Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekonomika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Wyzwania związane z ograniczeniem niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko kreują dyskusję o kluczowych remediach, prowadząc do budowy długoterminowej wizji rozwoju energetyki. Uruchomienie niezbędnych działań wymaga czytelnych sygnałów cenowych płynących z rynku energii w Polsce. Systemy wsparcia w sposób kluczowy wpływają na efektywność ekonomiczną wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Duża część źródeł OZE charakteryzuje się ponadto niestabilnością generacji energii elektrycznej, spowodowanej warunkami pogodowymi. W tym kontekście ważnym elementem analizy są koszty magazynowania energii i inne sposoby zapewnienia rezerwowania OZE. Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej ma prowadzić do odpowiedzi na pytanie o tzw. grid parity (socket parity) technologii OZE. W artykule przedstawiono analizę wykorzystującą również wyniki własnych obliczeń kosztu wytwarzania energii elektrycznej dla wybranych technologii OZE, tzn. fotowoltaiki oraz farmy wiatrowej.
EN
Challenges, related to reducing the negative impact of energy on the environment, create a discussion about key remedies, leading to the construction of a long-term vision of power system development. Taking the necessary actions requires clear price signals from the energy market in Poland. Support systems in a key way affect the economic efficiency of electricity production from RES. A large part of renewable energy sources is also characterized by instability of electricity generation caused by weather conditions. In this context, energy storage costs and other ways to ensure RES reservation are an important element of the analysis. The analysis of the price and the cost of electricity is necessary to evaluate the achievement of grid parity (or socket parity) of renewable energy technologies. The article presents own calculations of the cost of electricity for selected renewable energy technologies, i.e. photovoltaic and wind farms.
PL
Pozycja Wydziału wynika przede wszystkim z prowadzonej działalności naukowej, a prowadzone tu badania mają najczęściej charakter interdyscyplinarny. Dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, spełniająca również oczekiwania przemysłu. Stąd konieczność rozwoju specjalizacji gwarantujących wysoki poziom naukowy i zawodowy przyszłych specjalistów. W artykule przedstawiono krótko historię Wydziału. Scharakteryzowano działania zmierzające do wykreowania zakresu specjalizacji ekonomiki i organizacji górnictwa. Przedstawiono stan aktualny oraz perspektywy rozwoju mając na uwadze działalność naukową i potrzeby przemysłu surowcowego.
EN
Faculty's position results mainly from its scientific activity, and the research carried here is most often interdisciplinary. To ensure their appropriate quality, highly qualified staff are needed, which also meets the expectations of the industry. Hence the need to develop specializations that guarantee a high level of scientific and professional future specialists. The article briefly presents the history of the Faculty. Actions to create a range of specialization in mining economics and organization have been characterized. The current state and development prospects were presented, taking into account the scientific activity and the needs of the raw materials industry.
PL
Koszty wydobywanej rudy można kształtować na dwa sposoby, zmniejszając pracochłonność, materiałochłonność i energochłonność oraz poprzez dostosowanie jakości wydobywanej rudy (zawartość miedzi) do poziomu wynikającego z aktualnych cen miedzi. W artykule przedstawiono algorytmy wyznaczania normatywów jakości rudy wynikających z aktualnej ceny rynkowej miedzi oraz według przyjętych kryteriów rentowności. Określono modele obliczeniowe tych normatywów, jednostkowych kosztów górniczych obciążających jedną tonę miedzi, poziomu produkcji miedzi elektrolitycznej i wydobycia rudy. Oryginalnym rozwiązaniem przedstawionym w artykule jest metoda dekompozycji sterowalnych zmiennych dla podstawowego ciągu technologicznego na zadania dla pojedynczych kopalni. Korzystając z opracowanych modeli wykazano, że nawet przy stosunkowo skromnej bazie danych można w miarę szybko otrzymać interesujące dla menedżerów informacje, na przykład prognozę stopy zwrotu (ekonomicznej lub operacyjnej), żądaną zawartość miedzi w wydobytej rudzie przy zadanej stopie zwrotu lub poziom progowy tej zawartości w odniesieniu do wielkości kosztów i produkcji. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały odpowiednimi przykładami.
EN
The ore mining costs can be shaped in two ways, reducing labor consumption, material intensity and energy consumption, and by adjusting the quality of the ore extracted (copper content) to the level resulting from current copper prices. The article presents algorithms for determining ore quality standards resulting from the current market price of copper and in accordance with the adopted profitability criteria. The calculation models for these standards, unit mining costs for one tonne of copper, the level of electrolytic copper production and ore extraction were determined. The original solution presented in the article is the method of decomposing controllable variables for the basic technological sequence for tasks for individual mines. Using the developed models, it was shown that even with a relatively modest database, you can get information that is interesting for managers, such as the rate of return forecast (economic or operational), the desired copper content in the ore extracted at a given rate of return or the threshold level of this content in regarding the amount of costs and production. The theoretical considerations are illustrated by appropriate examples.
