Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroprosumeryzm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Koncepcja reformy DURE (druga ustrojowa reforma elektroenergetyki) przedstawiona w [1] (po raz pierwszy "zasygnalizowana" przez autora artykułu w [8]) ma krytyczne znaczenie (rolę do odegrania) w rozpoczynającej się dekadzie. Z tym faktem łączy się zresztą w "Energetyce Cieplnej i Zawodowej" status artykułu [11] wynikający z logo, pod którym jest opublikowany: "ENERGETYKA EXTRA, NOWA DEKADA W ENERGETYCE". Status ten w odniesieniu do reformy DURE oznacza w szczególności, że powinna ona osiągnąć pełną gotowość rynkową w horyzoncie 2030 (przed kolejnymi unijnymi ramami programowymi 2040) i potem efektywnie działać (zgodnie z koncepcją DURE, jeszcze przez dwie dekady).
PL
Prawo elektryczne w połowie 2021 r. staje się w Polsce tematem o krytycznym znaczeniu, zarówno teoretycznym jak i praktycznym. W ujęciu teoretycznym dlatego, że potrzebuje ono doktryny prawnej na miarę zmian, których w energetyce dotychczas świat nie doświadczył, na miarę celu, jakiego nigdy jeszcze nie musiał realizować. W wielopłaszczyznowym ujęciu praktycznym znaczenie Prawa elektrycznego ujawnia się natomiast w trzech wymiarach. Po pierwsze – ma ono wielką siłę unifikacji dyskusji dotyczącej transformacji energetycznej. Dyskusji, której charakter zmienił się w ciągu kilku lat w trybie przełomowym, ze skrajnie hermetycznego w skrajnie zdemokratyzowany. Dyskusji, która w destrukcyjnym trybie (niestety) ogarnia całą przestrzeń publiczną (polityczno-społeczną). Po drugie – Prawo elektryczne ma w sobie potencjał odbudowy wartości (wiary w społeczeństwie, że się je da odbudować), wykraczający daleko poza przedmiot tradycyjnie rozumianej energetyki – chociaż z naturalnych powodów jest on (ten potencjał) na razie dla dominującej części społeczeństwa jeszcze niewidoczny. Dlatego, bo nowe wartości nie wpisują się łatwo w dotychczasowy dychotomiczny system: wartości oświeceniowe (liberalizm) vs konserwatyzm (nacjonalistyczny). Te nowe wartości będą takie, jakie ukształtuje młode cyfrowe pokolenie. W cyfrowym odhumanizowanym społeczeństwie żyć się jednak nie da. Cyfryzacja umożliwiająca transformację korporacyjnej energetyki w elektroprosumeryzm w lokalnej przestrzeni kapitału społecznego jest za to pożądanym rozwiązaniem, bo prowadzi do obywatelskiego społeczeństwa, innego niż korporacyjne. Innego przez wyższy poziom odpowiedzialności za demokrację i za środowisko, w tym za klimat. I różnego także przez niższy poziom konsumpcjonizmu (wyższy poziom samoograniczenia). Takie społeczeństwo musi pilnie zrównoważyć w Polsce (co najmniej zrównoważyć) społeczeństwo korporacyjne. Trzecim praktycznym wymiarem – jest praktyka legislacyjna. Podjęcie przez legislatorów prac nad przepisami ustawy bez gruntownego zrozumienia mechanizmów transformacji energetycznej w trybie innowacji przełomowej (czyli wpisanie się w dominującą niestety obecnie praktykę) zamiast rozwiązaniem byłoby katastrofą, jedną więcej. Artykuł obejmuje naszkicowaną w streszczeniu problematykę charakterystyczną dla badań rozwojowych i wychodzi na strukturę przepisów Prawa elektrycznego. Tę ostatnią traktuje się jako podstawę umożliwiającą rozpoczęcie prac przez zespoły legislatorów (być może konkurencyjne, konkurencja w tym wypadku byłaby – jak w wypadku całej transformacji TETIP – bardzo pożądana).
