Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wytwarzanie elementów maszyn w metodach przyrostowych pozwala na pominięcie niektórych etapów podczas procesu technologicznego, a co za tym idzie skrócenie czasu wytworzenia prototypu. Metody przyrostowe dają możliwość wytwarzania w pełni użytkowych prototypowych części maszyn. W artykule przedstawiono przykład takiego rozwiązania bazującego na układzie dolotowym bolidu klasy Formuła Student. Jest to układ przeznaczony bezpośrednio do silnika Triumph Street Triple uwzględniający wszelkie wymogi związane z regulaminem konkursu Formuła Student. Przedstawiony dolot został w pełni wykonany w metodzie przyrostowej FFF (Fused Filament Fabrication) z termoplastycznego polimeru, jakim jest ABS.
EN
The production of prototype machine parts in incremental methods allows us to omit some of the stages during the technological process, and hence shorten the prototype’s production time. Incremental methods give the possibility of producing fully usable prototype parts of machines. The article presents an example of such a solution based on the formula of a Formula Student car based on the intake system. It is a system dedicated directly to the Triumph Street Triple engine taking into account all the requirements related to the Formula Student competition regulations. Presented engine intake has been fully made in incremental FFF (Fused Filament Fabrication) method from a thermoplastic polymer such as ABS.
2
Content available remote Rola centrum konsolidacyjnego w łańcuchu dostaw
PL
Jednym z wyzwań stojących przed dzisiejszą logistyką, które nabiera szczególnego znaczenia wobec dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym, jest zapewnienie ciągłej dostępności produktów na sklepowych półkach przy jednoczesnym utrzymaniu bądź wręcz obniżeniu kosztów związanych z ich składowaniem i dystrybucją, zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców – detalistów. Braki towarowe (Out of Stock - z ang., w skrócie OOS) to pojęcie związane z handlem detalicznym, oznaczającym krótko- bądź długookresowy brak produktu na półce w sklepie, przez co nie jest on dostępny dla potencjalnego nabywcy. Długoterminowy brak produktów prowadzi do strat finansowych w wyniku utraconego obrotu ze sprzedaży, a w przypadku produktów o relatywnie dużym poziomie lojalności dla konsumenta, może spowodować zmianę miejsca zakupu – nie tylko w ramach danej sieci handlowej, ale również na inną, w której lubiany produkt lub marka jest w sprzedaży. Powody braków towarowych mogą być różne: niewłaściwy (zbyt mały w stosunku do rzeczywistej sprzedaży) zapas towaru na półce, braki u dostawcy, blokada dostaw do detalisty np. z powodu przeterminowanych płatności, towar leżący w magazynku sklepowym ale nie wyłożony na halę sprzedaży. Braki towarowe są często występującym zjawiskiem i praktycznie każdy producent się z nimi okresowo zmaga. Poziom braków towarowych na światowym rynku dóbr szybko zbywalnych (ang.: FMCG – Fast Moving Consumer Goods) wśród krajów rozwiniętych, kształtował się - na podstawie badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Colorado w USA w 2008 r. - na poziomie 8,3%86. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez IDG UK oszacowano, że dla producentów wzrost poprawy dostępności produktów na sklepowej półce o 3% przekłada się na 1% wzrost obrotów sprzedaży; dla sieci handlowej – 2% poprawa dostępności produktów przekłada się na wzrost obrotów o 1 %87. Przeciwdziałanie brakom towarowym jest zatem jednym z istotniejszych elementów dojrzałej współpracy dostawcy i detalisty i nabiera szczególnego znaczenia w tzw. handlu nowoczesnym, a więc obejmującym swym zakresem duże sieci handlowe. W związku z powyższym celem referatu jest przedstawienie rozwiązania polegającego na realizowania dostaw do sklepów przez centrum konsolidacyjne, umożliwiające zminimalizowanie braków towarowych na sklepowych półkach poprzez reorganizację dotychczasowego modelu dystrybucji na linii dostawca – detalista.