PL
W publikacji scharakteryzowano obszar badawczy pracowników Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w szczególności byłej Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, w zakresie ekonomiki i organizacji górnictwa. Zaprezentowano wykorzystywane metody i działania podejmowane przez pracowników na rzecz rozwoju i popularyzacji tej specjalności naukowej oraz osiągnięte rezultaty badań.
EN
The publication discusses the current research area of the scientific members of the Faculty of Mining and Geology at the Silesian University of Technology in Gliwice. In particular of those of the former Department of Management and Security Engineering in the field of economics and mining organization. The used methods and actions taken by the scientific members for the development and promotion of this scientific discipline as well as the achieved research results are briefly presented.
PL
Artykuł wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelnikom, którzy pragną pogłębić wiedzę ma temat zagadnień związanych z kwestią współczesnych problemów związanych z ekonomiką bezpieczeństwa. Celem artykułu jest ułatwienie odbiorcy zrozumienia aktualnych problemów związanych z ekonomiką bezpieczeństwa w ciągle zmieniającym się w XXI wieku świecie oraz zaprezentowanie ekonomiki bezpieczeństwa jako dyscypliny naukowej. W tekście przybliżono istotę, pojęcie, obiekt i przedmiot omawianej dyscypliny naukowej. Studium literatury tematu badań dowodzi, że problemy te nie zostały wystarczająco zbadane.
EN
The Article is trying to meet expectations of readers who would like to to deepen the knowledge about the issues associated with the contemporary problems of economic safety. The main purpose of the article is to understand current problems connected with the safety economics in the world in the 21st centuryand presenting safety economics as the field of scientific studies.In the study of literature, the research proves that these problems have not been sufficiently studied.
6
Content available remote Ekonomiczny wymiar współczesnych opakowań
PL
W ostatnich latach diametralnie wzrosło nie tylko znaczenie opakowań w systemach i procesach logistycznych, ale opakowania stały się wiedzą, technologią i sztuką przemieszczania towarów i ich sprzedaży. Mają na celu nie tylko ochronę produktu przed otoczeniem oraz otoczenie przed zawartością opakowania, ale również wszechstronne poinformowanie i nie tylko użytkownika o jego zawartości. Nie bez znaczenia w zakresie planowania, wyboru surowca i samej produkcji opakowania, stał się czynnik ekonomiczny i ekologiczny, które to czynniki będą odgrywały coraz to większa rolę. Wraz ze wzrostem znaczenia handlu samoobsługowego i internetowego opakowanie produktu stanowi istotny element z punktu widzenia marketingu mix. Stanowi reklamę produktu i ma na celu w sposób bezpośredni zachęcać do jego zakupu. Istnieje bardzo wiele determinant wpływających na dobór optymalnego rodzaju opakowania. Te podstawowe determinanty zostały przedstawione i opisane w prezentowanym artykule. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim właściwości produktu, docelową grupę odbiorców, masowość produkcji czy też wyniki przeprowadzonych badań rynkowych. Dobór odpowiedniego opakowania, spełniającego szereg funkcji nie tylko logistycznych szczególnie dla przedsiębiorcy ma na celu maksymalizację jego przychodów ze sprzedaży. Bywa też i tak, że podniesienie finalnej ceny produktu poprzez szlachetność opakowania zwiększa jego sprzedaż. Dlatego też ekonomiczne postrzeganie współczesnych opakowań ma swoją szczególną wielowymiarowość.
EN
Through the last few years has immediately grown up the meaning of the packaging in the logistical systems. They must protect not only products from the enviroment and the enviroment from themselves or inform their users about their content. With the development of self – service retail and e-commerce, packages of products have become very important part of the marketing-mix. Packages are the advertisments of products. Their aim is to encourage customers to purchase. There are many reasons which have big influence on the choice of the optimum kind of package. The most popular of them are properties of products, target group or results of market’s research results. Selection of suitable package is used to maximize revenue even if the price must be on the higher level.
PL
W pracy przedstawiono analizę ekonomiczną wykonaną dla 3 wariantów instalacji oczyszczania spalin metoda ozonowania. Analiza obejmowała instalacje dla nowego (900 MW) i istniejącego (225 MW) bloku węglowego po wejściu w życie zapisów dyrektywy IED. Dodatkowo wykonano obliczenia mające na celu określenie kosztów metody przy uzyskiwaniu ultra niskich stężeń zanieczyszczeń tzn. 30 mg/m3 SO2 i NOx dla bloku o mocy 900 MW. Otrzymane wyniki analizy ekonomicznej porównano z dostępnymi w literaturze danymi dotyczącymi instalacji SCR (Selective Catalytic Reduction). Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że metoda ozonowania spalin jest konkurencyjna w stosunku do instalacji SCR, przy czym zastosowanie ozonowania spalin pozwala dodatkowo zredukować emisję rtęci metalicznej Hg0 do atmosfery.
