Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polarimetry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dual-wavelength laser polarimeter and its performance capabilities
EN
A dual-wavelength optical polarimetric approach has been proposed as a means of elimination of the systematic errors and estimation of the optical anisotropy parameters for a single DKDP crystal. Our HAUP-related polarimeter uses two semiconductor lasers with the neighbouring wavelengths of 635 nm and 650 nm. Based on the temperature dependence analysis of small characteristic azimuths of light polarization with respect to the axis of the sample, we found the parameters of imperfections of polarization system. We acquired eigen waves ellipticities in a DKDP crystal and found perpendicular to the optic axis value of the optical rotatory power. Our results correlate positively with previously measured data for KDP crystals.
PL
W artykule omówiono współczesne zastosowania polarymetrii obrazowej w zakresach spektrum od widzialnego do dalekiej podczerwieni. Przedstawiono przeprowadzone analizy i badania możliwości zastosowania polarymetrii obrazowej w zakresie dalekiej podczerwieni do zdalnego wykrywania obiektów. Przedstawiono stanowisko pomiarowe do badania stanu polaryzacji promieniowania LWIR z zastosowaniem kamery termowizyjnej z polaryzatorem.
EN
The article discusses the use of modern imaging polarimetry in the visible range of the spectrum to the far infrared. The paper presents the analyzes and examining the potential for imaging polarimetry in the far infrared for remote sensing applications.
EN
Using a highly accurate polarimetric method, we determine the gyration tensor component g11 for Ca3Ga2Ge4O14 (CGG) crystals. For this aim we employ a single-wavelength high-accuracy polarimeter and eliminate the main systematic errors of our polarimetric measurements. A calculation technique based on the polarizability theory for optical activity (OA) is applied to derive optical rotatory power (ORP) for the CGG. A comparison of the observed and calculated OA parameters confirms the validity of our theoretical calculations. Dispersions of both the ordinary and extraordinary refractive indices and the ORP are calculated.
4
Content available remote Dual-Polarimetric signatures of vegetation – a case study Biebrza
EN
The main objective of the research presented in this article is to analyse the polarimetric characteristics of three main types of natural vegetation occurring in the Biebrza National Park – forests, shrubs and non-forest land communities covering wetlands. The variability of many different polarimetric products of signal decomposition, depending on the type of vegetation, the microwave image acquisition period and the method of their preliminary treatment, was analysed. An attempt was also made to assess how much polarimetric methods can be useful for modelling biophysical parameters of vegetation. The study used six dualpolarized (HH and HV) ALOS satellite images recorded during the growing season in the years 2008, 2009 and 2010. The images were processed in parallel, using different parameters, in order to estimate the impact of the spatial resolution of images and methods of speckle noise filtering on the value of polarimetric characteristics of different types of vegetation. All methods of polarimetric signal decompositions available using ESA POLSARPRO 4.2 software were tested. Three of them, i.e. the Alpha parameter from the H/A/Alpha decomposition (Cloud and Pottier, 1996) containing information about the dominant scattering mechanisms and two types of entropy: the entropy from the H/A/Alpha decomposition and the Shannon Entropy were selected for further analysis. The analysed years differed quite significantly from one another in the agro-meteorological conditions of plant growth. It was a cause of significant differences between the values of polarimetric characteristics in images recorded at the same season but in different years. During the growing season individual products of polarimetric signal decomposition are characterized by different variability. This demonstrates the dependence of different polarimetric characteristics on various biophysical parameters of the environment. It was observed that they are characterized by greater information content than the backscattering coefficient, especially if they are subjected to the process of increasing the resolution (oversampling). They can be used to model the biophysical parameters of vegetation.