EN
The paper presents an innovative approach to the organization of traditional distribution process from suppliers to retailers in modern trade in order to eliminate or at least lower out of stock situation. Organizing product replenishment by retailers’ consolidation centre improves whole process and is effective and efficient method to eliminate product shortage on shelves in shops. The concept of consolidation centre is efficient for both sides suppliers and retailers and it is trend which will is already present on the market.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty regulacji dotyczących światłowodowych sieci dostępowych w Unii Europejskiej, koncentrując uwagę na zaleceniu w sprawie dostępu do sieci nowej generacji oraz działalności regulacyjnej instytucji krajowych i Komisji Europejskiej. Podkreślono formalnoprawne podejście Komisji Europejskiej do inwestycji światłowodowych, które charakteryzują się znaczną kapitałochłonnością, długim okresem zwrotu nakładów, ale efektami pośrednimi o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa UE. Poddano krytycznej ocenie zasadę neutralności technicznej w świetle dynamicznych zmian rynkowych, wagi efektów pośrednich oraz czynnika czasu dla gospodarki Unii Europejskiej.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie opinie Komisji Europejskiej oraz uczestników łańcucha wartości w internecie na kwestie neutralności sieciowej na rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej. Stanowisko KE koncentruje się przede wszystkim na kwestiach prawnych o istotnym znaczeniu dla danego problemu. W opinii operatorów zasiedziałych są podnoszone kwestie ekonomiczne, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć obowiązującym lub inspirowanym regulacjom. Operatorzy ci działają w otoczeniu regulacyjnym ex ante, co wyróżnia ich spośród innych uczestników konsultacji publicznych na temat neutralności sieciowej. Operatorzy alternatywni oraz dostawcy treści wskazują na konieczność zapewnienia efektywnej konkurencji w sieci internet jako gwarancji realizacji zasad neutralności sieciowej i otwartego internetu, co wiąże się z obawami przed dominacją operatorów zintegrowanych pionowo.
EN
The position of the European Commission concentrates mainly on legal aspects important for the given problem. Incumbent operators stress economic aspects that accompany or may accompany current or future regulations. Those operators perform within ex ante regulatory environment and this distinguishes them from other members of the public consultation on network neutrality. Alternative operators and content suppliers point out necessary provision of effective competition in the internet as a guarantee of the implementation of network neutrality and open internet principles.
PL
Przedstawiono znaczenie komunikacji szerokopasmowej dla naprawy gospodarki. Wskazano na programy "EUROPA 2020" i "Europejska Agenda Cyfrowa" jako podstawę do przyspieszenia rozwoju rynku usług szerokopasmowego internetu w państwach UE. Podkreślono znaczenie właściwego doboru zasad regulacji rynku komunikacji elektronicznej dla realizacji programu cyfryzacji gospodarki.
EN
The role of broadband communications for economic recovery in post-crisis conditions has been described based on the European Union documents. The paper presents "Europe 2020" and "A Digital Agenda for Europe" programmes as a basis for acceleration of broadband internet services market development in EU member countries. Proper application of electronic communications market regulatory principles for economy digitalisation programme has been stressed as important.
PL
W artykule omówiono zmiany, które nastąpiły w pakiecie regulacyjnym 2002 w wyniku jego nowelizacji w 2009 r. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę regulacyjną powiązaną z nowelizacją dyrektywy ramowej oraz dyrektyw o dostępie i o zezwoleniach.
EN
The paper presents changes made to the 2002 regulatory package as a result of 2009 amendment process. Special attention has been paid to regulatory aspects related to a directive amending the Framework, Access and Authorisation Directives.
