Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
A review of selected papers, presented during the 21stInternational Scientific-and-Technical Conference KOMTECH-IMTech “Innovative techniques and technologies for the mining industry in the aspect of safety, efficiency and reliability” are described in the article. During twelve conference sessions forty-four papers, concerning work safety in the mining industry, minerals’ extraction systems, state-of-the-art control, monitoring and diagnostic systems of machines and equipment, cyber-security, new solutions of hydraulic systems, new generation, highly efficient haulage assemblies for longwall systems, hoisting machines, a recovery of minerals, preparation systems, an improvement of mining personnel’s qualifications and an internationalization of the Polish circum-mining sector, were presented. Special attention should be paid to the special session oriented onto a presentation of information about a roadway driving technology with use of a Bolter Miner, and also onto debates concerning the mining industry in future as well as a demand for innovations from the future mining industry.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych referatów wygłoszonych podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności”. Podczas dwunastu sesji konferencyjnych zaprezentowano czterdzieści cztery referaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie, systemów wydobywczych, nowoczesnych systemów sterowania, monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń, cyberbezpieczeństwa, nowych rozwiązań układów hydraulicznych, nowej generacji systemów posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych, maszyn wyciągowych, odzysku minerałów, systemów przeróbczych, poprawy kwalifikacji pracowników górnictwa oraz internacjonalizacji polskiego sektora około górniczego. Na szczególną uwagę zasługuje tematyka sesji specjalnej, ukierunkowanej na prezentację technologii drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, a także debaty na temat górnictwa przyszłości oraz potrzeby innowacyjności w aspekcie przyszłości górnictwa.
EN
The subject-matter of selected papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Special attention is paid to the role of coal in the world and the EU countries. Some information about Mine 4.0 against the characteristic features of Industry 4.0 is given. The article is ended with general conclusions. Part 1 presents the role of coal in the global economy with special attention being paid to the global energy demand, hard coal production rates, changes in coal demand as well as changes of electric energy sources over the years 2011-2018. A contribution of the KOMAG Institute to development of the Polish mining industry in independent Poland is discussed.
PL
W artykule została przedstawiona tematyka wybranych referatów wygłoszonych podczas 20 Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMtech. Szczególną uwagę zwrócono na rolę węgla na świecie oraz w krajach UE. Opisano wkład KOMAG-u w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. Podano informacje na temat kopalni 4.0 na bazie charakterystycznych cech Przemysłu 4.0. Artykuł został zakończony ogólnymi wnioskami. Część 1 przedstawia znaczenie węgla w światowej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię , wielkości produkcji węgla kamiennego, zmian w popycie na węgiel oraz zmian źródeł energii w latach 2011-2018. Omówiono wkład Instytutu KOMAG w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. (Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa - przegląd wybranych referatów z konferencji KOMTECH-IMtech 2019 – część 1)
EN
Some papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Part 1 of the article, published in the Quarterly “Mining Machines” No. 1, concerned the role of coal in the global economy, the importance of the coal sector for the Polish economy, the security of energy supply as well as technical and technological achievements of the coal sector over the years 2011-2017. Special attention was paid to automation and digitalization in coal mines, health and safety issues, a protection of the environment, sustainable coal technologies and also to an improvement of the coal use. Part 1 was ended with a description of the KOMAG Institute’s contribution to a development of the Polish mining industry in Sovereign Poland. Part 2 of the article concentrates on the role of the KOMAG Institute of Mining Technology in development processes of mining machines and equipment in Sovereign Poland. Over the period of nearly seventy years of the KOMAG scientific and technical activity more than 1100 technical documentations of mining machines and equipment for underground winning and for a beneficiation of coal were developed. The article also contains some information about Mine 4.0 in theory and practice.
PL
W artykule omówiono wybrane referaty, zaprezentowane podczas XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech 2019. Część 1. artykułu, opublikowana w Kwartalniku „Mining Machines” nr 1, dotyczyła roli węgla w światowej gospodarce, znaczenia sektora węglowego dla polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz technicznych i technologicznych osiągnięć sektora węglowego w latach 2011-2017. Szczególną uwagę zwrócono na automatyzację i cyfryzację w kopalniach węgla, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę środowiska, zrównoważone technologie węglowe, a także doskonalenie sposobów wykorzystania węgla. Część 1. została zakończona opisem wkładu Instytutu KOMAG w rozwój polskiego przemysłu wydobywczego Niepodległej Polski. Część 2. artykułu koncentruje się na roli, jaką Instytut Techniki Górniczej KOMAG odgrywał i odgrywa w procesach rozwoju maszyn i urządzeń górniczych w Niepodległej Polsce. W ciągu prawie siedemdziesięciu lat działalności naukowo-technicznej Instytutu KOMAG opracowano ponad 1100 dokumentacji technicznych maszyn i urządzeń górniczych do podziemnego pozyskiwania i wzbogacania węgla. Artykuł zawiera także informacje na temat Kopalni 4.0 w teorii i praktyce.