EN
Electricity Act is becoming – in the middle of 2021 – an issue of a crucial importance both theoretical and practical. In a theoretical approach this is so because it needs a legal doctrine tailor-made for changes that have not yet been experienced by the world and for the target that have still not had to be realized. But in a multi-faceted practical approach the importance of Electricity Act reveals itself in three dimensions. First, it possesses a great power to unify the discussion concerning energy transition. Discussion, the character of which has changed during the last few years in a breakthrough mode – from an extremely impenetrable one to the one which is extremely democratised. Discussion, which in a destructive mode (alas!) encompasses the whole public (political and social) sphere. Second, Electricity Act comprises the potential to reconstruct values (social belief that they can be reconstructed) going far beyond the subject of the traditionally understood energy industry – though from natural causes it is (this potential) so far not yet visible for the greater part of the population. It so happens because the new values do not fit easily into the current dichotomous system: Enlightenment values (liberalism) vs conservatism (nationalist).These new values will take form shaped by the young digital generation. One cannot live in a dehumanized digital society, but digitisation enabling transition of the corporate energy industry into electroprosumerism in a local space of the social capital is a desired solution as it leads to civil society different from the corporate one. Different, because of the higher level of responsibility for democracy and environment, including the climate. And different because of the lower level of consumerism (higher level of self-limitation). Such society must in Poland urgently counterbalance (at least counterbalance) the corporate society. The third practical dimension is the legislative practice. Undertaking of the works on the Act provisions by legislators having not a thorough understanding of the mechanisms of the breakthrough mode energy transition (i.e. following the – alas! – existing practice) would become one more catastrophe instead of the solution. This article contains the outlined in the summary problem which is characteristic for development studies and comes out towards the structure of the Electricity Act provisions. This structure is regarded as the basis enabling the beginning of the works by legislator teams (may as well be competitive – competition in this case would be, as in the whole TETIP transition, highly welcome).
EN
Effective transformation of the energy industry needs rapid growth of social competences. It will improve better utilisation of local resources and implementation of the necessary technological innovations in energy generation already at a household level. There is a strong need to adopt a new Electricity Act which will free the pretenders to electric energy markets from inconvenient and obsolete legal regulations. It will also enable to treat the 2050 climate neutrality not as the subjection of the Polish energy industry but as the opportunity to develop the country. Described are here theoretical fundamentals of the concept of electroprosumerism including its four markets. Identified is the structural crisis in energy industry (and in mining). Presented are cognitive errors that obstruct to conduct transformation and emerge from this crisis. Proposed are indispensable reforms (resulting in the Electricity Act) in which a big role will be played by sandboxes.
PL
Efektywna transformacja energetyki potrzebuje gwałtownego wzrostu kompetencji społecznych. Pozwolą one na lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów i wdrożenie koniecznych innowacji technologicznych energetyki już na poziomie gospodarstwa domowego. Potrzebne jest nowe Prawo Elektryczne, które wyzwoli pretendentów do rynków energii elektrycznej od krępujących i przestarzałych regulacji prawnych. Po to, żeby neutralność klimatyczna w roku 2050 nie była traktowana jako zniewolenie polskiej energetyki ale jako szansa na rozwój Polski. W artykule opisano podstawy teoretyczne koncepcji elektroprosumeryzmu, w tym jego cztery rynki. Zidentyfikowano strukturalny kryzys w elektroenergetyce (i górnictwie) a także pokazano błędy poznawcze utrudniające transformację i wyjście z kryzysu. Zaproponowano konieczne reformy (prowadzące do Prawa Elektrycznego) w których dużą rolę odegrają sandboxy.
