Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unbalanced load
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The CPC-based power theory (PT) provides fundamentals for the development of the reactive compensators needed for the improvement of the effectiveness of the energy transfer. It also provides fundamentals for the development of algorithms for control of switching compensators and hybrid compensators that serve the same purpose. These fundamentals have been developed, along with the CPC, step-by-step, with partial results published in Polish, German, English and American journals and in conference proceedings, often not reported on the main databases and consequently, difficult to be found. This Review provides a draft of these CPC-based fundamentals of compensation with references to more detailed results.
PL
Teoria mocy obwodów i systemów elektrycznych, oparta na koncepcji Składowych Fizycznych Prądów, tworzy podstawę teoretyczną syntezy kompensatorów potrzebnych do poprawy skuteczności przenoszenia energii. Dotyczy to także podstaw konstrukcji algorytmów sterowania kompensatorów kluczujących oraz hybrydowych. Metody kompensacji, oparte na teorii mocy CPC, były rozwijane stopniowo, z częściowymi wynikami publikowanymi w polskich, niemieckich, angielskich oraz amerykańskich czasopismach i materiałach konferencyjnych, często nie notowanych w głównych indeksach i trudnych do odnalezienia. Przegląd ten zestawia wynikające z teorii mocy CPC metody syntezy kompensatorów reaktancyjnych i algorytmy sterowania kompensatorów kluczujących, ze wskazaniem źródeł bardziej szczegółowych wyników.
EN
The paper provides the Currents’ Physical Components (CPC)-based fundamentals for reactive balancing of unbalanced loads supplied by a nonsinusoidal voltage in four-wire systems, meaning with a neutral conductor. The whole compensation of the unbalanced and reactive currents in such conditions requires reactive compensators of high complexity, i.e., built of a high number of reactive devices. This complexity can be reduced on the condition that the objective of a whole compensation is abandoned for a goal of only minimization of the supply current three-phase rms value. The paper presents a method of minimization of this three-phase rms value of the supply current by a compensator composed of branches, that have no more than two reactive devices, meaning an inductor and a capacitor.
PL
Artykuł przedstawia podstawy, oparte na teorii Składowych Fizycznych Prądów (Ang. CPC), reaktancyjnego równoważenia odbiorników niezrównoważonych, zasilanych napięciem niesinusoidalnym w układach czteroprzewodowych, to jest z przewodnikiem zerowym. Całkowita kompensacja prądu niezrównoważenia i prądu biernego wymaga w takich warunkach kompensatorów o wysokiej złożoności, to jest o dużej liczbie elementów reaktancyjnych. Złożoność tę można obniżyć przez rezygnację z całkowitej kompensacji na rzecz jedynie minimalizacji trójfazowej wartości skutecznej prądu zasilania. Artykuł przedstawia metodę takiej minimalizacji z pomocą kompensatora zbudowanego z gałęzi mających nie więcej niż dwa elementy reaktancyjne, to jest cewkę indukcyjną i kondensator.
3
Content available remote Reactive Compensation of LTI Loads in Three-Wire Systems at Asymmetrical Voltage
EN
The paper presents fundamentals of design of reactive compensators for total compensation of the reactive and unbalanced currents of linear time invariant (LTI) loads supplied with asymmetrical sinusoidal voltage in three-wire systems. Theoretical fundamentals for the presented method are provided by the Currents’ Physical Components (CPC) based power theory. Development of the reactive compensator equation is the very core of the method presented. A draft of the CPC-based power theory of LTI loads in three-wire systems with asymmetrical, but sinusoidal supply voltage is also presented in the paper.
PL
Artykuł przedstawia podstawy projektowania kompensatorów reaktancyjnych prądu biernego i niezrównoważenia liniowych i czasowo niezmienniczych (LTI) odbiorników trójfazowych zasilanych sinusoidalnym, lecz niesymetrycznym napięciem. Teoretyczne podstawy kompensacji oparte są na Teorii Mocy Składowych Fizycznych Prądów (ang.: Currents’ Physical Components (CPC) – based Power Theory). Głównym elementem przedstawionej metody jest równanie kompensatora reaktancyjnego. Artykuł przedstawia także zarys teorii mocy liniowych czasowo niezmienniczych odbiorników trójfazowych zasilanych niesymetrycznym napięciem sinusoidalnym.
