Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2427

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 122 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości mechaniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 122 next fast forward last
EN
Rail transport is presently one of the most supported means of transport in Europe; it existed from the end of the 18th century. However, some issues especially concerning materials and its exploitation are still actual and are a matter of scientific projects or developments. In this paper, analyses concerning the characterisation of used track infrastructure elements in form of sleepers of the popular rail fastening system SKL 12 were performed. Specifically, the main objective of the work was the characteristics of the material microstructure and properties after long-term usage and natural ageing, reaching over a few decades. In this paper was conducted investigations concerning the non-used and used fasteners by reason of classic material research methods. The analysis was carried out based on the results obtained through research using mainly light, scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM), as well as electron diffraction for the lattice structure determination, EDS chemical microanalysis and Rockwell hardness testing were also carried out in terms of identification of the chemical analysis changes that occurred after long-term application. The main reason was to characterise the long-term usage for the microstructure changes on the surface layer of the used fasteners compared to newly produced material.
EN
In this paper Al2O3 + 13 wt% TiO2 ceramic coatings manufactured by Atmospheric Plasma Spraying (APS) have been investigated. The commercial feedstock materials, Metco 6221 (top coat) and Amdry 4535 (bond coat) have been deposited on stainless steel coupons. The main goal of researches was to determine the influence of critical plasma spray parameters (CPSP) on structure and properties of the coatings. In present studies, the electrical power was a variable parameter. Coatings have been characterized in the terms of microstructure, topography, bond strength adhesion, fracture toughness and wear resistance. As a result, it was observed, that coatings sprayed with higher value of the electrical power exhibit higher mechanical properties due to better cohesion as well as higher melting degree.
PL
W artykule zbadano powłoki ceramiczne Al2O3 + 13% wag. TiO2 wytwarzane przez atmosferyczne natryskiwanie plazmowe (APS). Handlowe materiały wsadowe, Meteo 6221 (warstwa wierzchnia) i Amdry 4535 (warstwa wiążąca) zostały osadzone na próbkach ze stali nierdzewnej. Głównym celem badań było określenie wpływu krytycznych parametrów natrysku plazmowego (CPSP) na strukturę i właściwości powłok. W obecnych badaniach moc elektryczna była zmiennym parametrem. Powłoki scharakteryzowano pod względem mikrostruktury, topografii, przyczepności siły wiązania, odporności na pękanie i odporności na zużycie. W rezultacie zaobserwowano, że powłoki natryskiwane wyższą wartością mocy elektrycznej wykazują wyższe właściwości mechaniczne ze względu na lepszą spójność, a także wyższy stopień topnienia.
EN
The article presents an analysis of the Cold Metal Transfer (CMT) method, including the process, advantages and application of the method. The joints made with low energy CMT method and classic MAG method were also compared. The paper presents the results of non-destructive penetrant tests of welded joints made of steel in the S235JR grade. Microscopic observations were made using optical microscopy and the hardness was measured in accordance with PN-EN ISO 6507-1:2007. The test results confirmed that the CMT process allows for the production of high-quality joints and a narrow heat-affected zone compared to the classic MAG welding method, and also provides good mechanical properties and elimination of spatter.
PL
W artykule scharakteryzowano metodę spawania MAG w odmianie Cold Metal Transfer (CMT), uwzględniając proces technologiczny, zalety i przydatność technologiczną, a także porównano złącza wykonane niskoenergetyczną metodą CMToraz klasyczną metodą MAG. W pracy przedstawiono wyniki nieniszczących badań penetracyjnych złączy spawanych wykonanych ze stali gatunku S235JR. Przeprowadzono obserwacje mikroskopowe za pomocą mikroskopu optycznego oraz wykonano pomiar twardości zgodnie z PN-EN ISO 6507-1:2007. Wyniki badań potwierdziły, że proces CMT pozwala na wytworzenie złączy o wysokiej jakości i wąskiej strefie wpływu ciepła w porównaniu do klasycznej metody spawania MAG, a także zapewnia dobre właściwości mechaniczne i eliminację rozprysku.
