Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 366

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Gospodarka odpadowa jest jedną z podstawowych usług publicznych, które decydują o dobrostanie mieszkańców danych społeczności lokalnych. Jednocześnie dobrostan społeczny decyduje bardzo często o decyzjach inwestycyjnych i lokowaniu w danych regionach nierzadko inwestycji kluczowych dla danego regionu. W efekcie można wskazać, że zabezpieczenie dostępności do skutecznej i efektywnej gospodarki odpadowej pozwala na zapewnienie stabilnego rozwoju społeczności lokalnych.
PL
Drzewa wymagają ochrony, a w warunkach miejskich mamy do czynienia z palącym problemem - to bezdyskusyjny fakt. Otwarte pozostaje pytanie, jak sią do tego zabrać. Najnowszą propozycję ma Wrocław, który postanowił sformalizować i skatalogować zagadnienie w odniesieniu do miejskich inwestycji.
EN
Purpose: Innovation strategies and the cooperation between three groups of entities contribute to the development of the institutional environment, e.g. business incubators or science parks. The existing relations within the framework of joint project implementation by science, business and administration environments, including investments in development, technology and research, facilitate the process of knowledge transfer, network connection and innovations. The objective of the present paper is to assess the readiness of foreign investors investing capital in Poland to initiate cooperation with the scientific and administrative environment, as well as formulate recommendations for business representatives in order to improve the efficiency of external cooperation. Design/methodology/approach: This is a research paper and the author utilized survey method and elements of descriptive statistics. Findings: Before writing the paper we put a hypothesis stating that there will be a dynamic inflow of foreign investments to Poland, and investors will participate in the cooperation networks, thus creating a coherent ecosystem of innovation in the economy. Originality/value: The research was carried out in foreign enterprises in provincial capitals (seats of Voivodeships) of Poland.
PL
Artykuł rozpoczyna cykl publikacji mgr inż. Macieja Świtkowskiego, którego bogate, międzynarodowe doświadczenia z pracy w papiernictwie mogą zainteresować szersze grono Czytelników „Przeglądu...”. Motywacją do opracowania tego artykułu były sugestie red. dr inż. Aleksandra Klepaczki, długoletniego pracownika IPiP PŁ oraz mgr inż. Tadeusza Świtkowskiego, absolwenta Wydziału Elektrycznego PŁ. Zawarte w tekście opinie i stwierdzenia są oparte na osobistych doświadczeniach Autora i, jak sam zaznacza, nie muszą być zgodne z opiniami innych. Tekst jest również odzwierciedleniem wydarzeń, które miały miejsce.
PL
Wdrożenie strategii automatyzacji wiąże się ze znacznymi inwestycjami. Dlatego też należy rozpocząć od kompleksowej analizy, która pozwoli ustalić, kiedy i w jakim zakresie automatyzacja jest sensowna i uzasadniona ekonomicznie.
PL
Branża ciepłownicza jest w trakcie gruntownych zmian technologicznych oraz organizacyjnych, a jednocześnie narażona, w skali dotąd niespotykanej, na ryzyka istotnie pogarszające jej sytuację ekonomiczną. Potrzeba zachowania bezpiecznego poziomu środków finansowych oraz stabilności finansowej zderza się z niekorzystnymi zjawiskami w otoczeniu rynkowym, tj. spadkiem sprzedaży związanym z ocieplaniem klimatu, wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 czy niestabilnością systemów wsparcia.
7
Content available remote Wpływ rozwoju sieci dróg wojewódzkich na bezpieczeństwo ruchu
PL
Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój dróg wojewódzkich w regionie świętokrzyskim. Rozbudowano kilka ważnych ciągów komunikacyjnych, powstały obwodnice miast, które wyprowadziły ruch z ciasnych centrów. Zbudowano nowy most na Wiśle w Połańcu łącznie z rozbudową ciągów drogowych po obu stronach rzeki. Nawierzchnie dróg poszerzono do 7 metrów, przebudowano skrzyżowania, miejscowości zyskały chodniki i ścieżki rowerowe, a w celu zmniejszenia liczby zjazdów wybudowano drogi zbiorcze. Sporządzono analizę bezpieczeństwa ruchu w latach 2000–2015, z której wynika, że w wyniku realizacji inwestycji bezpieczeństwo ruchu poprawiło się.
