Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high-temperature corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano podstawowe zagrożenia związane z eksploatacją kotłów w aspekcie zużycia powierzchni ogrzewalnych. Przedstawiono przykłady awarii, które powiązane były z procesami korozji wysokotemperaturowej oraz przekraczaniem temperatury czynnika obiegowego. Przedstawiono wyniki badań oraz analiz rur z powierzchni ogrzewalnych, które uległy awarii. Zwrócono uwagę na konieczność monitorowania temperatury czynnika obiegowego przez służby eksploatacyjne. Zaproponowano działania prewencyjne, które mają na celu ograniczenie awaryjności kotłów.
EN
The article presents basic threats to operation of boilers in relation to heating surface wear-out and gives examples of failure connected with high-temperature corrosion processes and the exceeded cycle medium temperature. The article provides the corresponding results of testing and analysis of pipes whose heating surfaces have been subject to failure. It is pointed out that operational staff should monitor cycle medium temperature. Some preventive measures are offered to reduce failure rate of boilers.
2
Content available remote Wykorzystanie sond rezystancyjnych w diagnostyce korozji wysokotemperaturowej
PL
Jednym z istotnych, niepożądanych efektów stosowania metod pierwotnych do obniżania emisji NOx z kotłów parowych jest intensyfikacja procesu korozji wysokotemperaturowej, co ma związek z wytwarzaniem w części komory paleniskowej, redukcyjnej atmosfery gazowej. Od wielu lat prowadzone są w kraju prace nad rozwojem niedrogiego systemu diagnostycznego do określania bieżącego stopnia zagrożenia korozją powierzchni ścian parowników, bazującego na ciągłej kontroli składu spalin w warstwie przyściennej paleniska. Jednym z elementów ułatwiających weryfikację poprawności wskazań takiego systemu mogą stać się rezystancyjne sondy korozyjne pracujące w trybie on-line. W pracy przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem prototypowych rezystancyjnych sond pomiarowych realizowanych w kotłach pyłowych.
EN
Increasing the high-temperature corrosion rate of evaporator tubes is one of the most important side effects of using primary methods to reduce NOx emissions from steam boilers. The effectiveness of low-emission combustion techniques is associated with the production of a reducing gas atmosphere in the part of the boiler’s furnace. Works on the development of an inexpensive diagnostic system to determine the current level of corrosion risk of evaporator walls has been carried out for many years in Poland. This system would be based on continuous control of the flue gas composition in the boundary layer of the furnace. One of the tools that could enable verification of the correctness of indications of such a system could become on-line corrosion probes. The paper presents the results of research using prototype resistive probes placed in lignite-fired boiler.
EN
The paper discusses the possibility of improving resistance of heat exchangers made of gray cast iron with flake graphite to high-temperature corrosion by providing them with metallic coatings. A metallic coating containing 76.9% Ni, 19.8% Cr, 1.7% Si, 0.9% Fe, and 0.9% Mn was applied by means of the plasma spraying method and subjected to cyclically variable thermal loads in the atmosphere of solid fuels combustion products (oxygen, sulfur, chlorine, and sodium). In a 30-day thermal load test held at temperature 500°C it has been found that thickness of the metallic coating decreased from the initial (240 ± 6) μm to (231 ± 6) μm. The depth to which sulfur, chlorine, and sodium penetrated the coating was about 30 μm. Increased oxygen content occurred along the whole coating depth. In the coating area adjacent to the substrate surface, the content was twice as high compared to this observed in the initial coating material. Although presence of oxygen was found within the whole depth of the coating, i.e. (231 ± 6) μm, no signs of susceptibility of the sprayed metallic layer to separation from substrate of gray cast iron with flake graphite were found.