4
Content available remote Polyurethane coatings in means of transport
EN
Polyurethane coatings are becoming increasingly popular, particularly due to their numerous beneficial properties. They are resistant to environmental weather conditions and other impacts associated with operation and time, including mechanical loads. The article is an introduction to investigations on the use of such paints in aircraft constructions to protect aircraft coatings. It presents the subject of polyurethane paints and their main types. It also describes what actions should be taken before starting the coating process, mainly the polyurethane one, also including many other types of coatings. Apart from the characteristics of surface cleaning methods, the authors list the types of impurities and the main types of surfaces on which coatings are applied. The selected areas of industry, in which polyurethane coatings are used, have also been presented. A very important feature of coatings is their adhesion to applied surfaces. This feature has also been analysed, describing the main methods of checking adhesion. The basic mechanical and thermo-physical properties of the coating as a cast material are determined in the experimental studies. A polyurethane coating, commercially known as Rangers 2K, has been used for the research.
PL
Powłoki poliuretanowe stają się coraz bardziej popularne, głównie za sprawą wielu korzystnych właściwości. Są odporne na środowiskowe warunki atmosferyczne oraz inne oddziaływania związane z użytkowaniem oraz upływem czasu, między innymi na obciążenia mechaniczne. Artykuł stanowi wstęp do badań nad zastosowaniem tego typu farb w konstrukcjach lotniczych do zabezpieczenia pokryć statków powietrznych. Zaprezentowano czym są farby poliuretanowe oraz jakie są ich główne rodzaje. Opisano również jakie czynności powinno podjąć się przed rozpoczęciem procesu nakładania powłoki, gównie poliuretanowej, lecz także wielu innych rodzajów. Oprócz charakterystyki metod oczyszczania powierzchni, wyszczególniono także rodzaje zanieczyszczeń oraz główne typy powierzchni, na które nakłada się powłoki. Przedstawiono także wybrane obszary przemysłu, w których powłoki poliuretanowe znajdują zastosowanie. Bardzo ważną cechą powłok jest ich przyczepność do nakładanych powierzchni i tą właściwość również poddano analizie, opisując także główne metody sprawdzenia adhezji. W badaniach eksperymentalnych określono podstawowe właściwości mechaniczne i termofizyczne powłoki w postaci materiału odlewanego. Do badań wykorzystano powłokę poliuretanową o handlowej nazwie Rangers 2K.
5
Content available remote New possibilities for in situ CT analysis of additive manufactured samples
EN
Industrial Computed Tomography (CT) is a broadly used measurement method allowing for quality control of objects produced using additive manufacturing methods. The combination of tensile tests and simultaneous 3D imaging of the behavior of an object under a particular force (i.e. in situ examination – during the process) significantly broadens the possibilities of analyzing objects with a complex internal geometry. The purpose of this paper is to present the author’s project of a mini testing machine, to verify its functioning with regards to a static testing machine, and to present the initial in situ examination results for polymer samples.
PL
Tomografia komputerowa (CT) jest obecnie powszechnie stosowaną metodą pomiarową pozwalającą na kontrolę jakości obiektów wytwarzanych z wykorzystaniem technologii przyrostowych. Połączenie badań wytrzymałościowych z jednoczesnym trójwymiarowym obrazowaniem zachowania się obiektu pod wpływem działania określonej siły (tzw. badania in situ – w procesie) znacznie rozszerza możliwość analizy obiektów o złożonej strukturze przestrzennej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie autorskiego projektu minimaszyny wytrzymałościowej oraz weryfikacja poprawności jej działania w odniesieniu do komercyjnych rozwiązań, a także przedstawienie wstępnych wyników badań in situ dla przestrzennych próbek polimerowych.
EN
Nodular cast irons are used in a wide range of industrial applications, especially in the automotive industry. SiMo-type of nodular cast iron is suitable for high-temperature applications, for example the exhaust manifolds of the combustion engines; SiCu-type of nodular cast iron is used in various components of tribotechnical units. These automotive components often work in a corrosive environment. Therefore, the aim of this paper is to compare the corrosion resistance of two types of the nodular cast irons (SiMo-type and SiCu-type). Corrosion resistance was determined by the exposure immersion test at ambient temperature. Specimens of both types of nodular cast iron were immersed in 3.5 % NaCl solution (to simulate sea water) and gradually removed from the solution after 1, 2, 4 and 8 weeks. Subsequently, the weight loss (g) and the average corrosion rate (g m-2 day-1) were calculated. Experimental results show that nodular cast iron alloyed by Si and Mo has higher corrosion resistance than the nodular cast iron alloyed with Si and Cu. Moreover, the mechanical properties (evaluated by tensile test, impact bending test and hardness test) and fatigue properties of both types of nodular cast iron has been compared in the paper.