PL
Omówiono pakiet reform regulacyjnych 2007 według stanu na wrzesień 2008 r. Scharakteryzowano podstawowe propozycje zmian w pakiecie regulacyjnym 2002, które przygotowała Komisja Europejska na podstawie materiałów własnych z uwzględnieniem wniosków z konsultacji publicznej, a także stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec proponowanych zmian. Szczególną uwagę zwrócono na propozycje zmian o istotnym znaczeniu dla postępowania regulacyjnego. W szczególności przedstawiono podejście europosłów do sprawy prawa weta Komisji Europejskiej wobec środków zapobiegawczych zgłoszonych przez regulatora krajowego, sprawy powołania Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej oraz kwestii separacji funkcjonalnej jako środka regulacyjnego. Analiza wykazała wpływ konsultacji publicznych na kierunek proponowanych zmian w kwestii konkurencji infrastrukturalnej, nowych inwestycji oraz ryzyka inwestycyjnego.
EN
The paper discusses 2007 regulatory package status as of September 2008. Main changes to 2002 regulatory package have been described as prepared by the European Commission based on own materials, public consultancy results and the European Parliament opinion. Special attention has been paid to changes proposed to regulatory proceedings, namely: Members of Parliament approach towards the right to veto of the European Commission against preventive measures undertaken by the national regulatory body, the case of foundation of the European Electronic Communications Market Authority and the issue of functional separation as a means of regulation. The analysis has revealed the impact of public consultancy on the direction of proposed changes in the areas of infrastructure competition, new investments and investment risk.
PL
Przedstawiono oceny i postulaty zgłaszane przez uczestników rynku komunikacji elektronicznej w trakcie etapu konsultacyjnego przeglądu ram prawnych dla tego rynku, które zostały udostępnione przez Komisję Europejską. W analizie wyodrębniono cztery podstawowe zagadnienia: ocenę funkcjonowania pakietu regulacyjnego 2002, postulaty w sprawie otoczenia prawnego, wpływ regulacji na inwestycje infrastrukturalne i innowacje, separację funkcjonalną. W materiałach respondentów zwrócono przede wszystkim uwagę na bardziej rozwinięte, uszczegółowione oceny i postulaty, zawierające opis problemu oraz uzasadnienie prezentowanego stanowiska. Podkreślono różnorodność opinii w sprawie oceny dotychczasowego dorobku regulacyjnego oraz postulowanych zmian w przyszłości, a zwłaszcza wyraźną różnicę stanowisk w sprawie podstawowych celów regulacji, instrumentów realizacji i okresu obowiązywania sektorowej regulacji ex ante. Do prawidłowego ukierunkowania zmian w ramach regulacyjnych jest konieczne przeanalizowanie i uwzględnienie różnych, często sprzecznych, stanowisk uczestników rynku, gdyż są one istotne do właściwego zrozumienia czynników sterujących rozwojem sektora komunikacji elektronicznej.
EN
This paper presents opinions and postulates put forward by electronic communications market players during regulatory framework consultations and recently released by the European Commission. The analysis concentrates on four basic aspects: assessment of 2002 regulatory package, suggestions towards legal environment, impact of regulations on infrastructure and innovation investments, and functional separation. Responses containing detailed opinions and postulates with problem descriptions and background of the views presented allow for deeper analysis, showing variety of opinions on present regulatory heritage and proposed future changes. The most diverse opinions relate to basic regulatory goals, their implementation instruments and periods of validity of ex ante sector regulation. In order to correctly shape changes within regulatory framework it is necessary to take into consideration and analyze often contradicting opinions of market participants, because it is important for proper understanding of steering factors in the development of electronic communications market.
