Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  directives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
PL
Pod koniec marca 2018 r. Stanisław Trzaskowski, przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, otrzymał od Zbigniewa Józefa Króla, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Stanowisko RP do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (COM(2017)753). Stanowisko to zostało przyjęte w dniu 19 marca 2018 r. w trybie obiegowym przez Komitet do spraw Europejskich, natomiast w trzy dni później, 22 marca, zostało rozpatrzone bez uwag przez Komisję Sejmu RP do spraw Unii Europejskiej. W przedmiotowym dokumencie znalazło się kilka zagadnień budzących wątpliwości, w świetle materiałów udostępnionych na stronie Komisji Europejskiej (KE) [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-753_pl] poświęconej projektowi zmian Dyrektywy 98/83/WE (DWD) [Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE – L 330 z 5.12.1998 r.)].
Logistyka
|
2015
|
nr 2
519--527, CD1
PL
Artykuł przedstawia podstawowe informacje związane z oznakowaniem CE, genezę stworzenia systemu oceny zgodności wraz z omówieniem fundamentalnych założeń które przyświecały stworzeniu tego systemu. Została omówiona koncepcja logistyki marketingowej, a także pozytywny wpływ jaki ma na jej elementy oznakowania CE. Opisany został również przebieg procesu oceny zgodności, a także konsekwencje i kary dla producentów, którzy nie przestrzegają Dyrektyw Nowego Podejścia.
EN
The article presents basic information related to the CE marking, the genesis of the creation of conformity assessment system along with a discussion of the fundamental assumptions that guided the creation of this system. Was discussed marketing logistics concept and the positive impact they have on the elements of the CE marking. Also described the process of conformity assessment, as well as the consequences and penalties for manufacturers who fail to comply with the New Approach Directives.
4
Content available Network Codes – European Energy Law in the Making
EN
The European Union is preparing a series of regulations governing in detail various aspects of grid operation and free-market trade in electricity and gas, the so-called network codes. The paper reviews this process of European energy legislation development. Also discussed are the European Union bodies and major stakeholders in this process, as well as the national law making and enforcing agencies. In the past, law in Poland was created by Polish citizens. After joining the European Union the law in effect is largely created elsewhere by someone else, even if with significant participation of Polish representatives. The law on energy is not only important for producers, distributors and trading companies, but it strongly effects industrial competitiveness and hence the quality of life of the population.
PL
Unia Europejska przygotowuje obecnie serię rozporządzeń regulujących szczegółowo różne aspekty funkcjonowania sieci i wolnorynkowego handlu energią elektryczną i gazem, tzw. kodeksy sieci. W artykule przedstawiono przebieg procesów powstawania europejskiego prawa energetycznego. Omówiono również organy Unii Europejskiej i ważniejsze instytucje uczestniczące w tym procesie oraz krajowe instytucje zaangażowane w tworzenie i wdrażanie tego prawa. W przeszłości prawo obowiązujące w Polsce było tworzone w naszym kraju i przez obywateli polskich. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej prawo u nas obowiązujące jest w dużym stopniu tworzone gdzie indziej, przez kogoś innego, choć przy znaczącym udziale polskich przedstawicieli. Prawo dotyczące energetyki ma istotne znaczenie nie tylko dla wytwórców, dystrybutorów i spółek obrotu, ale w dużym stopniu wpływa na konkurencyjność przemysłu i poziom życia ludności.
5
EN
Interest in Intelligent Transportation Systems comes from the problems caused by traffic congestion, road accidents and air pollution. Traffic congestion continues to grow worldwide as a result of increased motorization, population growth, changes in population density and urbanization. Interest in ITS can also be attributed to reducing road accidents and increasing traffic safety. The most common causes for road accidents are excessive speed, inattentive driving and ignorance of the right-of-way rules. To eliminate these causes, experience, knowledge of traffic regulations and a new car are not enough –vehicle safety systems have to take part as well. Therefore, the European Union issued a directive on the installation of intelligent systems, whose functions are active support during driving, warning the driver in dangerous situations and alerting passengers of the car in case of irregularities in motor function or actions carried out by the driver that may cause danger, such as swerving while falling asleep. These systems help drivers to avoid accidents, and in the event of a collision, an emergency call is automatically made. Furthermore, they can be used to regulate traffic patterns or to reduce engine performance, which would reduce pollution. With these benefits in mind, the EU has indicated to the automotive industry that installation of these new Intelligent Transportation Systems should be mandatory in their new vehicles.
