Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roots
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Drzewo to nie tylko pień i korona, to także system korzeniowy, o którym wielu zapomina. Zazwyczaj niedostrzegane korzenie drzewa pełnią bardzo ważne funkcje, a ich zła kondycja w sposób istotny odbija się na kondycji całej rośliny. System korzeniowy drzew rosnących w mieście jest szczególnie narażony na stres związany zarówno z licznymi inwestycjami budowalnymi, jak i z codziennym użytkowaniem przestrzeni przez jego mieszkańców.
2
Content available remote The roots of armed conflicts: Multilevel security perspective
EN
The aim of this study is to indicate the roots of armed conflicts based on an analysis of a variety of theoretical approaches. The methodological framework for this research is Kenneth Waltz’s concept of analytical levels’ causes of armed conflicts: (1) the level of individual; (2) the level of the state; (3) the level of the international system. The armed conflicts are also generated by the nature of state regime and society, security dilemma mechanism, diversity between economic development, and rapidly growing population. The anarchy of the international system causes war, particularly due to the imbalance of power, power transition, challenging the hegemonic state by a rising power. The author presents a proposition of systematizing roots of armed conflicts and highlight the need for starting a discussion about developing approaches for the analysis of the roots of modern armed conflicts. The author highlights the need for starting a discussion about developing approaches for the analysis of the roots of modern armed conflicts. The starting point for discussion is introduced the concept of primary and supplementary approaches.
EN
The article provides the results of studying the effect of 0.1, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, and 10% aqueous suspensions of bottom ash and technical carbon on the germination vigor of the seeds of oil flax and the environmental safety of its use in terms of the content of heavy metals. Laboratory experiments were performed at the environment lab, field experiments – at the experimental field of the Kokshetau State University n.a. S. Ualikhanov. The laboratory germination vigor of the seeds, the length of seedlings, and the mesocotyl were determined according to the Interstate Standard Agricultural Seeds GOST 12038–844. In the field experiment on studying dosages of introducing the drug, the content of heavy metals was determined by the method of stripping voltammetry. The preparation is a mixture of bottom ash and technical carbon in the ratio of 2:1. It has been found that the use of a 5% aqueous suspension of the preparations contributes to increasing the laboratory germination to 97.0% (88% in the reference), the length of the mesocotyl to 80 mm (55 mm in the reference), the length of roots to 79 mm, and the weight of germinated seeds to 1.6 grams (in the reference, these values were 46 mm and 0.6 g, respectively). After the introduction of the preparation made of bottom ash and technical carbon at the dosages of 100, 200, 300, 400, and 500 kg/ha, the content of heavy metals insignificantly increases, compared to the reference, but does not exceed the permissible levels in the soil, in the stalks, and in the grains of oil flax; that is, the introduction of the preparation into the soil at the dosages of 100 – 500 kg/ha is ecologically safe. The experimental data have shown that the maximum effect is ensured by pre-sowing treatment of oil flax seeds with a 5% solution of aqueous suspension made of bottom ash and technical carbon, where the laboratory germination capacity of the seeds increased by 10.2%.
EN
Our paper describes a method of computer classification of roots of selected cereals using the digital images. The roots classification based on the digital images requires various processing algorithms and analysis to obtain the necessary data. The paper describes preparation methods of biological material and research samples as well as computer image processing and analysis, which was used in the practical part of the work. The discussed issues are the basis for the design and implementing an application for classification of selected cereal roots. The second part of the work concerns a description of the produced software that explains the basic functions that enable you to understand the program.
PL
Praca dotyczy metody komputerowej klasyfikacji korzeni wybranych zbóż z wykorzystaniem obrazów cyfrowych. Klasyfikacja korzeni na podstawie obrazów cyfrowych wymaga zastosowania różnych algorytmów przetwarzania i analizy w taki sposób, aby uzyskać niezbędne do dane. W pracy opisane zostały metody przygotowania materiału biologicznego i próbek badawczych oraz zagadnienia z dziedziny komputerowego przetwarzania i analizy obrazu, która wykorzystana została w praktycznej części pracy. Omówione zagadnienia były podstawą do zaprojektowania i wytworzenia aplikacji klasyfikującej korzenie wybranych zbóż. Druga część pracy to opis wytworzonego oprogramowania zawierający wyjaśnienie podstawowych funkcji programu, które umożliwiają zrozumienie działania programu.
EN
The paper focuses on ultrasonic method used for cleaning of root material collected from a pot experiment. In the experiment, red fescue was grown on differently contaminated soils amended with organic additions. Determined were total concentrations of Cu and Zn in root material pre-pared for analysis by hand washing and the use of ultrasonic bath. The results indicate significant differences between the two methods.