PL
Przedstawiono wyniki analizy efektów ekonomicznych modernizacji układu kruszenia rudy w ZG Lubin. Podstawą tej analizy są wyniki badania efektywności zmian technologii i techniki rozdrabiania i klasyfikacji tego układu opisane w publikacji (Malewski 2015). W niniejszym artykule dokonano oszacowania kosztów inwestycyjnych i operacyjnych tych zmian. Wyniki analizy pokazują opłacalność realizacji takiego projektu. Koszt produkcji (nadawy do młynów prętowych) może być obniżony nawet o 28% w stosunku do stanu zerowego. W szczególności efekt ten jest widoczny, jeśli koszty te powiązane zostaną z uzyskanym większym stopniem rozdrobienia kruszonej rudy, co ma poważny wpływ na efektywność kolejnych operacji rozdrabiania.
EN
The paper presents results of crushing system analysis, that is used as subsystem in the Lubin ore mine processing installation. Crushing effect was measured with average particle size in final crushing product of carbonate (I) and sandstone (II) ore subsystems. Impact of the crushing circuit looping, used to avoid oversize in the final product, as well as effect of modernizing of processing machinery on system efficiency has been studied. Simulations showed that looped circuits, against unlopped, reduce twice the average grain size in the final product. Even the production cost per unit capacity $/m3 is decreased by 28%, or twice of that relating to the size reduction ratio.
PL
Udział dmuchaw w całkowitych kosztach zużywanej energii elektrycznej często przekracza 50% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni. Można powiedzieć, że są one energetycznym sercem tego obiektu. W poszukiwaniu oszczędności przeprowadzono test na oczyszczalni ścieków. Jedną z dmuchaw wyporowych zastąpiono promieniową na łożyskach powietrznych. Jakie to dało efekty?
UK
Відсутність виробництва алюмінію в Україні є не лише реальною загрозою економічній безпеці України, а й безпосередньо підривають основи національної безпеки. Переважна більшість українських виробників виробів з алюмінію купують і завозять готові заготовки з Австрії, Німеччини, Словаччини, Росії. Все вище зазначене є обґрунтуванням доцільності створення в Україні на території Запорізького регіону індустріального парку «Дніпрал» з виробництва алюмінію та його сплавів.
EN
Lack of aluminum production in Ukraine is not only a real threat to the economic security of Ukraine, but also directly undermine national security. The majority of Ukrainian manufacturers of aluminum and deliver ready to buy blanks from Austria, Germany, Slovakia and Russia. All of the above, is the rationale for the establishment in Ukraine in Zaporizhzhya region industrial park "Dnipral" for the production of aluminum and its alloys.
EN
Users of transport infrastructure pay in the specified / assigned to them / range maintenance costs. Burden in this regard especially treated are the users who benefit from transport infrastructure for profit - carried on the business. The scope and level of load is varied in different branches. In some of these loads are very differently accounted for and transferred to the cost of providing the transport service. Different are also recipients of payments which does not contribute to the rational use of the different infrastructure funds. Verification carried out in this field indicates that inland waterway transport is provided a transparent system.
EN
The research employed a negative binominal count data model approach to analyse the determinants of bioenergy innovations with a special focus on the effect of energy and climate policies. A panel of 14 OECD countries were analysed using patent counts for the period 1978–2009 as a proxy for innovations. The policies examined were feed-in tariffs, quota obligations and different types of investment support schemes. The study found that feed-in tariffs affected innovation positively but quota obligations did not. The results regarding investment support programs were ambiguous since the dummy variable representing strong investment policies was statistically significant whereas the continuous variable for investment support schemes was not. Another finding was that electricity prices seemed to be an import- ant determinant of innovation and that the accumulated stock of knowledge in the bioenergy sector also had a positive impact on bioenergy innovation.
EN
Increasing electricity requirements in residential sector create a possible market for small cogeneration systems. Such a system can be based on a new and highly efficient technology such as high temperature fuel cells. Mathematical modeling is a low cost and effective method for analyzing possible operation strategies and system economical results. The objective of this paper was to present the simulation results of operation of a micro CHP system based on a SOFC in Polish reality. The model of SOFC based micro-CHP system was developed. Based on this model the technical and economical analysis was performed. The results of sensitivity analysis established a SOFC performance variation with utilities price changes. Moreover, the optimum of a micro-CHP system was found to be 1 kW.
