Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 916

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
1
Content available remote Warunki termiczne w hali a bezpieczeństwo pracy
PL
Bezpieczeństwo pracowników w dużej mierze zależy od ich uwagi i koncentracji, samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Warunki klimatyczne mają w tym przypadku szczególne znaczenie i wszystkie czynniki je kształtujące, takie jak: temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie i przepływ powietrza, mają decydujący, pozytywny lub negatywny, wpływ na zdrowie i samopoczucie, a co za tym idzie – na bezpieczeństwo pracowników.
EN
The profession of a seller (especially in small grocery stores) does not enjoy a social respect. The reasons for this are, above all, low requirements, low salary and difficult working conditions. In addition, too little attention is paid in the literature to this profession from the point of view of safety and hazards at work. However, the problem of working conditions in the position of a salesman is an important issue concerning a very large number of people. The paper deals with this difficult topic by describing selected methods of ergonomic analysis and using them to assess occupational risk at the seller's workplace. In the paper, the results of the Ergonomic Checkpoint List, as well as the results of questionnaire surveys are presented. All the results are related to the possibility of proper identification and the probability of hazards occurrence in the position of a seller.
EN
Every employer is responsible for ensuring safe and hygienic working conditions. According to the Labor Code and the relevant regulations, the elements of safe and hygienic working conditions in each enterprise are very similar. Differences arise when a specific industry or special psychophysical needs of an employee are taking into consideration. There is a specific group of employees for whom the working conditions organized by the employer in terms of occupational health and safety differ from the average working conditions. In the paper the needs, limitations and psychophysical possibilities of professionally active employees with sensory integration disorders are analyzed. In this purpose the direct interview with elements of open observation was used as the research method. The results presented in this paper are the small part (initial diagnosis) of the large project. Preliminary conclusions confirm the difficulty of adapting employees with sensory integration disorders to a universal work environment and the great need to organize special working conditions for them.
EN
Noise is one of the most common physical factors causing nuisance and harmful to worker health in the long term. The focus of the research was the measurement and analysis of the noise level at the screw injection moulding machine operation station intended for plastic elements’ manufacturing. The occupational risk evaluation was conducted based on the observed data. The results of the study allowed for the development of precautionary and preventive measures. Furthermore, the paper features identification of the work environment factors occurring in the studied manufacturing enterprise with division to dangerous, harmful, and bothersome.
PL
Ciągły rozwój technologiczny przyczynia się do znacznego rozpowszechnienia na budowach zautomatyzowanych i zrobotyzowanych urządzeń. Wprowadzanie różnych innowacyjnych rozwiązań jest połączone z ujawnianiem się nowych zagrożeń dla pracowników. Autorzy artykułu, na podstawie przeglądu polskiej literatury, obejmującego artykuły opublikowane w latach 2012–2021, zidentyfikowali 39 prac związanych z automatyzacją i robotyzacją w budownictwie. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy, jakie wynikają ze stosowania innowacyjnych rozwiązań w budownictwie.
EN
Continuous technological development contributes to the widespread use of automated and robotic devices on construction sites. The introduction of various innovative solutions is combined with the disclosure of new hazards to employees. The authors of the article, based on a review of Polish literature including articles published in 2012–2021, identified 39 papers related to automation and robotization in construction industry. The conducted research allowed to identify hazards to work safety resulting from the use of innovative solutions in construction.
6
Content available remote Bezpieczeństwo w przemyśle
PL
Nieustający trend wsparcia mechanicznego dla człowieka na produkcji dał inżynierom ważne wyzwanie – bezpieczeństwo. Nie od dziś wiadomo, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością największą i musimy o nie zadbać, nie zważając na koszty.
EN
Work constitutes a fundamental dimension of human existence on earth. Humans plan, organize, perform work and thus develop through the work of their mind and the physical transformation of the world. Knowledge management has become a widely discussed and increasingly popular concept worldwide. The essence of this concept is the creation and dissemination of knowledge, understood as the entire content existing in the human mind as a result of accumulated learning and experience. The article presents a knowledge map as a management tool for the perception of occupational health and safety and health for construction faculties’ students.