EN
Recent years have brought a dynamic development of regional roads in the Świętokrzyskie region. Several important routes have been developed, ring roads have been created, which have led traffic out of the narrow centres. A new bridge on the Vistula River in Połaniec was built, including the extension of road routes on both sides of the river. The carriageways were extended to 7 meters, crossroads were rebuilt, villages gained pavements and bicycle paths, and in order to reduce the number of descents, collective roads were built. Analysis of traffic safety in the years 2000–2015 was prepared, which shows that as a result of the investment, traffic safety has improved.
EN
The article is devoted to the choice of pricing strategies depending on the evaluation of the investment attractiveness of the company. Assessment of investment attractiveness was held on the example of Ukrainian railcar using the following indicators: PIE-ratio; figure PEG; PSR ratio. Analysis of investment attractiveness of the shares of indicators allowed to identify the main objectives of the investor, which is formed according to the investment strategy. In the context of investment strategies have been proposed to use pricing strategies that are correlated with the pricing objectives. The result of the study was to develop a matrix interconnection pricing strategy with the investment objectives of the enterprise.
PL
Artykuł poświęcony jest problemowi wyboru strategii cenowej w zależności od oceny atrakcyjności inwestycyjnej firmy. Ocenę atrakcyjności inwestycyjnej przeprowadzono na przykładzie ukraińskiego budownictwa samochodowego za pomocą następujących wskaźników: wskaźnik P / E; PEG; Współczynnik PSR. Analiza wskaźników atrakcyj­ności inwestycyjnej akcji pozwoliła zidentyfikować główne cele inwestora, zgodnie z którymi tworzona jest strategia inwestycyjna. W kontekście strategii inwestycyjnych sugerowano stosowanie strategii cenowych, które korelują z celami cenowymi. Rezultatem badania było opracowanie matrycy związku między strategiami cenowymi a celami inwestycyjnymi firmy.
EN
One of the many factors affecting the economic potential and development of an enterprise are investments. The investment outlays for maintaining or increasing the economic potential decide not only about the development of enterprises, but also their current functioning. While accuracy of investment decisions is very important in investment, so also are the internal conditions that are closely related to the economic condition of the company. The main purpose of the article is to identify the impact of the financial situation and the strength of this impact on investment decisions of enterprises. This has been tested on a sample of over 50 thousand Polish enterprises employing over 9 people that was collected by the CSO's public statistics in Warsaw for the period 1996-2017. The study was conducted using regression and correlation analysis for comparable periods, as well as by taking into account the delay effect, i.e. the impact of the result obtained in year t on investment decisions in year t + 1.
EN
The aim of the paper is to discuss the problem of asymmetry in the development of Central Pomerania. In the coastal communes, there is an investment boom related to the creation of modern apartment, aparthotel and hotel complexes; however, the towns located farther from the sea, despite their high tourist attractiveness, have been characterized by high unemployment rate and limited location of pro-development investments for years. On the basis of the research, it was stated, that the dynamic development of coastal tourism and the associated modern accommodation does not support the development of tourism in the central part of the region in a sufficient way. Focusing the efforts of local governments on creating and promoting attractions in the central part of the region among tourists staying by the sea could significantly support the reduction of unemployment and give an opportunity for development.
EN
The article proposes a scientific and methodological approach to solve the problems of the construction energy cluster forecasting development, which provides an opportunity to unite the known technology of constructing time series models with the technology of simultaneous systems equations. It was developed the quantification process of the forecasting economic and mathematical formation model of energy cluster development, which will allow to detail the stages of mathematical modeling in the context of the studied problems, taking into account the specificity of production and commercial activity of all integration formation participants. The conditions for carrying out forecasting and analytical procedures of construction energy cluster development have been identified, in particular by the specificity and type of cause and effect and dynamic relationships between the main economic indicators, the intensity factors development trends, the dynamics of regular factors, described by linear and nonlinear ones.
EN
Tourism is a potential sector that can contribute positively to economic growth if properly managed. The southeast Asian countries have identified tourism as a key sector that can enable them to achieve sustainable economic growth. This study analysed the economic contribution of tourism in five southeast Asian countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam). The paper aims to evaluate economic contribution of tourism in South Asiancountries by using secondary data covering 2008-2017 collected from world travel and tourism council database to draw insights about the subject. Descriptive statistics in form of tables, charts, mean and standard deviation were used for comparative analyses. Overall score indicated that Thailand is the best performer with respect to the economic contribution of tourism among the sample southeast Asian countries during the period 2008-2017. The study proposed six recommendations to managers and policymakers in the tourism sectors in Southeast Asia.
