Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 843

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotechnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
1
Content available remote Podłoże budynków i budowli polarnych
PL
Uproszczona klasyfikacja oraz ramowe omówienie rodzajów podłoża występującego w wysokich szerokościach geograficznych, w kontekście przydatności budowlanej. Przykłady realizacji arktycznych oraz antarktycznych, także w kontekście zachodzących zmian klimatycznych, w konsekwencji gospodarczych.
EN
Simplified classification and a framework overview of the types of substrate found in high latitudes in the aspect of their suitability for construction. Arctic and Antarctic examples, also in the wider context of climate change and its economic consequences.
2
Content available remote Geotechniczne warunki posadowienia budowli hydrotechnicznych w porcie Szczecin
PL
Przedstawienie warunków geotechnicznych posadowienia budowli hydrotechnicznych portu, ze zwróceniem uwagi na występowanie w podłożu gruntów aluwialnych stanowiących najsłabsze ogniwo dla stabilnego posadowienia budowli. Opis zastosowanych w porcie rodzajów fundamentowania głębokiego – szczególnie interesujące z inżynierskiego punktu widzenia.
EN
The presentation of geotechnical conditions for foundation of hydrotechnical structures in the port, considering the occurrence of alluvial soil in vicinity, as the weakest element of the stable foundation of such structures. A description of sorts of deep foundation used in the port – particularly interesting from engineering point of view.
PL
Tereny dawnej płytkiej eksploatacji górniczej na obszarze Górnego Śląska są szczególnie zagrożone deformacjami nieciągłymi. Staje się to szczególnie istotne na obszarach już zabudowanych oraz takich, gdzie planuje się ich zabudowę. Jednym z obszarów dawnej intensywnej płytkiej eksploatacji węgla są tereny w obrębie miasta Chorzów. Zostały one zabudowane w XIX i XX wieku, często w rejonach położonych nad płytko zalegającymi chodnikami lub innymi wyrobiskami podziemnymi. Stateczność takich wyrobisk oraz nadległych skał stropowych zabezpieczała w przeszłości ich obudowa. Niestety pod wpływem różnych procesów z czasem następuje utrata jej własności nośnych, czego przejawem są lokalne zawały stropu, a następnie deformacje dochodzące do powierzchni terenu. Stateczność takiego podłoża, a także możliwość zabezpieczenia konstrukcji obiektu budowlanego, jest zależna od jego aktualnych cech strukturalnych. Jedną z metod pozwalających na szczegółowe rozpoznanie struktury podłoża na terenach występowania płytko położonych wyrobisk górniczych jest metoda georadarowa. W artykule przedstawiono możliwości i analizę wyników badań wykonanych tą metodą na terenie pogórniczym, gdzie planowana jest budowa nowego obiektu, który to teren w przeszłości był już objęty pracami uzdatniającymi.
EN
The areas of Upper Silesia are threatened by possible deformations caused by old shallow mining. This becomes particularly important in areas already built-up and those that are planned. to be built-up. Chorzów City is one where shallow mining exploitation was very intensive. In the past, the stability of such galleries and a rock mass were protected by housing of these galleries. Under the influence of weathering processes, the housing lose its properties what is the reason of local roof falls occurrence and deformations of the surface. The stability of such a substrate as well as the possibility of securing the structure of a building object depends on its current structural features. The GPR method is one of the methods that allows detailed identification of the structure of the ground with shallow mining pits. The article presents an analysis of the results of research using this method for post-mining area on which the construction of a new facility is planned and which in the past was already covered by treatment works.
4
Content available Wzmacnianie skarp i nasypów drogowych
PL
W budownictwie infrastrukturalnym coraz częściej konieczne jest rozwiązywanie różnego rodzaju problemów natury geotechnicznej. Należy do nich m.in. zachowanie stateczności skarp i zboczy w budowlach komunikacyjnych. W sukurs przychodzą nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, dzięki którym inżynierowie mogą skutecznie przeciwdziałać destabilizacji górotworu i zapewnić bezpieczeństwo budowli.
5
Content available Wzmacnianie gruntu pod drogami
PL
Budowa dróg wymaga rozwiązania wielu coraz częściej nietypowych problemów geotechnicznych. Na terenach zurbanizowanych wynikać one mogą m.in. z oddziaływania na sąsiednią zabudowę oraz trudnych warunków w podłożu gruntowym. Odpowiedzią rynku na te wyzwania jest stale poszerzający się wachlarz metod i technologii, które z powodzeniem stosowane, nadal ulegają ciągłemu doskonaleniu.