EN
Silumins are one of the most popular group among aluminum casting alloys. They are characterized by good mechanical and casting properties, low density, good electric and thermal conductivity, a low degree of contraction, good corrosion resistance and a relatively low melting temperature. The mechanical properties of hypoeutectic silumins can be improved through chemical modification as well as traditional or technological processing. Modification improves the mechanical properties of alloys through grain refinement. The effect of treatment has been given a lot of information first of all about microstructure and mechanical properties. This study presents the results of treatment of an Al-7%SiMg alloy with composition CuAl10Fe3Mn2 (as a powder) + (Al-7%SiMg + CuAl10Fe3Mn2) (as a powder) + (Al-7%SiMg + CuAl10Fe3Mn2) (in the form of a rod) in three different ranges. The experiments were conducted following a factor design 23 for 3 independent variables. The main addition was aluminum bronze, as well as clear or melted with raw alloy. The influence of the analyzed modifiers on the microstructure and mechanical properties of the processed alloy was presented in graphs. The modification of a hypoeutectic Al-7%SiMg alloy improved the alloy's properties. The results of the tests indicate that the mechanical properties of the modified alloy are determined by the components introduced to the alloy.
8
Content available remote Właściwości mechaniczne i skład chemiczny uszczelek gumowych
PL
Badano dwa materiały gumowe przeznaczone do użytku jako uszczelki w zaworach przystosowanych do wysokich temperatur. Właściwości mechaniczne (wytrzymałość, elastyczność, twardość i odporność na ścieranie) badanych materiałów określono dla nowych uszczelek. Skład chemiczny uszczelek określono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC (differential scanning calorimetry). Analiza próbek potwierdziła różnice w składzie badanych uszczelek, co znalazło odzwierciedlenie w ich odmiennych właściwościach mechanicznych.
EN
Two rubber materials intended for valve gaskets operated at high temp. were studied for mech. properties (strength, elasticity, hardness, and abrasion resistance) and by differential scanning calorimetry to det. chem. compn. of the rubber materials. One of the rubber contained ethylene, propylene and vinyl acetate units and the another one ethylene, propylene and butadiene units.
PL
W artykule omówiono właściwości fizyczne i mechaniczne tektury falistej oraz form fleksodrukowych, w największym stopniu wpływające na jakość nadruku. Przedstawiono analizę czynników wpływających na jakość gotowego produktu.
EN
The article examines the physical and mechanical properties of corrugated board and flexographic printing plates critical to product print quality. It analyzes the factor affecting the quality of finished product and highlight the results of experimental studies.
EN
The purpose of this study is to present the requirements, methodology, and results of research on the impact of biodegradable oil on plastic components used in the construction of a railway turnout. Briefly discussed are what railroad turnouts are, how they work, and what problems occur with substances used for their lubrication. They have an impact on the mechanical properties and durability of products made of polymeric materials. These types of materials absorb various kinds of chemicals, to a greater or lesser degree, and this affects their properties. For the tests, we used a universal lubrication oil with biodegradable properties, which is its most significant advantage. However, it may not cause deterioration of the turnout operation and change the properties of materials used for its construction. These types of oils require more frequent applications on cooperating components. We used the two most popular polymer materials. The first is high-density polyethylene (HDPE), used to make all kinds of rail spacers, dowels for fixing rails, sleeves, etc. The second, polyurethane (PUR) is most commonly used for rail pads of various shapes. The methodology and results of testing the impact of a lubricant (biodegradable oil) on the change of mechanical properties such as strength and hardness are presented. The tests were carried out at various temperatures; the time of exposure to oil was seven days; the results were referred to samples conditioned under standard conditions. The tests carried out on the impact of the biodegradable lubricant on polymeric materials (HDPE and PUR) showed little effect on the change of strength parameters of these materials.