EN
Energy flow related phenomena in three-phase unbalanced, linear, time-invariant (LTI) loads, supplied with asymmetrical, but sinusoidal voltage, in three-wire systems, are investigated in the paper. It is demonstrated that the load current can be decomposed into Currents’ Physical Components (CPC), associated with distinctive physical phenomena in the load. It is also shown how the CPC can be expressed in terms of the supply voltage and equivalent parameters of the load. An equivalent circuit of LTI loads at asymmetrical, but sinusoidal supply voltage is presented as well. This decomposition provides solid fundamentals for defining powers of such loads.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad zjawiskami energetycznymi w liniowych, czasowo-niezmienniczych (LTI) odbiornikach niezrównoważonych, zasilanych niesymetrycznym, lecz sinusoidalnym napięciem w obwodach trójprzewodowych. Pokazano, że prąd takich odbiorników może być rozłożony na Składowe Fizyczne, jednoznacznie stowarzyszone z określonymi zjawiskami fizycznymi. Pokazano także, że prądy te mogą być określone poprzez napięcie zasilania i parametry równoważne odbiornika. Przedstawiono także obwód równoważny niezrównoważonych odbiorników LTI, zasilanych niesymmetrycznym, lecz sinusoidalnym napięciem. Rozkład ten tworzy solidne podstawy dla definicji mocy takich odbiorników.
EN
Energy flow related phenomena in three-phase systems with neutral conductor and unbalanced, linear, time-invariant (LTI) loads, supplied with nonsinusoidal, but symmetrical voltage are investigated in the paper. It is demonstrated that the load current can be decomposed into Currents’ Physical Components (CPC), associated with distinctive physical phenomena in the load. It is also shown how the CPC can be expressed in terms of the supply voltage and equivalent parameters of the load. This decomposition provides solid fundamentals for defining powers of such loads.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad zjawiskami energetycznymi w liniowych, czasowo-niezmienniczych (LTI) odbiornikach niezrównoważonych, zasilanych niesinusoidalnym lecz symetrycznym napięciem w układach trójfazowych z przewodnikiem neutralnym. Pokazano, że prąd zasilania takich odbiorników może być rozłożony na Składowe Fizyczne, jednoznacznie stowarzyszone z określonymi zjawiskami fizycznymi. Pokazano także, że prądy te mogą być określone poprzez napięcie zasilania i parametry równoważne odbiornika. Rozkład ten tworzy solidne podstawy dla definicji mocy takich odbiorników.
6
Content available remote Non-pulsed mode of supply in a three-phase system at asymmetrical voltage
EN
Two orthogonal decompositions of a total three-phase current are considered for a three-phase system with asymmetric sinusoidal voltage at the connection point of asymmetrical loading. In the first one the total current is represented as an orthogonal sum of balanced and nonbalanced current components, the balanced component containing Fryze's active current (active power). In the second decomposition the total current is represented as an orthogonal sum of pulsed and non-pulsed current components. Both decompositions are used to create the optimal mode of supply with a constant instantaneous power at asymmetrical voltage.
PL
Analizowano ortogonalna dekompozycję prądów trójfazowych w systemie z napięciem asymetrycznym dołączonym do asymetrycznego obciążenia. Prąd całkowity jest sumą składowej zrównoważonej i niezrównoważonej.
PL
Przedstawiono nowatorskie rozwiązanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej o znacznej asymetrii obciążenia.
EN
The paper presents inventive solution of capacitor bank for reactive power compensation in networks with considerable unbalance of the load.
EN
The main objective of this present paper is the study of the Shunt Active Power Filter (APF) compensations capability for different perturbations in AC power system such as current unbalance, phase shift current and undesired harmonics generated by nonlinear load and/or by the power system voltage. This capability is determined by the maximum rate of the apparent power that can be delivered. This study is based on the definition of the effective apparent power as defined in IEEE 1459-2000 which was proved to be the suitable amount to be concerned in the design process of different devices.
EN
The paper presents a model for estimating selected quality parameters of electric energy supplied to rural customers from the low-voltage (nN) level under unbalanced load conditions. The input values taken into account in the simulation model developed in the study were as follows: length of low-voltage line (nN), number of customers, distribution of customers along the line, installed capacity, values of duty factors and of phase cosines at particular customers. The above simulation model and results of own research enabled to determine the values of selected quality parameters of electric energy and analyze them with respect to admissible values specified in relevant standards and regulations.
PL
Przedstawiono model oceny wybranych parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom z linii niskiego napięcia (nN), w warunkach asymetrii obciążeń. Na podstawie zbudowanego modelu symulacyjnego dla wielkości wejściowych, które obejmowały: długość linii nN, liczbę odbiorców, ich rozmieszczenie wzdłuż linii, wartości mocy zainstalowanych, wartości współczynników wykorzystania mocy i wartości cosinusów fazowych u kolejnych odbiorców, a także badań własnych było możliwe wyznaczenie wartości wybranych parametrów jakościowych energii elektrycznej i ich analiza w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w stosownych przepisach normatywnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.