Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samorządy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji tworzy sposobność wdrożenia rozwiązań umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej Subregionu Wałbrzyskiego zgodnie z Agendą 2050 UE. Możliwe do pozyskania środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są silnym potencjalnym wsparciem realizacji wielkiego projektu transformacji energetycznej Subregionu w wymiarach gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Artykuł prezentuje koncepcję osiągnięcia elektroprosumeryzmu w zakresie reelektryfikacji OZE. Koncepcja jest uwiarygodniona przeprowadzonymi analizami i zawiera praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania rynków elektroprosumeryzmu w Subregionie.
EN
The Territorial Plan of Just Transition creates possibility to implement solutions enabling achievement of climate neutrality by Wałbrzych Subregion in conformity with the EU's 2050 Agenda. The funds available under the Just Transition Fund are a strong, potential support for realization of this big project concerning the Subregion energy transition in economic, social and environmental dimensions. The article presents the concept of achieving the electroprosumerism in the range of RES re-electrification. This concept is substantiated by conducted analyses and provides practical guidance on shaping electroprosumerism markets in the Subregion.
2
Content available remote Za darmo - warto?
PL
W niniejszym tekście autor analizuje motywy wprowadzania przez samorządy bezpłatnej komunikacji. Od chęci zwiększenia liczby pasażerów, co w efekcie ma doprowadzić do niższej emisji spalin i czystszego powietrza, po chęć zwiększenia mobilności uboższych mieszkańców, ale również traktowanie takiego rozwiązania jako narzędzie PR. W artykule przywołano przykłady miast (zarówno w Polsce, jak i za granicą), które zdecydowały się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji – w całości bądź dla wybranych grup pasażerów.
EN
In this text the author analyses local governments’ motives for introducing a free of charge transport. Starting from the willingness to increase the number of passengers, which should result in a lower exhaust gas emission and cleaner air, up to the willingness to increase mobility of poorer inhabitants, but also treating such a solution as a PR instrument. The paper refers to examples of cities (both in Poland and abroad), which decided to introduce a free of charge transport – entirely or for selected passenger groups.
EN
Changes made to the administration system in Poland in the years 1989–1990 were aimed at decentralising state government and increasing the importance of local government bodies. The author of this article reckons that this idea has not been reflected in the Polish body of law yet. There are no legal regulations provided in the provisions of law – not only in terms of the legal situation of historic preservation offices but also with regard to deciding what should fall under the authority of local government bodies. Scope of duties of local government historic preservation officers working in separate offices should be similar to the one that individual departments have. Moreover, authority should no longer be granted on discretionary basis. A principle should be therefore formulated that everything what comes within the competence of historic preservation officers must comply with statutory legislation. If a local government body wants to be delegated either full or partial authority, it should prove that it has both organisational and financial capacity to exercise it. We should therefore work towards a complete solution which would be practical and possible to adopt on both state and regional scale.
PL
W artykule tym Autorka skupiła uwagę za aspekcie władztwa podatkowego jakie posiadają samorządy gminne. Jest ono instrumentem, który może być zaangażowany w procesie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości np. w zakresie ustanawiania zwolnień podatkowych, obniżania stawek podatków. Zachęty podatkowe są stosowane przez samorządy gminne m.in. w odniesieniu do stawek podatku od środków transportowych. Dla przedsiębiorców prowadzący działalność w branży logistycznej są one istotnym elementem kosztów i każda możliwość ich optymalizacji traktowana jest pozytywnie.
EN
In this article, the author had focused her attention on the taxation power, which local governments have. It is an instrument that may be involved in the process of enterprise development support, for example, in the establishment of such exemptions, lowering tax rates. Tax incentives are used by local governments, among others, with respect to the rates of tax on means of transport. For entrepreneurs operating in the logistic sector, they are an important element of the cost and any possibility of their optimization is considered positive
PL
Uwolnienie rynku energii umożliwiło wejście samorządu na ten rynek. Gminy, które są świadome swoich uprawnień i potrafią kształtować lokalną politykę energetyczną, mogą dzięki temu wiele zyskać. Przykład Częstochowy pokazuje, że podstawowa jednostka samorządu terytorialnego może być nie tylko istotnym, ale przede wszystkim równoprawnym uczestnikiem rynku energii.
6
Content available remote Organizacja transportu w „Polsce powiatowej”
PL
Transport publiczny w większości krajów Unii Europejskiej jest wspierany ogromnymi środkami z budżetów publicznych. Także w Polsce środki publiczne pokrywają ponad 80 procent wydatków na wykonywanie kolejowych przewozów regionalnych oraz 60 procent na pokrycie kosztów działania komunikacji miejskiej. Z uwagi na to zaangażowanie środków publicznych w niemal 100 procentach są to przewozy organizowane i współfinansowane przez organy samorządu terytorialnego lub władze państwowe.
EN
The implementation of joint undertaking within private-public partnership would not charge budget of local government or at least the expenditures would be much lower than in a case local government was a sole contractor. Moreover, such a private-public partnership would reduce the risk since that would be divided between two subjects: private company and an administrative unit. Under Polish law, however, the implementation of joint undertaking within private-public partnership is currently unfeasible despite an enacted law.
8
Content available remote Zadania samorządów w zakresie transportu zbiorowego
PL
Podstawowe regulacje prawne UE w zakresie transportu zbiorowego i ich znaczenie dla Polski. Podstawy prawne zarządzania lokalnym i regionalnym transportem zbiorowym na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Projekty nowych rozporządzeń. Uwarunkowania wdrażania w polskich miastach i regionach zasad opisanych w projekcie rozporządzenia. Kierunki rozwoju transportu zbiorowego z uwzględnieniem wymagań UE.
EN
EU basic regulations in the field of public transport. Significance of these rules for Poland. Legal basis for local and regional transport management at particular levels of authority. New orders projects. Conditions for new rules implementation in Polish cities and regions. Public transport development directions according to EU requirements.
PL
To u nas jeszcze całkowicie nowa forma doskonalenia pracy samorządów. Wprowadzenie systemów jakości do jednostek administracji rządowej i samorządowej jest wyzwaniem nadchodzących lat.
EN
The existing ISO 9000 standards have been formulated on the industrial bases but their application to administrative units is very useful, needed and beneficial. The customer care signifies practically the implementation of very effective methods and techniques which lead to customer satisfaction and decrease the internal costs. New drafts of ISO 9000:2000 standards strenghten the process orientation, indicating the necessity of partnership between administrative officer and any client who has the interests in administrative units. The wide considerations of these problems, presenting modern and up-todate points of view, ore demonstrated in the article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.