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagań, metodyki oraz wyników badań oddziałania biodegradowalnego oleju na elementy z tworzyw sztucznych stosownych w budowie rozjazdu kolejowego. Krótko omówiono czym są rozjazdy kolejowe i jak działają oraz jakie występują problemy z substancjami używanymi do ich smarowania, które nie pozostają bez wpływu na właściwości mechaniczne i trwałość wyrobów z materiałów polimerowych. Materiały tego typu wchłaniają różnego rodzaju substancje chemiczne w większym lub mniejszym stopniu, a to ma wpływ na ich właściwości. Do badań został wykorzystany uniwersalny olej do smarowania o biodegradowalnych właściwościach, co jest jego największą zaletą. Jednak nie może on powodować pogorszenia pracy rozjazdu oraz zmieniać właściwości materiałów użytych do jego budowy. Tego typu oleje wymagają częstszego aplikowania na elementy współpracujące ze sobą. W pracy wykorzystano dwa najbardziej popularne materiały polimerowe. Pierwszy to polietylen o dużej gęstości (HDPE), z którego wykonuje się wszelkiego rodzaju przekładki podszynowe, dyble do mocowania szyn, tuleje, itp. Drugi to poliuretan (PUR) stosowany najczęściej na przekładki podszynowe o różnym kształcie. Zaprezentowano metodykę i wyniki badań oddziaływania środka smarnego (biodegradowalnego oleju) na zmianę właściwości mechanicznych takich jak wytrzymałość oraz twardość. Badania zostały przeprowadzone w różnych temperaturach, a czas ekspozycji na olej wynosił 7 dób, wyniki odniesiono do próbek klimatyzowanych w standardowych warunkach. Przeprowadzone badania oddziaływania biodegradowalnego środka smarnego na tworzywa polimerowe (HDPE i PUR), wykazały niewielki wpływ na zmianę parametrów wytrzymałościowych tych materiałów.
EN
The aim of the study was to evaluate the properties of leat-her fruit based on puree from own and industrial production. The scope of work included: developing the composition and method of obtained fruit structures with the use of puree: blackcurrant, plum, apple and apple with skin; developing a method of pouring properly prepared puree so as to obtain structures after drying.Summarizing the results obtained, it was concluded that all presented types of puree can be used to develop healthy snacks. The research should be continued by modifying the parameters of the drying process and the constant dry matter content per cm2of the resulting surface, as well as the use of other types of puree in order to obtain more favorable results of the properties of snacks.
PL
Celem pracy była ocena właściwości skórki owocowej na bazie przecieru z produkcji własnej i przemysłowej. Zakres prac obejmował: opracowanie składu i metody otrzymywania struktur owocowych z wykorzystaniem przecierów: z czarnej porzeczki, śliwki, jabłka i jabłka ze skórką; opracowanie metody nalewania odpowiednio przygotowanego przecieru tak, aby po wysuszeniu uzyskać odpowiednie struktury. Podsumowując uzyskane wyniki, stwierdzono, że wszystkie przedstawione rodzaje przecierów można wykorzystać do opracowania zdrowych przekąsek. Badania należy kontynuować poprzez modyfikację parametrów procesu suszenia oraz stałą zawartość suchej masy na cm2 uzyskanej powierzchni, a także stosowanie innych rodzajów przecieru w celu uzyskania korzystniejszych wyników właściwości przekąsek
EN
The impact of the addition of the nanofiller – halloysite – on the mechanical, physicochemical and biological properties of a nanocomposite, in which thermoplastic polyurethane fulfilled the role of the matrix was investigated. The nanocomposite was obtained by extrusion in three variants with 1, 2 and 3 wt % halloysite. The nanostructure of the obtained materials was confirmed using Atomic Force Microscopy (AFM). Based on the mechanical tests carried out, it was proven that the obtained nanocomposites were characterized by a tensile modulus greater than the polyurethane constituting the matrix. The density and hardness of the nanocomposites had changed within error limits compared to unmodified polyurethane. Biological tests showed no cytotoxicity of all the tested materials to normal human dermal fibroblasts (NHDF). Degradation tests were carried out in artificial plasma and showed that samples with 2 wt % halloysite addition had the best ratio of tensile strength and elongation at break to elasticity modulus.
