Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emotions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Kontenerowy teatr światła
PL
Analiza zrealizowanych na świecie obiektów o różnej funkcji i skali, powstałych z połączenia kontenerów morskich, wskazała możliwości tkwiące w ich wykorzystaniu, także jako miejsca wystaw czy wydarzeń kulturalnych. Niezwykła teatralna gra światła naturalnego i sztucznego oraz współistniejącego cienia, wywołująca emocje związane z odczuwaniem architektury, jest cechą tej najlepszej architektury. Wybór nagrodzonych, światowych realizacji scenografii teatralnych oraz intrygujących wnętrz architektonicznych, w których światło odgrywa znaczącą rolę, ukierunkowały studialne koncepcje na odpowiedni dobór: materiałów wnętrzarskich o różnej przezierności, stopniu odbicia i absorbcji światła oraz źródeł światła i opraw oświetleniowych. Efektem przeprowadzonych badań jest zbiór projektów tytułowego „kontenerowego teatru światła” opracowanych przez studentów kierunku architektura wnętrz na Wydziale Architektury PP.
EN
The analysis of objects of various functions and scale realized worldwide, created by combining shipping containers, showed the possibilities of their use, also as places for exhibitions or cultural events. The unusual theatrical play of natural and artificial light and coexisting shadow, evoking emotions related to the feeling of architecture, is a feature of the best architectural opuses. The selection of awarded realizations of theatrical scenography and intriguing architectural interiors from all around the globe, in which light plays a significant role, guided the study concepts to the appropriate selection of: interior materials of various translucency, degree of reflection and absorption of light, as well as light sources and lighting fixtures. The result of the research is a set of projects entitled “container light theater” developed by students of Interior Architecture at the Faculty of Architecture of the PP.
PL
Człowiek dobrze zmotywowany, pełen entuzjazmu osiąga lepsze wyniki w nauce i jest bardziej zaangażowany. Emocje, osobowość, otoczenie i panująca w nim atmosfera wpływają na nastawienie studenta do nauki i w konsekwencji na jego proces motywacyjny. Okazuje się jednak, że motywacja zależy od wielu czynników, również od formy nauki. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących tego, czy i w jaki sposób nauczanie zdalne wpłynęło na motywację studentów do kształcenia się, a także jak zmieniło się postrzeganie tej formy nauki po powrocie do nauczania stacjonarnego i/lub hybrydowego. W badaniach wykorzystano metodę badań ankietowych, czyli technikę CAWI. Udział w nich wzięło 415 respondentów – studentów uczelni. Badania przeprowadzono w grudniu 2022 r., kiedy to studenci po półtorarocznej nauce w formie zdalnej powrócili do nauki w murach uczelni. Dobór próby był losowy.
EN
A person who is well-motivated and enthusiastic achieves better academic results and is more engaged. Emotions, personality, environment and the prevailing atmosphere all influence the student’s attitude towards learning and, consequently, his motivation process. However, it turns out that motivation depends on many factors, also on the form of learning. The aim of this paper is to present the results of a study on whether and how distance learning has affected students’ motivation to learn, and how the perception of this form of learning has changed after returning to full-time and/or hybrid learning. The survey research method used for the study was the CAWI technique. The study population consisted of 415 respondents – university students. The research was conducted in December 2022, when the students returned to study within the walls of the university after one and a half years of remote learning. The sample selection was random. The results of the study clearly show a significant increase in motivation after returning to in-person learning. The mere change in course format and environment from home back to the walls of the university contributed to a large increase in motivation and engagement.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie zaufania i ufności jako kolejnych (szóstej i siódmej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule, podobnie jak w poprzednich publikacjach z tego cyklu, jego treść będzie zawierać odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest zaufanie i ufność? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne zaufaniu i ufności? (inne uczucia wspierające zaufanie i ufność oraz kulturę zaufania/ufności); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony zaufania i ufności? (główni „usypiacze” tych stanów uczuciowych, wzmacniające „kulturę” nieufności) i czwarte – dlaczego powinniśmy być ufni i okazywać zaufanie? (to kolejna odsłona naszego człowieczeństwa). Jak widać, zestaw pytań badawczych tego artykułu nawiązuje w dużym stopniu do pięciu poprzednich prac (nr 3, 6, 7–8 i 11–12 z 2021 oraz nr 1 z 2022 roku), opublikowanych w „Problemach Jakości” [10, 11, 12, 13, 14]. Podjęto w nich próbę rozpoznania takich komponentów modułu uczuciowego jakości życia, jak: nadzieja, wdzięczność, empatia, współczucie i cierpliwość. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Ze względu na konieczność zapewnienia spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu publikacji, i w tym artykule przyjęto strukturę analizy podobną do tej, którą wykorzystano w publikacjach [13, 14]. Ten celowy zabieg daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury, zawartych w dotychczasowych pracach tego cyklu. Rozpoznanie zaufania i ufności, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tych kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – zaufanie, jak i ufność mają swoje źródło w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, czyli obie wartości spełniają wszystkie trzy kryteria uczucia – pozytywności, bezwarunkowości i trwałości (por. [10]); po drugie – zaufanie jest energią, która ma trzy strumienie (rodzaje zaufania): zaufanie do siebie, zaufanie do innych ludzi i zaufanie okazywane nam przez innych. Dwa ostatnie strumienie tej energii uczuciowej tworzą w konkluzji zaufanie wzajemne; po trzecie – w artykule zawarta jest odpowiedź na ważne pytanie: czy można mieć zaufanie do obiektów pozaludzkich, zarówno materialnych (np. technologii, samochodu itp.), jak i niematerialnych (usługi, idei itp.)