PL
Artykuł ma status pierwszego (chronologicznie) artykułu Słownika encyklopedycznego elektroprosumeryzmu na platformie PPTE2050. Dzieli się na trzy części. Każda część dzieli się na sekcje i akapity. Sekcje mają tytuły, ale nie są numerowane. Akapity mają w każdej części odrębną, jednolitą, numerację. Pierwsza część jest poświęcona syntezie siły fundamentalnej elektroprosumeryzmu w kontekście procesów społecznych; siłę tę ocenia się (to hipoteza) jako przewyższającą znaczenie wpływu sił politycznych na procesy społeczne. Druga część koncentruje się na potrzebie wytworzenia dwóch systemów regulacji prawnych transformacji TETIP: procesu schodzącego (wygaszania energetyki WEK-PK w przestrzeni istniejącego Prawa energetycznego) oraz procesu wschodzącego (budowania elektroprosumeryzmu w przestrzeni potrzebnego nowego Prawa elektrycznego). Trzecia część (retrospektywna) prezentuje syntezę diagnozy warunkującej szanse i zagrożenia dla elektroprosumeryzmu w świetle ustrojowej reformy elektroenergetyki WEK-PK – od początku zmian ustrojowych państwa (1989) do przełączenia KSE ze Wschodu na Zachód (1995) i uchwalenia Prawa energetycznego (1997) – oraz w świetle rządowej polityki energetycznej w dwóch pierwszych dekadach XXI w. realizującej sukcesywne, ale całkowite odejście od pryncypiów tejże reformy elektroenergetyki. Artykuł kończy się zaktualizowaną (rozszerzoną) wersją Spisu podstawowych nazw i akronimów transformacji TETIP.
EN
The article has got the status of the first (chronologically) one contained in the Encyclopaedic dictionary of electroprosumerism on the PPTE2050 platform. It is divided into three parts which in turn are divided into sections and paragraphs. Sections have got titles but thery are not numbered. Paragraphs in every part have got separate, uniform numbering. The first part is dedicated to the synthesis of the electroprosumerism fundamental force in context of social processes; this force is judged (it is the hypothesis) as the one exceeding the importance of political forces influence on social processes. The second part concentrates on the need to create two systems of TETIP transformation legal regulations: the descending process (phasing out of WEK-PK in the area of the present Energy Law Act) and the emerging one (building of electroprosumerism in the area of the needed new Electricity Act). The third (retrospective) part presents the synthesis of the diagnose which is conditioning chances and threats to electroprosumerism in the light of structural reform of WEK-PK energy industry – from the beginning of the State's political reform (1989), through switching the National Energy System from East to West (1995) to adoption of Energy Law Act (1997) – and in the light of governmental energy policy in the first two decades of the XXI century gradually realizing the complete divergence from principles of this energy industry reform. The article ends with the updated (extended) version of the List of the basic names and acronyms of TETIP transformation.
PL
W artykule opisano ścieżki dojścia do pełnego elektroprosumeryzmu na przykładzie trzech produktów/usług: pierwszy dotyczy odbiorców indywidulanych i sfery usług powiązanych z tymi odbiorcami, głównie w obszarze budownictwa mieszkalnego i publicznego, drugi produkt to samowystarczalne energetycznie gospodarstwa hodowlane lub rolnicze, a w trzecim produkcie/usłudze opisano zakład produkcyjny na drodze do elektroprosumeryzmu. Stwierdzono, że w przyszłości należy dążyć do stworzenia systemu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w obszarze działania samorządów, osiedli mieszkaniowych czy firm. GOZ powinna obejmować wszystkie media energetyczne, a także całą gospodarkę środowiskową, w tym gospodarkę odpadami, na danym terenie. Opisano system, który jest podstawowym narzędziem pracy każdego operatora i nie może być pominięty w żadnym z proponowanych rozwiązań. Głównym jego zadaniem jest pełna kontrola i zarządzanie produkcją i rozdziałem energii na danym obszarze (gmina, zakład, spółdzielnia, budynek). Przedstawiony system (System SyNiS) monitoruje, kontroluje i steruje pracą ok. 200 obiektów na terenie Polski.
EN
Discussed are paths to reach full electroprosumerism on the example of three products/services: the first one concerns individual consumers and the sphere of services connected with these consumers, mainly in the area of residential and public utility building; the second product are the energy self-sufficient agricultural and livestock farms; and in the third product/service there is described a production plant on its way to electroprosumerism. Ascertained is that in future one should aim for creation of a closed circle economy system (GOZ) in the area of local authority activities, housing estates and firms. GOZ should comprise all energy media and the whole environmental policy, including waste management, in a given area. Described is a system that is the basic work tool for every operator and that cannot be omitted in any of the proposed solutions. Its principal task is full control and management of production and distribution of energy in a given area (municipality, employment places, cooperatives, buildings). The presented here system (System SyNiS) monitors, supervises and controls the work of about 200 facilities on the territory of Poland.