PL
Zbadano wpływ naturalnego nanonapełniacza – haloizytu – na właściwości mechaniczne, fizykochemiczne oraz biologiczne kompozytu wytworzonego na bazie termoplastycznego poliuretanu. Nanokompozyt o zawartości 1, 2 i 3% mas. haloizytu otrzymywano na drodze wytłaczania. Nanostrukturę wytworzonych materiałów potwierdzono za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM). Na podstawie przeprowadzonych badań mechanicznych wykazano, że uzyskane nanokompozyty charakteryzują się modułem sprężystości większym niż poliuretan stanowiący osnowę. Zmiany gęstości i twardości niemodyfikowanego poliuretanu po dodaniu haloizytu mieściły się w granicach błędu pomiaru. Testy biologiczne nie wykazały cytotoksyczności wszystkich badanych materiałów wobec prawidłowych fibroblastów ludzkiej skóry (NHDF). Badania degradacji przeprowadzone w środowisku syntetycznego osocza wykazały, że próbki z dodatkiem 2% mas. haloizytu mają najlepszy stosunek wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu do modułu sprężystości.
EN
The effect of the amount of pine needle oil on the properties of rigid polyurethane (RPUF) foams was investigated. The influence of pine needle oil content on the cellular morphology, physical, mechanical, and antibacterial properties of RPUF was evaluated. The addition of pine needle oil had decreased the dynamic viscosity and processing times of polyurethane (PUR) systems. It was found that the foams containing 5 wt % of pine needle oil had better mechanical properties, e.g. compressive strength, flexural strength, and impact strength. RPUF containing the highest concentration of pine needle oil, such as 15 wt %, possessed improved antibacterial activity against E. coli and S. aureus. This study confirmed that the use of pine needle oil is an effective approach to the production of RPUFs with antibacterial activity.
PL
Zbadano wpływ dodatku olejku sosnowego na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych (RPUF): strukturę, właściwości fizyczne, mechaniczne i antybakteryjne. Układy poliuretanowe (PUR) modyfikowane dodatkiem olejku sosnowego charakteryzowały się mniejszą lepkością dynamiczną oraz krótszymi czasami syntezy niż układy bez dodatku. Najlepsze właściwości mechaniczne, w tym m.in. wytrzymałość na ściskanie, zginanie trójpunktowe i udarność, wykazywała pianka poliuretanowa zawierająca 5% mas. olejku sosnowego. Najlepszymi właściwościami antybakteryjnymi (względem E. coli oraz S. aureus) odznaczała się pianka zawierająca 15% mas. olejku sosnowego. Stwierdzono, że modyfikacja układów poliuretanowych dodatkiem olejku sosnowego umożliwia otrzymanie RPUFs o właściwościach antybakteryjnych.
EN
The paper presents the results of investigations of processability and mechanical properties of polypropylene composites filled with microsilica, which is waste from the metallurgical industry. Composite molded parts containing 10% and 20% of microsilica waste respectively were characterized, among others, by higher Young’s modulus value and lower shrinkage value in comparison to the unfilled polypropylene. In addition, a correlation was observed between the changes in the post-molding shrinkage value and the changes in the mechanical properties of the molded pieces that took place during their conditioning within 240 hours after they were taken out of the injection mold.
PL
Przedstawiono wyniki badań przetwarzalności oraz właściwości mechanicznych kompozytów polipropylenowych napełnionych mikrokrzemionką, stanowiącą odpad z przemysłu hutniczego. Wypraski wtryskowe z kompozytów zawierających, odpowiednio, 10% i20% odpadowej mikrokrzemionki charakteryzowały się m.in. większą sztywnością oraz mniejszym skurczem przetwórczym niż wypraski z nienapełnionego polipropylenu. Zaobserwowano ponadto korelację zmian skurczu wtórnego i właściwości mechanicznych wyprasek, zachodzących podczas ich kondycjonowania w ciągu 240 h od chwili wyjęcia z formy.
EN
This paper presents the results of the mechanical recycling of post-production automotive coverings. Shredded carpet waste was used to obtain new systems based on thermoplastic polymer materials, in this case linear low density polyethylene (LLDPE). As automotive carpet waste, we used a material composed mainly from polyamide 6, chalk, polypropylene. Optical microscopy and scanning electron microscopy characterized the structure of both the automotive lining and finished materials. The dependence of the mechanical properties and thermo-oxidative stability on the mutual content of the components was investigated.