PL
W artykule przedstawiono proces rozwoju konstrukcji hełmu elektroizolacyjnego z osłoną twarzy chroniącą przed skutkami termicznego oddziaływania łuku elektrycznego. W ramach przeprowadzonych prac rozszerzono zakres temperatury pracy hełmu, zwiększono odporność na uderzenia mechaniczne oraz dodano osłony boczne twarzy.
EN
The article presents the development process of the construction of an electrically insulating safety helmet with a face shield designed to protect against thermal effect of an electric arc. As part of the work, the helmet's operating temperature range was extended, increased was the resistance to mechanical impacts and added were the side face shields.
PL
W artykule (cz. 1) przedstawiono nowoczesne programy edukacyjne opracowywane przez wykładowców Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w ramach programów edukacyjnych Erasmus+ współfinansowanych przez UE. Zaprezentowane projekty dotyczą: bezpiecznego montażu okładzin kamiennych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, programu szkoleniowego z zakresu metodologii BIM i integracji EPD (Environmental Product Declaration) w ramach strategii zrównoważonego budownictwa, międzysektorowego i interdyscyplinarnego podejścia BIM do aspektów zdrowia w budownictwie mieszkaniowym oraz opracowania szkoleń w zakresie bezpiecznego wykonywania robót ziemnych wspomaganych technologią rzeczywistości rozszerzonej.
EN
The article presents modern educational programmes developed by the lecturers of the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology within the Erasmus+ educational programmes co-financed by the EU. The presented projects concern: safe installation of stone cladding using augmented reality, training programme on BIM methodology and integration of EPD (Environmental Product Declaration) within sustainable construction strategy, intersectoral and interdisciplinary approach of BIM to health aspects in housing construction and development of training on safe earthworks supported by augmented reality technology.
PL
Komunikat przedstawia doświadczenia i problemy z początkowej fazy wdrożenia projektu badawczo-rozwojowego: „Samodzielna obudowa kotwowa w chodniku Bw-1n badawczym w pokładzie 401 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK »Budryk«”. Porusza problematykę drążenia chodnika oraz zabudowy, kontroli i utrzymania wyrobiska korytarzowego w technologii samodzielnej obudowy kotwowej w kopalni węgla kamiennego. Omówiono sposób prowadzenia drążenia przy pomocy kombajnu Bolter Miner oraz metodę kontroli stateczności wyrobiska w czasie jego eksploatacji.
EN
The statement presents preliminary experience concerning the implementation of the research and development project „Samodzielna Obudowa Kotwowa w Chodniku Bw-ln badawczym w pokładzie 401 w JSW S.A. KWK »Budryk«" (independent rock bolt support for the Bw-ln gallery in the outcrop 401 in JSW S.A. KWK »Budryk«), in cooperation with research units and vital manufacturers of mining machinery and equipment. From autumn 2018 to April 2020 as part of this project, research was supported by the imported Joy Global Bolter Miner (Fig. 2, 3). The machine was adapted to the requirements of the regulations in the country, and the assembly chamber in the underground excavation KKW „Budryk" was designed and constructed (fig. 4). A design of an independent rock bolt support in the Bw-ln gallery was made (Fig. 5) and approx. 550m of the excavation was drilled. 44 stratification meters for ongoing inspection and 3 measurement stations for periodic inspection were installed (fig. 2, 3). The experience concerning excavation and exploitation of the Bw-ln gallery can be considered as optimistic, regarding the future of this vital for the improvement of safety and efficiency of operations such as opening-out or development in Polish mines project
PL
W artykule przedstawiono metodykę i korzyści płynące z zastosowania nowoczesnych technologii projektowania i prowadzenia prac wiertniczo-strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych. Wykorzystanie synergii istniejących technologii oferowanych przez różnych producentów, takich jak np. program do optymalizacji i prowadzenia robót strzałowych O-Pitblast czy Hole Navigation System - system automatyzacji prac wiertniczych, oraz dronów pozwala nie tylko na poprawę efektywności prowadzania robót wiertniczo-strzałowych, ale także na zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
EN
The paper presents methodology and benefits of modern blast design methods in open pit mines and quarries. Benefiting from synergy given by merging existing technologies provided by different suppliers, like blast design and optimization environment - O-Pitblast or Hole Navigation System, solution for automatized drilling of Epiroc and drones, allows not only improving efficiency of blast works but also increasing occupational health and safety.