? W odpowiedzi zwrócono uwagę, że obiekty te są tylko pośrednikami naszego zawierzenia dobrej (etycznej) intencji ich twórców, opartego na mądrym rozpoznaniu wiarygodności tych ludzi – ich kompetencji. Bez takiego rozpoznania zaufanie staje się iluzją – emocją naiwności. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w: zaprezentowanym podejściu do kategorii zaufania i ufności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji; w interdyscyplinarnym podejściu do tej wartości; zaproponowaniu podejścia do definiowania zaufania na podstawie kategorii dobrej (etycznej) intencji, wiarygodności oraz kompetencji. W artykule zaproponowano też definicję ufności jako skłonności (gotowości) do okazywania zaufania.
EN
Purpose: The aim of the article is to recognize trust and confidence as the next (sixth and seventh) component of the feelings module of the quality of life. And in this article, as in previous publications in this series, the content will answer the following four important questions: first – what is trust and confidence? (that feelings or emotions); second – what are the feelings related to trust and confidence? (other feelings that support trust and confidence and a culture of trust/confidence); third – what are the emotional curtains of trust and confidence? (its most important “sleepers” enhancing the culture of distrust) and fourth – why should we be confident and show trust? (this is another version of our humanity). As you can see, the set of research questions in this article refers to a large extent to the five previous papers (No. 3, 6, 7–8 and 11–12 from 2021 and No. 1 from 2022), published in „Problems of Quality” [10, 11, 12, 13, 14]. They attempt to identify such components of the feelings module of the quality of life as: hope, gratitude, empathy, compassion and patience. Design/methodology/approach: Due to the need to ensure the consistency of the approach to the analysis of the concepts considered in this publication cycle, this article adopts an analysis structure similar to that used in the publications [13, 14]. This deliberate procedure makes it possible to compare the individual elements of this structure contained in the works of this series to date. The recognition of trust and confidence according to the above-mentioned four problems (questions) was based on a literature review and the semantic and logical analysis of these categories. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – both trust and confidence have their source in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic, that is, both values meet the three criteria of feeling – positivity, unconditionality and permanence (cf. [10]); secondly – trust is an energy that has three streams, types of trust: trust in yourself, trust in other people, and trust shown to us by others. The last two streams of this feelings energy create mutual trust; third – the article contains a concise answer to an important question: is it possible to trust non-human objects, both tangible (e.g. technology, car, etc.) and intangible (services, ideas, etc.)? In response, it should be remembered that these objects are only intermediaries of our trust – through these objects – to the ethical intention of their creators, based on wise recognition of the credibility of these people and their competences. Without such recognition, trust becomes an illusion – an emotion of naivety. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in: the presented approach to the category of trust and confidence, based on a clear distinction between feelings and emotions; in an interdisciplinary approach to this value; proposing an approach to defining trust based on the categories of good (ethical) intention, trustworthiness and competence. The article also proposes definition of confidence as the tendency (readiness) to show trust.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie cierpliwości jako kolejnej, piątej już składowej modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest cierpliwość? (to uczucie czy emocja; siła czy słabość); drugie – jakie są uczucia pokrewne cierpliwości? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony cierpliwości? (jej najważniejsze "usypiacze”) i czwarte – dlaczego powinniśmy być cierpliwi? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do czterech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8, 11-12/2021 „Problemy Jakości”) [3, 4, 5, 6], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano cztery pierwsze komponenty tego modułu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano strukturę analizy przyjętą w publikacjach [4, 5], odnoszących się do nadziei i wdzięczności, oraz – po pewnej koniecznej modyfikacji – w publikacji [6], traktującej o istocie i różnicach między empatią i współczuciem. Ten celowy zabieg zapewnia niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie cierpliwości, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tej kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – cierpliwość ma swoje źródło w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, czyli spełnia wszystkie trzy kryteria uczucia – pozytywności, bezwarunkowości i trwałości (por. [3]); po drugie – jest podstawową formą samoobrony przed masowo atakującymi nas impulsami do budzenia różnego rodzajów lęków, obaw i rosnącego zniecierpliwienia, trwającymi – w powszechnej opinii – zbyt długo zagrożeniami, po trzecie – ujawnia się coraz bardziej konfrontacja z obecnymi zagrożeniami ludzi "wyrosłych” i żyjących w czasach cywilizacji niecierpliwości. Ta konfrontacja ludzi nieprzygotowanych do obecnej sytuacji wymaga – jak nigdy dotąd – właśnie "obudzenia” w sobie i praktykowania uczuciowej cierpliwości. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii cierpliwości, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji, oraz na wyraźnym oddzieleniu sfery psychicznej od uczuciowej jako reprezentanta sfery duchowej – istoty człowieczeństwa.