PL
Przedstawiono wyniki prac własnych dotyczących mechanicznego recyklingu poprodukcyjnych wykładzin samochodowych. Rozdrobnione odpady wykładzinowe użyto do otrzymania układów na bazie tworzywa termoplastycznego, w tym wypadku liniowego polietylenu małej gęstości (LLDPE). W charakterze odpadów wykładzin samochodowych zastosowano materiał, w którego składzie występują głównie poliamid 6, kreda i polipropylen. Metodami mikroskopii optycznej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) scharakteryzowano strukturę zarówno wykładziny samochodowej, jak i nowo wytworzonych materiałów. Zbadano zależność właściwości mechanicznych oraz stabilności termooksydacyjnej od udziału poszczególnych składników.
EN
In the last few years, a very wide range of oligocarbonate diols, oligomers of carbonic acid esters terminated on both sides with hydroxyl groups, have appeared on the chemical market. They are mainly used for the production of flexible segments in precious grades of polyurethanes used in biomedical engineering. Poly(carbonate-urethane) due to high resistance to oxidizing and hydrolytic agents is also an attractive material for the production of adhesives and coatings with increased resistance to weather conditions. This paper presents the current state of knowledge on the methods of synthesis and main producers of oligomerols with carbonate groups, methods of poly(carbonate-urethane) synthesis and examples of its commercial applications.
PL
W ostatnich latach na rynku chemicznym pojawiła się bardzo bogata gama oligowęglanodioli, czyli oligomerycznych estrów kwasu węglowego, zakończonych z obu stron grupami hydroksylowymi. Są one wykorzystywane głównie do wytwarzania segmentów elastycznych w szlachetnych gatunkach poliuretanów stosowanych w inżynierii biomedycznej. Poli(węglano-uretany), dzięki dużej odporności na czynniki utleniające i hydrolityczne, stanowią także atrakcyjny materiał do produkcji klejów i powłok, trwałych w różnych warunkach atmosferycznych. W niniejszej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący metod otrzymywania i głównych producentów oligomeroli z segmentami oligowęglanowymi, metod syntezy poliuretanów zawierających te segmenty oraz przykłady komercyjnych zastosowań poli(węglano-uretanów).
EN
The research on obtaining composites based on phenol-formaldehyde resin (PFR) with modified phlogopite quaternary ammonium salt (QAS) reinforced with hybrid glass and basalt fiber was carried out. The influence of the reinforcement structure (glass mesh weave) and the type of fiber on the performance properties of the obtained composites were assessed, especially in terms of their use a grinding wheels reinforced with modified hybrid glass and basalt fiber meshes. Based on the obtained research results, it was found that composites reinforced with a glass fiber layer mesh with a matrix of phenol-formaldehyde resin filled with modified phlogopite are characterized by higher mechanical strength, abrasion resistance and dynamic strength of the disk compared to unmodified composites.
PL
Przeprowadzono badania nad otrzymaniem kompozytów na osnowie żywicy fenolowo-formaldehydowej (PFR) z flogopitem zmodyfikowanym czwartorzędową solą amoniową (QAS) wzmacnianych hybrydowymi siatkami z włókna szklanego i bazaltowego. Oceniono wpływ struktury wzmocnienia (splotu siatki szklanej) oraz rodzaju włókna na właściwości użytkowe otrzymanych kompozytów, zwłaszcza w kontekście ich zastosowania w charakterze ściernic. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że kompozyty wzmocnione siatką warstwową z włókna szklanego z osnową żywicy fenolowo-formaldehydowej napełnionej zmodyfikowanym flogopitem charakteryzują się większą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie oraz wytrzymałością dynamiczną tarczy niż kompozyty niemodyfikowane.
EN
In recent years, the increased interest in the design and fabrication of lightweight polymer composites with various combinations and stoichiometry is due to their enhancement of electrical, mechanical, thermal, and biological properties compared to the properties of conventional materials. With that view, the present study deals with the effects of low density polyethylene composites (LDPE) reinforced with epoxy resin, glass fiber, carbon fiber, and Kevlar towards the mechanical, thermal, and water absorption properties. The mechanical studies showed that the LDPE composite reinforced carbon fiber has the best tensile properties compared to other composites and this can be mostly due to the proper bonding and associated interaction between the polymeric matrix and the bidirectional layer of the fibers. Also, the carbon fiber reinforced composite has superior properties of impart energy compared to the other composites and the non-reinforced ones and this is attributed to the crystalline nature of carbon fiber. Further studies of the thermal properties indicated that the retention of thermal stability for all the fiber-reinforced polymer composites, while the water absorption revealed a considerable increase in the weight of Kevlar fiber-reinforced composite. From the overall analysis, the enhanced properties of LDPE matrix reinforced fibers are linked to the morphological changes that occurred and are directly affected by the nature of the fiber.