PL
Przedstawiono wyniki zastosowania metody ultradźwiękowego czyszczenia materiału korzeniowego pobranego z doświadczenia wazonowego. W doświadczeniu wykorzystano różnie zanieczyszczone gleby z dodatkami organicznymi a następnie wysiano kostrzewę czerwoną. Oznaczono całkowite zawartości Cu i Zn w wybranych próbkach korzeni kostrzewy po ich oczyszczaniu ręcznym oraz po zastosowaniu oczyszczania metodą ultradźwiękową. Wyniki wskazują na znaczne różnice pomiędzy zastosowanymi metodami.
EN
An ecofriendly solvent polarity based microwave-assisted extraction (MAE) technique was developed for the rapid extraction and isolation of bioactive oleanolic acid from roots of Lantana camara L. Several different influential extraction parameters such as microwave power, extraction time, solvent type, and volume were studied in a systematic fashion for the determination of optimum extraction conditions. Simply modified and rapid high-performance liquid chromatography-diode array detector (HPLC-DAD) method was also developed and validated for quantitative determination of oleanolic acid from roots of L. camara. Under optimum conditions, using a mixture of CHCl3:MeOH (60:40, v/v, 15 mL) as a solvent, 600 W microwave powers, and 50 °C temperature for 6 min of MAE produced a maximum yield of 1.23% (dry weight of roots). No degradation of the target analyte was observed at the optimum conditions as evidenced from the recovery studies performed with standard oleanolic acid. The proposed method also showed high degree of reproducibility; hence, it may be useful for maximum extraction and isolation of biologically active oleanolic acid.
EN
A new mathematical model is developed which describes the process of direct sugar beet extraction from soil, carried out by interaction of the vertical impact force and the tractive effort, which are transmitted to the root crop from the vibratory digging tool. Sets of differential equations have been obtained the solution of which enables to determine the law of the root crop movement during their direct vibrational extraction.
EN
In 1970 a negative solution to the tenth Hilbert problem, concerning the determination of integral solutions of diophantine equations, has been published by Y. W. Matiyasevich (see Matiyasevich, 1970). Despite this result, we can present algorithms to compute integral solutions (roots) for a wide class of quadratic diophantine equations of the form q(x) = d, where q : Zn → Z is a homogeneous quadratic form. We will focus on the roots of one (i.e., d = 1) of quadratic Euler forms of selected posets from Loupias list (see Loupias, 1975). In particular, we will describe the roots of positive definite quadratic forms and the roots of quadratic forms that are principal (see Simson, 2010a). The algorithms and results we present here are successfully used in the representation theory of finite groups and algebras.
PL
W pracy przedstawiono zawartość N, P, K, Ca i Mg w resztkach pożniwnych pszenicy jarej w warunkach różnego uwilgotnienia gleby i zróżnicowanego nawożenia NPK. Podstawę opracowania stanowiły wyniki badań doświadczeń wazonowych, przeprowadzonych w hali wegetacyjnej IMUZ Falenty w latach 1983-1985. Wykorzystano do tego część wyników, dotyczących analizy chemicznej ścierni i korzeni, dotychczas niepublikowanych. Stwierdzono, że uwilgotnienie gleby wpływało istotnie na kumulację azotu, fosforu i potasu w korzeniach roślin oraz wapnia w ścierni. Nawożenie mineralne NPK istotnie zwiększało zawartość w ścierni wszystkich badanych makroelementów z wyjątkiem azotu, a nie miało większego wpływu na kumulację tych składników w korzeniach pszenicy jarej. Na podstawie analizy wariancji wykazano istotny wpływ odmian na kumulację azotu, potasu i wapnia w ścierni i korzeniach, magnezu w ścierni oraz fosforu w korzeniach pszenicy jarej.
EN
The content of N, P, K, Ca and Mg in stubble of spring wheat grown at different soil moisture and NPK fertilisation is presented in this paper. The study was based on results of pot experiments carried out in a green house of the IMUZ Falenty in the years 1983-1985. Unpublished results of chemical analyses of stubble and roots were used in this study. Soil moisture significantly affected accumulation of nitrogen, phosphorus and potassium in plant roots and of calcium in stubble. Mineral NPK fertilisation significantly increased the content of all analysed macro-elements (except nitrogen) in stubble but showed insignificant effect on accumulation of these components in roots of spring wheat. Analysis of variance showed a significant effect of plant variety on accumulation of N, P and Ca in stubble and roots, on Mg accumulation in stubble and P in roots of spring wheat.