PL
Głównym celem badań prezentowanych w tym artykule jest analiza charakterystyk polarymetrycznych trzech głównych typów roślinności naturalnej występującej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego – lasów, zakrzaczeń oraz porastających tereny podmokłe lądowych zbiorowisk nieleśnych. Przeanalizowano zmienność wartości wielu różnych produktów polarymetrycznych dekompozycji sygnału w zależności od rodzaju roślinności, terminu rejestracji obrazów mikrofalowych oraz sposobu ich wstępnego przetworzenia. Została podjęta również próba oceny, na ile metody polarymetryczne mogą być przydatne do celów modelowania parametrów biofizycznych roślinności. W badaniach wykorzystano sześć dwupolaryzacyjnych (HH i HV) obrazów z satelity ALOS zarejestrowanych w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego w latach 2008, 2009 i 2010. Obrazy poddano wstępnemu przetworzeniu, wykorzystując do tego różne algorytmy i parametry, w celu oszacowania wpływu rozdzielczości przestrzennej oraz redukcji plamkowania na wartości sygnatur polarymetrycznych roślinności. Wykorzystano wszystkie algorytmy polarymetrycznych dekompozycji sygnału dostępnych w programie ESA POLSARPRO 4.2. Trzy z nich: Alpha i Entropia z dekompozycji H/A/Ralpha (Cloud and Pottier, 1996) oraz Entropia Shannona zostały wybrane do dalszych analiz. Poszczególne lata, w których rejestrowane były obrazy radarowe, różniły się dość istotnie między sobą agrometeorologicznymi warunkami wzrostu roślin. Było to przyczyną znaczących różnic w wartościach charakterystyk polarymetrycznych na obrazach zarejestrowanych w tym samym terminie, ale w różnych latach. W trakcie trwania sezonu wegetacyjnego poszczególne produkty polarymetrycznej dekompozycji sygnału cechuje różna zmienność. Świadczy to o zależności poszczególnych charakterystyk polarymetrycznych od różnych parametrów biofizycznych środowiska. Zaobserwowano, że charakteryzują się one większą zawartością informacyjną, niż współczynnik wstecznego rozproszenia, zwłaszcza jeżeli zostaną poddane procesowi zwiększenia rozdzielczości (oversampling). Mogą zostać wykorzystane do modelowania biofizycznych parametrów roślinności.
EN
A new geometry of microwave polarimetric measurements is presented, which realizes a localized plasma polarimetry based on the phenomenon of electromagnetic mode conversion. Such a conversion takes place in the tokamak plasma, in the vicinity of the point where the microwave beam is orthogonal to one of the helical magnetic lines. In distinction to the traditional plasma polarimetry, which deals with the line averaged plasma parameters, the new methodology allows for a measurement of the local values of plasma parameters near the point of orthogonality. This methodology was shown to be very efficient in studies of the solar radio emission and polarization properties of radio waves passing through the Earth ionosphere. In the following the theory of electromagnetic mode conversion is described and conditions of its applicability are analyzed. It is shown that localized polarimetric measurements of plasma parameters in the geometry of the international thermonuclear experimental reactor (ITER) device would require very high electron densities Ne, exceeding 1017 cm–3, i.e. thousand times higher than those envisaged in the ITER project.
PL
Optyczne próbkowanie sygnałów elektrycznych może w niedługiej przyszłości stać się cennym uzupełnieniem metod akwizycji wykorzystujących bardzo szybkie układy analogowe i przetworniki A/C. W referacie omówiono konstrukcje elektrooptycznych układów próbkujących wykorzystujących ceramikę PLZT. Zaprezentowano także zagadnienia związane z pomiarami istotnych parametrów cienkich warstw tej ceramiki - grubości warstwy, współczynnika załamania i współczynnika elektrooptycznego. Przedstawiono kierunki dalszych prac.
EN
Optical sampling of electrical signals may soon become a useful signal acquisition technique, complementary to state-of-the-art signal acquisition methods employing very fast analog circuits and analog to-digital converters. In the paper, the design of electro-optical sampling devices using PLZT ceramics is discussed. Issues related to the measurement of key parameters of thin PLZT films are discussed. Techniques for measurement of thickness, refractive index and electro-optic coefficients of PLZT films are presented. Directions of ongoing research are also outlined.