PL
Zwiększone w ostatnich latach zainteresowanie projektowaniem i wytwarzaniem lekkich kompozytów polimerowych wynika z ich lepszych właściwości elektrycznych, mechanicznych, termicznych i biologicznych w porównaniu z cechami materiałów konwencjonalnych. Zbadano wpływ rodzaju wzmocnienia (włókno szklane, włókno węglowe i włókno Kevlar) na właściwości mechaniczne, termiczne i absorpcję wody laminatowych kompozytów polietylenu małej gęstości (LDPE) z żywicą epoksydową. Stwierdzono, że kompozyt LDPE z włóknem węglowym, w porównaniu z innymi kompozytami, wykazuje najlepszą wytrzymałość na rozciąganie, co może wynikać głównie z interakcji polimerowej osnowy z dwukierunkową warstwą włókien. Ponadto kompozyt ten ma większą zdolność przenoszenia energii niż pozostałe badane kompozyty, co można przypisać krystalicznej budowie włókna węglowego. Badania właściwości termicznych wykazały stabilność termiczną wszystkich kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami oraz znaczną absorpcję wody kompozytu wzmocnionego włóknem Kevlar.
EN
In this article the effect of type and content of fractions of recycled glass fiber reinforced plastics (GFRP) on the mechanical properties and flame resistance of epoxy composites (EP) were investigated. For this purpose, post-production waste of glass fabric reinforced laminate with epoxy matrix containing 15 wt % of aluminum diethylphosphinate (AlDPi), 10 wt % of melamine polyphosphate (MPP) and 15 wt % of zinc borate (ZB) was ground and sieved to obtain four fractions of grain size: >1 mm (A), 1–0.5 mm (B), 0.25–0.5 mm (C) and <0.25 mm (D). The two smallest fractions (C, D) were used to prepare epoxy composites containing 10, 15 and 20 wt % of waste. The mechanical properties and fire resistance of obtained composites aimed as structural elements of seat equipment in public transport were determined. Scanning electron microscopy (SEM) was also performed to investigate the morphology of brittle fractures of epoxy composites. It was found that the amount and type of recyclated GFRP fraction affects the functional properties of powder-epoxy resin composites. The best results were obtained for the composite containing 15 wt % of the smallest fraction (D), as all mechanical properties were significantly improved [hardness 147.6 N/mm2 (+42.5%), impact strength 9.64 kJ/m2 (+11%), Young’s modulus 2.98 GPa (+41.5%), tensile strength 51.5 MPa (+37%) and flexural strength 98.7 MPa (+10.9%)]. On the other hand, significant decrease in mechanical properties was observed for the composite containing 20 wt % of the fractions with grain size 0.5–0.25 mm (C). The analysis of the brittle fractions morphology of composites, indicates the weak dispersion and agglomerates formation in the case of composites with coarse-grained fractions. This also contributed to the flammability results. The highest flame resistance was found in the composite with 20 wt % of the fine-grained fraction: limiting oxygen index LOI = 26.1% instead of 20.6% – EP, peak of heat release rate pHRR = 540.3 kW/m2 instead of 940.1 kW/m2 – EP.
