working in circulating power system) studying station was used for simulation-based researches.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.