EN
Accumulation of technogenic 137Cs in higher plant roots and above-ground part and comparison of 137Cs and 40K transfer from roots to the above-ground part of plant as well as distribution within above-ground part of plant under environmental conditions were investigated. Parallely, the results of the investigations of 137Cs accumulation in the roots and shoots of test-organism Lepidium sativum L. in the model hydroponic system aqueous solution-solid phase-plant were analyzed. Peculiarities of transfer of this radionuclide from roots to shoots during the entire plant growing period under experimental conditions were determined. 137Cs activity in the tested plants of meadow ecotop was on an average 6-fold lower than in the plants of swamp and 10-fold lower than in the plants of forest ecotop. Differences in 137Cs and 40K transfer from roots to the above-ground part of plant and their distribution in plants indicate particular biological metabolism of these radionuclides in plants. Increased levels of 137Cs in soil practically did not affect the 40K transfer from roots to the above-ground part of plants. The results of investigations under natural and laboratory conditions show that increasing contamination of growth medium with 137Cs caused higher accumulation of this radionuclide in roots but its transfer from roots to the above-ground part of plant decreased or changed insignificantly. 137Cs transfer from roots to above-ground part under natural (Artemisia vulgaris) and laboratory (Lepidium sativum) conditions was rather similar.
EN
Counts of heterotrophie bacteria and some physiological groups of those microorganisms (amylolytic, lipolytic, protcolytic, cascolytic) were studied in water, soil and on sedge plants (Carex acutiformis Ehrb.) in one of larger wetlands near the forester's lodge Stary Dwór, near Olsztyn. The total count of heterotrophie bacteria in the water from the wetland did not overcome 2.3 x 10^3 CFU cm^3; on plants the respective counts were 3.4 x 10^9 CFU GDW^-1on submerged parts and 1.6 x 10^9 CFU GDW^-1on aerial leaves. In the soil and on the surface of older roots the counts of heterotrophie bacteria were, respectively, 3.7 x 10^9 and 1 x 10^0 CFU GDW^-1, whereas on new root the number of bacteria was 2.5 x 10^10 CFU GDW^-1. Among the physiological groups of heterotrophie bacteria analyzed, amylolytic bacteria were the most numerous. Their maximum counts on the surface of submerged fragments of plants, in soil and on old (from the previous year) roots reached between less than ten million, less than a hundred million and more units. Lipolytic and protcolytic bacteria were present in smaller numbers; they only sporadically reached between less than ten million or less than a hundred million CFU GDW ^-1. The differences in the counts of the physiological groups of hctcrotrophic bacteria in water and on different plant fragments between the two studied sites were small and never exceeded one order of value. The results suggest that microbiological mineralization of organic contents in wetland occurs mostly at the borderline of water and plant phases.
PL
Badano liczebność bakterii heterotroficznych i niektórych grup fizjologicznych tych drobnoustrojów (amylolitycznyeh, lipolityeznyeh, proteolitycznych, kazeolityeznyeh) w wodzie, glebie i turzycy błotnej (Carex acutiformis Ehrb.) jednego z większych obszarów bagiennych w rejonie leśniczówki Stary Dwór koło Olsztyna. Ogólna liczba bakterii heterotroficznych w wodzie badanego wetlandu nie przekraczała 2,3 x 105 jtk cm3; na roślinach 3,4 x 10'jtk g_sm' w części zanurzonej w wodzie i 1,6 x 10'jtk g_sm w części napowietrznej. W glebie i na powierzchni korzeni starszych odpowiednio 3,7 x 10' i 1 x 10'jtk g_sm, na korzeniach nowych 2,5 x 10'° jtk g_sm- Spośród badanych grup fizjologicznych bakterii heterotroficznych najliczniej reprezentowane były bakterie amylolityczne i kazeolityczne. Maksymalne ich liczebności na powierzchni zanurzonych w wodzie fragmentów roślin, w glebie i na korzeniach starych (ubiegłorocznych) osiągała czasami kilka, kilkadziesiąt i więcej milionów jtk g_sm. Bakterie lipolityczne i proteolityczne występowały w mniejszych ilościach; tylko sporadycznie osiągały wartości rzędu kilku, kilkudziesięciu milionów jtk g_sm. Wyniki badań sugerują, iż główna część procesów mikrobiologicznych przemian związków organicznych w wetlandzie odbywa się na styku woda - roślina - gleba.
