Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja wód podziemnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
During the construction of mathematical models for mapping hydrogeological conditions it is necessary to apply simplifications, both in the geological structure and in hydrogeological parameters used. The present note discusses problems surrounding the mapping of glaciotectonic disturbances that occur in the northern part of Wolin Island (northwest Poland). For this part of the island, a direct outflow of groundwater towards the Baltic Sea basin has been determined on the basis of geophysical survey results. An important feature in the hydrogeological conditions here is the isolation of groundwater from both the Baltic Sea and Szczecin Lagoon by clay with a Cretaceous xenolith. Such a geological structure explains the presence of perched water at considerable heights in zones close to the cliffs, without any significant hydraulic connection with surrounding reservoirs. Hydrogeological conditions of Wolin Island have been modelled using the Visual MODFLOW package v.4.2. In the vertical section, these conditions can be simplified to one aquifer (Pleistocene-Holocene), in which two aquifers can be distinguished. In a large part of the island, these remain in mutual hydraulic contact: layer I – upper, with an unconfined aquifer, and layer II – lower, with a confined aquifer, locally an unconfined one. The schematisation of hydrogeological conditions adopted here has allowed to reproduce present groundwater dynamics in the study area.
EN
Drainage of aquifers, processing of copper ores, and surface storage of extractive wastes (post-processing copper ore tailings) accompanying the mining activities in the Lubin-Głogów Copper Ore District (LGOM), SW Poland, affect the natural environment of the area, including surface and groundwaters. The paper focuses on assessment of the influence of this processes on operating conditions of the "Sobin-Jędrzychów ” groundwater intake. In order to simulate the aquifer and processes, a multiple (7) layer numerical model was developed and water balance calculations were performed. MODPATH computational particle tracking analysis was used to analyze migration ofpollutants from the foreground of the "Gilów” tailings storage into the subsurface, including deeper aquifers. The modelling studies have shown that the impact of mining drainage on groundwater resources is rather insignificant in the area of the "Sobin-Jędrzychów” intake. However, its southern part may be negatively influenced by migration of pollutants from the front of the "Gilów” tailings storage.
PL
Rozwój gospodarczy regionu jest w dużej mierze zależny od stopnia możliwości zaspokojenia jego potrzeb wodnych. Aby poprawić warunki zaopatrzenia obszaru gminy Gniewino w wodę dobrej jakości, podjęto decyzję o modyfikacji ówczesnego systemu zaopatrzenia w wodę. Po szczegółowej analizie przyjęto koncepcję rozbudowy i modernizacji sześciu perspektywicznych ujęć wód podziemnych: Chynowie, Czymanowo, Gniewino I, Gniewino II, Kostkowo (Młoty) i Mierzynko. Pozostałe ujęcia - ze względu na niezadowalający stan - miały zostać wyłączone z eksploatacji i kolejno ulec likwidacji. Rozbudowie i unowocześnieniu uległa również sieć wodociągowa. W artykule zaprezentowano stan zaopatrzenia w wodę obszaru gminy Gniewino. Przedstawiono warunki eksploatacji wód podziemnych oraz ogólną charakterystykę danych ujęć. Szczególną uwagę zwrócono na stopień odporności wód podziemnych na zanieczyszczenia w rejonie wszystkich gminnych ujęć; stopień ten oszacowano na podstawie trzech wzorów czasu przesączania się wody przez strefę aeracji. Jakość, zasobność, dostępność oraz odporność na zanieczyszczenia wód podziemnych sprawia, iż gmina ma znaczne rezerwy wody, które mogą być wykorzystane w przyszłości.
EN
Economic development of a region is largely dependent on its ability to satisfy its water needs. In order to improve the conditions of supplying the Gniewino commune with water of good quality, a modification of the then water supply system was decided. After a detailed analysis, the concept of development and modernization of six prospective groundwater intakes (Chynowie, Czymanowo, Gniewino I, Gniewino II, Kostkowo (Młoty) and Mierzynko) was adopted. Other groundwater intakes, due to their unsatisfactory condition, were to be excluded from exploitation and subsequently liquidated. The water supply network was also expanded and modernized. The article presents the current state of the water supply system in the Gniewino commune. It describes the conditions of groundwater exploitation and provides general characteristics of different intakes. Particular attention is paid to the degree of resistance to groundwater pollution in the area of all the commune intakes, estimated based on three formulas of the water vertical seepage time. The groundwater quality, resources, availability and resistance to pollution gives the commune significant reserves of water, which can be used in the future.
PL
Na obszarze Wysp Kanaryjskich znajduje się kilka tysięcy obiektów o charakterze górniczym – są to sztolnie drążone od połowy XIX w. do ostatnich lat XX w. w celu pozyskiwania wód podziemnych. Ich koncentracja oraz położenie są konsekwencją wyjątkowej sytuacji hydrogeologicznej, wynikającej ze specyficznej budowy górotworu. W komunikacie przedstawiono zarys budowy geologicznej archipelagu, ze szczególnym uwzględnieniem wyspy Lanzarote, a także informacje dotyczące historii i charakteru prowadzonych tu robót górniczych. Syntetyczne studium literaturowe uzupełniono wynikami obserwacji terenowych przeprowadzonych na Lanzarote w odniesieniu do dwóch sztolni wodnych, zlokalizowanych w pobliżu osiedla Famara oraz w dolinie Barranco del Chafariz. Sztolnie wodne na Wyspach Kanaryjskich to obiekty stosunkowo słabo znane. Powinny one stanowić przedmiot zainteresowania geoturystycznego, dokumentują też ciekawy przykład intensywnej działalności górniczej.
EN
In the area of the Canary Islands, there are several thousands of underground objects created by mining activity. There are the adits hollowed since the mid-nineteenth century to the last years of the twentieth century in order to obtain groundwater. Their concentration and location are the consequence of a unique hydrogeological situation, resulting from the specific structure of the rock mass on the islands. The Communication outlines the geological structure of the archipelago, with a particular emphasis on Lanzarote, as well as information on the history and nature of mining works carried out there. Synthetic study of literature is supplemented by the results of reconnaissance conducted on the island of Lanzarote in two water adits located near the Famara settlement and in the valley Barranco del Chafariz. Water adits in the Canary Islands are not widely known. They can, however, be of interest to geotourists as they constitute an interesting example of intense mining activity.
EN
The aim of this article is to introduce hydrogeological conditions and possibilities for water consumption in the village Sêkowa near Gorlice where inhabitants are struggling with periodic water service interruptions. There are present solutions to this problem. This object was achieved by the hydrogeological mapping of the terrain and numerical simulation of the hydrogeological conditions and possible options for water take off from the groundwater basin stream Rybnik. The result show that there are effective ways to provide the required amount of water conditions and possible options for water take off from the groundwater basin stream Rybnik. The result show that there are effective ways to provide the required amount of water.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.