Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses higher education in engineering and technology of the second generation of the Polish Great Emigration in France. It begins with an overview of the network of grandes écoles functioning in the second half of the 19th century, admission and study rules, and the position of these schools within the entire system of higher education. Then it presents the biographies of outstanding graduates of the Polish émigré school at Batignolles, who managed to enrol at the government schools in question. Selected, little-known careers of émigré students are shown as part of the upward mobility trend within the whole generation. The author also tackles the problem of preserving Polish national identity in the context of France’s cultural elite.
EN
The article discusses the issue of the use of social media by universities. The purpose of the article is to identify key media functionalities that are important from the point of view of the student. The intermediate goal is to assess the degree of use of social media by the universities under study. Implementation of the assumptions was achieved through a public and private public school survey
PL
Artykuł porusza problematykę wykorzystania mediów społecznościowych przez szkoły wyższe. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych funkcjonalności mediów, które są istotne z punktu widzenia studenta. Celem pośrednim jest ocena stopnia wykorzystania mediów społecznościowych przez badane uczelnie. Realizację założeń osiągnięto poprzez badania ankietowe szkoły publicznej oraz niepublicznej.
EN
The quality of provided educational service, its perception by students as well as employers in the market is an important element in the positioning of future employee in the labour market. We can conclude that the completion of the university with an established reputation can help in a graduate career. There is therefore a necessity, not only statutory but also market, to research quality and integrity of provided educational services. The article presents research results of quality of provided services based on the level of satisfaction of students majoring in Management and Production Engineering at the Faculty of Management of the Czestochowa University of Technology. The study will be expanded in the future on the results of perception of quality of educational services from the perspective of employers who employ students of analyzed university.
PL
Jakość świadczonych usług edukacyjnych, jej postrzeganie przez studentów, jak i pracodawców na rynku jest istotnym elementem umiejscawiania przyszłego pracownika na rynku pracy. Możemy stwierdzić, że ukończenie uczelni o ugruntowanej renomie może pomóc w karierze absolwenta. Istnieje zatem konieczność, nie tylko ustawowa, ale także rynkowa, do badania jakości i integralności świadczonych usług edukacyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań jakości świadczonych usług na podstawie poziomu satysfakcji studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Badanie zostanie w przyszłości rozbudowane o wyniki postrzegania jakości usług edukacyjnych z perspektywy pracodawców, którzy zatrudniają studentów analizowanej uczelni wyższej.
PL
Prezentowany artykuł jest próbą analizy wpływu nowych technologii w działalności związanej z edukacją, proponując jednocześnie kierunki zmian usług edukacyjnych w szkołach wyższych. W Polsce e-learning jest nowym trendem w edukacji, co jest wyzwaniem dla wykładowców. Jednym z głównych celów artykułu jest pokazanie zakresu korzystania z tej metody nauczania na śląskich uczelniach.
EN
The presented article is an attempt to analyse of the influence of new technologies related to higher education, proposing the ways of changing the educational services on universities. In Poland, e-learning is a new trend in education making new challenges for the lecturers. One of main goals of this article is to show the rangę of use of this learning method in universities in Silesian region.
PL
Wstąpienie w nieodległym czasie naszego kraju do Unii Europejskiej stawia nowe zadania w zasadzie we wszystkich dziedzinach gospodarki, zarządzania, prawa, oświaty, ochrony zdrowia i wielu innych. Przystosowanie do warunków unijnych stawia nadzwyczaj trudne wymagania. W zakresie rolnictwa wymagania te mają szczególny charakter. Rozmiar dyskusji przedakcesyjnych dotyczących rolnictwa w organach władzy państwowej i środkach masowego przekazu zdominował inne dziedziny gospodarki do tego stopnia, że prominentni przedstawiciele Unii zaczęli nam zwracać uwagę na rangę rolnictwa w naszym kraju i proporcje wynikające z tego faktu. Począwszy od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie zaczęły pojawiać się idee utworzenia katedry lub zakładu naukowego zajmującego się problemami zagospodarowania i rozwoju wsi. I tak w roku 1991, korzystając z trwającej reorganizacji Uczelni, Senat Akademicki powołał Zakład Technicznej Infrastruktury Wsi, obligując go do kształcenia kadr na potrzeby administracji terenowej i samorządów. Artykuł przedstawia koleje losu i rozwój powołanej specjalizacji.
EN
The imminent accession of Poland to the European Union generally poses new-challenges for all sectors of economy, for management, legislation, education, health protection and for many other areas. Adjustnebt to the EU requirements imposes very difficult tasks. There are specific requirements for agriculture. Broad and heated pre-accession discussions on agriculture condocted within the national government and in mass media dominanted the oter sectors of economy to such a degree that prominent EU officials called our attention to importance of agriculture in Poland and proportions resulting from the fact. Since the beginning of the nineties some concepts of creating a chair or division focused on menagement and development of rural areas became apparent at the Faculty of Agricultural Engineering. So in 1991 basing on reorganization of the University, the University Senate established a Division of Technical Rural Infrastructure aimed et educating future empooyees for local administration ans self-governments. The article presents the vicissitudes and development of the newly created specialization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.