Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono uwagi do przepisów, którym powinny odpowiadać hydrotechniczne budowle piętrzące w nawiązaniu do zasad podziału budowli piętrzących na klasy, zgodne z innowacyjną środowiskową klasyfikacją hydrotechnicznych budowli piętrzących wodę opartą na kryterium prędkości krytycznej. Klasyfikacja środowiskowa ma na celu minimalizację wpływu procesów biologicznych, erozji, sedymentacji oraz zatorów lodowych na środowisko w rejonie stopni wodnych, dla zapewnienia bezpiecznych warunków przepływu wód przez zbiornik oraz budowle przelewowo-upustowe stopnia wodnego podczas użytkowania. Podano zasady utrzymywania piętrzenia wody gwarantujące sterowanie procesami ruchu rumowiska. Proponowana klasyfikacja ma na celu zwrócenie uwagi na fakt istnienia ścisłej zależności między parametrami korytowymi a zasadami projektowania budowli piętrzących, które muszą być uwzględniane podczas projektowania i użytkowania. Podano ogólne i szczegółowe propozycje do opracowania nowych przepisów, którym powinny odpowiadać hydrotechniczne budowle piętrzące wodę.
2
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe i innowacyjność a przepisy
PL
Struktura i podstawowe zasady przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego pochodzą z roku 1981, zostały przyjęte na podstawie stanu wiedzy z lat 70. XX w. i dostosowane do ówczesnego stanu budownictwa. Od tego czasu nastąpiły rewolucyjne zmiany dotyczące rozwiązań architektonicznych i przestrzennych budynków, a także możliwości technicznych. Przepisy były wielokrotnie modyfikowane, lecz ich kościec pozostał bez zmian. Kolejne zmiany, często polegające na uszczegółowianiu przepisów, prowadziły do rozwiązań nieracjonalnych i ograniczały możliwości projektowania. Podejmowane wielokrotnie próby modernizacji przepisów zmierzające do ich dostosowania do obecnego stanu wiedzy, zapewnienia swobody projektowania architektonicznego i możliwości wykorzystania rozwijających się rozwiązań technicznych, zakończyły się fiaskiem. Przepisy w obecnym biurokratycznym kształcie powodują nieuzasadnione koszty inwestycji, wywołują napięcia i opóźnienia procesu inwestycyjnego oraz hamują rozwój innowacyjności. Potrzebne są nie tylko ustawy i deklaracje. Konieczne są także rozsądne ramy techniczne ułatwiające proces inwestowania i rozwój techniczny. W artykule podano konkretne przykłady niewłaściwych rozwiązań i problemów powstających podczas projektowania budynków.
EN
The structure and the basic principles of fire safety regulations were established in 1981 and had been adopted on the basis of the knowledge from the 1970s years and thus adjusted to the contemporary state of the construction industry. Since then, there has been an abundance of revolutionary changes to the architectural and spatial solutions of buildings along with technical capabilities. The provisions have been modified repeatedly, but their core structure remains unchanged. Subsequent changes, often based on their refining, contributed to unreasonable solutions and limited design possibilities. Numerous attempts, aimed at modernizing the rules so as to adapt them to the current state of knowledge, ensure freedom of architectural design and usability of developing technical solutions, have alas failed. Provisions in the current bureaucratic form result in unjustified investment costs, tensions and delay of the investment process and thus inhibit the development of innovation. What is needed is not only legal acts and declarations. It is also necessary to introduce a reasonable technical framework that would facilitate both the investment process and technical development.
PL
Przedstawiono zagadnienia kompensacji mocy biernej w rozległych układach elektroenergetycznych zasilających obiekty przemysłowe lub użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych z analizą doboru urządzeń do kompensacji.
EN
The paper presents problems concerning reactive power compensation in extensive power electric systems supplying industrial or public objects and research results with analysis of selection of equipment for compensation.
PL
We Francji uchwalono nowe prawo, które zobowiązuje do zazieleniania dachów nowo powstałych obiektów handlowych. Dachy w całości lub częściowo muszą być zagospodarowane zielenią bądź wyposażone w systemy służące do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, takich jak słońce i wiatr.
6
Content available remote Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) - rodzaje, remonty
PL
W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na surowce energetyczne, a zwłaszcza na ropę naftową. Rozwijająca się cywilizacja i przemysł potrzebują coraz większej ilości tego surowca. Aby temu sprostać, człowiek poszukuje nowych miejsc jego wydobywania. Obecnie w związku z wyczerpywaniem się złóż ropy naftowej na lądzie, ogromnym zainteresowaniem cieszy się wydobywanie minerałów spod dna morskiego. Realizuje się je, wykorzystując konstrukcje pełnomorskie (offshore), które niejednokrotnie pracują w ekstremalnych warunkach (rejony arktyczne), aby zaspokoić zapotrzebowanie na ropę naftową.
EN
The demand for sources of energy, especially for crude oil, keeps increasing in recent times. Development of civilisation and industry means that more and more crude oil will be required in the future. In order to meet this demand people are looking for new resources. Given that land oil accumulations become more and more depleted offshore production, i.e. oil mining from drilling platforms, is given closer attention. This technology employs offshore structures which must be often operated under extreme conditions (arctic regions) so as to meet the escalating necessities.
7
Content available remote Strength of wet spliced denim yarns after sizing using a central composite design
EN
The retained strength of wet spliced yarns can be controlled to some extent by suitable choices of certain factors related to the process. In order to understand how these variables influence the breaking force of wet spliced yarns, a central composite design was formulated and three variables - yarn count, the duration of air joining and the duration of water joining - were considered. Analysis of the results indicates that yarn count and length of splice contribute significantly to this mechanical property of wet sized spliced yarns. The duration of water joining, the duration of air joining of splice and the recipe size have a considerable effects.
8
Content available remote Implementation telematic systems to exploitation for railway transportation
PL
Ocena zgodności może być zdefiniowana jako ogół środków podjętych przez producentów, ich klientów lub władze regulacyjne i strony trzecie w celu oceny, czy wyrób spełnia wymogi ustanowine w danej normie lub przepisie. Odnośnikiem mogą być przepisy, normy, specyfikacje rynków publicznych, normy zakładowe i specyfikacje prywatne. Działania zwiazane z oceną zgodności mogą być prowadzone na trzech poziomach: oceny, akredytacji i uznawania.
EN
Assessment of compliance may be defined as a total measures taken by the manufactures, their clients or regulation authoritis and third parties in order to assess whether the product complies with requirements set forth in the specific standard or regulation. References may be regulations, standards, specifications of public markets, company standards and private specifications. Actions related with compaliance assessment may be carried out on three levels: assessment, accreditation and recognition.
EN
Information about negotiations in Brussels. Conditions and perspectives of instructions initiation. Activities to adopt to Polish condition this instructions.
PL
Wskazano i skomentowano fragmenty dwóch znowelizowanych przepisów polskich dotyczących zabezpieczenia przed skażeniem gruntu przeciekami, a powietrza parami produktów naftowych magazynowanych w zbiornikach stalowych.
EN
Some part of two Polish updated regulations referring to the protection of ground against pollution by oil leaks and the air by vapours of oil stored in steel tanks are given and provided with a commentary.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.