Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domestic sewage treatment plants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dzisiejszy poziom wiedzy oraz praktyka potwierdziły konieczność stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Mimo tego, że są to jednostki niewielkie, nie wolno lekceważyć ich znaczenia dla potencjalnego zanieczyszczenia środowiska. Stan dzisiejszej wiedzy akcentuje zwłaszcza mocno w przypadku zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków, rzetelne wykonanie badań jakości gruntu na działce właściciela posesji oraz na wybór optymalnej technologii pracy oczyszczalni. W zakresie technologii, badania potwierdziły optymalność technologii hybrydowych niskobciążonego osadu czynnego ze złożem biologicznym, odradzają natomiast stosowania technologii ze skomplikowanymi fazami technologicznymi, wymagającymi w trakcie eksploatacji dużego nakładu serwisowego. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być skuteczne oraz proste.
EN
Contemporary knowledge and practice have confirmed the necessity to use private onsite wastewater treatment systems. Despite that these are small units, their importance in terms of the potential to pollute the environment must not be underestimated. Present state of knowledge emphasizes, especially strongly in the case of the use of private onsite wastewater treatment systems, reliable performance of soil quality tests on the property owner’s plot and the choice of an optimum technology of operation of the treatment system. ln terms of technology, tests have confirmed the optimality of hybrid technologies ~ low load activated sludge with a bio-filter bed, but they advise against the use of technologies With ‘complicated process phases, requiring a large amount of maintenance activities. Private onsite wastewater treatment systems have to be effective and simple.
2
Content available remote Analiza kosztów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków
EN
The economics aspects of the operation of household wastewater treatment plants are discussed in the paper. Three selected individual wastewater treatment systems offered by HABA are presented, such as (1) system with drainage tunnel (HABA DT), (2) treatment plant of SBR type (HABA SBR PRIMO) and (3) constructed wetland wastewater treatment plant (HABA ORS). In the work the analytical procedures for determining the costs are presented. Next, a comparative economics analysis of these systems is carried out. The level of annual costs as well as unit costs of wastewater disposal and treatment are determined for these systems. The annual unit cost in presented small sewage treatment facilities ranged from 4.83 to 6.00 zł per m3. The calculations showed that the lowest annual cost of wastewater treatment is characterized by a system with drainage tunnel. Of the three systems included in the work of the highest costs of wastewater treatment plant generates system HABA ORS.
PL
We współczesnym budownictwie coraz większej wagi nabiera troska o środowisko. Jednym z głównych problemów, na które zwraca się uwagę, jest skuteczność metod i urządzeń do oczyszczania ścieków pochodzących w szczególności z gospodarstw domowych. Rośnie zatem znaczenie kontroli małych oczyszczalni ścieków. W związku z tym, zaistniała potrzeba wprowadzenia obowiązku wstępnych badań typu tych urządzeń dla oznakowania ich znakiem CE, wg obowiązujących norm zharmonizowanych. Z własnych doświadczeń obserwujemy, że opisany w normach EN 12566 zakres badań typu wyrobów budowlanych ciągle budzi wątpliwości i jest nieprawidłowo interpretowany. W związku z tym poniżej opiszemy zakresy najważniejszych badań.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rocznego monitoringu efektywności ośmiu gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków wybudowanych w ramach projektu Centrum Zielonych Technologii, realizowanego przez Podlaską Stację Przyrodniczą NAREW. Celem badań było sprawdzenie, czy obok wysokiej efektywności ekonomicznej i wysokiego poziomu satysfakcji użytkowników, zapewniają one również wymaganą efektywność oczyszczania.
EN
The paper presents results of the annual research project on effectiveness of eight vertical flow constructed wetland built within the framework of the Centrum Zielonych Technologii project, which was conducted by Podlaska Stacja Przyrodnicza NAREW. The aim of the research was to prove whether or not the constructed wetlands provide required ecological effectiveness apart from their high economical efficiency as well as high level of users' satisfaction.
PL
Przeprowadzona ankietyzacja wykazała, że na terenie gminy najpopularniejszym rozwiązaniem jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym - 15 obiektów. Funkcjonowanie ponad 89% ankietowanych oczyszczalnie użytkownicy określili, jako "dobre", "bardzo dobre" lub "wzorowe". Należy zaznaczyć, że uzyskane oceny odnoszą się jednak do oczyszczalni, które funkcjonują dopiero około 1,5 roku. Jako wadę systemu podawano pojawiające się okresowo przykre zapachy emitowane z osadników gnilnych natomiast, jako zalety niskie koszty eksploatacji, brak częstej konieczności opróżniania osadników gnilnych, dotacje na budowę oraz niewielką ingerencję wizualną w otoczenie.