EN
Purpose: The purpose of the article is to recognize patience as the next, fifth component of the feelings module of the quality of life. And this article will answer the following four important questions: first – what is patience? (that feeling or emotion; strength or weakness;); second – what are the feelings related to patience? (mutually supporting energies); third – what are the emotional curtains of patience? (its most important “sleepers”) and fourth – why should we be patient? (recognizing our humanity). This article, in its content and form, refers to the four previous publications (No. 3, 6, 7-8, 11-12/2021 “Problems of Quality”) [3, 4, 5, 6], in which an attempt was made to define the feelings module and the first four components of this module. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in publications [4, 5] relating to hope and gratitude and after some necessary modification in the publication [6] dealing with the essence and differences between empathy and compassion. This ensures the necessary consistency in the approach to the analysis of the concepts considered in this cycle and the possibility of comparing the different elements of this structure. The identification of patience according to the above-mentioned four problems (questions) was based on a literature review and the semantic and logical analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – patience has its source in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic, that is, it meets all three criteria of feeling – positivity, unconditionality and permanence (cf. [3]); secondly – it is a basic form of selfdefense against the massively attacking impulses to arouse various kinds of fears, anxieties and …growing impatience, threats lasting – in common opinion – too long; thirdly – the confrontation with the current threats of people “grown up” and living in the times of the civilization of impatience is revealed more and more. This confrontation of people unprepared for the present situation requires, as never before, just „awakening” in oneself and practicing feelings patience. Originality/value: Features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of patience, based on a clear distinction between feelings and emotions, and on a clear separation of the psychic and feelings spheres as a representative of the spiritual sphere – the essence of humanity.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania i umieszczenia modułu uczuciowego w typologii jakości życia. W części wstępnej pracy określono uniwersalną istotę pojęcia „jakość życia”, a następnie wyróżniono dwie grupy kryteriów i klasyfikacji tego pojęcia, z wyeksponowaną i utajoną aksjologią, czyli sferą odczuciową (emocjonalną i uczuciową). Umożliwiło to ukazanie tak charakterystycznego dla obecnej cywilizacji zjawiska „gubienia” modułu uczuciowego (jako części sfery odczuciowej) w wizji człowieka „sztucznego” (egocentryka), a jednocześnie możliwość odnalezienie tego modułu w wizji człowieka „rzeczywistego” (z ujawnionym człowieczeństwem). Te skuteczne poszukiwania modułu uczuciowego nie byłyby możliwe bez jasnego odróżnienia dwóch fundamentalnych pojęć „odczuciowych” – uczuć i emocji. Dokonane w tym artykule trzy powiązane ze sobą próby rozpoznania modułu uczuciowego jakości życia mogą, lecz nie muszą, zapoczątkować w czasopiśmie „Problemy Jakości” cykl prac poświęconych najważniejszym składowym tego modułu.
