Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura zużycia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ocenę znaczenia nieenergetycznych surowców mineralnych dla gospodarki krajowej w ostatnich dziesięciu latach przeprowadzono na podstawie analizy wielkości i wartości ich zużycia oraz sald obrotów w latach 2005, 2010 i 2014. Analiza ta wykazała, że zapotrzebowanie na wiele z tych surowców przypuszczalnie w coraz większym stopniu będzie musiało być zaspokajane importem. Wynika to zarówno z braku ich własnych źródeł (m.in. rudy i koncentraty żelaza, aluminium, żelazostopy, fosforyty i sole potasowe), jak i niewystarczającej podaży surowców produkowanych w kraju w stosunku do zapotrzebowania (np. koncentraty miedzi i cynku, miedź hutnicza). Innym powodem rosnącego uzależnienia Polski od zagranicznych dostaw nieenergetycznych surowców mineralnych jest brak możliwości pozyskiwania surowców najwyższej jakości, czego przykładem są: dolomity, iły ceramiczne biało wypalające się, kamionkowe i ogniotrwałe, kaolin, magnezyty, kreda, czy surowce skaleniowe. Jedynie w przypadku większości surowców dla budownictwa i szeroko rozumianego przemysłu ceramicznego możliwe będzie zaspokojenie potrzeb krajowej gospodarki z rodzimych źródeł. Szansę na poprawę wskaźnika pokrycia zapotrzebowania z własnych źródeł należy wiązać z rozwojem wykorzystania surowców wtórnych w produkcji surowców mineralnych, zwłaszcza metalicznych. Spośród analizowanych surowców jedynie dwadzieścia odgrywa istotną rolę w wymianie międzynarodowej, a wśród nich najwyższe salda obrotów charakteryzują: miedź elektrolityczną, srebro, cynk, siarkę, surowce ołowiu, selen i ren. Możliwości rozwoju eksportu pozostałych nieenergetycznych surowców mineralnych są znikome. Bardziej prawdopodobny jest wzrost zapotrzebowania na wiele surowców tradycyjnie sprowadzanych do Polski, co potwierdzają skonstruowane dla nich modele trendów rozwoju popytu do 2020 r. Będzie to związane z koniecznością ich zwiększonych dostaw z zagranicy.
EN
An assessment of the significance of non-energy mineral raw materials for the domestic economy over the last ten years was performed on the basis of an analysis of values and volumes of their consumption and trade balances in 2005, 2010 and 2014. The analysis demonstrated that the demand for many of these raw materials will be increasingly met from imports. This is due to the deficiency of indigenous sources (e.g. iron ore and concentrates, aluminum, ferroalloys, phosphates, potassium salts), as well as supply shortages of raw materials domestically obtained (e.g. copper and zinc concentrates, copper-smelter). Another reason for increasing Poland’s dependence on foreign deliveries of non-energy mineral raw materials is the lack of possibility for manufacturing the highest quality mineral products, e.g. dolomites, clays (white-firing, stoneware and refractory), kaolin, magnesite, chalk, feldspar. The only exception is the group of widely understood construction and ceramic raw materials, for which the demand can be entirely satisfied from domestic sources. An opportunity to enhance the ratio of demand coverage from native sources is the increasing utilization of secondary materials in mineral production, especially of metals. From among the raw materials analyzed, there are only twenty that are important in international turnover, of which the highest trade balances were attributable to: electrolytic copper, silver, zinc, sulphur, lead commodities, selenium, and rhenium. However, prospects for the development of foreign sales of the remaining non-energy mineral raw materials are very weak. The rise in demand for many raw materials that have been traditionally imported to Poland, which has been confirmed by projections of demand to 2020 is the more probable. This will involve the need to their increased deliveries from abroad.
2
PL
W artykule przedstawiono strukturę dostaw ropy naftowej do Polski oraz strukturę krajowego bilansu energetycznego w okresie od 1999 do 2011 roku. Zaprezentowano również wielkość krajowych złóż ropy naftowej oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw. Artykuł charakteryzuje także mechanizmy reagowania kryzysowego w przypadku zakłóceń dostaw ropy naftowej. Z przedstawionych analiz wynika, że ropa naftowa jest jednym z podstawowych nośników energetycznych pokrywających zapotrzebowanie na energię. W celu pokrycia krajowego zapotrzebowania na ten surowiec niezbędny jest jego import, a z uwagi na ograniczone możliwości przerobu ropy naftowej w krajowych rafineriach oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na paliwa konieczny jest także import produktów rafinacji ropy naftowej. Obecna struktura zaopatrzenia kraju w ropę naftową i paliwa skutkuje uzależnieniem Polski od importu tego surowca w praktycznie 100%. Niemniej jednak z uwagi na możliwości dostaw ropy naftowej, a także jej rozwinięty światowy rynek nie grozi nam wstrzymanie dostaw tego surowca. Na bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej wpływ mają również posiadane przez Polskę zapasy interwencyjne ropy naftowej i paliw płynnych. Należy także zaznaczyć, że pod względem uzależnienia od importu ropy naftowej Polska nie odbiega od innych państw Unii Europejskiej.