PL
W publikacji przedstawiono podstawowe przekładnie zębate stosowane w przemyśle maszyn/urządzeń górniczych. Zakłady produkujące maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego przy spadku koniunktury w przemyśle górniczym zmuszone są do poszukiwania nowych rynków zbytu dla swoich wyrobów, lub rozpoczynać produkcję zupełnie nowego asortymentu do innych niż górnictwo gałęzi gospodarki. Scharakteryzowano podstawowy podział przekładni zębatych oraz przedstawiono podstawowe parametry, którymi charakteryzują się przekładnie zębate. W drugiej części artykułu, przeanalizowano proces produkcyjny produkcji przekładni zębatych przez Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. Następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną produkcji przekładni zębatych dla przemysłu górniczego oraz innych gałęzi przemysłu. Wskazano na bariery wejścia do nowego segmentu produkcyjnego oraz potencjalne zyski. Nawet w przypadku, gdy zakład jest w posiadaniu wysokiego poziomu technologicznego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, trudno jest przekroczyć barierę ekonomiczną (niskie ceny asortymentu).
EN
The publication presents basic toothed gears used in the mining machinery/equipment industry. Plants producing machinery and equipment for the mining industry are forced to search for new markets for their products in the downturn in the mining industry, or to start manufacturing a completely new range of products for industries other than mining. The basic division of toothed gears was characterized and the basic parameters with which gears are characterized are presented. In the second part of the article, the production process of the toothed gears manufactured by Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. was analyzed. Then, economic analysis of gear production for the mining industry and other industries was carried out. Barriers to entry into a new production segment and potential profits were pointed out. Even if the plant has a high technological level and highly qualified staff, it is difficult to cross the economic barrier (low prices of the product range).
PL
Powszechnie stosowane w krajowym górnictwie chłodzenie maszyn wyposażonych w napędy elektryczne dużych mocy wodą z magistrali ppoż. odprowadzaną po zużyciu do kanału ściekowego, generuje duże problemy technologiczne i ekonomiczne związane z jej ponownym odprowadzeniem na powierzchnię. W artykule przedstawiono koncepcję otwartego i zamkniętego układu chłodzenia górniczych maszyn dużych mocy. Stanowią one alternatywę dla metody powszechnie wykorzystywanej. Porównano wady i zalety omawianych układów w zależności od warunków zastosowania.
EN
Cooling of the machines used in the mining industry, equipped with high-power electric drives, by water from the mine fire system generates technological and economic problems associated with re-transportation of water to the surface. The concept of open and closed system for cooling the high-power mining machines is presented. This is an alternative to the commonly use method. Advantages and disadvantages of the discussed systems are compared.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne podejście do budowy górniczych maszyn wyciągowych polegające na podziale funkcjonalnym urządzenia na moduły wykonawcze oraz węzły systemu, zastosowaniu systemu rozproszonego w układach sterowania maszyny wyciągowej oraz wykorzystaniu bezpiecznego zdalnego dostępu do urządzeń przemysłowych.
EN
The article presents an innovative approach to the construction of hoisting machines consisting in the functional division of the device into executive modules and system nodes, the use of a distributed system in the hoist machine control systems and the use of secure remote access to industrial devices.
PL
W pełni zautomatyzowane zakłady przeróbcze, automatyczne wozidła, wiertnice samonaprowadzające się na otwór... To nie scenariusz filmu science fiction, ale założenia czwartej rewolucji przemysłowej, które - czy tego chcemy czy nie - powoli wkraczają do realiów branży wydobywczej.