PL
Prezentowana w artykule koncepcja drugiej ustrojowej reformy polskiej elektroenergetyki stanowi główny filar transformacji całej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) do elektroprosumeryzmu. Jest to koncepcja wynikająca z przesłanek fundamentalnych, z tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Czyli jakościowo silniejszych niż te, które występowały u podstaw pierwszej reformy, zrealizowanej w latach 1990-1995, z których wynikały cele polityczne tamtej reformy: przełączenie KSE ze „Wschodu na Zachód” oraz decentralizacja i urynkowienie („wydobycie” elektroenergetyki z socjalizmu – dzisiaj z korporacjonizmu państwowego – i urządzenie jej w przestrzeni rynkowej). Przesłanki konieczności drugiej ustrojowej reformy ujawniły się z całą ostrością w drugiej połowie 2020 r. jako otwarte już zderzenie całej polskiej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) ze ścianą (z rzeczywistością własnej niewydolności dostosowania się do zakresu nieuchronnych zmian). Widmo tego zderzenia już znacznie wcześniej powodowało stopniowe przedefiniowywanie koncepcji ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej (którą autor rozwijał w drugiej połowie minionej dekady) w koncepcję drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki. Silnym katalizatorem ostatecznego przejścia od jednej do drugiej stały się w styczniu-lutym 2021: przyjęta przez rząd polityka „jądrowo-energetyczna” PEP2040 oraz rządowy projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokładniej, całkowita nieadekwatność wymienionych dokumentów do wymagań przyszłości (wynikające z nich całkowite niezrozumienie wyzwań ze strony przyszłości).
EN
The concept of the second systemic reform of the Polish electricity sector presented in the paper is the main pillar of the entire fossil fuel energy sector transformation (of all its sectors) to electroprosumerism. It is the concept ensuing from fundamental prerequisites i.e. from the triplet of the paradigmatic electric monism. These ones are qualitatively stronger than those that were at the basis of the first reform implemented in 1990-1995, and which resulted in the goals of that reform: switching the KSE from "the East to the West" as well as decentralization ("extraction" of the power industry from socialism – today from state corporatism – and arranging it in the market space) and marketization. The prerequisites for the necessity of the second systemic reform emerged with all sharpness in the second half of 2020 as the already open collision of the entire Polish fossil fuel energy sector (all its sectors) with the wall i.e. with the reality of its own inability to adapt to the scope of inevitable changes. The specter of this collision had much earlier begun a gradual redefinition of the concept of the electricity market systemic reform (which the author developed in the second half of the last decade) into the concept of the second systemic reform of the whole power industry. A strong catalyst for the final transition from one to the other became the adopted by the government in January-February 2021 "nuclear and energy" policy PEP2040 and the government's draft of the National Plan for Reconstruction and Increasing Resilience. And more precisely, the total inadequacy of the above-mentioned documents to the requirements of the future (the resulting from them complete lack of comprehension of future challenges).
PL
Dla wszystkich energetyków nie ma nic ważniejszego, jak odbudowanie etosu energetyka (w części dotyczącej zdolności do podejmowania trudnych wyzwań oraz profesjonalizmu). W ramach etosu energetyka-profesora najważniejsza jest dzisiaj odpowiedzialność za budowanie zrozumienia przez polityków wpływu przełomu w energetyce na makroekonomię i na zmiany społeczne w horyzoncie 2050. W artykule opisano historię polskiej elektryfikacji i historię kształtowania się po II wojnie światowej polskiej elektroenergetyki jako sektora. Stwierdzono, że 800 wydań i 74 lata istnienia „Energetyki” są argumentem na rzecz jej włączenia się w transformację polskiej energetyki paliw kopalnych do elektroprosumeryzmu. Wyzwaniem moralnym i intelektualnym dla polskich energetyków obecnie jest odnaleźć się na skrzyżowaniach techniki, mikroekonomii i humanistyki. Na tych skrzyżowaniach będą na świecie powstawać węzły struktur elektroprosumeryzmu, gospodarki cyfrowej, przemysłu 4.0, … To te węzły będą fundamentem procesów społecznych i bezpieczeństwa szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego, obejmującego zmiany klimatyczne.