EN
The article attempts to define and place the feelings module in the typology of quality of life (QoL). In the introductory part of the work, the universal essence of the concept of “quality of life” was defined, and then two groups of criteria and classification of QoL were distinguished – with exposed and latent axiology. This made it possible to show the kind of “losing” the feelings module of the vision of an “artificial” man (egocentric), so characteristic of the current civilization, and at the same time the possibility of finding this module of the vision of a “real” man (with revealed humanity). This search and finding of the feelings module would not be possible without a clear distinction between two fundamental concepts: feelings and emotions. The recognition of QoL feelings module made in this article may, but does not have to, initiate a series of works devoted to the most important components of this module in the journal “Problems of Quality”.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie dwóch pokrewnych uczuć empatii i współczucia jako kolejnych (trzeciej i czwartej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. Te dwa pojęcia w praktyce komunikacji międzyludzkiej są często uznawane za synonimy, co – jak zostanie w tej pracy udowodnione – nie jest uzasadnione. W tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest empatia i czym się różni od współczucia? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne empatii i współczuciu? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są ich emocjonalne zasłony? ("usypiacze” empatii i współczucia) i czwarte – dlaczego mamy być empatyczni i współczujący? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do trzech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8 /2021 "Problemy Jakości”) [6, 7, 8], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano dwa pierwsze komponenty tego modułu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacjach [7, 8], odnoszących się do nadziei i wdzięczności. Zapewnia to niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie empatii i współczucia oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej obu kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do trzech stwierdzeń: po pierwsze – źródło empatii i współczucia tkwi w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej; po drugie – konteksty znaczeniowe uczuć empatii i współczucia mają charakter komplementarny; po trzecie – odnoszenie empatii do przeżywanych negatywnych emocji innych ludzi nie ma uzasadnienia, ponieważ jest sprzeczne z cechami konstytutywnymi sfery uczuciowej i samego uczucia (por. [6]). Wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii empatii i współczucia, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji oraz na wyraźnym oddzieleniu sfery psychicznej od uczuciowej jako reprezentanta (pełnomocnika) sfery duchowej – istoty człowieczeństwa.
EN
Purpose: The purpose of the article is to identify two related feelings of empathy and compassion as successive (third and fourth) components of the feelings module of the quality of life. These two concepts in the practice of inter-human communication are often considered synonyms, which – as it will be proved in this work – is not justified. And this article will answer the following four important questions: first – what is empathy and how is it different from compassion? (that feeling or emotion); second – what are the feelings related to empathy and compassion? (mutually supporting energies); third – what are their emotional curtains? ("sleepers" of empathy and compassion) and fourth – why should we be empathetic and compassionate? (recognizing our humanity). This article, in its content and form, refers to the three previous publications (No. 3, 6, 7-8/2021 "Problems of Quality") [6, 7, 8], in which an attempt was made to define the feelings module and the first two components of this module. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in publications [7, 8] relating to hope and gratitude. This ensures the necessary consistency in the approach to the analysis of the concepts considered in this cycle and the possibility of comparing the different elements of this structure. The diagnosis of empathy and compassion was based on a literature review and semantic analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to three statements: firstly – the source of empathy and compassion lies in the feelings (spiritual) sphere and feelings logic; secondly – the semantic contexts of feelings of empathy and compassion are complementary; thirdly – relating empathy to the experienced negative emotions of other people has no justification, because it is contrary to the constitutive features of the feelings sphere and the feeling itself (cf. [6]). Originality/value: Features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of empathy and compassion, based on a clear distinction between feelings and emotions, and on a clear separation of the psychic and feelings spheres as a representative of the spirituals sphere – the essence of humanity.
PL
Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie wdzięczności jako kolejnej składowej modułu uczuciowego jakości życia poprzez poszukiwanie odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: co to jest wdzięczność? (to uczucie czy emocja); jakie są uczucia pokrewne wdzięczności? (wzajemnie wspierające się energie); jakie są emocjonalne zasłony wdzięczności? („usypiacze” wdzięczności) i dlaczego mamy być wdzięczni? (nic bardziej opłacalnego). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje zatem do dwóch poprzednich publikacji (nr 3 i 6 /2021 „Problemy Jakości”) [1, 2], w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz zapowiedziano rozpoznawanie jego kolejnych komponentów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacji [2] dotyczącej nadziei. Podnosi to istotnie wartość komparatystyczną tego artykułu. Jest to ważne dla zapewnienia niezbędnej spójności podejścia do analizy pojęć, rozważanych w ramach tego cyklu. Rozpoznanie kategorii wdzięczności oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej tej kategorii. Wyniki/wnioski: Główna konkluzja artykułu sprowadza się do stwierdzenia, że źródło wdzięczności tkwi w sferze uczuciowej (duchowej) i logice uczuciowej, a najczęściej wymieniane w psychologii trzy formy emocjonalne (cecha afektywna, nastrój i emocja) mogą być i na ogół są kolorytami (emocjonalnym obrazowaniem się) tego uczucia. Zatem sfera psychiczna ma tu też swój ważny udział, ale wdzięcznością prawdziwą, czyli źródłem możliwych pozytywnych stanów emocjonalnych (jako psychicznych stanów pochodnych), jest uczucie wdzięczności, a nie samodzielny, odczuwany w autonomii, stan emocjonalny. Oryginalność/wartość poznawcza: Cech nowości poznawczej tego artykułu należy przede wszystkim upatrywać w zaprezentowanym podejściu do kategorii wdzięczności, opartym na wyraźnym odróżnieniu uczuć od emocji, i konstatacji, że mimo zaawansowania badań w obszarze psychologii nadal brakuje wyraźnego oddzielenia sfery psychicznej od sfery uczuciowej. To z tego powodu w dużej części tych badań brakuje jasnych inspiracji w dotarciu do istoty człowieczeństwa, czyli sfery uczuć, i w konsekwencji uznania wdzięczności za kategorię uczuciową.