PL
Eksploatacja surowców mineralnych metodami podziemnymi staje się coraz trudniejsza ze względu na warunki górniczo-geologiczne, w jakich te surowce zalegają. Wiąże się to z głębokością zalegania i miąższością eksploatowanych pokładów, trudniej urabialnymi skałami oraz warunkami klimatycznymi. Drążenie wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, a także prowadzenie eksploatacji w takich warunkach wymaga specjalnie do tego opracowanych i wykonanych maszyn. W Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie w ostatnich latach opracowano szereg innowacyjnych rozwiązań, które mogą być zastosowane do maszyn i urządzeń pracujących w ciężkich warunkach górniczo-geologicznych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania: głowicę z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii ruchu dla kombajnów chodnikowych, tymczasową, zmechanizowaną i kroczącą obudowę chodnikową, unikalny kompleks ścianowy dla niskich pokładów z kombajnem węglowym jednoorganowym oraz innowacyjny układ urabiania i odstawy do mechanicznego drążenia szybów z wykorzystaniem kombajnów szybowych.
EN
The exploitation of mineral resources with underground mining methods is becoming more and more difficult due to the mining and geological conditions in which these resources are present. This is related to the depth of retention and thickness of the exploited deposits (seams), more cohesive and durable rocks, and climatic conditions. The excavation of access and preparatory roadways as well as exploitation under such conditions require specially designed and manufactured machines. In recent years in the Department of Mining, Dressing, and Transport Machine at AGH University of Science and Technology in Krakow, a number of innovative solutions of machines and devices have been developed that can be used to work under difficult mining and geological conditions. This article presents selected solutions of these machines and devices – a mining head for a roadheader with asymmetrical disc tools with a complex motion trajectory, a temporary, mechanized, and walking roadway support, a unique longwall complex with a single-cutting head shearer used for thin coal seam exploitation, and an innovative mining and hauling system for mechanical shaft drilling using a shaft shearer.
EN
The exploitation of mineral resources with underground mining methods is becoming more and more difficult due to the mining and geological conditions in which these resources are present. This is related to the depth of retention and thickness of the exploited deposits (seams), more cohesive and durable rocks, and climatic conditions. The excavation of access and preparatory roadways as well as exploitation under such conditions require specially designed and manufactured machines. In recent years in the Department of Mining, Dressing, and Transport Machine at AGH University of Science and Technology in Krakow, a number of innovative solutions of machines and devices have been developed that can be used to work under difficult mining and geological conditions. This article presents selected solutions of these machines and devices – a mining head for a roadheader with asymmetrical disc tools with a complex motion trajectory, a temporary, mechanized, and walking roadway support, a unique longwall complex with a single-cutting head shearer used for thin coal seam exploitation, and an innovative mining and hauling system for mechanical shaft drilling using a shaft shearer.
PL
Eksploatacja surowców mineralnych metodami podziemnymi staje się coraz trudniejsza ze względu na warunki górniczo-geologiczne, w jakich te surowce zalegają. Wiąże się to z głębokością zalegania i miąższością eksploatowanych pokładów, trudniej urabialnymi skałami oraz warunkami klimatycznymi. Drążenie wyrobisk udostępniających i przygotowawczych, a także prowadzenie eksploatacji w takich warunkach wymaga specjalnie do tego opracowanych i wykonanych maszyn. W Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie w ostatnich latach opracowano szereg innowacyjnych rozwiązań, które mogą być zastosowane do maszyn i urządzeń pracujących w ciężkich warunkach górniczo-geologicznych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania: głowicę z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii ruchu dla kombajnów chodnikowych, tymczasową, zmechanizowaną i kroczącą obudowę chodnikową, unikalny kompleks ścianowy dla niskich pokładów z kombajnem węglowym jednoorganowym oraz innowacyjny układ urabiania i odstawy do mechanicznego drążenia szybów z wykorzystaniem kombajnów szybowych.
EN
Opencast mining machines and material handling machines perform an important role in many branches of industry (e.g. mining and rock processing, power) all over the world. This fact caused that different standards were developed containing guidelines for the design of such facilities. The most important of them, which will be discussed in details in the presented article, are: the Australian Standard (AS), German Standard (DIN) and ISO Standard. The advantages and disadvantages of each of them will be discussed, and with all the consequences of using the chosen standard. The authors also present self-developed solutions and recommendations that go beyond the scope of the mentioned standards.