4
Content available Korozja wysokotemperaturowa w transporcie
PL
Rozwój transportu samochodowego, kolejowego, morskiego jak i lotniczego jest jednym z ważniejszych wyzwań inżynierskich i logistycznych teraźniejszych czasów. Świat stając się "globalną wioską" wymusił rozwój głównie transportu lotniczego, ze względu na możliwość zwiększenia szybkości przewożenia ludzi oraz towarów na bardzo duże odległości, co w istotny sposób wpłynęło również na rozwój produkcji silników odrzutowych. Z tego względu korozja gazowa, która występuje w tych silnikach jest tematem nadal aktualnym zarówno dla przemysłu jak i nauki. W artykule omówiono między innymi zastosowanie silników odrzutowych w transporcie lądowym i powietrznym, materiały używane do ich produkcji, jak i mechanizmy korozji wysokotemperaturowej oraz metody jej zapobiegania.
EN
The development of car, rail, maritime and air transport are among the most important engineering and logistical challenges of modern times. The world's "global village" reality is accelerating the development of mainly air transport in the pursuit of developing high speed transfer of people and goods over very long distances, and this in turn has significantly contributed to the development of jet engines. Therefore, the gas corrosion that occurs in jet engines is a topic that is still relevant for both industry and science. In this paper, among other things, the use of jet engines in land and air transport, the materials used to produce them, as well as the mechanisms of high temperature corrosion and methods of preventing it, are discussed.
EN
High temperature (low oxygen) corrosion processes in coal-fired boilers are intensified primarily by the use of low-emission (NOx) combustion techniques, that are associated with production of a reducing gas atmosphere near evaporator walls. For over 10 years a diagnostic system for corrosion risks determination was developed, based on continuous measurement of the composition of the flue gas in the boundary layer and artificial intelligence techniques. This paper presents the experience with the implementation of such a diagnostic system on the OP-230 hard coal fired boiler to identify the corrosion hazard of one of the evaporator walls. The obtained results indicate that it is possible to significantly simplify the measuring system by reducing the number of measurement points on the boiler wall which reduces costs of installation and exploitation. This is possible through the use of neural networks to visualize the measurement results. Comparisons of the O2 and CO concentration maps in the boundary layer obtained from measurements at 26 measurement points and results from the Rachel software based on neural network performance and 5-point measurement showed a high compatibility of obtained results. At present, on-line electrical resistance corrosion probes are included in the monitoring system to allow an assessment of the actual corrosion rate of entire evaporator tubes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i składu chemicznego powłok ze stopu Inconel 625 napawanych metodą CMT (Cold Metal Transfer) na rury kotłów stosowanych w spalarniach odpadów komunalnych w stanie po napawaniu oraz po teście korozji. Badania odporności na korozję wysokotemperaturową powłok przeprowadzono w temperaturze 750˚C w czasie 1000 h. Eksperyment został przeprowadzony w mieszaninie gazów agresywnych – 9%O2+0,2%HCl+0,08%SO2+N2. Badania mikrostruktury powłok przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego oraz skaningowego. Skorodowaną powierzchnię stopu zbadano za pomocą skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (SEM, TEM). Próbki poddano również analizie jakościowej i ilościowej składu chemicznego za pomocą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDS). Dyfrakcyjna rentgenowska analiza fazowa (XRD) ujawniła powstawanie na powierzchni próbki związków: Cr2O3, Ni3Mo, CrNbO4 i niestechiometrycznego związku Cr0,4Ni0,6. Na powierzchni spoiny stwierdzono obecność tlenku Fe2O3.
EN
In the paper results of microstructure and chemical composition of the alloy Inconel 625 deposited coatings by CMT on the boiler tubes for waste incineration plants. The corrosion test at 750˚C temperature for 1000 h in aggressive environment (9%O2+0.2%HCl+0.08SO2+N2) was performed. The microstructure and chemical compositions of the deposited coatings were analysis using light and scanning electron microscopy. The corrosion products of the coatings were characterized by electron scanning and transmission microscopy (SEM, TEM). For quantitative description of the chemical composition of corroded weld overlays the energy depressive X-ray spectroscopy analysis (EDS) was used. The X-ray diffraction characteristics of the scale showed that surface corrosion processes induce the formation of a Cr2O3, Ni3Mo and nonstoichiometric Cr0.4Ni0.6. The presence of iron in the cladded weld surface is conducive to the formation of Fe3O4 oxide.