6
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy drugą część skrótu najciekawszych artykułów zamieszczonych w 43. numerze czasopisma „Trenchless International”.
7
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy pierwszą cześć skrótu najciekawszych artykułów zamieszczonych w 43. numerze czasopisma „Trenchless International”.
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, prezentujemy drugą część skrótu najciekawszych artykułów, które ukazały się w numerach 44–46 czasopisma „Trenchless International” z lat 2019–2020.
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, prezentujemy pierwszą część skrótu najciekawszych artykułów, które ukazały się w numerach 44–46 czasopisma „Trenchless International” z lat 2019–2020.
PL
Przy podejmowaniu decyzji, czy zastosować technologię wykopową budowy lub odnowy przewodów infrastruktury podziemnej, czy bezwykopową nie zawsze uwzględniane są wszystkie zalety technologii bezwykopowych, stąd też ich zestawienie i uporządkowanie może w dużym stopniu przyczynić się do częstszego niż dotychczas stosowania technologii bezwykopowych.
11
Content available Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
PL
Geotechniczna ocena warunków posadowienia, służąca do właściwego zaprojektowania bezpiecznego obiektu na podstawie przeprowadzonego rozpoznania podłoża, stanowi integralną część projektu budowlanego. Szczególna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na inżynierach z branży generalnego wykonawstwa, projektantach oraz inwestorach. To w ich gestii leży zwrócenie uwagi na aspekty związane z odpowiednim przygotowywaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego, będącej podstawą do właściwego określenia ryzyka geotechnicznego w realizowanym projekcie.
12
Content available Praktyczne zasady doboru metod stabilizacji osuwisk
PL
Początek tegorocznego lata mógł wyjątkowo zapisać się w świadomości geotechników. Państwowy Instytut Geologiczny przypomniał nam o 10. rocznicy największej katastrofy osuwiskowej w Polsce, która dotkliwie dotknęła południowe rejony kraju. I kiedy już wydawało się, że wydarzenia roku 2010 odchodzą w niepamięć, to Centrum Geozagrożeń w czerwcu 2020 r. wydało ostrzeżenie, że w związku z intensywnymi opadami deszczu można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk, w szczególności na południu Polski.
13
Content available Pale i mikropale
PL
Posadowienia głębokie w budownictwie należą obecnie do powszechnie stosowanych praktyk. Coraz więcej inwestycji wymaga przekazania obciążeń zewnętrznych na warstwy zalegające w głębi podłoża gruntowego lub polepszenia jego cech mechanicznych. Inżynierowie mają do dyspozycji szeroki zakres pali, co zawdzięczają transferowi nowych technologii oraz aktualnym możliwościom sprzętowym.
14
Content available Nowoczesne technologie bezwykopowe
PL
Technologie bezwykopowe stają się coraz popularniejsze i stanowią istotną alternatywę dla tradycyjnych wykopów otwartych. W technologiach bezwykopowych, stosowanych do budowy infrastruktury podziemnej, wymiany, rehabilitacji czy naprawy tej już istniejącej, wykorzystuje się różne metody, materiały i specjalistyczny sprzęt. Cały proces przebiega przy tym zwykle z jedynie minimalnymi zakłóceniami ładu powierzchniowego.
15
Content available Głębokie wykopy w zabudowie miejskiej
PL
Głębokie wykopy to nieodłączny element budownictwa w gęstej zabudowie miejskiej. Wraz z coraz bardziej skomplikowanymi realizacjami również głębokie wykopy stają się coraz większym wyzwaniem pod względem projektowania i logistyki. Nowoczesny sprzęt i technologie oraz zaawansowane rozwiązania geotechniczne umożliwiają realizację coraz śmielszych projektów.
PL
Jednym z problemów, który wymaga rozwiązania na etapie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, jest woda gruntowa na odcinkach zlokalizowanych w wykopach. Może występować w postaci zwierciadła swobodnego, co objawia się sączeniami i wypływami ze skarp i/lub w postaci zwierciadła napiętego, uniemożliwiającego realizację robót lub prawidłową eksploatację z uwagi na przebicia i wypływy przez warstwy podłoża gruntowego nawierzchni. W artykule przedstawiono przekład zrealizowanego odcinka drogi ekspresowej S7 w głębokim wykopie ze swobodnym i z napiętym zwierciadłem wody gruntowej, stabilizującym się powyżej niwelety.