EN
Purpose: The purpose of this article is to identify gratitude as another component of the feelings module of the quality of life by seeking answers to the following four important questions: what is gratitude? (that feeling or emotion); what are the related feelings of gratitude? (mutually supportive energies); what are the emotional curtains of gratitude? ("sleepers" of gratitude) and why should we be grateful? (nothing more profitable). This article, in its content and form, refers to the two previous publications (No. 3 and 6/2021 "Problems of Quality") [1, 2], in which an attempt was made to define the feelings module and the recognition of subsequent its components was announced. Design/methodology/approach: The article uses, with some necessary modification of research questions, the structure of the analysis adopted in the publication [2] on hope. This significantly increases the comparative value of this article. This is important to ensure the necessary consistency in the approach to concept analysis under consideration in this cycle. The recognition of the gratitude category was based on a literature review and semantic analysis of this category. Findings/conclusions: The main conclusion of the article boils down to the statement that the source of gratitude lies in the emotional (spiritual) sphere and emotional logic, and the three most frequently mentioned emotional forms (affective trait, mood and emotion) can be and generally are colors (emotional imaging) this feeling. Thus, the psychic sphere also plays an important role here, but true gratitude, i.e. the source of possible positive emotional states (as psychological derivative states), is the feeling of gratitude, and not the independent, felt in autonomy, emotional state. Originality/value: The features of the cognitive novelty of this article should be primarily seen in the presented approach to the category of gratitude, based on a clear distinction between feelings and emotions and the conclusion that despite the advancement of research in the field of psychology, there is still no clear separation between the psychic and feelings spheres. It is for this reason that a large part of this research lacks clear inspiration in reaching the essence of humanity, i.e. the sphere of feelings and, consequently, recognizing gratitude as a feelings category.
EN
Colour is a common physical property in exposures of unique geological objects, but is only marginally addressed in geoheritage literature. We here present our point of view on how this feature can be treated in geoheritage studies, with the general aim at setting up a broad discussion. Three functions of colour in geoheritage are outlined, namely geological interpretation (e.g., compositional and genetic peculiarities of sedimentary rocks), higher visibility due to colour contrast and aesthetic attractiveness to geotourists. Assessment of colour at geosites is challenging, especially because of uncertain colour nomenclatures. We propose to focus on colour identification, calculation of the number of colours, qualitative evaluation of colour contrast and comparison of colours of a given geological object to its landscape context. Geoheritage colours may have different meanings to geosite visitors, and colour-emotion associations revealed by national and international studies are important to trace these meanings.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zaobserwowanych procesów, zjawisk i zależności związanych z doświadczeniem przestrzeni architektonicznej poprzez zmysły, oraz próba analizy i odpowiedzi na pytania dotyczące języka, treści i znaczeń jakie architektura wnosi do przestrzeni egzystencjalnej, a tym samym komunikuje się z jej użytkownikiem.
EN
The aim of the article is to approximate the observed processes, phenomena and relationships related to the experience of architectural space through the senses. It is an attempt to analyze and answer questions about the language, content and meaning that architecture brings to existential space, thus communicating with its users.
PL
Celem artykułu jest analiza wypowiedzi projektantów z monografii „Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu. 1966-2018” z wykorzystaniem trzech poziomów przetwarzania informacji w mózgu: pierwotnego, behawioralnego i refleksyjnego. Reakcje doświadczonych projektantów ze środowiska wrocławskiego w stosunku do ocenianych pojazdów są potwierdzeniem słuszności teorii Dona Normana, a świadomość tych procesów kognitywnych może wspomóc osiągnięcie porozumienia między projektantami a przedstawicielami zawodów technicznych, którzy muszą ze sobą współpracować w trakcie tworzenia nowych produktów.