EN
This paper presents the melting characteristics of ash from different residual forest biomass - wood pellets, oak chips, coniferous bark, deciduous tree bark, wet sawdust and non-sorted blueberries. The melting temperatures of ash in reducing and oxidizing atmospheres were similar and did not differ by more than 10°C to 30°C. These values were within a range of 1230°C to 1330°C, and for the blueberry it was more than 1500°C. Only ash pellets melted in a reducing atmosphere at a temperature of 1280°C, and in an oxidizing temperature at 1430°C. To compare, determination tests were also performed for ash from “agro” biomass waste. Ash melting temperatures for biomass composites of agricultural origin (made in an oxidizing atmosphere), turned out to be lower than the temperatures of ash from wood biomass. In the results of the presented elemental analysis, the share of chlorine and sulphur and the impact S/Cl on high temperature corrosion processes were indicated. On the basis of the results for all the tested types of biomass, the calculated ratio S/Cl was below the value of 2.0. This means that the tested biofuels do not meet the safe use of biofuels detailed in the energy sector criterium (from the point of view of boiler operation).
EN
The paper presents the microstructure, chemical and phase composition of thin scale, obtained as a result of high-temperature corrosion of X20Cr13 stainless steel. Samples were exposed to gas atmosphere of the following composition: 0.25 vol.% of SO2 and 99.75 vol.% of Ar at 600 °C for 5 h. As a consequence, thin compact scale was formed on steel surface. This scale consisted of three different zones. An amorphous zone was formed close to steel surface. Then, nanocrystalline zone could be observed. Finally, larger grains were formed during the corrosion process. The analysis of the chemical composition revealed higher concentration of chromium near steel surface. In contrast, to chromium, the content of iron, increased near the scale surface. It was found out that the (Cr, Mn, Fe)5O12 phase appeared in the thin scale.
PL
Konieczność podnoszenia wydajności bloków energetycznych podyktowana jest zaostrzeniem przepisów przez Unię Europejską, dotyczących ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Wraz z podniesieniem ciśnienia i temperatury zaistniała potrzeba zastąpienia konwencjonalnych materiałów nowymi. na m. in. wymienniki ciepła zbudowane z rur ożebrowanych. Materiałami takimi są nadstopy niklu typu Inconel. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję wysokotemperaturową złączy spawanych laserowo rur ożebrowanych wykonanych ze stopów niklu Inconel 600 oraz 625. Złącza poddano działaniu gazów symulujących spaliny w temperaturze 800 °C. Badania odporności na korozję przeprowadzono w czasie do 1000 godzin, wykonując pomiary przyrostu masy produktów korozji co 250 godzin. Dodatkowo wykonano badania metalograficzne – obserwacja na elektronowym mikroskopie skaningowym. W celu identyfikacji produktów korozji wykonano mikroanalizę składu chemicznego EDS oraz identyfikację składu fazowego metodą XRD. W trakcie badania ujawniono występowanie szczelnej warstwy zgorzeliny składającej się w większości z tlenku chromu. Wszystkie badane złącza charakteryzowały się wysoką odpornością na korozje wysokotemperaturową.
EN
The necessity of improving the efficiency of power units is dictated by the tightening of regulations by the European Union regarding the reduction of CO2 emissions into the atmosphere. Increasing of pressure and temperaturę eventuate in need for the replacement of conventional materials with new ones. inter alia for heat exchangers constructed with finned tubes. One of the most up and comming materials are Inconel nickel superalloys. This article presents results of research on high-temperature corrosion resistance laser-welded joints of finned tubes made of nickel alloy Inconel 600 and 625. Welded joints subjected to influence of simulated exhaust gas at a temperature of 800 °C. Weight gain measurements of corrosion products executed every 250 hours. Additionally, executed a metallographic observation on scanning electron microscope in order to identified the corrosion products made microanalysis of chemical composition EDS and identification phase composition by XRD. Tight layer of scale covering examined finned tubes mostly consisted of chromium oxide. All examined welded-joints characterized by high resistance to high-temperature corrosion.