PL
W referacie przedstawiono, prowadzone na Politechnice Białostockiej i w Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, działania związane z wprowadzeniem przedmiotu ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód do programu studiów na kierunkach inżynieria środowiska i ochrona środowiska w uczelniach technicznych i rolniczych. Spośród tych działań na uwagę zasługują ogólnopolskie seminaria zorganizowane w 2005 roku na Politechnice Białostockiej oraz w 2008 roku na Politechnice Łódzkiej i poświęcone kształceniu w zakresie ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. Omówiono również bezpośrednie efekty tych działań w postaci publikacji trzech książek oraz opracowania propozycji programu wykładu i ćwiczeń z przedmiotu ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. Opisano programy wykładów z tego przedmiotu prowadzonych na studiach magisterskich i podyplomowych na Politechnice Białostockiej, Politechnice Krakowskiej oraz na Politechnice Śląskiej. Podano także informacje dotyczące działania Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
EN
The paper examines efforts made at Białystok Technical University and the Foundation of Environmental and Resource Economists to introduce Water Supply and Water Pollution Control Economics into curriculums of environmental engineering and environmental protection specialties at technical and agricultural universities. Attention is focused on nationwide seminars organized in 2005 at Białystok Technical University and Technical University of Łódź which were dedicated to education in the field of water supply and water pollution control economics. The direct effects of these activities are the publication of three books and development of a draft lecture and exercise curriculum for water supply and water pollution control economics. Lecture curriculums for this subject, conducted at M. Sc. and post-graduate level studies at Białystok Technical University, Cracow University of Technology and Silesian University of Technology are discussed in detail. An update on the activities of the Section of Water Pollution Control Economics of the European Association of Environmen-tal and Resource Economists is also presented.
PL
W referacie przedstawiono przegląd artykułów, nadesłanych do nowego czasopisma IAEE „Ekonomika Enerii i Środowiskowej Polityki”. W nowej polityce Unii Europejskiej ekonomika energii i związane z nią zagadnienia środowiskowe będą nadal odgrywać istotną rolę zarówno w skali lokalnej jak i w kontekście globalnym. Dwoma kluczowymi celami EEEP jest zachęcenie do użytecznych badań ekonomicznych w obszarze energii i środowiska oraz wspieranie lepszych ocen politycznych dla decydentów.
EN
An the paper a review of the source papers, submitted to a new journal of IAEE “Economics of Energy&Environmental Policy” (EEEP) is presented. In a new EU policy energy economy and its associated invironmental issues will still show important both as local characteristics and global linkages. The key goals of EEEP are to encourage useful economic research on energy and environment and to support better policy evaluation accessible to policymakers.
PL
Przedstawiono ważniejsze scenariusze perspektywicznego rozwoju energetyki. Określono dynamikę krajowej produkcji energii elektrycznej oraz jej zużycie w powiązaniu z produktem krajowym brutto w latach 1992÷2011. Przeprowadzono analizę rozwoju produkcji, kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych węgla brunatnego i kamiennego i zestawiono wynikające z niej wnioski.
EN
More important scenarios of power industry perspective development were presented. The dynamics of national electric energy consumption in connection with the gross national product in the period 1992÷2011 was determined. An analysis of production development, costs of electric energy generation in power plants based on brown coal and hard coal was carried out. Conclusions resulting from this analysis were drawn.
EN
This article was focused on issue of Ukrainian agricultural producers’data analysis. The main tendencies of Ukrainian agrarian sector development were discovered and shown in this study. It was detected that the size of agricultural enterprises is growing in Ukraine and it leads to the negative results in the social sector. The main reason of enterprises growing process was shown. It is connected with some institutional advantages which specified by enterprises size growing.
20
Content available remote Problemy rentowności technicznych środków transportu szynowego
PL
Analiza zbiorów czynników technicznych, ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych i społecznych jest podstawą w gospodarowaniu zasobami przedsiębiorstwa transportowego. Celem gospodarki środkami technicznymi stanowiącymi bezpośrednie narzędzie realizacji zadań jest takie działanie, które przy najmniejszym zużyciu tego zasobu pozwala osiągnąć określony efekt ekonomiczny. Efektywność ściśle połączona jest z eksploatacją, a w efekcie z niezawodnością i jakością, co stanowi wykładnik rentowności wykorzystywanych środków technicznych, ponieważ niezawodność majątku trwałego łączona jest z kosztami użytkowania. Opracowanie zawiera analizę wpływu czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na rentowność technicznych środków transportu szynowego.
EN
Analysis of the collections of technical factors, economic, financial, organizational and social is a basic issue of management of technical means resources. The purpose of management of technical means that state a direct tool of implementation of the tasks is as activity that at least consumption of this resource allows you to achieve the economic effect. Efficiency at the present time is intimately connected with the operation, resulting in reliability and quality which is the exponent of the profitability of technical measures used, because the reliability of fixed assets is combined with operating costs. This elaboration include the analysis of influence of technical and operational factors on profitability of the technical means of railway transport.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.