PL
W latach 2001-2003 przeprowadzono ocenę stanu zbiorowisk grzybów strzępkowych zasiedlających system korzeniowy pszenicy ozimej odmian Roma i Sakwa chronionej chemicznie. Doświadczenie polowe założono metodą losowanych podbloków w czterech powtórzeniach. Dodatkowo oceniono zdrowotność korzeni. W pierwszym roku badań nasilenie objawów chorób zgorzelowych na korzeniach okazało się szczególnie wysokie. Wszystkie środki ochrony roślin zastosowane w okresie krzewienia statystycznie istotnie ograniczały porażenie korzeni pszenicy ozimej. Najliczniejszą grupę drobnoustrojów zasiedlających korzenie pszenicy ozimej stanowiły grzyby uznawane za naturalnych antagonistów patogenów roślin. Wśród nich dominowały gatunki z rodzaju Penicillium, a także Trichoderma. Z korzeni pszenicy ozimej odmiany Roma chronionej chemicznie uzyskano zdecydowanie mniej kolonii grzybów zaliczanych do tej grupy w porównaniu z kontrolą.Grzyby z rodzaju Fusarium stanowiły od 8,9 do 14,4% wyosobnionych kolonii. Najliczniej izolowano je z korzeni roślin chronionych stymulatorem odporności roślin Bion 50 WG, a najrzadziej z korzeni roślin opryskiwanych fungicydem Mirage 450 EC. Ponadto z korzeni pszenicy ozimej wykazującej objawy zbrunatnienia izolowano grzyby wiązane z chorobami podsuszkowymi: Rhizoctonia spp., Gaeumannomyces graminis oraz Bipolaris sorokiniana.
EN
Analysis of the Hyphomycetes colonizing root system of chemically-protected winter wheat, 'Roma' and 'Sakwa' cv., was pcarried out in the years 2001-2003. Field experiment was conducted in a randomized split-block design, in four replications. The state of root health was also estimated in the study. The intensity of root-rot symptoms was especially high in the first year. All protective measures applied during tillering significantly reduced the infestation of winter wheat roots. Dominant group from among microorganisms attacking root system of winter wheat comprised fungi considered as natural antagonists of plant pathogens, especially members of the Penicillium and Trichoderma genera. The number of fungal colonies representing this group was considerably lower in the root system of chemically-protected winter wheat 'Roma', as compared with the control. Fungi of the Fusarium genus accounted from 8.9 to 14.4% of isolated colonies. They were isolated most frequently from roots of plants protected with the Bion 50 WG resistance stimulator, and least frequently - from roots of plants sprayed with Mirage 450 EC fungicide. Moreover, fungi related to take-all diseases, i.e. Rhizoctonia spp., Gaeumannomyces graminis and Bipolaris sorokiniana, were isolated from the root system of winter wheat showing brown rot symptoms.
EN
Effects are described of internal exposure doses of ionizing radiation in above- and underground parts of test plants under natural conditions and in roots of Lepidium sativum L. from accumulated 137Cs under laboratory conditions. In the region most contaminated after the Chernobyl accident, in the tested 10 plant species for 137Cs ionizing radiation the internal exposure doses 3.5 times exceeded those in the Ignalina Nuclear Power Plant environment. Under laboratory conditions the effect of low internal (0.6-600 mSv) and external (40-5500 mSv) exposure doses from 137Cs on garden cress, Lepidium sativum L. roots was, practically, the same. Both internal and external exposure doses stimulated the plant root growth by 12 and 33%, respectively. Different effect of external and internal exposure on the developing plant cells was observed by analyzing the results of morphometric investigations of the primary root cap cells of Lepidium sativum L.
EN
Lens culinaris Medic. cvs. Tina and Krak were grown for 5 days in Petri dishes in the presence of 0; 0.05; 0.1; and 0.5 mM copper sulfate. Cu[to 2+] inhibited the length of roots cv. Tina more than cv. Krak. The endogenous Cu level was higher in lentil roots cv. Tina than in cv. Krak especially when seedlings were grown in the presence of 0.5 mM Cu[to 3+]. The constitutive level of flavonoids which absorb UV 270 nm was higher in cv. Tina than in cv. Krak. However, when the seedlings were grown in the presence of Cu[to 2+] the content of flavonoids in roots rose much more in cv. Krak than in cv. Tina indicating an important role of flavonoids absorbing at = 270 nm in copper tolerance.