10
EN
The article presents the results of studies of the oxidation process conducted at 900°C for 12 hours in an atmosphere of water vapour on cast heat-resistant steel with a diversified structure (ferritic-austenitic, austenitic, and austenitic with carbides). Based on the studies of oxidation kinetics, it was found that samples were oxidized in approximation with the rules of linear law. Depending on the chemical composition and structure of tested alloys, the scale formed on the alloy surface had different properties. In the tested material characterised by a ferritic-austenitic structure, the tendency of the scale to detach from the surface of the metallic substrate was observed. It was probably due to different coefficients of the thermal expansion of austenite and ferrite.
PL
Praca prezentuje wyniki badań utleniania w atmosferze pary wodnej staliwa żaroodpornego o różnej strukturze (ferrytyczno-austenitycznej, austenitycznej i austenitycznej z węglikami) w temperaturze 900°C w ciągu 12 godzin. Na podstawie badań kinetyki utleniania stwierdzono, że badane próbki utleniały się w przybliżeniu zgodnie z prawem liniowym. W zależności od składu chemicznego i struktury badanych stopów obserwowano odmienne właściwości powstałych zgorzelin. W przypadku materiału o strukturze ferrytyczno-austenitycznej stwierdzono odpadanie zgorzeliny od powierzchni rdzenia metalicznego związane prawdopodobnie z różnym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej austenitu i ferrytu.
EN
The oxidation kinetics and electrical properties of the Fe-25Cr stainless steel with the (La,Sr)CrO3 thick film coating were studied during its oxidation at 1073 K for 650 hrs in air and the Ar/H2/H2O gas mixture. The investigated material was the DIN 50049 steel covered with the (La,Sr)CrO3 paste using the screen printing method. To prepare the paste, La0.8Sr0.2CrO3 micropowder was obtained via EDTA gel processes. Kinetic studies demonstrated that the application of the investigated coating can reduce the rate of corrosion of this type of steel by approximately as much as an order of magnitude. The measured values of area-specific resistance of the Fe-25Cr/(La,Sr)CrO3 layered system after oxidation in the afore-mentioned atmospheres were ca. 50% lower than the upper limit specified for interconnects (0.1 Ω⋅cm2).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki utleniania i właściwości elektrycznych stali ferrytycznej Fe-25Cr z powłoką (La,Sr)CrO3 podczas jej utleniania w 1073 K przez 650 godz. w powietrzu i mieszaninie gazu Ar/H2/H2O. Badaniom poddano stal DIN 50049 z naniesioną pastą (La,Sr)CrO3 za pomocą metody sitodruku. Do przygotowania pasty użyto mikroproszku La0.8Sr0.2CrO3, który otrzymano metodą EDTA gel processes. Badania kinetyczne dowiodły, że w wyniku zastosowania powłoki ceramicznej można obniżyć szybkość korozji tego typu stali nawet o około rząd wielkości. Zmierzone wartości powierzchniowej rezystancji elektrycznej układu warstwowego Fe-25Cr/(La,Sr)CrO3 po utlenianiu w w/w atmosferach były około 2 razy niższe od górnej granicy dopuszczalnej dla interkonektorów (0,1 Ω⋅cm2).
EN
The paper presents results of the research which aim was to compare the corrosion resistance of alloys based on intermetallic phase after Fe40Al5CrTiB crystallization and after forming the steel corrosion resistant X12CrCoNi2120 species. The tests were performed for steel at temperature of 700°C Fe40Al5CrTiB and for alloy at 1100°C and 9% O2 0.2% HCl + SO2+ 0.08 N2 environment. In the research the changes of weight after corrosion tests, observations of the surface, specified chemical and phase composition of corrosion products were made. The obtained results of the study showed a very good corrosion resistance of Fe40Al5CrTiB alloys in high temperature and environments containing oxygen, sulfur and chlorine as compared to the corrosion resistance of the steel grade X12CrCoNi2120. Results of the research conducted in this scope are the basis for further research.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu porównanie odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe40A15CrTiB po krystalizacji i po przeróbce plastycznej ze stalą odporną na korozję gatunku X 12CrCoNi2120. Badania wykonano dla stali w temperaturze 700°C oraz dla stopu Fe40A15CrTiB w temperaturze 1100°C w środowisku: 9% O2+0,2 HC1 + 0,08% SO2+ N2. Określono zmiany masy po badaniach korozyjnych, wykonano obserwacje stanu powierzchni, określono skład chemiczny i fazowy produktów korozji. Uzyskane rezultat)' badań wykazały bardzo dobrą odporność stopów Fe40A15CrTiB na korozję wysokotemperaturową w środowisku zawierającym tlen, siarkę i chlor w porównaniu do odporności korozyjnej stali gatunku X12CrCoNi2120. Wyniki badań prowadzonych w tym zakresie stanowią podstawę do dalszych prac badawczych.