EN
In our earlier investigations we showed, for the first time, with numerous practical examples that α-substituted propionic acids dissolved in the low-molecular-weight solvents are able to undergo spontaneous oscillatory in-vitro chiral conversion. In this study, we focused on attempting to suppress the spontaneous oscillatory in-vitro chiral conversion of α-substituted propionic acids using, as example, L -lactic acid dissolved in water in the presence of copper(II) cations. Our intention was to check whether the coordinate covalent bonds between copper(II) and L -lactic acid ligands prevented the latter species from oscillatory chiral conversion. To do this we stored aqueous solutions of copper(II) acetate and lactic acid in the molar ratios 1:1, 1:2, and 1:3 for a long period of time. Scrutiny of possible chiral conversion of L -lactic acid was carried out by thin-layer chromatography (TLC), polarimetry, and circular dichroism (CD) spectroscopy. Seemingly contradictory results were obtained from our investigations. From the TLC data it was apparent that chelating of copper(II) cations with L -lactic acid molecules did not result in suppression of the spontaneous oscillatory in-vitro chiral conversion of the acid. It was also established that different molar proportions of copper(II) cation and L -lactic acid molecules had somewhat different effects on the dynamics of conversion. In contrast, from polarimetric and circular dichroism studies it was apparent that when L -lactic acid is dissolved in water in the presence of copper(II) cations almost no chiral conversion is observed. Hence a final conclusion was drawn that chelating of copper(II) cations with L -lactic acid stabilizes the chiral structure of the acid in solution. Intermolecular interactions between the copper(II)-L -lactic acid complex and the silica gel stationary phase evidently affects the structure of the complex, however, most probably resulting in partial "liberation" of L -lactic acid ligands. Thus the chiral structure-stabilizing effect of copper(II) cations is apparently weakened by the TLC system and the freed L -lactic acid molecules can undergo chiral conversion.
PL
Wizualizacja preparatów tkankowych w świetle spolaryzowanym umożliwia analizę rozkładu elementów dwójłomnych w tkankach prawidłowych i zdegenerowanych lub chorobowo zmienionych. Podstawą metody jest zarejestrowanie obrazów tkanki w świetle przechodzącym o różnej polaryzacji. Do tego celu zbudowano prosty zestaw laboratoryjny, umożliwiający uzyskanie serii obrazów odpowiedniej jakości dla zadanych ustawień polaryzatora i analizatora. Wykonano testową serię obrazów preparatów tkanek prawidłowych i nowotworowych. Z uzyskanych obrazów wyliczano macierze Muellera, a następnie poddano je analizie, stosując metodę autokorelacyjną oraz analizę statystyczną obrazów odpowiadających elementom macierzy Muellera. Stwierdzono, że dla kilku rodzajów prawidłowych i patologicznie zmienionych tkanek obserwuje się różnice w rozkładzie elementów dwójłomnych.
EN
Imaging of tissue slides with polarized light enables analysis of spatial distribution of birefringence in the tissue samples for physiological and for degenerate or pathologically changed tissues. The method is based on registration of microscopic images of tissue samples in transmitted polarized light. A simple laboratory system has been designed in order to get the series of proper quality images for selected positions of polarizers. The test images physiological and malignant tissue slides were recorded. Mueller matrices were calculated and analyzed using the statistical and the autocorrelation analysis. The results obtained so far indicate that the differences in distribution of bi­refringence in physiological and malignant tissues could be observed, however the statistical significance of the changes is not clear yet.