EN
The aim of the article is analysing the designers’ statements from the monograph “Wroclaw School of Means of Transport Design. 1966-2018” by means of three levels of perception: visceral, behavioural and reflective. The reactions of the experienced designers from the Wroclaw creative environment to the evaluated products confirm the validity of Don Norman’s theory, while the awareness of these cognitive processes can facilitate understanding between designers and representatives of technical professions, who need to cooperate in the course of creating new products.
11
Content available The assessment of coaching by trade managers
EN
Coaching is one of the tools for the development of trade managers and the discovery of their hidden potential. It is a tool for seeking satisfaction, motivation, and effectiveness. The paper aims to identify the attributes of coaching assessment by trade managers. Its partial aim is to verify a new AC-BEC methodology - the assessment of coaching from the point of view of behaviour, emotions, and cognitions, three factors that were extracted in the research. The given methodology was created for the purpose of extending the range of possibilities for identifying the factors of coaching assessment by trade managers. The results show that managers operating in trade are willing to try new things, they want to develop personally and be more effective and in coaching, it is necessary to monitor and evaluate all attributes individually. It is not possible to look at this process as a whole.
PL
Coaching to jedno z narzędzi rozwoju menedżerów handlowych i odkrywania ich ukrytego potencjału. To narzędzie do poszukiwania satysfakcji, motywacji i skuteczności. Celem artykułu jest identyfikacja atrybutów oceny coachingu przez menedżerów handlowych. Jego częściowym celem jest weryfikacja nowej metodologii AC-BEC - oceny coachingu z punktu widzenia zachowań, emocji i poznania, trzech czynników, które zostały wyodrębnione w badaniach. Podana metodologia została stworzona w celu poszerzenia wachlarza możliwości identyfikacji czynników oceny coachingu przez handlowców. Wyniki pokazują, że menedżerowie działający w handlu chętnie próbują nowych rzeczy, chcą się rozwijać osobiście i być bardziej efektywni, aw coachingu konieczne jest indywidualne monitorowanie i ocena wszystkich atrybutów. Nie można spojrzeć na ten proces jako całość.
EN
Classical marketing is becoming less effective. Senses and emotions, as well as a buying mood, the atmosphere of the place, where the decision to purchase is made by a buyer have key importance in stimulating both the creation of shopping behaviours and the consumer – brand relationship. The use of sensory (sensual) branding is a departure from the 2D brands, communicating through sight and hearing, towards the 5D brands, which affect the five different human senses. Sensory marketing and branding enable building a relationship with the brand, keeping the brand awareness alive, increasing sales, and exceeding the competition to a higher extent. New technologies create and strengthen the space of the buyer's experiences with the brand. The neuromarketing research shows that emotions play a significant role when making the purchasing decisions.
PL
Badanie miało na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania technologii VR w celu wywołania konkretnych emocjiu badanego. Przeprowadzone badania literaturowe wykazały wysokie prawdopodobieństwo uzyskania pomyślnych wyników, jednak dotychczas badania opierane były na pomiarach uzyskanych przy użyciu wyspecjalizowanego, drogiego sprzętu. Niniejsza praca miała wykazać, że uzyskanie podobnych rezultatów jest możliwe również z wykorzystaniem budżetowych rozwiązań. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że nawet korzystając z mało wyszukanych technologii można uzyskać zadowalające rezultaty, które mogą określić wpływ obrazu wyświetlanego w goglach na emocje badanego.
EN
The study was tend to checking the possibility of using VR technology to invoke specific emotions on the subject. Literature studies have shown a high probability of obtaining successful results, but so far studies have been based on measurements obtained using specialized, expensive equipment. This study was about to show that obtaining similar results is also possible with usage of low budget solutions. Received results allow to conclude even using the less sophisticated technology, satisfactory results can be gained, which can determine the effect of the image displayed in the goggles on the emotions of the subject.