EN
For all power engineers there is nothing more important than to reinstate the power engineers' ethic (in the part concerning ability to take up difficult challenges and their professionalism). Within the ethic of a professor power engineer the most important today is the responsibility for creating the understanding between politicians concerning the influence that the breakthrough in power industry will exert on macroeconomy and on social changes in the 2050 horizon. Described is here the history of Poland's electrification and the history of shaping the Polish power industry as a sector after the Second World War. Concluded is that 800 issues and 74 years of "Energetyka" presence in the publishing market are the argument for its inclusion into the transformation of the Polish power industry from that one based on fossil fuels to electroprosumerism. Today, the moral and social challenge for Polish power engineers is to find themselves on crossings of technology, microeconomy and humanities. On these crossings there will emerge in the world the nodes of such structures like electrprosumerism, digital economy, industry 4.0, ... . And it is these nodes that will be the cornerstone of social processes and safety of the widely understood natural environment including climate changes.
PL
Celem artykułu jest pierwsza symulacyjna weryfikacja założeń elektroprosumeryzmu. W artykule rozważa się przejście od modelu obecnego energetyki, poprzez bilansowanie wydzielonego obszaru sieci (klastra), do wirtualnego systemu elektrycznego (WSE) ze współdzieloną siecią i współdzieloną opłatą sieciową między wytwórcę i odbiorcę (roaming elektryczny). Artykuł poprzez koncepcje jak i użyte słownictwo bezpośrednio nawiązuje do artykułu profesora Jana Popczyka „Od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050. Transformacja energetyki w trybie przełomowym” (Energetyka 2020, nr 5, s. 217).
EN
The article aims at the first simulative verification of electroprosumerism assumptions. Considered is transition from the present model of the energy industry, through balancing of a separated network area (cluster) to the virtual electric system with the network and network fee shared among energy producers and customers (electrical roaming). The article, through its concepts and vocabulary, refers directly to Professor Jan Popczyk article: “From emergency measures in 2020 to electroprosumerism in 2050. Energy industry transformation in the breakthrough mode” (Energetyka 2020, nr 5, s. 217).
PL
Ekologiczna natura, produkcja fabryczna i skalowalność rozwiązań elektroprosumeryzmu powodują, że bardzo łatwo staje się on przekładalny na stosunki społeczne. Cechy te prowokują do wykorzystania metafory trzech fal do opisu dynamiki rozwoju elektroprosumeryzmu w horyzoncie 2050. Temu jest poświęcony artykuł. Jednocześnie wychodzi on naprzeciw potrzebie tego opisu, czyli potrzebie dobrego zorganizowania poznania elektroprosumeryzmu. W artykule proponuje się kanoniczny zbiór osłon kontrolnych jako podstawowe narzędzie badawcze elektroprosumeryzmu. Wstępne analizy przeprowadzone z wykorzystaniem tego zbioru prowadzą do brzemiennego w skutki praktycznego wyniku, mianowicie pokazują możliwość autonomizacji (przejścia w tryb pracy off-system) rynku energii elektrycznej: na poziomie niskiego napięcia dla ok. 30% mieszkańców Polski (sołectwa z liczbą mieszkańców poniżej 1 tys.), na poziomie średniego napięcia dla ok. 20% (gminy i miasta do 50 tys. mieszkańców) oraz na poziomie 110 kV dla ok. 20% (miasta 50 do 500 tys. mieszkańców). Zaprezentowane wyniki, szokujące, byłyby jeszcze bardziej szokujące gdyby nie efektywność energetyczna elektroprosumeryzmu [1]. Mianowicie, 3-krotnie wyższa względem rynków końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) energetyki paliw kopalnych WEK (to w Polsce, ale na świecie ta krotność jest obecnie z dużym prawdopodobieństwem podobna). I dalej, 6-krotnie wyższa względem rynków energii chemicznej energetyki paliw kopalnych WEK (w Polsce, i podobnej na świecie, ale względem rynków energii chemicznej i jądrowej).