EN
This article presents the structure of supplies of petroleum to Poland and structure of the national energy balance in the period between 1999 and 2011. Also presented is the size of domestic deposits of petroleum and their importance for the security of supplies. The article also describes the crisis response mechanisms in case of disruptions of supplies of petroleum. The presented analyses proves that petroleum is one of basic energy carriers satisfying the demand for energy. In order to satisfy the domestic demand for oil, its import is essential. Taking limited possibilities of the processing of petroleum into account in domestic refineries and the constantly growing demand for fuels, import is necessary, as well as the products for the refining of petroleum. The current structure of the country’s supply of crude oil and fuel results in Polish dependence on import of raw material at virtually 100%. However taking into account the possibilities of supplies of oil, as well as the developed global market of petroleum, suspending supplies of oil is not threatening us. The security of petroleum supply may also be influenced by the buffer stocks of petroleum and liquid fuels possessed by Poland. One should also emphasized that Poland does not differ from other states of the European Union in terms of being dependent on petroleum imports.
4
Content available remote Rynek kauczuków syntetycznych
PL
W artykule omówiono sytuację na światowym i krajowym rynku kauczuków syntetycznych (SR). Przeanalizowane sytuację w trzech grupach SR: ogólnego przeznaczenia, specjalnych i szczególnego przeznaczenia. W przeprowadzonej analizie nie uwzględniono elastomerów termoplastycznych. Dużo uwagi poświęcono rynkowi krajowemu, omawiając szczegółowo produkcję SR w Polsce, strukturę ich zużycia oraz tendencje w eksporcie i imporcie. Obecną sytuację na światowym rynku SR można uznać za dość stabilną. Widoczna jest jednak tendencja do wzrostu cen najbardziej popularnych SR. W Polsce systematycznie rośnie produkcja i zużycie SR. Niestety asortyment produkowanych w kraju SR jest niewielki. Mimo wyraźnego wzrostu eksportu SR jest on nadal mniejszy od importu.
EN
Position of synthetic rubbers (SR) on the world market and the Polish market was discussed. The situation of three groups of SR: general purpose rubbers, special rubbers and specialty rubbers was analysed. Thermoplastic elastomers were not taken into account. Much attention was focused on the Polish market. The production of SR in Poland, structure of their consumption and trends in exports and imports were described in details. The present position of SR on the world market can be considered as quite stable. However, a tendency to increase in price of the most popular SR is also visible. In Poland the SR production and consumption are growing systematically. Unfortunately the assortment of the Polish SR is small and in spite of much increase of their exports it is still lower than imports.
PL
Gaz ziemny w krajowej strukturze energii pierwotnej stanowi około 11%, w porównaniu do Unii Europejskiej jest to około dwukrotnie niższy udział. Ze względu na wielkość zasobów gazu ziemnego Polska należy do państw mało zasobnych w gaz ziemny. W ostatnich latach zużycie gazu ziemnego kształtowało się na poziomie około 11 mld m3. Krajowe wydobycie stanowi około 4 mld m3, a reszta gazu jest importowana, przede wszystkim z Rosji, a także w mniejszych ilościach z Niemiec, Uzbekistanu i Norwegii. W kraju w 2002 roku główną grupę odbiorców gazu ziemnego stanowią odbiorcy przemysłowi - ponad 54% zużycia krajowego, następnie odbiorcy indywidualni - ponad 31% oraz handel i usługi - ponad 14%. Obiekty energetyczne wykorzystujące gaz ziemny charakteryzują się niższym wskaźnikiem emisji CO2 w porównaniu do obiektów bazujących na węglu kamiennym i węglu brunatnym . Ponadto niepodważalnym atutem układów gazowych jest ich wysoka sprawność (w nowoczesnych rozwiązaniach sprawność elektryczna turbiny gazowej w układzie kombinowanym osiąga 60%, a sprawność elektrowni opalanej węglem kamiennym to 34 - 38%). Układy gazowe charakteryzują się również wysoką elastycznością pracy. Pod względem nakładów inwestycyjnych zdecydowanie korzystniej wypadają elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące gaz ziemny. Natomiast w przypadku wytwarzania energii elektrycznej, to zdecydowanie bardziej opłacalne jest wykorzystywanie paliw stałych, zwłaszcza węgla brunatnego (ale bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych). Polska ma podstawy, aby został rozwinięty węglowo-gazowy model gospodarki energetycznej.