14
Content available remote Towards Encoding of the Transition Relation in Dialogue Games Model Checking
EN
We can understand a protocol as a set of rules used by the communicating entities i.e. people or computers. These rules specify allowed interactions between them. Every day people use protocols unconsciously during their conversations since they help to achieve the goal of the conversation (e.g. a compromise, a persuasion). In the paper, we focus on argumentative dialogues in which players can perform actions representing speech acts like claim, question, scold etc. Since we consider dialogues which have an emotional undertow we want to design a system for semantic verification of properties of dialogue games with emotional reasoning. This framework is based on interpreted systems designed for a dialogue protocol in which participants have emotional skills. The GERDL language is used for a dialogue game specification. We present the idea of encoding rules describing the dialogue game given in this language. We want to verify some properties of dialogue games and we focus on the reachability property that can take into account emotions and commitments of players.
PL
Znajomość wewnętrznego homeostatycznego mechanizmu człowieka pozwala określić wpływ emocji na jego zachowania. W artykule zacytowane zostały opinie specjalistów, głównie psychologów, na temat emocji. W oparciu o cybernetyczną teorię systemu autonomicznego autorka omówiła mechanizm powstawania emocji. Uzasadniona została teza, że emocje u człowieka pojawiają się wówczas, gdy zostaje naruszana jego równowaga funkcjonalna albo gdy zostaje przywracana. Głównym przedmiotem rozważań autorki są trzy obiegi korelacyjne występujące w systemie autonomicznym i ich wpływ na zachowania człowieka. Wskazane zostały implikacje mechanizmu wywołującego emocje dla zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia.
EN
Understanding of internal homeostatic mechanism of a human allows to quantify the influence of emotions on his behavior. In the article various specialists’ opinions, in particular of psychologists’ regarding emotions, were presented. Based on the cybernetic theory of autonomic system the author discussed mechanism of creating emotions. The thesis on the occurrence of emotions at a time of a disturbance in or recovery of his functional balance, was given grounds to. The main areas of the author’s deliberations are of the three correlative circulations existing in an autonomic system and their influence on behavior of a human.
EN
Based on the discussion on the sources and mechanisms of environmental conflicts (especially those related to mining activities), it was pointed out that the structural model of conflict (the so-called ‘circle of conflict’, introduced by Ch. Moore in 1986) can, and even should be, supplemented with additional, new items. As a result, it forms a spatial solid, i.e. ‘cylinder of conflict’. The authors believe that the addition of supplementary elements will form a solid, with emotions and language codes as the ends, which may be both the cause and the result of the conflict. The authors decided to supplement the ‘circle of conflict’ based on the analysis of the literature and their own experiences. The authors paid attention to the change in the dynamics of the system, in which the remaining causes of the conflict ‘mix’ and collide constantly, overlapping and growing, which may lead to escalation and final disruption of relations between stakeholders. Thus, the discussed model itself takes on an even more dynamic character than the ‘circle of conflict’. According to the authors, it is a good metaphor for the issues discussed, and probably also for any other conflicts.
PL
Na podstawie rozważań o źródłach i mechanizmie konfliktów środowiskowych (zwłaszcza związanych z działalnością górniczą) zauważono, że strukturalny model konfliktu (tzw. „koło konfliktu”, wprowadzony przez Ch. Moore’a w roku 1986) może, a nawet powinien być poszerzony o dodatkowe elementy, przybierając formę innej figury geometrycznej tj. „walca konfliktu”. Zdaniem Autorów poprzez dodanie elementów uzupełniających powstanie przestrzenna bryła, której podstawami są emocje i kody językowe, mogące stanowić zarówno przyczynę, jak i efekt konfliktów. Autorzy zdecydowali się na modyfikację koła konfliktów na podstawie analizy literatury oraz własnych doświadczeń. Zwracają przy tym uwagę na zmianę dynamiki układu, w którym pozostałe przyczyny konfliktu „mieszają” i zderzają się nieustannie, nakładając się i narastając, co może prowadzić do eskalacji i ostatecznego zaburzenia relacji między skonfliktowanymi interesariuszami. Tym samym dyskutowany model przybiera jeszcze bardziej dynamiczny charakter niż „koło konfliktu”. Zdaniem Autorów stanowi to dobrą metaforę przedmiotowego zagadnienia, a prawdopodobnie także wszelkich innych konfliktów.