PL
Zainteresowanie Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS) wynika z problemów spowodowanych przeciążeniem ruchu drogowego, wypadkami drogowymi oraz zanieczyszczeniem powietrza. Przeciążenie ruchu stale wzrasta na całym świecie, jako rezultat wzrostu motoryzacyjnego, zwiększenia liczby ludności, zmiany w gęstości zaludnienia oraz urbanizacji. Zainteresowanie ITS może również być przypisane redukcji wypadków oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Najczęstszymi powodami wypadków drogowych są nadmierna prędkość, nieuważne prowadzenie samochodu oraz ignorowanie zasad ruchu drogowego. By wyeliminować te powody, doświadczenie, wiedza o zasadach ruchu drogowego oraz nowy samochód nie są wystarczające –powinny tu również brać udział systemy bezpieczeństwa pojazdu. Dlatego też Unia Europejska ustanowiła dyrektywę o instalowaniu inteligentnych systemów, których funkcje to aktywne wspieranie podczas jazdy, ostrzeganie kierowcy o sytuacjach niebezpiecznych oraz powiadamianie pasażerów samochodu w razie nieprawidłowości w działaniu silnika lub o działaniach powodowanych przez kierowcę, które mogą powodować niebezpieczeństwo, takie jak zbaczanie z drogi w wyniku zasypiania. Systemy te pomagają kierowcom zapobiec wypadkom oraz w razie kolizji wykonują automatycznie telefon alarmowy. Co więcej, mogą być stosowane do regulowania wzorców ruchu lub redukcji osiągów silnika, co zmniejsza ilość zanieczyszczeń. Mając na uwadze te korzyści, Unia Europejska zaleciła przemysłowi motoryzacyjnemu, instalowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w nowych pojazdach.
PL
Przedstawiono ogólne wymagania dotyczące elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej odnośnie konstrukcji zgodnej z wymaganiami bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej, warunków środowiskowych i mechanicznych.
EN
The paper presents general requirements concerning electric power engineering protection automatics in the scope of safety design, electromagnetic compatibility, environmental and mechanical conditions.
PL
Przedstawiono działanie Jednostki Certyfikującej Wyroby (JCW) w ocenie bezpieczeństwa i niezawodności maszyn rolniczych zgodnie z odpowiednimi normami, dyrektywami i przepisami prawnymi. Artykuł podsumowuje szczegółowo wpływ JCW na bezpieczeństwo jak również niezawodność maszyn.
EN
The article presents activity of Certification Body in the assessment of safety and reliability of agricultural machines according to standards, directives and regulations. The article summarizes an influence of Certification Body on safety as well as reliability of machines.
8
EN
The aim of this publication is presenting the rules of new, global approach towards EU market. There were presented the regulations of directives related to various sectors, emphasizing the obligations of manufacturers operating on the European market. There were explained the basic rules which must be obeyed by the manufacturers in order to introduce their products in the EU member states. The technical requirements of the products and the scope of responsibility were indicated. Also the obligations related to CE marking were presented. There were also mentioned the aspects related to technical documentation, risk assessment, participation of notified bodies and declaration of conformity. There were also presented the basic actions (steps) which must be undertaken by the manufacturer in order to introduce the product to the EU market.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zasad nowego, globalnego podejścia do rynku UE. Przedstawiono przepisy dyrektyw odnoszących się do różnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków producentów działających na rynku UE. Omówiono podstawowe zasady które powinien przestrzegać producent, aby wprowadzić swój wyrób do obrotu w państwach UE. Wskazano na wymagania techniczne wyrobów oraz zakres odpowiedzialności, a także obowiązki producenta związane z oznakowaniem CE. Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące dokumentacji technicznej, oceny ryzyka, udziału jednostek notyfikowanych, deklaracji zgodności. Przedstawiono również podstawowe działania (tzw. kroki), jakie musi wykonać producent, aby umieścić na swoim wyrobie znak CE.