PL
W publikacji omówiono czynniki kształtujące poziom zagrożenia metanowego w rejonach ścian wydobywczych w polskich kopalniach węgla kamiennego w okresie wdrażania działań restrukturyzacyjnych, skutkujących między innymi wzrostem koncentracji wydobycia. Doświadczenia GIG Kopalni Doświadczalnej „Barbara", m.in. w zakresie zwalczania zagrożenia metanowego i pożarowego w polskich kopalniach, oraz 20-letnia współpraca tej jednostki naukowo-badawczej z Wyższym Urzędem Górniczym pozwoliły na opracowanie zasad, wytycznych oraz kryteriów oceny zagrożenia metanowego, stanowiących narzędzia dla praktyków w warunkach sukcesywnie zwiększającego się wydzielania metanu do środowiska ścian. Publikacja omawia efekty tej współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.
EN
The publication discusses the research acquis of the Central Mining Institute of the Experimental Mine „Barbara" in the field of combating methane risk in Polish hard coal mines. As a result of more than 20 years of research, principles and guidelines for assessment and design of mining works in methane fields were developed in the form of instructions. The most important of them are: 1. Rules for classifying workings (rooms) in methane fields into individual levels of explosion risk in coal mining plants [9]. 2. Rules for classifying workings in methane fields in coal mining plants as hazardous into methane explosion risk levels [4]. 3. Rules for airing excavations under methane hazard conditions, including the selection of ventilation devices to mitigate it [6]. 4. Dynamic forecast of absolute wall methane-bearing capacity [7]. 5. Principles of working longwalls under methane hazard conditions [8]. 6. Principles of designing mining works under conditions of combined methane and fire hazard [5]. All these studies provided mine engineering staff with tools for assessing methane risk at the stage of designing and conducting mining works, as well as allowed for the selection of preventive actions.
PL
Artykuł analizuje wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród górników, pracowników oddziału odstawy głównej w zakresie ich skłonności do podejmowania ryzyka. Wytypowana grupa badawcza stanowiła 35% stanu osobowego oddziału. Ryzykowne zachowania pracowników są wpisane w codzienność wykonywanych zadań, które to mogą prowadzić do zdarzeń niebezpiecznych. Na podstawie odpowiednich kwestionariuszy i ankiet można określić skłonność osób do podejmowania ryzyka oraz ich wpływu na bezpieczeństwo pracy. Skłonność do zachowań ryzykownych, psycholodzy lokalizują zazwyczaj w strukturze osobowości, kiedy to dane osoby częściej niż inne podejmują tego rodzaju zachowania. Pracownik, według psychologów, szacuje ryzyko jakie wiąże się z podjęciem działania ryzykownego i prawdopodobieństwo wystąpienia straty czy korzyści. Oprócz tego w trakcie podejmowania decyzji analizuje wszelką wiedzę jaką ma na temat powstałego ryzyka. Ankieta wykorzystuje formę pytań zamkniętych z możliwością odpowiedzi TAK lub NIE.
EN
The article analyzes the results of a survey carried out among miners, employees of the main depot branch in terms of their propensity to take risks. The selected research group accounted for 35% of the branch’s staff. Risky behaviours of employees are inscribed in the daily routine of their tasks, which may lead to dangerous events. The propensity of people to take risks and their impact on work safety can be determined on the basis of appropriate questionnaires and surveys. Psychologists tend to locate the propensity for risky behaviours in the personality structure, where the persons concerned are more likely than others to undertake such behaviour. The employee, according to psychologists, estimates the risk involved in taking risky action and the probability of loss or benefit. In addition, he analyses all his knowledge of the risks involved in making decisions. The questionnaire uses the form of closed questions with the possibility of answering YES or NO.
EN
Cleaning and removal of components of the gating system, and finishing of castings are the most labor-consuming and damaging to health foundry processes. This paper presents the results of an analysis of labor consumption of the process of removal of gating systems of aluminium castings, which were carried out in a conventional manner using a band saw and a boring machine, and using an industrial robot. In the final part of this paper the analysis of occupational hazard of work-stands is presented. It has been shown that the use of robotization leads to an increase both the productivity of the process and work safety. The use of an industrial robot allows to reduce the labor consumption of the process of removal of gating systems by 29,5% in relation to the non-robotized stand. Furthermore, on the robotized stand almost all the time needed for the process of removal of the gating system is connected with the machining. It represents 98.7% of the production cycle. In the case of non-robotized stand, the machining takes 79% of the total time required for treatment of one piece of the casting.