EN
Electroencephalograph (EEG) data provide insight into the interconnections and relationships between various cognitive states and their corresponding brain dynamics, by demonstrating dynamic connections between brain regions at different frequency bands. While sensory input tends to stimulate neural activity in different frequency bands, peaceful states of being and self-induced meditation tend to produce activity in the mid-range (Alpha). These studies were conducted with the aim of: (a) testing different equipment in order to assess two (2) different EEG technologies together with their benefits and limitations and (b) having an initial impression of different brain states associated with different experimental modalities and tasks, by analyzing the spatial and temporal power spectrum and applying our movie making methodology to engage in qualitative exploration via the art of encephalography. This study complements our previous study of measuring multichannel EEG brain dynamics using MINDO48 equipment associated with three experimental modalities measured both in the laboratory and the natural environment. Together with Hilbert analysis, we conjecture, the results will provide us with the tools to engage in more complex brain dynamics and mental states, such as Meditation, Mathematical Audio Lectures, Music Induced Meditation, and Mental Arithmetic Exercises. This paper focuses on open eye and closed eye conditions, as well as meditation states in laboratory conditions. We assess similarities and differences between experimental modalities and their associated brain states as well as differences between the different tools for analysis and equipment.
EN
The study of the relationship “the natural qualities of water - the naturally built environment - the psycho-emotional conditions of human beings” from the perspective of architectural and landscape organization is essential nowadays. By investigating modern monuments we identified the methods of landscaping and composition planning to create the appropriate environment to emotionally impact the persons dealing with grief, sadness and loss. The conducted analysis of modern memorials allowed us to explore the role of water as an important compositional element in the architectural and landscape organization of monument sites. We also identified different methods of modeling water and how they affect related emotional impressions in creating the urban social environment that would preserve the historical and cultural memory from generation to generation.
PL
Zagadnienie „naturalne cechy wody - naturalne tereny zabudowy - psycho-emocjonalne zależności z ludźmi” z punktu widzenia ukształtowania architektury i krajobrazu jest niezbędne w dzisiejszych czasach. Badając współczesne pomniki wyznaczaliśmy metody planowania i kształtowania krajobrazu, w taki sposób, aby stworzyć odpowiedni nastrój, wywołując u ludzi poczucie żalu, smutku i straty. Przeprowadzone analizy współczesnych pomników pozwoliły nam odkrywać rolę wody, jako ważnego elementu kompozycyjnego w architektonicznej i krajobrazowej strukturze miejsc zabytkowych. Zidentyfikowano różne sposoby kształtowania wody, wraz z określeniem związku, jakie wrażenia emocjonalne wywierają one w tworzeniu miejskiego środowiska społecznego, które pozwoliłyby zachować pamięć historyczną i kulturową z pokolenia na pokolenie.
19
Content available remote Psychodynamic Perspective of Organizational Change
EN
The complex processes and phenomena that are taking place in the contemporary world require new and adequate methods of acting also in the area of management. This means the need for a fresh approach to the process of organization development and change. This paper presents the key concepts stemming from the psychoanalytic approach to organization and management. Its main aim is to discuss the major categories (concepts) derived from psychoanalytic theories, which pertain to the issues related to organizational change. Theoretical considerations are complemented by presentation of the data collected during interviews with managers from the examined organization and identification of the defence mechanisms of representatives of the organization’s management.
PL
Złożone procesy i zjawiska, zachodzące we współczesnym świecie wymagają nowych, adekwatnych metod działania także w obszarze zarządzania. Oznacza to potrzebą świeżego spojrzenia na procesy rozwoju i zmian w organizacji. Niniejszy artykuł zawiera kluczowe pojęcia wywodzące się z psychoanalitycznego podejścia do organizacji i zarządzania. Jego głównym celem jest omówienie głównych kategorii (pojęć) wywodzących się z teorii psychoanalitycznych, a odnoszących się do zagadnień powiązanych ze zjawiskiem zmian organizacyjnych. Rozważania o charakterze teoretycznym uzupełnia prezentacja danych zebranych w trakcie wywiadów z menedżerami badanej organizacji oraz identyfikacja mechanizmów obronnych przedstawicieli kadry menedżerskiej organizacji.
PL
Panowanie nad własnymi emocjami oraz emocjami współpracowników i klientów odgrywa w biznesie coraz większą rolę. Pozwala na podejmowanie decyzji przynoszących sukces osobisty, a także biznesowy. Warto się jednak zastanowić czy to prawda, że kobiety częściej podejmują decyzje pod wpływem emocji,o czym często słyszy się jako zarzut czy też argument podnoszony przy wyborze mężczyzny na stanowisko zarządcze? W artykule podjęto kwestie różnic w zarządzaniu emocjami przez menedżerów, uwzględniając różnicę płci.
EN
Control over own emotions and emotions of cooperators and customers plays an increasingly important role in the business. Allows to make decisions which bring personal and business success as well. Is it true that women tend to make decisions under the influence of emotions what it is often heard about as a plea or the argument when choosing man for the managerial position. This article raises an issue about the differences in the management of emotions by managers with having regard to gender difference.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.