EN
Applicability of polarimetric microscopy for the diagnosis of neoplastic changes in tissues was examined. Microscopic images of tissue samples in transmitted laser light were registered using a polarimetric system constructed in the Optical Engineering Division of Warsaw University of Technology. The method applied in the work was based on analysis of spatial distribution of birefringence in the tissue samples. A number of algorithms for the image analysis were investigated. The statistical analysis, the Fourier transform, the autocorrelation and the wavelet analysis were tested for the pathological changes detection. The paper presents some examples of image analysis for physiological and for pathologically changed human tissues from different organ: body and cervix of uterus, intestine, kidneys and breast.
PL
Badano przydatność mikroskopii polarymetrycznej do diagnostyki zmian nowotworowych w tkankach. Mikroskopowe obrazy tkanki, widziane w przechodzącym świetle laserowym o różnym stanie polaryzacji, były rejestrowane przy pomocy polarymetru, skonstruowanego w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej. Zastosowana metoda polegała na analizie rozkładu elementów dwójłomnych w badanych preparatach tkankowych. Zbadano użyteczność różnych algorytmów analizy obrazów do wykrywania zmian chorobowych w tkankach. Oceniono takie algorytmy jak: analiza statystyczna, analiza w dziedzinie częstotliwości, metody korelacyjne, a także analiza falkowa. Praca pokazuje przykłady otrzymanych wyników dla tkanek fizjologicznych i nowotworowych różnych organów: trzonu i szyjki macicy, jelita, piersi, nerki.
EN
Specific features of the formation of local and statistical polarization structures of laser radiation scattered in phase-inhomogeneous layers (PIL) of biological tissue (BT) were studied. The distribution of azimuth and eccentricity of boundary field polarization was found to correlate with the orientation-phase structure of multifractal PIL. A method of polarization phase reconstruction of BT architectonics was suggested.
EN
The features of polarization tomography of optically anisotropic architectonic nets ol biotissues (BT) of different morphological structure have been investigated. The features of phase tomography (PT) of skin derma, muscular and bone BT have been experimentally investigated. The interrelation between the PT structure and BT physiological state has been determined. The criteria of early diagnostics of the appearance of degenerative-dystrophic and pathological changes of the structure of BT optically anisotropic architectonics have been determined.
PL
Badano właściwości tomografii polaryzacyjnej optycznie anizotropowych sieci architektonicznych biotkanek (BT) o różnej strukturze morfologicznej. Przeprowadzono badania doświadczalne właściwości tomografii fazowej (PT) skóry właściwej oraz biotkanki mięśniowej i kostnej. Określono współzależność pomiędzy strukturą PT a stanem fizjologicznym biotkanki. Wyznaczono kryteria wczesnej diagnozy pojawiania się zmian zwyrodnieniowo-dystroficznych oraz patologicznych struktury optycznie anizotropowej biotkanki.
EN
The interrelation of orientalion, anisotropy structure of biotissue architectonics and topological element distribution of John Matrices is investigated here. It is researched the analytical correlation of bioobject John Matrices microstructure with matrix element indices measured in the far field of Fraunhofer diffraction. The investigation is also dealt with the computer modelling and experimental researching the structure of matrix operator of multifractal amorphous - crystalline organization of different morphological structure biotissues.
PL
W artykule badano współzależność pomiędzy orientacją, strukturą anizotropii architektoniki biotkanki oraz topologicznym rozkładem elementów macierzy Johna. Prowadzano badania nad analityczną korelacją pomiędzy mikrostrukturą bioobiektowej macierzy Johna a wskażnikami elementu macierzy zmierzonymi w części pola dyfrakcji Fraunhofera, znajdującej się w dużej odległości od żródła promieniowania. Prace badawcze dotyczą także modelowania komputerowego oraz badań eksperymentalnych struktury operatorów macierzy wielofraktalnej bezpostaciowo-krystalicznej organizacji różnych biotkanek struktur morfologicznych.
EN
A method of measurement of the optical path difference introduced by the elliptically birefringent medium is presented. The method is based on the spectral analysis of the white light passing through the medium. It offers a wide range of measured path differences and the possibility of being easily applied in an automated measurement setup.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.