PL
Artykuł poświęcony przybliżeniu pojęcia i znaczenia praktycznego sezonowego współczynnika efektywności sprężarkowej pompy ciepła SPF (Seasonal Performance Factor). Autor definiuje ten współczynnik w odniesieniu do źródła ciepła, systemu grzewczego oraz instalacji. Przybliża takie zagadnienia, jak: parametry wpływające na wartość SPF, czy minimalna jego wartość wynikająca z Dyrektywy o OZE. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy pompa ciepła powietrze-woda korzysta z energii odnawialnej. Podaje metody szacowania wartości współczynnika SPF, w tym dostępne programy symulacyjne. Dokonuje oceny wpływu skutków popełnianych błędów w doborze instalacji z pompą ciepła na wartość omawianego współczynnika. Zwraca uwagę na aspekt ekologiczny stosowania pomp ciepła w systemach grzewczych
EN
The definition and interpretation of the Seasonal Performance Factor (SPF) of a compression heat pump is given. The influence of the heat source type, the design of a heating system and working parameters is taken into account. The minimal SPF value is discussed and the methods of SPF calculation are described, including computer programs. The results of incorrect system design are discussed. The ecological aspect of the heat pumps use in heating systems is taken into account.
PL
Opisano system obowiązkowej oceny zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa wyrobów w UE. Wymieniono kryteria przyznawania świadectw jednostek notyfikowanych według nowego pakietu legislacyjnego i obowiązujących dyrektyw.
EN
It has been described the mandatory system of conformity assessment with safety requirements for products marketed or put into service on UE territory. Criteria of obtaining certificates from notified bodies in the context of new Legislative Framework and existing directives have been listed.
PL
Omówiono wpływ nowych dyrektyw, decyzji komisji i norm na rynek pomp ciepła w Polsce i Unii Europejskiej.
EN
The impact of the new directives, committee decisions and standards on the market of heat pumps in Poland and in the European Union is discussed.
PL
Ochrona prawna konsumenta jest jednym z nadrzędnych celów polityki UE. Przedmiotem działań państwa i domeną prawa administracyjnego jest określenie, jakim cechom musi odpowiadać produkt określony jako bezpieczny, a także egzekwowanie wymagań poprzez ustanowiony system instytucjonalno-prawny. Opracowany przez Unię Europejską, a przejęty przez Polskę system prawny zaprezentowany w niniejszym artykule ma za zadanie przedstawienie konsumentom ich prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także uświadomienie producentom ich odpowiedzialności za swój wyrób.
EN
The legal consumer protection is one of European Union overriding objectives. The subject matter of the actions of state and domain of administrative law is determination with which features the product specified as safe must comply, and also enforcing requirements through the constituted institutional and legał system. The legal system drawn up by European Union and taken over by Poland presented in the present article has the task of setting forth consumers of their rights to safety and health protection, an also of making producers aware of their liability for their product.
PL
Autorka przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, który został opublikowany w grudniu 2007 r. oraz obowiązki przedsiębiorców wynikające z tej dyrektywy. Jej celem jest ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych. W artykule wymieniono tylko ważniejsze z proponowanych zmian w obowiązujących przepisach.
EN
Author presents project of directive on industrial emissions that was published in Dec 2007 as well as obligations for entrepreneurs resulting from this directive. The goal of the document is to unify and consolidate existing EU regulations concerning industrial emissions. Some of the most important proposed law changes are presented.
14
Content available Recykling pojazdów szynowych
PL
Dyrektywy Unii Europejskiej, a także polska ustawa z 2005 r. określają reguły recyklingu pojazdów samochodowych, wycofanych z eksploatacji. Artykuł zawiera propozycje dotyczące recyklingu pojazdów szynowych. Omówiono ogólnie specyfikę recyklingu obiektów technicznych na tle przemysłowego procesu realizacji i eksploatowania obiektów, rozwiązania recyklingu samochodów zastosowane w Niemczech, specyficzne warunki recyklingu pojazdów szynowych oraz proponowany sposób zorganizowania takiej działalności w Polsce. Podano uwarunkowania realizacji przedstawionych propozycji.