PL
Omówiono propozycje zmian w pakiecie regulacyjnym 2002, przedłożone przez Komisję Europejską w celu przystosowania otoczenia prawnego rynku komunikacji elektronicznej do zachodzących przekształceń w sektorze. Szczegółowo opisano wstępne, konsultowane propozycje zmian w tym pakiecie. Na podstawie udostępnionych w internecie wypowiedzi uczestników konsultacji publicznej opracowano przegląd stanowisk wobec propozycji Komisji, wskazując na znaczne rozbieżności poglądów w wielu sprawach dotyczących regulacji sektorowej przy stosowaniu instrumentów wspierania konkurencji usługowej. Uwypuklono kwestię inwestycji infrastrukturalnych, które decydują o tempie rozwoju rynku usług szerokopasmowego internetu, będącego jednym z podstawowych czynników funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiono charakterystykę propozycji reform regulacyjnych 2007 (z pominięciem tematyki zarządzania widmem częstotliwości) oraz uwagi autora.
EN
The proposed changes to the 2002 regulatory package have been discussed as filed by European Commission in order to align legal environment for electronic communications market with current changes in the sector. Initially consulted changes to the package have been described in more detail. Based on the internet public consultation input the range of opinions on Commission's proposal has been outlined showing divergent views on aspects dealing with sector regulations using pro-service competition instruments. Infrastructure investment has been shown as an important aspect of the fast development of broadband internet services market crucial for information society. Characteristics of the proposed 2007 regulatory reforms have been presented (without frequency management) along with author's comments.
PL
Omówiono zachodzące zmiany na rynku usług telefonicznych w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telefonii ruchomej, oraz przedstawiono wynikające z tego wnioski dla zawartości usługi powszechnej w telekomunikacji. Podkreślono, że malejące znaczenie usług telefonii stacjonarnej przy powszechnej dostępności usług telefonii ruchomej wskazuje na potrzebę przeanalizowania formuły usługi powszechnej pod kątem zasadności zachowania obligatoryjnego dostępu do usług telefonii stacjonarnej oraz wprowadzenia w miejsce obecnej usługi powszechnej dwu odrębnych usług: usługi socjalnej oraz usługi cywilizacyjnej w telekomunikacji. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę regionalizacji rozwiązań prawnych dotyczących usługi powszechnej w UE. Podkreślono, że podstawowe zalecenia dyrektywy 2002/22/EC o usłudze powszechnej pozostają w ścisłym związku z potencjałem społeczno-gospodarczym krajów wysoko uprzemysłowionych w Unii Europejskiej przed jej rozszerzeniem. Przeanalizowano specyfikę problematyki usługi powszechnej w nowo przyjętych państwach członkowskich UE, zwracając uwagę na niski wskaźnik zamożności społeczeństw oraz niedorozwój infrastruktury stacjonarnej przy jednoczesnym szybkim rozwoju telekomunikacji ruchomej w tych krajach, co powinno być brane pod uwagę przy opracowywaniu koncepcji usługi powszechnej dla tego regionu.
EN
Changes in telecommunications services in the European Union with the attention paid to mobile telephony hale been discussed showing their impact on universal service content. Decreasing importance of fixed telephony and at the same time ubiquitous access to mobile telephony services suggests necessary re-assessment of the universal service formula with guaranteed access to fixed telephony services and replacement of the current universal service by two separate types of services: social service and civilization service in telecommunications. Additionally, there is need for regionalization of legal framework for universal service in the EU. It has Bern pointed out that basic regulations of the 2002/22/EC directive on universal service are closely connected with the socio-economic potential of the highly developed countries of the EU before its extension. Specific aspects of the universal service in newly joined countries have been analyzed revealing theirs low wealth index and undeveloped fixed-line infrastructure simultaneously with fast developing mobile telecommunications, which should have impact on the concept of universal service for this region.
PL
Przedstawiono wpływ regulacji konkurencji, zgodnie z postanowieniami pakietu regulacyjnego 2002, na podejmowanie nowych inwestycji typu greenfield, niezbędnych do realizacji nowego etapu strategii lizbońskiej i2010. Scharakteryzowano w zarysie zasady regulacji konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej na obecnym etapie, z uwypukleniem szczególnej roli konkurencji usługowej oraz zależności między realizowaną polityką regulacyjną a inicjatywami inwestycyjnymi i innowacyjnymi operatorów. Na podstawie analizy dokumentów, wypowiedzi oraz materiałów prasowych zaprezentowano krytyczne spojrzenie na regulację konkurencji w nowych warunkach biznesowych w Unii Europejskiej, zwracając przy tym szczególną uwagę na rozwój usług dostępu szerokopasmowego.