EN
One of the problems that needs to be solved at the stage of the preparation and implementation of road investments is groundwater at the sections of roads constructed in trenches. The effects of high groundwater level are excessive seepage pressure and the erosion of slopes, which can render the completion and service of roads impossible due to hydraulic failure and outflows of water through the layers of the pavement subsoil. The article presents an example of the completed section of the S7 expressway constructed in a deep trench with the groundwater level and piezometric pressure stabilization above the road surface.
PL
Technologie konsolidacyjne jako najczęściej stosowane metody wzmocnienia podłoża. Przyspieszenie procesu konsolidacji w gruntach słabo przepuszczalnych dzięki zainstalowaniu w podłożu drenów prefabrykowanych w stosunkowo gęstej siatce. Tymczasowy nasyp przeciążający stosowany wraz z drenażem pionowym w celu zwiększenia efektywności procesu konsolidacji. Konsolidacja próżniowa (technologia Menard Vacuum – MV) jako alternatywne rozwiązanie w stosunku do klasycznej konsolidacji nasypem. Regularnie prowadzony monitoring osiadań podczas realizacji oraz w trakcie eksploatacji. Technologia drenów prefabrykowanych z nasypem przeciążającym zastosowana między innymi podczas realizacji budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo, jednego z największych projektów geotechnicznych w Polsce. Porównanie wyników projektowanych osiadań całkowitych z wartościami rzeczywistymi z wybranych obszarów trasy S7 dla zadania 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo.
EN
Consolidation methods as the most commonly used techniques of ground improvement. Acceleration of the consolidation process in soils with low permeability due to vertical drains, installed in a very dense grid. The temporary surcharge used along with vertical drains in order to increase the effectiveness of the consolidation process. Vacuum consolidation (Menard Vacuum – MV technology) as an alternative solution to classic vertical drainage with surcharge. The detailed geodetic surveys required during the whole process along with the exploitation period. Vertical drains consolidation method with surcharge used, among the others, during the execution of one of the biggest geotechnical projects in Poland – express way S7 Koszwały – Kazimierzowo. The results of complete settlements design values compared with real values from some regions of S7 expressway, section 2: Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo.
PL
Technologia stabilizacji gruntów wapnem palonym w budownictwie komunikacyjnym z uwzględnieniem najnowszych wymagań normowych oraz katalogów projektowania nawierzchni jak również dotychczasowych doświadczeń. Wymagania, badania i technologia wykonywania robót drogowych z zastosowaniem wapna jako spoiwa.
EN
The technology of soil stabilization with quicklime in road construction taking into account the latest standard requirements and pavement design catalogs as well as previous experience. The requirements, tests and technology of road works using lime as a binder.
PL
Nowe podejście do opisu zachowania materiałów ziarnistych na poziomie dyskretnym, zalecane przez ISSMGE, na przykładzie problemu parcia czynnego gruntu. Historyczne podejście do tego problemu oraz aktualne badania modelowe uzupełnione modelem numerycznym, stworzonym przy użyciu metody DEM.
EN
A new approach to study granular materials at a discrete level, recommended by ISSMGE, by the example of soil active state. A historical approach to this problem as well as current model tests, supplemented with the numerical model created using DEM method.
PL
Problemy stateczności zboczy oraz rozwoju procesów osuwiskowych stanowiące istotne zagrożenie dla ludności oraz istniejących budynków i konstrukcji. Różnice stwierdzone w obliczonych wartościach współczynników stateczności według sformułowaniach płaskich i przestrzennych. Konieczność uwzględnienia wpływu warunków topograficznych całego zbocza w obliczeniach jego stateczności według schematów płaskich w wyznaczonych przekrojach.
EN
Problems of stability of soil slopes and the development of landslide processes posing a significant danger to the population and existing buildings and structures. Differences noted in the calculated values of the stability coefficients in the flat and spatial formulations. The necessity of taking into account the influence of the topographic conditions of the entire slope in calculations carried out according to flat schemes within the designated sections.
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.