EN
E U Directives and Polish Act of 2005 define rules for recycling of automotive vehicles withdrawn from service. The article contains suggestions concerning recycling of rail vehicles. Particular features of recycling of technical objects against the background of their industrial production and operation process are generally described. Solutions for car recycling applied in Germany as well as specific conditions of recycling of rail vehicles and suggestions on organisation of such activity in Poland are presented. Crucial factors influential implementation of presented suggestions are defined.
15
Content available Tworzenie i obowiązywanie prawa Unii Europejskiej
PL
W opracowaniu wyjaśniono system instytucji Unii Europejskiej zaangażowanych w tworzenie przepisów prawa unijnego, rodzaje wydawanych aktów normatywnych, sposoby ich opracowywania w określonym trybie oraz zasady obowiązywania w prawie wewnętrznym państw członkowskich.
EN
The paper explains an institutional system of the European Union which are involved in creating the European Law, types of legal regulations issued, processes and players involved and rules of implementation (absorption) to internal legal system of Member States.
PL
Przystąpienie nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej wiąże się z potrzebą implementacji prawa wspólnotowego do krajowego systemu prawnego. W okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej polskie ustawodawstwo dotyczące gospodarki odpadami było zupełnie nieprzygotowane do wytycznych Wspólnoty w zakresie tej problematyki. Pierwsze próby unifikacji prawa odpadowego z unijnym okazały się zupełnym niepowodzeniem. Dopiero rok 2001 zaowocował całym wachlarzem ustaw środowiskowych podejmujących tematykę gospodarowania odpadami. Obecnie ustawodawstwo polskie dotyczące gospodarki odpadami śmiało można uznać za zbieżne z unijnym. Niniejsza praca wprowadza w tematykę ustawodawczą zarówno polską, jak i unijną w kwestii gospodarki odpadami. Przeprowadzono w niej analizę Strategii oraz licznych aktów prawa unijnego oraz analogicznych odpowiedników ustawowych prawa polskiego. Jest to próba przeprowadzenia czytelnika przez gąszcz aktów prawnych oraz stworzenia swoistego vademecum wiedzy o obowiązującym prawie dotyczącym gospodarki odpadami.
EN
The accession of new members to the European Union carries with it the need by the joining member to implement and unify its legislation with that of the EU's. Prior to Poland's accession to the EU, Polish regulations regarding waste management were completely divergent with EU directives. The first attempts to unify Polish waste legislation with EU directives completely failed. It was not until the year 2001 that success was had, yielding a plethora of environmental acts dealing with waste management aspects. At present, Polish waste management regulations can generally be considered in congruence with their EU equivalents. The main aim of this paper, through careful analysis of both strategy and the numerous EU directives as well as their Polish counterparts, to introduce and acquaint the reader with both Polish and European Union Waste Management legislation. Our intention was to create a manual, of sorts, on waste management legislation, in order to help the reader tread through the often seemingly convoluted subject matter.
PL
Zrzeszenie krajów członkowskich w ramach Wspólnego Rynku Unii Europejskiej spowodowało opracowanie i wdrożenie dyrektyw Nowego Podejścia do harmonizacji uregulowań technicznych w tych krajach. Znalazły się tu dyrektywy dotyczące niskiego napięcia (73/23/EWG LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG EMC), które zaczęły oficjalnie obowiązywać po uzyskaniu przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. W wyniku tego zostały opracowane i wdrożone normy zharmonizowane z tymi dyrektywami, odnośnie do wymagań, badań i oceny wyników pomiarowych dla urządzeń zabezpieczeniowych (EAZ) pracujących dla potrzeb energetyki.