13
PL
Chlor i siarka obecne w węglu stanowią potencjalne zagrożenie korozyjne w procesie spalania konwencjonalnych paliw stałych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zawartości tych pierwiastków w próbkach węgli brunatnych i kamiennych przeznaczonych do celów energetycznych. Wyznaczono stosunek S/Cl, na podstawie którego dokonano oceny stopnia zagrożenia korozją chlorkową.
EN
Chlorine and sulphur elements in coal are potentially corrosive agents during the process of combustion of conventional solid fuels. This paper presents the test results of evaluation of these elements in the samples of lignite and hard coal for energy purposes. The indication of S/Cl ratio was fundamental for the assessment of the risk of chlorine corrosion.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki utleniania i właściwości elektrycznych stali ferrytycznej Fe-25Cr z powłoką (La,Ca)CrO3 podczas jej utleniania w 1073 K w powietrzu i mieszaninach gazów Ar/H2/H2O i Ar/CH4/H2O. Badaniom poddano stal DIN 50049 z naniesioną pastą (La,Ca)CrO3 przy pomocy metody sitodruku. Do przygotowania pasty użyto mikroproszku La0,8Ca0,2CrO3, który otrzymano metodą współstrącania i kalcynacji. Kinetykę wzrostu zgorzeliny na stali czystej oraz pośredniej warstwy reakcyjnej na granicy rozdziału stal/powłoka układu warstwowego Fe-25Cr/(La,Ca)CrO3 w w/w warunkach można opisać w przybliżeniu prawem parabolicznym. Morfologię oraz skład chemiczny i fazowy produktów utleniania stali czystej i stali z powłoką (La,Ca)CrO3 badano przy pomocy SEM-EDS, TEM-SAD i XRD. Wpływ pośredniej warstwy reakcyjnej na właściwości elektryczne badanego układu stal/powłoka przedyskutowano w aspekcie jego przydatności do konstrukcji metalicznych interkonektorów dla ogniw paliwowych SOFC.
EN
The oxidation kinetics and electrical properties of the Fe-25Cr stainless steel coated in the (La,Ca)CrO3 thick film were studied during its oxidation at 1073 K in air and Ar/H2/H2O and Ar/CH4/H2O gas mixtures. The material for the experiments was the DIN 50049 steel covered with the (La,Ca)CrO3 paste, using the screen printing method. To prepare the paste, La0.8Ca0.2CrO3 micropowder was obtained via co-precipitation and calcination. The kinetic growth of the scale on pure steel and of the intermediate reactive layer at the steel/coating interface of the Fe-25Cr/(La,Ca)CrO3 layer system in the afore-mentioned conditions approximately follows the parabolic rate law. The morphology, and the chemical and phase compositions of the oxidation products of pure steel and the steel coated with (La,Ca)CrO3 were investigated using SEM-EDS, TEM-SAD and XRD analyses. The effect of the intermediate reactive layer on the electrical properties of the studied system is discussed in terms of its applicability for the construction of metallic interconnects used in SOFCs.