EN
According to the 2002 regulatory package the influence of the competition regulation on the undertaking of new "greenfield" investments has been presented as being necessary to fulfill the next phase of the Lisbon strategy i2010. Current principles of competition regulation of the electronic communications market have been briefly characterised, pointing out special role of the service competition and interrelations between current regulatory policy and infrastructure investments and innovative initiatives of the operators. Analysis of the available documents, statements and press articles has led to a critical view on the competition regulation in the new business conditions in the EU, with special attention paid to evolution of broadband services.
PL
Przedstawiono związek polityki inwestycyjnej operatorów telekomunikacyjnych z polityką regulacyjną na rynku komunikacji elektronicznej na podstawie analizy materiałów UE, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw nowego pakietu regulacyjnego z 2002 r. W tym kontekście scharakteryzowano zakres odpowiedzialności państwa za realizację celów strategicznych, związanych z rozwojem komunikacji elektronicznej na potrzeby społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Poruszono sprawę różnych postaci konkurencji na badanym rynku i ich wpływu na bodźce proinwestycyjne u operatorów, zwracając w tym kontekście uwagę na istnienie konkurencji regulacyjnej. Zwrócono uwagę na brak stabilnego fundamentu prawnego, gwarantującego bezpieczeństwo wieloletnich inwestycji infrastrukturalnych, niezbędnych do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
EN
This paper presents the relation of telecommunications operators' investment policy to the regulation policy on the electronic communication market, based on an analysis of EU documents, especially the new 2002 regulation package. In this context, the responsibilities of the state for attaining strategic objectives for electronic communication in an information society are discussed. Various forms of competition on the analysed market are mentioned as well as their impact on operators' pro-investment attitudes, taking into account the existence of the regulatory competition. It has been stated that the regulatory practice does not promote network investments and does not ensure the high enough security level for long-term infrastructure investments necessary for knowledge-based economy.
PL
Omówiono koncepcję usługi powszechnej w warunkach telekomunikacji urynkowionej, jako jednego z instrumentów realizacji programu eEurope w Unii Europejskiej. Podkreślono, że podstawowe zalecenia dyrektywy o usłudze powszechnej pozostają w ścisłym związku z potencjałem społeczno-gospodarczym krajów wysoko uprzemysłowionych. Przeanalizowano specyfikę problematyki usługi powszechnej w nowo przyjętych państwach członkowskich UE, zwracając uwagę na niski wskaźnik zamożności społeczeństw oraz niedorozwój infrastruktury stacjonarnej przy jednoczesnym szybkim rozwoju telekomunikacji komórkowej w tych krajach.
EN
The concept of the universal service in the market-based telecommunications as one of the eEurope program implementation instruments in the EU has been discussed. It has been stressed that main recommendations of the universal service directive are linked to the socio-economic potential of the highly developed countries. Universal service specific issues in newly joint EU member states have been analysed pointing out their low wealth index and undeveloped fixed line infrastructure and at the same time dynamic growth in mobile telecommunications.
PL
Omówiono zasady i kryteria, które nadają kształt polityce telekomunikacyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej na obecnym etapie. W rozważaniach poruszono historyczne uwarunkowania tej polityki, zwracając uwagę na politykę monopolu państwowego w telekomunikacji publicznej oraz politykę telekomunikacji urynkowionej. Przedstawiono sześć kryteriów wyznaczających politykę UE wobec sektora komunikacji elektronicznej oraz rolę i zadania państwa w ramach polityki liberalizacji i konkurencji w tym sektorze.