PL
Turystyka jest potencjalnym sektorem, który może pozytywnie przyczynić się do wzrostu gospodarczego, jeśli jest właściwie zarządzany. Kraje Azji Południowo-Wschodniej uznały turystykę za kluczowy sektor, który może umożliwić im osiągnięcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W badaniu przeanalizowano ekonomiczny wkład turystyki w pięciu krajach Azji Południowo-Wschodniej (Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia i Wietnam). Autor wykorzystał dane wtórne obejmujące lata 2008-2017 zebrane z bazy danych światowych rad ds. podróży i turystyki, aby uzyskać wgląd w ten temat. Do analiz porównawczych wykorzystano statystyki opisowe w postaci tabel, wykresów, średniej i odchylenia standardowego. Ogólny wynik wskazał, że Tajlandia osiąga najlepsze wyniki pod względem wkładu gospodarczego turystyki wśród analizowanych krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 2008–2017. W badaniu zaproponowano sześć zaleceń menedżerom i decydentom w sektorach turystycznych w Azji Południowo-Wschodniej.
PL
Remont i rekonstrukcja studni głębinowych to dwa zagadnienia, które znacząco różnią się pod względem rozliczeń finansowych i procedur prawnych, co wielokrotnie przysparza problemów eksploatatorom ujęć wód podziemnych, zarówno na etapie planowania inwestycji, jak i realizacji zadań.
PL
Nowe przepisy nałożyły na przedsiębiorców branży wodno-kanalizacyjnej obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych.
PL
Zrealizowane w minionych latach inwestycje w znaczący sposób wpłynęły na obniżanie kosztów funkcjonowania Spółki Wodno-Ściekowej PROSNA. Oprócz podstawowej działalności aktywnie działa ona w obszarze odnawialnych źródeł energii. Wybudowana i uruchomiona instalacja fotowoltaiczna jest kolejnym źródłem energii elektrycznej, które przyczynić ma się do osiągnięcia celu: energetycznej niezależności zakładu.
PL
W skali ostatnich 7 lat zapotrzebowanie na energię w Wodociągach Słupskich wzrosło o 20% i spodziewamy się dalszego wzrostu o ok. 10-15% w następnych 5 latach. Stąd plany na zwiększenie produkcji energii z OZE i wysokosprawnej kogeneracji. A docelowo stworzenie oczyszczalni samowystarczalnej energetycznie.
17
Content available remote Podstawa analizy finansowej przy wyliczaniu efektywności inwestycyjnej
PL
Do podejmowania słusznych decyzji inwestycyjnych należy stosować analizy m.in. finansowe. W artykule przedstawione zostały podstawowe narzędzia do obliczenia efektywności danych inwestycji.
EN
To make the right decisions should be used the analyzes i.a. financial. The article presents the basic tools for calculating the effectiveness of those investments.
PL
Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040), przedstawiona w końcu ubiegłego roku, wskazuje osiem kluczowych kierunków - filarów, na których oprze się polska energetyka. Chodzi m. in optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych czy rozbudowę infrastruktury wytwórczej i sieciowej. W artykule przeanalizowano dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle prac Rządu RP nad tym dokumentem oraz na tle fundamentalnych zmian w energetyce europejskiej i światowej.
PL
W najbliższym czasie rynek energii będzie podlegał istotnym zmianom. Przyczyną tego jest wprowadzanie technologii wytwórczych bazujących na odnawialnych źródłach energii (OZE). Dzięki różnego rodzaju programom pomocowym, ale też ze względu na uwarunkowania płynące z polityki klimatycznej, technologie oparte o OZE dynamicznie weszły na rynek produkcji energii elektrycznej, co spowodowało również duży wpływ na pracę konwencjonalnych źródeł, zarówno tych istniejących, jak i budowanych oraz planowanych. Sytuacja ta otworzyła duże możliwości inwestycyjne w nowe technologie wytwórcze, jak i w modernizacje układów istniejących.
PL
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) niewątpliwie odgrywa bardzo istotną rolę w toku procesu inwestycyjnego. Choć sama w sobie nie stanowi aktu, na podstawie którego można przystąpić do realizacji planowanego przedsięwzięcia, uzyskanie innych decyzji administracyjnych jest od niej uzależnione.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.