PL
Doświadczenia prowadzono na korzeniach S-dniowych siewek Lens culinaris Medic. odm. Tina i Krak, które rosły na szalkach Petriego w obecności różnych stężeń siarczanu miedzi (0; 0,05; 0,1; 0,5). Jony miedzi hamowały wzrost korzeni odm. Tina bardziej niż odm. Krak. Zawartość endogennej Cu była wyższa w korzeniach siewek odm. Tina niż odm Krak, szczególnie wtedy, gdy siewki hodowano w obecności 0.5 mM Cu[do 2+]. Konstytutywna zawartość flawonoidów, które pochłaniają UV 270 nm była większa u odm. Tina niż u odm. Krak. Jednak, kiedy siewki rosły w obecności jonów miedzi, zawartość flawonoidów wzrastała dużo bardziej u odm. Krak niż odm. Tina, wskazując na ważną rolę flawonoidów pochłaniających promieniowanie o = 270 nm w tolerancji na miedź.
15
Content available remote Wpływ warunków konwekcyjnego suszenia korzeni marchwi na zużycie energii
PL
W pracy określono charakter zmian jednostkowego zużycia energii w funkcji czasu w procesie konwekcyjnego suszenia korzeni marchwi, określono wpływ temperatury i prędkości czynnika suszącego na zużycie energii w całym procesie suszenia, oraz wytypowano optymalne warunki konwekcyjnego suszenia korzeni marchwi w aspekcie zminimalizowania zużycia energii i uzyskania suszu o jak najwyższej jakości. Materiał badawczy stanowiły kostki marchwi o wymiarze boku równym 10 mm, odmiany NEWTON. Proces suszenia prowadzono przy różnych temperaturach czynnika suszącego t = {50, 60, 70, 80, 90} °C i prędkościach przepływu czynnika suszącego v = {0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1} m/s, przy wysokości warstwy krajanki h0=4 cm. Jednostkowe zużycie energii cieplnej w zależności od czasu suszenia rośnie według zależności wykładniczej q=a·eτ. Wpływ temperatury i prędkości przepływu czynnika suszącego na jednostkowe zużycie energii w całym procesie suszenia jest liniowy, przy czym ze wzrostem temperatury zużycie energii maleje, natomiast ze wzrostem prędkości czynnika suszącego rośnie. W wyniku analizy wpływu warunków konwekcyjnego suszenia kostek marchwi na minimalizację zużycia energii i uzyskanie dobrej jakości suszu, zaleca się stosowanie temperatur czynnika suszącego w zakresie 50-70°C i prędkości czynnika suszącego 0,7-0,8 m/s.
EN
The study dealt with the character of changes in specific energy consumption in function of time during convection drying of the carrot. Effects of the temperature and flow velocity of drying agent on energy consumption in the whole drying process were determined. The optimum conditions of carrot root convection drying were appointed in aspect of minimizing energy consumption at achieving dried product of the highest quality. Experimental material consisted of the 10 mm cubes of carrot root, Newton cultivar. The process was conducted at drying agent temperatures of 50, 60, 70, 80, 90 deg C, flow velocities 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 m/s and the bed of carrot cubes 4 cm high. The specific heat energy consumption depending on the time of drying rose according to on exponential relationship q=a·eτ. The effect of temperature and flow rate of drying agent on energy consumption during whole drying process was linear; at rising the temperature the energy consumption decreased, whereas it increased with growing flow intensity of the drying agent. Considering the of convection drying parameters at drying carrot root cubes on minimizing of energy consumption at proper quality of dried product, the application of drying agent temperature ranging within 50-70 deg C and flow intensity of 0,7-0,8 m/s would be recommended.
16
Content available remote Ocena jakości zbioru korzeni marchwi kombajnem Alina produkcji polskiej
PL
Celem badań było określenie jakości zbioru korzeni marchwi kombajnem jednorzędowym Alina produkcji krajowej. Badania przeprowadzono przy prędkości roboczej kombajnu 0,25m/s. Zgodnie z przyjętą metodyką badań określono wielkość strat i mechanicznych uszkodzeń korzeni marchwi powstających podczas kombajnowego zbioru. Badania wykazały, że całkowite straty korzeni marchwi wynosiły 5,3%, w tym straty powstałe w wyniku niewydobycia korzeni z gleby 1,5% i straty powstałe w wyniku gubienia korzeni 3,8%. Sumaryczne uszkodzenia korzeni wynosiły 22,0%, w tym uszkodzenia spowodowane pęknięciem korzeni 8,0% i złamaniem korzeni 14,0%.
EN
The investigations aimed at evaluating the quality of carrot root harvesting with a single-row harvester Alina of Polish production. The tests were carried out at harvester working speed 0.25m/s. The harvest losses and mechanical damages of carrot roots were determined according to assigned method. The results showed that in total losses of carrot roots amounting 5.3%, 1.5%were the losses of roots left in the ground whereas the remaining 3.8% losses of roots lost during harvest. Total root damages reached 22.0%, where 8.0% were because of cracking and 14.0% because of breaking carrot roots.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.