EN
The article discusses principles and criteria that shape the telecommunications policy of the EU member states at the current stage. The historical background of this policy is presented, taking into consideration the state monopoly policy in public telecommunications as well as the free-market telecommunications policy. Six criteria for the EU policy for the electronic communications sector are presented, as well as the role and goals of the state in the liberalisation and competition policies in this sector.
PL
Przedstawiono koncepcję europejskiego społeczeństwa informacyjnego z gospodarką opartą na wiedzy oraz specyficzne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, ukazując niektóre subiektywne przeszkody na polskiej drodze do tego społeczeństwa. Wskazano na faktyczną niekonsekwencję i słabość państwa w formułowaniu i realizacji kompleksowych, perspektywicznych programów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Zwrócono uwagę na niejednoznaczność pojęcia "społeczeństwo informacyjne".
EN
The concept of the European Information Society with the knowledge- -based economy has been presented as well as specific aspects of the Information Society development in Poland, showing subjective set-backs of the Polish way. The real inconsistency and weakness of the state in the formulation and realization of the complex and forward-looking socio- -economic development programs for Poland have been shown. The attention has been drawn to the many meanings of the notion "Information Society".
16
PL
Zaprezentowano zarys analizy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych skutków integracji polskiego rynku telekomunikacyjnego z rynkiem Wspólnoty w aspekcie zaspokojenia potrzeb użytkowników biznesowych i mieszkaniowych oraz zadań organów państwowych. Omówiono obiektywne i subiektywne czynniki rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce i ich zależność od akcesji do Unii Europejskiej. Poddano analizie sytuację na tym rynku z uwzględnieniem danych porównawczych wobec sąsiadów oraz niektórych państw członkowskich UE. Zwrócono też uwagę na znaczenie poziomu zamożności społeczeństwa dla oceny perspektyw rozwojowych w telekomunikacji oraz formułowania polityki państwa w tym zakresie. Podkreślono znaczenie prawa telekomunikacyjnego oraz jakości działania regulatora dla poprawy sytuacji na polskim rynku telekomunikacyjnym.
EN
The paper presents an outline analysis of the telecommunications market in Poland in the perspective of integration with the European Union, with particular emphasis on the forecast effects of the integration of the Polish telecommunications market with the Community's market in terms of satisfying the needs of business and residential users as well as the tasks of the state authorities. The objective and subjective factors of the development of the telecommunications market in Poland and their dependence on accession to the European Union have been discussed. The situation on this market has been analysed against comparable data from the neighbouring countries and other EU member states. Attention has also been drawn to the significance of the level of affluence of society to assess the development perspectives in telecommunications and the formulation of state policy in this respect. The significance of telecommunications law and the quality of the activities of the regular on the improvement of the situation on the Polish telecommunications market has been emphasised.
PL
Omówiono rolę państwa w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie kilku wybranych państw. Główną uwagę zwrócono na znaczenie monopolu bądź zaangażowania państwa w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na etapie usuwania opóźnienia w dostępności podstawowych usług telekomunikacyjnych. Na tym tle przedstawiono próbę analizy wpływu zasad polityki wspólnotowej na kondycję rynku telekomunikacyjnego w państwach o znacznych brakach infrastrukturalnych, w tym na sytuację na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Sierdzono, że nie ma ahistorycznych, jedynych i wyłącznych rozwiązań regulacyjnych dla rynku komunikacji elektronicznej, tzn. należy dobierać różne zestawy instrumentów ingerencji państwa w funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, dostosowanych do potrzeb aktualnego etapu rozwojowego tej dziedziny gospodarki. Doświadczenie rozwoju telekomunikacji publicznej w EWG/UE oraz państwach członkowskich wyraźnie świadczy o potrzebie dostosowania instrumentów i roli państwa w sektorze telekomunikacyjnym do aktualnego poziomu rozwoju telekomunikacji krajowej.