PL
Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego oraz maszyny przeładunkowe pełnią istotne role w wielu gałęziach przemysłu ( górnictwo i przetwórstwo skalne, przemysł energetyczny, inne) na całym świecie. Fakt ten spowodował, iż powstały różne opracowania zawierające wytyczne do projektowania tego rodzaju obiektów. Najważniejsze z nich, które zostaną omówione szerzej w prezentowanym artykule, to norma australijska (AS), niemiecka (DIN) oraz norma ISO. Przedstawione zostaną wady i zalety poszczególnych z nich, a przede wszystkim to jakie konsekwencje pociąga za sobą stosowanie wybranej normy. Autorzy przedstawiają również samodzielnie opracowane rozwiązania i zalecenia wykraczające poza zakres wskazany w wymienionych normach.
EN
Knowledge is the key resource of every enterprise. It also applies to the mining industry. Managers of mining enterprises concentrate the activities mainly on the technical aspects while knowledge gaining and management are often neglected. The paper presents an example of using tacit knowledge to identify the causes of the breaks in chosen mining machines’ work. It shows the analysis of the structure of these breaks and their division into groups. The main goal of the analysis was to develop the methodology of using tacit knowledge to increase the effectiveness of the mining machines.
PL
Wiedza jest kluczowym zasobem każdego przedsiębiorstwa, co odnosi się również do branży górniczej. Kierownicy przedsiębiorstw górniczych koncentrują swoje działania głównie na aspektach technicznych, podczas gdy pozyskiwanie i zarządzanie wiedzą jest często zaniedbywane. W artykule zaprezentowano przykład wykorzystania wiedzy ukrytej do identyfikacji przyczyn przerw w pracy wybranych maszyn górniczych. Przedstawiono również analizę struktury tych przerw oraz ich podział na grupy. Głównym celem tej analizy było opracowanie metodyki wykorzystania wiedzy ukrytej do poprawy efektywności pracy maszyn górniczych.
PL
W pracy przedstawiono, na przykładzie wybranych rozwiązań maszyn, możliwości wykorzystania programów komputerowych do wspomagania projektowania, modelowania oraz badań symulacyjnych maszyn górniczych. Opisano wykorzystanie takich programów jak Autodesk Inventor, MES, DEM, UML czy LabVIEW, które zastosowano w procesie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych wybranych maszyn, modelowania systemów produkcyjnych oraz badań symulacyjnych związanych z kinematyką i efektywnością systemów produkcyjnych, jak też ich układów sterowania. Przedstawiono efekty osiągnięte podczas opracowywania rozwiązań maszyn modułowych dla tunelownictwa, lokalnych kopalń odkrywkowych, maszyn do drążenia wyrobisk korytarzowych, programu dla doboru kompleksów ścianowych oraz analizy jakości działania wybranych układów sterujących.
PL
Obowiązujące przepisy zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE wymagają, przy projektowaniu maszyn eliminowania zagrożeń, redukcji ryzyka do akceptowalnego poziomu. Służy temu przeprowadzenie procesu oceny ryzyka. Ocena ryzyka przeprowadzona na etapie projektowania, pozwala na stwierdzenie czy podjęte działania odpowiadają aktualnemu poziomowi wiedzy. Proces oceny ryzyka wymaga systematycznej identyfikacji możliwych do przewidzenia zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i/lub zdarzeń, we wszystkich etapach życia maszyny.
EN
Current regulations included in directive No 2006/42/EC require elimination of hazards and risk at the stage of designing the mining machines to the acceptable level. Rick assessment is used for that purpose. Rick assessment at the stage of designing enables concluding if all the undertaken measures are in accordance with the state of the art and legal requirements. Risk assessment requires systematic identification of possible hazards, dangerous situations and/or events at all stages of the machine life.
14
Content available Availability analysis of selected mining machinery
EN
Underground extraction of coal is characterized by high variability of mining and geological conditions in which it is conducted. Despite ever more effective methods and tools, used to identify the factors influencing this process, mining machinery, used in mining underground, work in difficult and not always foreseeable conditions, which means that these machines should be very universal and reliable. Additionally, a big competition, occurring on the coal market, causes that it is necessary to take action in order to reduce the cost of its production, e.g. by increasing the efficiency of utilization machines. To meet this objective it should be pro-ceed with analysis presented in this paper. The analysis concerns to availability of utilization selected mining machinery, conducted using the model of OEE, which is a tool for quantitative estimate strategy TPM. In this article we considered the machines being part of the mechanized longwall complex and the basis of analysis was the data recording by the industrial automation system. Using this data set we evaluated the availability of studied machines and the structure of registered breaks in their work. The results should be an important source of information for maintenance staff and management of mining plants, needed to improve the economic efficiency of underground mining.