EN
Ecological nature, factory production and solutions scalability of electroprosumerism make it easily applicable to social relations. These features provoke to make use of the three waves metaphor for description of electroprosumerism development dynamics in the horizon of 2050. And this is the subject matter of this article. At the same time it meets the need to make this decription i.e. the need to organize properly the understanding of electroprosumerism. Proposed is the canonical set of balance envelopes being used as the basic electroprosumerism research instrument. Initial analyses conducted with the use of this envelopes set lead to the rich in consequences practical result i.e. that they show possbility of autonomisation (transition into operation in off-system mode) of the electric energy market: at the LV level for about 30% of the Polish population (villages with the number of inhabitants less than 1 000), at the MV level for about 20% (municipalities and cities to 50 000 inhabitants) and at the 110 kV level for about 20% (cities with 50-500 000 inhabitants). The presented shocking results would be even more shocking if not the energy efficiency of electroprosumerism [1]. And so, this efficiency is 3-times higher as regards end markets (of electrical energy, heat and transport fuels) of the WEK fossil fuels power industry (this concerns Poland, but in the world this multiplicity is now to a large degree the same). Further on, it is 6-times higher as regards the chemical energy markets of the WEK fossil fuels power industry (in Poland and similarly in the world, but there we talk about the chemical and nuclear energy markets).
PL
Tematyka artykułu dotyczy transformacji energetyki – od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050. Jest szczególnie uzasadniona na obecnym etapie, gdy jej przyczyny zostały niezwykle wzmocnione przez kryzys pandemiczny. Wiele uwagi poświęcono unifikacji niespójnej jednorodności opisu wielkoskalowej energetyki korporacyjnej (WEK) oraz spójnej różnorodności elektroprosumeryzmu. Stwierdzono, że do wdrożenia niemałej części rozwiązań/koncepcji wystarczy budowa własnych, indywidualnych kompetencji, wytworzenie własnych mikroinnowacji, zbudowanie kapitału społecznego. Główny nurt transformacji przełomowej musi jednak wytworzyć pretendent zbiorowy poprzez zastosowanie presji na państwo, które jest zobowiązane ustrojowo do równoważenia obywatelskich praw wolnościowych i zasady pomocniczości.
EN
The subject matter of this article refers to energy industry transformation – from crisis measures in 2020 to the electroprosumerism in 2050. This transformation is particularly justified at the present stage when its reasons have been extremely strengthened by the pandemic crisis. A lot of attention has been paid to unification of inconsistent uniformity of the large-scale corporate energy industry description and the consistent variety of electroprosumerism. It is stated that for implementation of a large part of solutions/concepts it is quite enough to build one’s own, individual competences, create own microinnovations and build the social capital. But the mainstream of the breakthrough transformation must be created by a collective pretender by means of exerting pressure on the State which is constitutionally obliged to balance citizens’ liberties and the principle of subsidiarity.
PL
Transformacja polskiej energetyki wymaga zmiany sposobu dostarczania energii elektrycznej, w której niezwykle istotne jest wykorzystanie synergii wynikającej z zastosowania wielu technologii wytwórczych, a także magazynowania energii elektrycznej oraz kształtowania profilu zapotrzebowania. W artykule rozpatruje się cztery charakterystyczne obszary bilansowania – od obszarów wiejskich do Warszawy. Każdy z charakterystyczną strukturą źródeł wytwórczych, dopasowaną do profilu zapotrzebowania. Każdy analizowany za pomocą symulacji wykorzystującej profile zapotrzebowania i produkcji, charakterystyczne dla elektroprosumeryzmu.
EN
Transformation of the Polish energy industry needs a change in methods of electric energy supply. Hence, extremely important is the use of synergy resulting from application of many generation technologies and also electric energy storage as well as shaping the demand pattern. Here are examined four characterisitic balancing zones - from rural areas to the city of Warsaw. Every one of them possesses a characteristic structure of generation sources matching its demand profile and every one is analysed with the help of simulation using demand and production profiles characteristic for electroprosumerism.