EN
Associating new Member Countries within the EU Common Market led to implementation of the New Approach directives harmonizing the technical regulations in these countries. Among these directives there are the Low Voltage Directive (73/23/EWG LVD) and the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EWG EMC). These directives have been in effect since the Republic of Poland became an EU Member. Since then there have been elaborated and implemented standards harmonized with these directives dealing with requirements, testing and assessment of test results for protection apparatus designed for application in the electrical power engineering sector.
PL
W artykule podjęto próbę wskazania drogi do uzyskania autoryzacji, a w konsekwencji notyfikacji jednostki w systemie oceny zgodności zharmonizowanym z systemem Unii Europejskiej. W przypadkach procedur, dla których wymagany jest udział trzeciej strony, system oceny zgodności nie może funkcjonować bez jednostek notyfikowanych. Notyfikowane jednostki (certyfikujące, kontrolujące lub laboratoria badawcze) realizują zadania wchodzące w skład procedur oceny zgodności, o których mowa w odpowiednich dyrektywach. Na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach przedstawiono kryteria i warunki, jakie powinna spełniać jednostka starająca się o notyfikację. Scharakteryzowano również moduły, na które został podzielony proces oceny zgodności, z których każdy obejmuje ograniczoną liczbę różnych procedur dotyczących najszerszego asortymentu wyrobów. Zwrócono szczególną uwagę na miejsce przemysłu gumowego i jego wyrobów w nowym systemie oceny zgodności oraz na korzyści wynikające z wstąpienia przez daną jednostkę na drogę prowadzącą do uzyskania notyfikacji.
EN
The article attempts to show the way to obtain authorisation, and in the consequence unit notification in conformity evaluation system harmonised with European Union's system. In case of procedures, for which third parties participation is obligatory, conformity evaluation system cannot function without notified units. The notified units (certifying, controlling or research laboratories) realise the tasks contained in conformity evaluation procedure, that are described in appropriate directives. Basing on the Legal Act dated on 30th August 2002 about conformity evaluation system and dispositions issued on it's basis criteria and conditions have been presented, that have to be fulfilled by the unit applying for notification. The modules characterised in the article, for which conformity evaluation process has been divided, each contain limited number of different procedures regarding the broadest range of products. The attention has been drawn to position of rubber industry and it's products in the new conformity evaluation system and to benefits from the actions taken by the given unit leading to obtainment of notification.
19
Content available remote Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa
PL
W artykule przedstawiono akty prawne chroniące środowisko w obszarze rolnictwa: konwencje, ustawy, rozporządzenia oraz dyrektywy i rozporządzenia UE. Zbiór tych dokumentów informuje, co jest dozwolone lub zabronione i powinien kształtować właściwe postawy wobec obowiązującego prawa oraz zapobiega popełnianiu wykroczeń, a także uczy, jak ograniczać ujemne oddziaływanie na środowisko.
EN
In the articles presented legal documents protecting the environmental on the agriculture area: conventions, constitutions, orders, directives end European Union recommendation. The collection of the documents informs us what is permissible and forbidden and it should form perpetrating offense and as well as it should teach how to limit negative influence on environment.
20
Content available remote Uwarunkowania europejskie w zakresie transportu kolejowego
PL
Omówienie dyrektyw i rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej o fundamentalnym znaczeniu dla tworzenia europejskiego systemu kolei. Przystosowanie infrastruktury kolejowej do wymagań jednolitego rynku europejskiego. Dążenie do unifikacji technicznej. Normy europejskie (EN). Interoperacyjność kolei. Techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI). Transeuropejski system kolei konwencjonalnych i jego podsystemy. Zasady i procedury oceny i weryfikacji zgodności z wymaganiami interoperacyjności kolei. Przygotowywane zmiany w polskim ustawodawstwie.
EN
Discussion of the directives and decrees of the European Community with fundamental importance for the creation of the European railway system. Adaptation of the railway infrastructure to the requirements of the uniform European market. Activities to achieve technical unification European standards (EN). Interoperability of railways. Technical Specification Interoperability (TSI). Transeuropean system of standard railways and its sub-systems. Principles and procedures to assess and verify the compliance with the interoperability requirements Changes expected in Polish legislation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.