EN
In order to increase economic effectiveness, manufacturing companies have to improve maintenance and develop a system of inspecting machine work. Data from these systems should be the basis to make full use of machines and devices and achieve effectiveness at a high level. One of the effective methods to increase the maintenance efficiency is the implementation of the Total Productive Maintenance strategy. The article presents a practical example of using of a fundamental tool used in the quantitative evaluation of the TPM strategy, OEE model, to analyze the use of mining machines.
PL
W celu zwiększania efektywności ekonomicznej przedsię- biorstwa produkcyjne muszą usprawniać procesy utrzymania ruchu oraz rozwijać systemy nadzorujące pracę maszyn. Dane z systemów powinny stanowić podstawę do pełnego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz uzyskiwania efektywności na wysokim poziomie. Jednym ze skutecznych sposobów na zwiększanie potencjału wykorzystania sprzętu jest wdrożenie strategii Total Productive Maintenance. W artykule przedstawiono praktyczny przykład wykorzystania podstawowego narzędzia do ilościowej oceny TPM, czyli modelu OEE, do analizy stopnia wykorzystania maszyn górniczych.
EN
A major problem of enterprises belonging to the mining sector is the ineffective use of mining machines. In order to improve this situation, it is necessary to take measures aimed at increasing the availability and utilization of machines and improve product quality, and also to keep them in good condition as long as possible. The article presents the results of the effectiveness analysis of using four mining machines, which are part of a mechanized longwall system. Its task is the direct exploitation and transport of minerals from the front zone. The examined set of machines consisted of the longwall shearer, the armoured face conveyor, the beam stage loader and the crusher. For each of the tested machines, the partial effectiveness indicators and the overall effectiveness value based on the Overall Equipment Effectiveness model (OEE) were designated. According to this model, the efficiency ratio is the product of three partial indicators including the availability and the performance of the machine and the product quality. In the present case, the values of all the indicators for the set of machines, which from the reliability point of view create a serial line, were determined. It should be emphasized that the OEE indicator is one of the most important tools used for quantitative evaluation of the Total Productive Maintenance (TPM) strategy. The aim of the strategy is to improve effectiveness through the application of organizational and management techniques that contribute to increased reliability, availability and performance of machines in all stages of production. TPM assumes avoiding, eliminating, predicting and preventing of losses, failures, downtime, defects and other negative events. In addition, according to the strategy it is crucial to build the proper employee attitudes of responsibility for their work and participation in building the success of the entire enterprise. These activities should be more widely used in the coal industry, which is confronted with major economic and social problems. Based on the achieved results it can be claimed that all the analyzed machines showed large overall effectiveness reserves. The value of the OEE indicator for a set of machines in the analyzed period was only 51.9%. The use of machines has proved to be unsatisfactory, especially compared with global OEE standards. Therefore, it is reasonable to utilize wider implementation of the TPM strategy in the mining industry.
PL
Jednym z istotnych problemów polskiego górnictwa jest słabe wykorzystanie posiadanych urządzeń, a w szczególności maszyn górniczych. Dla poprawy tego stanu konieczne jest podejmowanie działań mających na celu rzeczywistą ocenę stopnia wykorzystania tych maszyn. Uzyskane wyniki powinny stać się podstawą działań odpowiednich służb w celu poprawy tej sytuacji. Przedstawione w artykule badania i ich wyniki powinny stanowić istotne źródło informacji w zakresie analizy i oceny wykorzystania kombajnu ścianowego w procesie podziemnej eksploatacji węgla kamiennego. W artykule skoncentrowano się na kombajnie ścianowym, który stanowi pierwsze ogniwo zestawu maszyn wykorzystywanego w podziemnej eksploatacji. Efektywność jego pracy, rozpatrywana w obszarze dostępności, wydajności oraz jakości urobku ma podstawowe znaczenie dla oceny całego procesu eksploatacyjnego. Wykorzystując dane pozyskane z urządzeń automatyki przemysłowej, dla każdego z tych obszarów wyznaczono odpowiednie wskaźniki, które następnie umożliwiły wyznaczanie wskaźnika efektywności całkowitej (OEE) kombajnu. Analizę przeprowadzono dla 66 zmian roboczych, a uzyskane wyniki wskazują na duże rezerwy w zakresie wykorzystania tej maszyny.