PL
Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga transformacji całej energetyki w ciągu najbliższych 30 lat. Transformacja ta obejmuje nie tylko sektory energetyczne (WEK-PK), ale wpływa na całkowitą zmianę sposobu użytkowania energii elektrycznej, która w elektroprosumeryzmie (EP), ze względu na najwyższą egzergię, jest dominująca, praktycznie jedyna. Obecny stan A(2020) polskiej energetyki jest znany. W dwóch biuletynach PPTE2050 [1, 2] opisano heurystyki napędowe energii elektrycznej OZE po zrealizowaniu transformacji energetycznej ponad podziałami do elektroprosumeryzmu TETIP(A→B) w horyzoncie 2050 – stan B(2050˅EP). W artykule zamodelowano trajektorie transformacyjne wybranych osłon kontrolnych (od sołectwa do kraju) w celu określenia potrzebnej dynamiki zmian zbioru kanonicznych technologii wytwórczych EP.
EN
Achieving climate neutrality needs transformation of the whole energy industry within the next 30 years. This transformation does not only comprise energy sectors (WEK-PK) but also results in total change in methods of utilization of electric energy which is – because of its biggest exergy – dominating in the electroprosumerism (EP) and practically the only one. The present condition A(2020) of the Polish energy industry is well known. In two PPTE2050 [1, 2] bulletins described are the driving heuristics of RES electric energy after realization, across divides, of energy transformation to electroprosumerism TETIP(A→B) in the 2050 horizon – state B(2050vEP). Modelled are transformation trajectories of selected front-ends (from village councils to the whole country) with the aim to determine dynamics needed for changing the canonic set of generation technologies EP.
PL
Uzyskane wyniki bilansów dla przykładowej wiejskiej sieci nN w osłonie OK(WSE-μEB) wskazują na duży potencjał technologii mikroelektrowni μEB. Przeprowadzona analiza pokazała możliwości techniczne budowy zbilansowanych energetycznie systemów(WSE). Uzyskane niezbilansowania nie są krytyczne z punktu widzenia dostępnych technologii. Dalsze iteracje bilansów (profili niezbilansowania) na etapie inwestycji, a następnie w czasie normalnej eksploatacji, umożliwią pretendentom-innowatorom segmentu urządzeń oraz IT dopasowanie swoich produktów i wygenerowanie oferty zaspokajającej potrzeby podmiotów przyłączonych do systemów(WSE). Krytyczny z punktu widzenia infrastruktury technicznej jest terminal STD i jego certyfikowanie.
EN
The acquired balance results for an exemplary rural LV network in OK(WSE-µBP) envelope show the great potential of µEB plants technology. The carried out analysis revealed technological possibilities to build energy balanced (WSE)systems. Achieved imbalances are not critical from the point of view of accessable technologies. Further balance iterations (imbalance profiles) at the investment stage and then during the time of regular operation will enable the pretenders-innovators, from equipment and IT segment, to properly match their products and generate an offer meeting the needs of entities connected to (WSE)systems. The critical, from the point of view of technical infrastructure, is the STD terminal and its certification.
PL
Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Na temat tego zagadnienia oraz mechanizmów prowadzących do osiągnięcia wspomnianego celu wiele się mówi, jednakże prawie wcale nie wspomina się o metodach monitorowania postępów i ocenie poszczególnych technologii na etapie budowania wspomnianego nowego zielonego porządku. Warto zatem poświęcić trochę czasu na zastanowienie się i przegląd aspektów związanych z dążeniem do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Cel w tym przypadku można definiować jako pewnego rodzaju stan wyidealizowany, do którego dążenie jest obowiązkiem naszych czasów wobec przyszłych pokoleń. Taka optyka wymusza jednak stosowanie narzędzi inżynierskich, które pozwolą na kompleksowe ujęcie podejmowanych aktywności w kontekście oceny wpływu danej technologii i produktu na środowisko naturalne. Z racji rozległości zagadnień nieodłącznie związanych z różnego typu aktywnościami gospodarczymi w artykule skupiono się jedynie na wąskim, aczkolwiek kluczowym dla całej gospodarki, obszarze wytwarzania/przetwarzania energii.
EN
The European Green Deal assumes the achievement of climate neutrality by 2050. There is much talk now about this issue and mechanisms leading to this goal but next to nothing is mentioned about methods of progress monitoring and assessment of particular technologies at the stage of implementing the new green deal. Therefore, it is worth devoting some time to consider and review issues related to the pursuit of the goal, i.e.: climate neutrality. The goal in this case may be defined as a kind of idealized state, which we should strive to achieve as it is our duty to future generations. Yet, this approach forces the application of engineering tools to allow complex estimation of activities undertaken in relation to the assessment of the impact of the specific technology and product on the natural environment. Due to a great diversity of aspects inextricably linked with various types of economic activity, the paper focuses only on a narrow concern, i.e.: energy generation/processing, which is, however, vital to the whole economy.