EN
In national structure of primary energy natural gas comprises about 11%. It's share is about two times lower than in the European Union. As concerns abundance of natural gas resources, Poland belongs to the countries of low resources of that fuel. Consumption of the natural gas stabilised at about 11 mld m3 in last few years. Domestic production is about 4 mld m3 and the rest is imported, mainly from Russia and also in smaller amounts from Germany, Uzbekistan and Norway. In Poland in 2002, the main groups of natural gas users are industry - more than 54% of the national consumption, households - more than 31%, trade and services - over 14%. The energetic objects using the natural gas are characterised by the lower index of CO2 emission than objects based on hard coal and lignite. What is more, the important advantage of the gas systems is their high efficiency (in modern solutions the energetic efficiency of gas turbine in combine cycle is 60% while the efficiency of the plant using coal is 34 - 38%). The gas systems are also characterised by high flexibility of working conditions. Also taking into account the capital investments, power plants and heat and power plant based on natural gas are much more beneficial. On the other hand, cost of electrical energy production using solid fuel, and mainly lignite, appears to be more profitable (without including outdoor costs). Summarising, Poland has suitable conditions for the development of the coal - gas model of energetic economy.
PL
Udział węgla w gospodarce krajów UE maleje na rzecz innych nośników energii pierwotnej. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej opiera się w znacznym stopniu na ich imporcie. Utrzymana zostanie, znacząca w energetyce, pozycja węgla, zwłaszcza tzw. węgla czystego.
EN
Share of the coal in the European Union countries' economy shows a decrease for the benefit of other primary energy media. Structure of these media consumption bases on import, to a significant extent. High status of the coal, mainly so called "clean coal", will be held in forthcoming years in power industry.
7
Content available remote Supply and demand of gypsum raw materials in Poland
EN
The paper presents sources and production of gypsum raw materials in Poland in recent years, as well as characterise developments in leading industries, which consume these raw materials. Relationships between domestic producers and consumers of gypsum raw materials are also presented. As a summary, future gypsum raw materials balance on domestic market is anticipated.
PL
Artykuł prezentuje źródła i produkcję surowców gipsowych w Polsce w ostatnich latach, jak również charakteryzuje tendencje rozwoju czołowych branż przemysłu będących głównymi konsumentami tych surowców. Przedstawione są także relacje między krajowymi producentami i użytkownikami tych surowców. W podsumowaniu przedstawiono przewidywany bilans surowców gipsowych na krajowym rynku w najbliższych latach.
8
Content available remote Baza zasobowa surowców energetycznych na świecie i jej wystarczalność
PL
Omówiono wielkość zasobów surowców energetycznych i ich wystarczalność, które decydują o rozwoju gospodarki energetycznej świata. Wskazano, że gospodarowanie ich zasobami musi uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, przy czym prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energię do 2015 r. o 54%. Wiodącą rolę w zaspokojaniu potrzeb na energię w świecie odgrywają i będą odgrywać nieodnawialne źródła energii. Jak wykazano na podstawie danych z literatury, zmiany w strukturze zużycia nośników energii będą następować, ale powoli. Zakłada się spadek udziału węgla i ropy naftowej na korzyść gazu ziemnego i źródeł odnawialnych. Reprodukcja zasobów surowców energetycznych będzie następować intensywnie, głównie w skutek postępu technicznego i wzrostu cen. Omówiono statyczne wskaźniki wystarczalności zasobów określające ich żywotność (dla węgla kamiennego na 143 lata, węgla brunatnego 536 lat, ropy naftowej 43,5 roku, gazu ziemnego 66 lat i rudy uranu na 46 lat oraz wskaźniki dynamiczne skracające tę żywotność.
EN
Amount and sufficiency of the world energy raw materials resources deciding on the world energy economy development are discussed. It is pointed out that their management must take into consideration the principle of the balance development and the prognosis of energy demand increase by 54% in the period up to the year 2015. The unrenewable energy sources are and will be leading in meeting the world energy needs. As proved, basing on the literatire data, the changes of the energy carriers structure will take place but slowly. Reduction of coal and crude oil contribution is assumed in favour of natural gas and renewable sources. Reproduction of energy raw materials resources will proceed intensively mainly because of the technical progress and increase of prices. Statical indexe of resources sufficiency determining their life are discussed (for hard coal 143 years, for brown coal 536 years, for crude oil 43,5 years, for natural gas 66 years, for uranium ore 46 years) as well as dynamic indexes making these lives shorter.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.