EN
One of the main problems of Polish coal mining is a poor use of equipment, in particular mining machines. To improve this state, it is necessary to take actions aiming at real evaluation of the use of these machines. The results should form the basis of proper service's activities in order to improve this situation. The research and the results, which the article presents, should be a crucial source of information for the analysis and the evaluation of the use of the longwall shearer in the process of underground exploitation of coal. The article is focused on the longwall shearer, which is the first link of the set of machines used in underground exploitation. Effectiveness of its work, considered in the area of availability, performance and quality of the excavated material, is essential for the evaluation of the whole exploitation process. Using data obtained from industrial automation devices, proper indicators for each of these areas were designated and they allowed the determination of the Overall Equipment Effectiveness (OEE) indicator for the longwall shearer. The analysis was conducted for 66 work shifts and the results indicate that there are large reserves in the area of use of this machine.
PL
W artykule omówiono proces kinematycznej i dynamicznej analizy działania prototypu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, które zastosowano w układzie napędowym przykładowego przenośnika zgrzebłowego. Przeprowadzone symulacje i analizy otrzymanych przebiegów pozwoliły na ocenę wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na obciążenie dynamiczne napędu przenośnika. W artykule zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki z przebiegu tych symulacji, prowadzone na wirtualnym modelu sprzęgła.
EN
This paper presents the kinematic and dynamic analysis of prototypical torsionally flexible metal coupling operation. The coupling was applied in a drive system of standard scraper conveyor. Simulations and analyses of the obtained courses allowed for assessment of the influence of torsionally flexible metal coupling on dynamic load of the conveyor drive. The paper presents and describes selected simulation results conduced on a virtual coupling model.
PL
Wprowadzanie w nowoczesnych przenośnikach ścianowych możliwości zasilania silników napędowych za pomocą przemienników częstotliwości umożliwia sterowanie ich prędkością. Jednym z podstawowych problemów sterowania prędkością ruch łańcucha w przenośniku ścianowym jest jej dostosowanie do zakładanej wydajności kombajnu ścianowego. Zbyt niska prędkość przenośnika może być powodem jego zasypania i, w przypadku niewystarczającej mocy, utknięcia (problemu z rozruchem). Z kolei zbyt wysoka prędkość może powodować straty mocy i niewykorzystanie jego potencjalnej wydajności (jest to jednak mniej niebezpieczne). W polskich kopalniach, w większości przypadków, po rozruchu, przenośniki ścianowe pracują z nominalną (maksymalną) prędkością (wydajnością). Nowoczesne przenośniki są wyposażone coraz częściej w przemienniki częstotliwości, za pomocą których zasilane są ich silniki napędowe. Pozwala to na zmianę prędkości obrotowej tych silników. W artykule przedstawiono koncepcję algorytmu sterowania prędkością (wydajnością) ścianowego przenośnika zgrzebłowego, umożliwiającego dostosowanie jego wydajności do bieżącego obciążenia przenośnika.
EN
Implementation of the method for supplying the AFC’s driving motors with use of frequency transducers enables controlling their speed. One of the major problems in their speed control is adjustment of speed to the required longwall shearer’s output. Too low speed of the conveyor can be a reason of its filling in with run-of-mine and in the case of not enough power that conveyor can stop with a problem of restarting. On the other hand too high speed can cause power loses what is however less dangerous that the previous case. In Polish mines, the AFCs in most cases operate with nominal (maximal) speed (output). State-of-the-art AFCs are equipped more frequently with frequency transducers, which are used for optimal supply of driving motors. They enable changing the rotational speed of motors. The concept of algorithm for speed control (output control) of AFC enabling adjustment of its output to the current conveyor load.
PL
W artykule przedstawiono działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zrealizowanych w 2016 roku. Omawiając ekosystem innowacji zwrócono uwagę na istotną rolę, jaką w procesach innowacyjnych odgrywa prosument. Zaproponowano, aby do oceny efektywności transferu innowacyjnych rozwiązań stosować metodę audytu technologicznego, która uwzględnia zarówno aspekty techniczne, finansowo-ekonomiczne, jak i stopień ryzyka.
EN
Some activities of the KOMAG Institute of Mining Technology, in the domain of commercialization of research and development projects’ results, realized in 2016, are presented. While describing the ecosystem of innovations special attention is paid to an essential role played by a prosumer. It is suggested to use a technological audit method for an assessment of efficiency of innovative solutions’ transfer as it includes both technical, financial and economical aspects as well as a risk level.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.