PL
Oczyszczanie, usuwanie elementów układu wlewowego oraz wykańczanie odlewów należą do najbardziej pracochłonnych, szkodliwych dla zdrowia oraz niebezpiecznych procesów odlewniczych. W pracy przedstawiono analizę pracochłonności procesu usuwania układów wlewowych odlewów aluminiowych, realizowanego w sposób konwencjonalny z zastosowaniem pilarki taśmowej i wytaczarki oraz z zastosowaniem robota przemysłowego. W końcowej części pracy dokonano analizy ryzyka zawodowego stanowisk pracy i wykazano, że wprowadzenie robotyzacji procesu prowadzi do zwiększenia jego wydajności oraz bezpieczeństwa pracy. Zastosowanie robota przemysłowego umożliwia zmniejszenie pracochłonności procesu usuwania układów wlewowych o 29,5% w stosunku do stanowiska niezrobotyzowanego. Na stanowisku zrobotyzowanym, niemalże cały czas potrzebny na realizację procesu usuwania układu wlewowego jest poświęcony na obróbkę właściwą. Stanowi ona 91% cyklu produkcyjnego. W przypadku stanowiska niezrobotyzowanego, obróbka właściwa zajmuje 80% całego czasu potrzebnego na obrobienie jednej sztuki odlewu.
EN
The paper presents the analysis of navigation processes used in wells and around-drilling processes. Most common navigation systems used in drilling processes are described. The authors have presented a concept of applying navigation to operations supporting drilling processes, including operations ensuring the safety of drilling staff. Also, they have discussed around-drilling processes which have not been supported by navigation systems. Finally, they have presented ideas of their possible applications as well as benefits resulting from using navigation systems.
17
EN
Physical activity is an inseparable sphere of human life, and is not rarely associated with work. Evolution has adapted man to perform various activities that meet their life needs. Man is created for walking, sitting, lying and standing. All these activities should take place in turns. Physical work should be varied in terms of dynamics and not limit people to stay in one position while performing work. The position changes, among others, to increase blood pressure, in addition, stimulates the heart and respiratory system, as well as improves the efficiency of both physical and mental work. In turn, taking only one position for a long time, which often occurs in static physical work, causes many health problems. For musculoskeletal disorders related to a non-ergonomic work position and a forced position at work, every fourth employee in Europe complains. In Poland, musculoskeletal disorders are one of the most common causes of absence at work. In Polish enterprises, the assumption that profit is the most important is still dominant. Man is rarely seen as the most important capital of an enterprise that needs to be taken care of. For many employers, all additional measures related to shaping safe working conditions are only costs, not investment and potential profit. This paper presents the effects of static physical work in relation to work safety in the light of publicly available reports and information. The review has been enriched with the results of research carried out in one of the production enterprises of the SMEs sector. The research results presented in the paper are pilot and constitute an introduction to a large research work.
18
EN
Occupational health and safety nowadays is beginning to be seen in a multi-interdisciplinary way. Man's lifestyle also contributes to safety at work and work efficiency. The employee performs tasks at a specific place and time, however, this work is also affected by elements of private life. This paper deals with the impact of private life and lifestyle on human professional work in the areas of work safety and its efficiency. The research has been conducted on the basis of the opinions of employees.
EN
Job satisfaction has a big impact on how an employee performs his job. Both elements have an impact on job safety and employee perception of it. A satisfied employee devotes himself to work, performs orders better, cares for others and for himself. He feels safe in the enterprise. The aim of the paper was to assess employees' job satisfaction and their work performance with use of simply survey. In order to achieve this aim, a survey was conducted among employees of a chosen metallurgical enterprise who were asked to assess level of their job satisfaction. The employees defined their job satisfaction by referring to 20 statements describing this satisfaction and evaluating three factors that were used to compute the satisfaction index. The survey allowed for indication the general level of employee satisfaction.
PL
W zakładzie Trzuskawica wdrożono nowoczesny system radiotelefonii cyfrowej, który - oprócz możliwości komunikowania się w zakresie zachowania ciągłości procesów produkcji i utrzymania ruchu - znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracowników.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.