EN
The paper discusses role of the state in the development of infrastructure in several selected countries. The greatest attention has been paid to significance of state monopoly or commitment of the state to development of telecommunications infrastructure at the early stage of development, when increasing availability of basic telecommunications services is critical. An attempt to analyse influence of principles of EC policy on telecommunications markets in countries with significant infrastructure shortages, including the situation in Poland, was made accordingly. It was claimed that there are no a-historical, sole and exclusive regulatory solutions for the electronic communications market, so different sets of instruments of state intervention in the operation of telecommunications market should be selected and adjusted in accordance with the current stage of development of this sector. Experience with the development of public telecommunications in the EEC/EU and member states provides clear evidence of the need to adjust the instruments and role of the state in the telecommunications sector to the current condition of telecommunications market in each country.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty powszechnej usługi telekomunikacyjnej w polityce Unii Europejskiej, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia tej usługi w programie kształtowania europejskiego społeczeństwa informacyjnego na obecnym etapie. Korzystając z dokumentów UE, omówiono podstawowe właściwości usługi powszechnej, zwracając uwagę na jej aspekty społeczne oraz umocowanie prawne w polityce organów państwowych. Przeanalizowano także wnioski wynikające z nowego pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej w kwestii usługi powszechnej w telekomunikacji. Ponadto scharakteryzowano stan prawny usługi powszechnej w Polsce na tle rozwiązań wspólnotowych, ukazując występujące rozbieżności dotyczące określenia usługi, obowiązku jej świadczenia oraz zasad finansowania. Zaproponowano sposób postępowania przy pracach nad dostosowaniem polskiego prawa telekomunikacyjnego do prawa wspólnotowego w kwestii usługi powszechnej.
EN
The paper presents selected aspects of the universal telecommunications service in European Union policy, with particular emphasis on the significance of this service on the programme for shaping the European information society at the current stage. The basic properties of the universal service have been described with the use of EU documents with particular emphasis on the social aspects and the legislative authority of the policies of state authorities. The conclusions arising from the new regulatory package for the electronic communications market has also been analysed in terms of the universal telecommunications service. Furthermore, the legal status of the universal service in Poland have been characterised in comparison with Community solutions, illustrating the differences that exist in the definition of the service, the duty to provide them and the principles its financing. A method of proceeding has been proposed in the work on adjusting Polish telecommunications law to Community law on the matter of universal service.
PL
Omówiono specyficzne aspekty regulacji konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej w świetle prawodawstwa wspólnotowego. Ukazano różnice i konsekwencje regulacji ex post i ex ante oraz wypływające stąd zadania dla regulatora rynku telekomunikacyjnego. Wskazano na wnioski dla Polski.
EN
Specific aspects of the regulation for competition on electronic communications market under the European Community law have been discussed. Differences and consequences of ex post and ex ante regulations have been presented along with the resulting objectives for the telecommunications market regulatory authority. Conclusions for Poland have been pointed out.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty wpływu konwergencji na otoczenie prawne rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej wraz z omówieniem proponowanych zmian w tym otoczeniu. Rozpatrzono problemy tworzenia nowego otoczenia prawnego dla telekomunikacji, usług informacyjnych i audiowizualnych, wyłaniające się w związku z konwergencją usługową na rynku komunikacji elektronicznej. Na podstawie materiałów Unii Europejskiej wskazano na konieczność dostosowania bieżących regulacji prawnych w telekomunikacji do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku usług telekomunikacyjnych i pokrewnych, z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa informacyjnego.
EN
This article presents the influence of convergence on legal environment of electronic communication market in European Union and proposed changes. Problems resulting from service convergence in the electronic communication market on creation of the new legal environment for telecommunication and information and audiovisual services have been discussed. Based on European Union materials, the necessity to adapt current telecommunication regulation to fast changes on the telecommunication and related services market and the needs of information society have been pointed out.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.