PL
W pracy zastosowano materiał katodowy La(0,6)Sr(0,4)Co(0,2)Fe(0,8)O3 (LSCF48) do otrzymania przewodzącej powłoki na interkonektorze ze stali ferrytycznej Crofer 22 APU z przeznaczeniem do budowy ogniwa SOFC. Powłoki LSCF48 w postaci pasty nakładano na powierzchnie stali metodą sitodruku, a następnie poddawano odpowiedniej obróbce termicznej. Do badań fizykochemicznych przygotowano trzy rodzaje próbek: próbki ze stali czystej (Crofer 22 APU), próbki z powłoką naniesioną na podłoże niemodyfi kowane powierzchniowo (Crofer 22 APU/LSCF48) oraz próbki z powłoką naniesioną na podłoże po uprzednim jego utlenianiu w 1073 K przez 24 godz. w powietrzu (Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48). W oparciu o badania kinetyki utleniania w/w próbek w 1073 K przez 528 godz. w powietrzu stwierdzono, że najwyższą odporność na cykliczne warunki utleniania wykazuje układ Crofer 22 APU/LSCF48. Tak korzystne zjawisko wynika z faktu, że omawiana powłoka bez udziału warstwy przejściowej Cr2O3 wykazuje dobrą przyczepność do rdzenia metalicznego dzięki utworzeniu pośredniej warstwy reakcyjnej pomiędzy metalem a materiałem powłoki. Z utworzeniem tej warstwy reakcyjnej wiąże się też niższa powierzchniowa rezystancja elektryczna w 1073 K w powietrzu w porównaniu z czystą stalą Crofer 22 APU.
EN
In this work, La(0.6)Sr(0.4)Co(0.2)Fe(0.8)O3 (LSCF48) cathode material was used to obtain a conductive coating on Crofer 22 APU ferritic steel interconnect in order to produce a SOFC stack. The LSCF48 coating was deposited on the steel surface via screen-printing and then was subjected to the appropriate thermal treatment. Three types of samples were prepared for physicochemical studies: (i) samples of pure steel (Crofer 22 APU), (ii) samples with coating deposited on the substrate without surface modification (Crofer 22 APU/LSCF48) and (iii) samples with coating deposited on the substrate after its oxidation at 1073 K for 24 hrs in air (Crofer 22 APU/Cr2O3/LSCF48). From the oxidation kinetics study of the afore-mentioned samples carried out at 1073 K for 528 hrs in air, it follows that the Crofer 22 APU/LSCF48 system shows the highest resistance against corrosion in cyclic oxidation conditions. Such a favorable phenomenon is the result of good adhesion between the afore-mentioned coating without the transient Cr2O3 layer and the metallic substrate, due to the formation of an intermediate reaction layer at the metal/coating interphase. The formation of this intermediate reaction layer also leads to lower area specific resistance in air at 1073 K in comparison to pure Crofer 22 APU steel.
PL
Celem prowadzonych badań było porównanie odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe40Al5CrZr po krystalizacji i po przeróbce plastycznej ze stalą odporną na korozję gatunku X12CrCoNi2120. Badania wykonano w temperaturze 700 ˚C w środowisku: 9 % O2 +0,2 HCl + 0,08 % SO2 + N2. Określono względny ubytek masy, a badania stanu powierzchni przeprowadzono za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego wraz z mikroanalizą rentgenowską EDS. Uzyskane rezultaty badań wykazują bardzo dobrą odporność stopów Fe40Al5CrZr na korozję wysokotemperaturową w środowisku zawierającym tlen, siarkę i chlor oraz stanowią podstawę do dalszych prac naukowo-badawczych w tym zakresie.
EN
The aim of conducted tests was to compare the corrosion resistance of alloys intermetallic phase matrix FeAl after crystallization and after plastic treatment with steel resistant to corrosion type X12CrCoNi2120. Tests were conducted in temperature of 700 ˚C in environment of 9 % O2 +0.2 HCl + 0.08 % SO2 + N2. Relative mass decrement was determined and the tests of surface condition were conducted with the use of scanning electron microscope together with x-ray microanalysis EDS. Achieved results of tests show very good resistance of alloys Fe- 40Al5CrZr to high-temperature corrosion in the environment which includes oxygen, sulphur and chlorine. The results serve as the basis for further scientific research works in this field.