PL
Koniec 2020 r. w sposób jednoznaczny pokazuje, że nie ma innego rozwiązania, zwłaszcza w Polsce, ale nie tylko, niż transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej za pomocą rynków elektroprosumeryzmu. To te rynki mają potencjał najlepszej, obarczonej najmniejszym ryzykiem, realizacji dwóch celów politycznych UE 2050: neutralności klimatycznej oraz Europejskiego Zielonego Ładu. W wypadku pierwszego chodzi o realizację najbardziej efektywną, najniższym kosztem. W wypadku drugiego chodzi o realizację najbardziej innowacyjną w sferze rozwoju technologicznego i najbardziej skuteczną, zrównoważoną w sferze społecznej. W wypadku tego celu rynki elektroprosumeryzmu otwierają drogę do społeczeństwa progresywnego, empatycznego i będą – ze względu na ich właściwości i ze względu na ich bardzo wielką potencjalną wartość – jednym z największych obszarów i najsilniejszych czynników kształtowania takiego społeczeństwa. Jest to szansa – szczególnie ważna w wypadku lokalnych społeczności – na łagodzenie ryzyka alienacji społecznej związanego z przemysłem 4.0 i sztuczną inteligencją, których nadejście jest nieuchronne. Równocześnie z rozwojem rynków elektroprosumeryzmu będzie słabła najpotężniejsza społeczność korporacyjna, mianowicie społeczność wielkoskalowej energetyki paliw kopalnych, która nie jest już społecznością na XXI w.
EN
The end of 2020 clearly shows that there is no other solution – especially in Poland, but not only – than transformation of the energy sector in the breakthrough innovation mode with the use of electroprosumerism markets. These are exactly the markets which have potential of the best and carrying the smallest risk realization of two EU 2050 political goals: climate neutrality and the European Green New Deal. In case of the first one the point is that we want to achieve the most efficient realization with the lowest cost possible. In the second case it is about realization being the most innovative in the sphere of technical development and the most effective and balanced in the social sphere. Moreover, the electroprosumerism markets pave the way to the emphatic and progressive society and – in view of their properties and considering their big potential value – they will be one of the biggest areas and the strongest factors of shaping it. It is a chance – particularly important in case of local societies – to mitigate the risk of social alienation which is connected with the unavoidable coming of industry 4.0 and the AI (artificial intelligence). And together with the development of electroprosumerism markets the most powerful corporate community – the one of the large scale fossil fuels power industry – will become gradually weaker as it is no longer the community appropriate for the XXI century.
PL
Audyt energetyczny stanowi podstawę określenia efektu energetycznego i ekologicznego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Stwierdzono, iż warto się zastanowić nad potrzebami przedefiniowania narzędzia, jakim jest audyt energetyczny w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej i elektroprosumeryzmu, który jest jednym z jej filarów. W artykule podjęto próbę zdefiniowania nowych potrzeb, które powinien uwzględniać audyt energetyczny dla sektorów elektroenergetyki, przemysłu i gospodarki komunalnej. We wszystkich tych sektorach powinien zostać upowszechniony rachunek kosztów środowiskowych, zarówno w zakresie wytwarzania produktu, jak i funkcjonowania organizacji. Duże znaczenie ma to zwłaszcza w obszarach dążących do samowystarczalności energetycznej.
EN
Energy audit is the basis for determination of energy and ecology efffects of a project serving the improvement of energy efficiency. Concluded is, that it is worth to consider the need of redefining such tool like the energy audit in the context of striving for climate neutrality and electroprosumerism, that in turn is one of its key pillars. An attempt is made to define new needs which should be included into the energy audit conducted for sectors of energy, industry and municipal economy. In all these sectors a bill of environmental costs should be widespread both in manufacture of a product and organization functionning. It is very important, especially in the areas aiming for energy self-sufficiency.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.