PL
Zbadano wpływ rodzaju oraz zawartości frakcji recyklatu laminatu z włóknem szklanym (GFRP) na właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień kompozytów żywicy epoksydowej (EP). W tym celu zmielono odpady poprodukcyjne formatki fotela wykonanej z laminatu wzmocnionego tkaniną szklaną na osnowie żywicy epoksydowej, zawierającej 15% mas. dietylofosfinianu glinu (AlDPi), 10% mas. polifosforanu melaminy (MPP) oraz 15% mas. boranu cynku (ZB). Otrzymano cztery frakcje o wymiarach ziaren: >1 mm (A), 1–0,5 mm (B), 0,25–0,5 mm (C) oraz <0,25 mm(D). Dwie najdrobniejsze frakcje (C, D) wykorzystano do sporządzenia kompozytówepoksydowych zawierających 10, 15 i20% mas. odpadów. Oceniono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych materiałów pod kątem zastosowania ich jako elementy konstrukcyjne fotela w publicznych środkach transportu. Najlepsze wyniki uzyskano w wypadku kompozytu zawierającego 15% mas. frakcji D, znacznie poprawiły się: twardość – 147,6 N/mm2 (o 42,5%), udarność – 9,64 kJ/m2 (o 11%), moduł Younga – 2,98 GPa (o 41,5%), naprężenie rozciągające – 51,5 MPa (o 37%) oraz naprężenie zginające – 98,7 MPa (o 10,9%). Z kolei wyraźne pogorszenie właściwości mechanicznych zaobserwowano w wypadku kompozytu zawierającego 20% mas. frakcji o wymiarach ziaren 0,5–0,25 mm (C). Na podstawie wyników skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) morfologii kruchych przełomów otrzymanych kompozytów stwierdzono słabą dyspersję oraz powstawanie aglomeratów w kompozytach z frakcją gruboziarnistą, co miało również wpływ na palność badanych materiałów. Największą odpornością na płomień odznaczał się kompozyt zawierający 20% mas. frakcji D: indeks tlenowy LOI = 26,1% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 20,6%), maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 540,3 kW/m2 (wporównaniu z pHRR żywicy EP – 940,1 kW/m2).
EN
Sugar palm [Arenga pinnata (Wurmb.) Merr] fiber reinforced unsaturated polyester resin composites with 0°, 45°, and 90° fiber different orientations were prepared and tested. The composites were characterized for tensile, flexural, impact and compression properties using ASTM D3039, ASTM D790, ASTM D250, and ASTM D3410 standards, respectively. For the thermal characterization, dynamic mechanical analysis (DMA) was conducted to characterize the on storage modulus (E’), loss modulus (E’’) and damping behavior (tan δ) of the composites. The highest mechanical performance of composites was achieved at 0° of fiber orientation composites followed by 45° and 90° fiber orientations. The fiber loading was insignificant for the 90° fiber orientation as the properties were inconsistent. The theoretical value of modulus from the tensile test was calculated using rules of mixture (ROM) and compared with the experimental values for all composites specimens. This research showed that the optimum properties occurred at 30 wt % fiber loading as reflected by the superior tensile and flexural strengths. The optimum properties of compression, impact, storage modulus and better damping properties were achieved at 40 wt % fiber loading.
PL
Przygotowano kompozyty na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej wzmocnionej różną ilością włókien palmy cukrowej [Arenga pinnata (Wurmb.) Merr] o rozmaite jorientacji: 0°, 45° i 90°. Z zastosowaniem norm, odpowiednio, ASTM D3039, ASTM D790, ASTM D250 i ASTM D3410 oznaczono wytrzymałość na rozciąganie i zginanie oraz odporność na uderzenie i ściskanie otrzymanych kompozytów. Właściwości termiczne scharakteryzowano metodą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA); wyznaczono moduł zachowawczy (E’), moduł stratności (E”) i tangens kąta stratności (tan δ) kompozytów. Najlepsze właściwości mechaniczne kompozytów uzyskano w wypadku zastosowania włókien o orientacji 0° względem przyłożonej siły, a najgorsze w wypadku ułożenia włókien pod kątem 90°. W odniesieniu do kompozytów wzmocnionych włóknami o orientacji 90° udział włókien miał nieistotny wpływ na oznaczane właściwości, ponieważ wyniki były niespójne. Wartość teoretyczną modułu rozciągania wszystkich próbek kompozytów obliczono z wykorzystaniem reguły mieszania (ROM) i porównano z wartościami uzyskanymi doświadczalnie. Stwierdzono, że doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i zginanie wykazywał kompozyt z 30 % mas. udziałem włókien, podczas gdy optymalne: wytrzymałość na ściskanie, udarność, moduł zachowawczy i właściwości tłumiące uzyskano w wypadku udziału 40 % mas. włókien.
first rewind previous Strona / 122 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.