EN
This manuscript reports the results of an investigation concerning the composition of the boundary layer of the flue gas at the waterwall of boiler K6 (OP650) of the Rybnik power plant. These results were obtained using a boundary layer monitoring system (BLM), which allows the prediction of the low-NOx corrosion hazards in the furnace. The BLM system is first described in detail and is followed by the CO concentration maps for low and high boiler loads. Finally, the results of a single day of operation of the BLM system are translated into predictions of the corrosion rate, and the manuscript concludes with recommendations regarding the proper use of BLM systems.
PL
W prezentowanym artykule zamieszczono wyniki badań warstwy przyściennej kotła K6 El. Rybnik. Na początku omówiono układ do pomiaru składu warstwy przyściennej na ścianie wewnętrznej ekranu kotła parowego oparty na metodzie BLM monitoringu składu tej warstwy. Uzyskane wyniki badań stężenia CO przedstawiono w formie obrazów pola stężeń uzyskanych dla niskiej i wysokiej mocy kotła. Przedstawiono również przebieg zmian składu spalin w wybranym punkcie podczas doby eksploatacji kotła. W oparciu o pomiary obliczono prognozowany rozkład szybkości korozji na tylnym ekranie komory paleniskowej.
PL
W pracy opisano procesy korozji siarkowej i chlorowej oraz zaprezentowano metody diagnostyczne i badawcze, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznemu zjawisku korozji wysokotemperaturowej, której tempo potrafi wzrosnąć nawet o rząd wielkości po zastąpieniu paliw nieodnawialnych (jak węgiel kamienny) biomasą pochodzenia rolniczego. Opisane w artykule metody diagnostyczne pozwalają z wyprzedzeniem określić zagrożenie korozyjne i uniknąć niespodziewanych, zwykle bardzo kosztownych awarii.
EN
This paper describes the processes of sulphur and chlorine corrosion in boilers, and presents diagnostic and research methods for the prevention of the dangerous phenomenon of high temperature corrosion, the rate of which can increase by even one order of magnitude after the replacement of fossil fuels (such as coal) with agricultural biomass. The diagnostic methods described in this article help determining in advance the risk of corrosion and avoid unexpected and usually very expensive failures.
PL
W artykule poruszono zagadnienie wysokotemperaturowej korozji jako efektu stosowania we wsadzie dla gatunków stopów serii 1000, 3000 i 5000 skladników z pokryciami organicznymi. Przedstawiono efektywność topienia statycznego wsadu o różnej masie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów cienkościennych. Zasygnalizowano potrzebę istnienia określonych funkcji dla procesów topienia topienia takich materiałów.
EN
In the article the problem of the high-temperature corrosion as the result of organic coverings of the charge materials for alloys of the serie 1000, 3000 and 5000 has been discussed. The effectiveness of static melting the charges of different mass has been presented with a special consideration of the thin-walled materials.
PL
Opracowane zasady postępowania w ocenie eksploatacji elementów części ciśnieniowej kotłów. Badania procesów niszczenia i ich rola w udoskonalaniu konstrukcji kotła i weryfikacji sposobu jego eksploatacji. Główne uwarunkowania trwałości i niszczenia. Wybrane przykłady nadmiernej utraty trwałości eksploatacyjnej w wyniku: przekroczenia temperatury, grafityzacji, kruchości wodorowej, korozji postojowej, wżerowej, wysokotemperaturowej oraz erozji korozyjnej. Opracowany i stosowany w praktyce przemysłowej sposób oceny stanu uszkodzonego elementu i ujawniania prawdopodobnego mechanizmu niszczenia.
EN
Procedures in assessment of operation of boiler pressure part components developed. Investigations of destruction processes and their role in boiler construction improvement and verification of how it should be operated. Main considerations for durability and destruction. Selected examples of excessive loss in life time as a result of: exceeded temperature, graphitisation, hydrogen embrittlement, standstill corrosion, pitting corrosion, high-temperature corrosion, and corrosion erosion. Method for assessment of damaged component condition and revealing probable mechanism of destruction developed and used in practice.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.