EN
The poll revealed that the treatment plant with drainage systems (15 objects) was the most common solution within studied commune. Over 89% of respondents described the functioning of present treatment plants as "good", "very good", or "perfect". However, these opinions related to treatment plants that have functioned only for about 1,5 years. Strenuous odors appearing from some to time, that were emitted from the decay reservoirs, were pointed out as the system's disadvantage, while low exploitation costs, no need for frequent emptying the decay reservoirs, subsiding the building, and negligible visual interference within the surroundings were quoted as its merits.
PL
Zastosowanie i wdrażanie techniki sanitarnej na terenach wiejskich stanowi wydzielony zespół zagadnień z całości tej techniki i wchodzi w zakres techniki rolniczej oraz inżynierii środowiska. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych z gospodarstw na wsiach o zabudowie rozproszonej lub średnio zwartej o zróżnicowanych warunkach gruntowo-wodnych i terenowych wymaga stosowania technik innych niż w miastach lub zwartych osiedlach, uwzględniających ograniczenia środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz wynikające z istniejącej na wsiach infrastruktury. Dlatego wprowadzane takie są innowacyjne technologie odprowadzania ścieków, jak: kanalizacja ciśnieniowa z pompami niskociśnieniowymi i wysokociśnieniowymi, podciśnieniowa, mieszana, małośrednicowa, oraz kanalizacja tradycyjna, grawitacyjna, a w zabudowie kolonijnej - oczyszczalnie przydomowe. Przed uruchomieniem procesu projektowania rozwiązań systemowych dla gmin lub wsi, należy przeprowadzić analizę rozwiązań najkorzystniejszych w danych warunkach. W praktyce często są wybierane przez wójtów, przy współudziale projektantów i producentów urządzeń, rozwiązania nieuzasadnione merytorycznie i ekonomicznie, preferujące jeden z systemów. W wielu przypadkach są to rozwiązania najtańsze w realizacji, ale trudne w eksploatacji, jak oczyszczalnie przydomowe działające w technologii niskoobciążonego osadu czynnego. W IBMER (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy) przebadano kilka rodzajów oczyszczalni oraz oceniono ich skuteczność. Najlepsze wyniki oczyszczania uzyskano w oczyszczalniach gruntowo-roślinnych ze stawem stabilizującym. Jednocześnie są prowadzone badania istniejących i nowych rozwiązań systemów odprowadzania ścieków, w tym kanalizacji małośrednicowej, działającej na zasadzie kolejnych przelewów ścieków, co jest przedmiotem patentu. W trakcie badań będzie można szczegółowo scharakteryzować zarówno cechy systemów kanalizacyjnych, jak i jakość zastosowanych w nich rozwiązań.
EN
Application and implementation of the sanitary engineering on rural areas create a separated group of issues within this technical knowledge, closely connected with agricultural and environmental engineering. Disposal and purification of domestic sewage from the farms in villages of scattered or medium-compact housing, of differentiated ground-water and terrain conditions, need the application of techniques other than in the towns or compacted settlements; the environmental, economic, social limitations, as well as those connected with actually existing rural infrastructure, have to be taken into account. For the above reasons the innovative technologies of sewage disposal are introduced, such as pressurized sewage system with low- and high-pressure pumps, underpressure, mixed and small-diameter systems and traditional gravitation sewerage. Domestic sewage treatment plants are provided for dispersed development. Beginning of designing systemic solutions for the communes or villages ought to be preceded by the analyses of the solutions most convenient to given circumstances. Practically, the chiefs of communes, at participation of equipment designers and producers, often select the solutions essentially and economically groundless, with the preference to one system over the others. In many cases the solutions having been selected are the cheapest in realization, but difficult in operation, like the domestic sewage treatment plants working in technology of low-laden active sediment. The Institute of Technology and Life Sciences (formerly IBMER) tested few kinds of sewage treatment plants and assessed their usability. Best results of sewage purification were obtained in constructed wetlands (ground-vegetation system with a stabilization pond). There are also investigated existing and new solutions of sewage disposal, including small-diameter sewerage based on the rule of succeeding sewage overflow (having been patented). In the course of investigations it will be possible to characterize in details both, the properties of sewage disposal systems and the functionality of applied technical solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.