Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zamulenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Arid and semi-arid regions face multiple problems in terms of water management, particularly where surface water is a primary resource. On the northern flank of the High Atlas Mountains (Morocco), deforestation has resulted in soil erosion and siltation of reservoirs. Better characterization of sediment yield is important for reducing the impact of siltation and prolonging the lifespan of dams. The Soil and Water Assessment Tool was used for modeling the N′fis basin in the southern Tensift watershed, leading to a better understanding of the rate of siltation behind Lalla Takerkoust dam. Runoff and sediment yield simulations were evaluated using graphical and statistical methods. The SWAT model performed well in estimating sediment load during the calibration period from 1990 to 2015 (Nash–Sutcliffe efficiency = 0.5–0.62, R2 = 0.5–0.61). The model enabled the determination of soil loss within each hydrological response unit in the watershed. The overall rate was approximately 123 t Ha−1 for an average annual rainfall of 315 mm yr−1. This high yield has to be taken into account for effective water-resources management in the N′fis basin.
EN
Soil erosion and its impact on the land and surface water resources are posing both ecological and socioeconomic threats around the world. In South India, tank systems are quite ancient, supporting rural livelihood including their agricultural needs. But, in recent decades they have lost their significance. The aggravated catchment erosion and resultant siltation have significantly reduced their storage capacity and thereby their functionality. Ambuliyar sub-basin, encompassing 809 irrigation tanks, has once satisfied multifunctional needs of people but now becomes degraded due to siltation. Though desilting of tanks and feeder channels is practiced, the tanks often get silted owing to aggravate soil erosion. Hence, to sustain their life span, it is essential to minimize the erosion in the catchment. Thus, the present study intends to estimate the rate of erosion, analyze their spatial variation through a time series analysis, and ascertain the causative factor. Accordingly, the annual soil loss estimated using Revised Universal Soil Loss Equation method has shown an increase in the rate of erosion from 4084.40 (1996) to 4922.47 t ha−1 y−1 (2016). However, spatially, a non-uniform pattern is inferred, and hence based on the variations, the sub-basin is divided into five zones. In zones I, II, and V, there is an increase in erosion, and in zones III and IV, a decrease is witnessed. Variations studied in conjunction with RUSLE parameters reveal that the improper land use practice has modified the erosion rate and pattern. Further, it is presumed that the silted watercourses might have increased the overland flow, which in turn increased the erosion. Remedial measures such as afforestation, promotion of coconut plantation, and reduction in overland flow by desilting tanks are suggested; thereby, the surface and groundwater resources will be enhanced and in turn the agricultural productivity.
PL
W artykule przedstawiono przykład odprowadzenia wód z systemów odwadniania pasa drogowego do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych. Przeanalizowano przypadek cyklicznego podtapiania kotłowni zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika, do którego odprowadzane są wody drenażowe i wody powierzchniowe z odwodnienia drogi ekspresowej. Przyczyną podtapiania było zamulenie geowłókniny zastosowanej jako filtr w dnie zbiornika, co ograniczało infiltrację wody do gruntu. Spiętrzona woda przez boczne otwory przelewowe w górnej części zbiornika infiltrowała do gruntu i dalej do wnętrza kotłowni. Na podstawie badań geotechnicznych i obserwacji piezometrycznych zaproponowano usunięcie z dna zbiornika geowłókniny i zastąpienie jej filtrem ze żwiru płukanego, zlikwidowanie sączków i otworów w ścianach zbiornika oraz uszczelnienie pomieszczenia kotłowni od wewnątrz szczelną membraną z blachy nierdzewnej obudowanej betonem hydrotechnicznym.
EN
The paper presents example of dewatering system of a motorway and reservoirs collecting drainage water. The case of cyclically flooded boiler room located near the infiltration reservoir, collecting drainage and rainfall waters from a road, was analysed. The cause of flooding was mainly clogging of reservoirs geotextile bottom layers, what disabled proper water infiltration into the subsoil. Raised water was discharging from the side reservoir exhausts, what enabled filtration through the soil into the boiler room. Based on the geotechnical investigation and piezometric monitoring it was proposed to replace the clogged geotextile from the reservoir bottom gravel filter. Also the exhausts, as well as the boiler room were properly sealed by using still sheets covered with hydro concrete.
EN
The aim of this study was to assess the degree of silting and pollution of bottom sediments in a small water reservoir Lubianka situated in Starachowice, Świętokrzyskie Province, with selected heavy metals (Pb, Cr, Cd, Cu, Ni, Zn, Fe, Mn, Hg). Catchment basin of the reservoir is forested in 92%. Other parts are covered by estates of detached houses, barren lands and green areas. Bathymetric measurements and analyses of trace elements in bottom sediments were made in 2012. After 28 years of exploitation, reservoir’s basin accumulated 43 thousand cubic metres of sediments i.e. 4.7% of its initial volume. Mean annual silting rate was 0.17%. Due to the content of copper and chromium, bottom sediments were classified to the II category (sediments of average pollution) according to geochemical standards. Concentrations of Pb, Cd and Hg in all analysed samples were below geochemical background. In a sample collected at the inlet to the reservoir, the TEL index for chromium was exceeded by 25.6%. In other samples the threshold values of the TEL and PEL indices were not exceeded.
PL
Celem pracy była ocena stopnia zamulenia oraz zanieczyszczenia osadów dennych małego zbiornika wodnego Lubianka wybranymi metalami ciężkimi (Pb, Cr, Cd, Cu, Ni, Zn, Fe, Mn, Hg). Zbiornik jest położony w miejscowości Starachowice w woj. świętokrzyskim,. Zlewnia zbiornika w przeszło 92% pokryta jest lasami. Pozostałą część stanowią osiedla domków jednorodzinnych, nieużytki rolne i tereny zielone. Pomiary batymetryczne oraz badania zawartości pierwiastków śladowych w osadach dennych wykonano w 2012 r. Na podstawie ich analizy stwierdzono, że po 28 latach eksploatacji w czaszy zbiornika odłożyło się 43 tys. m3 osadów. Stanowi to 4,7% jego pierwotnej pojemności. Roczny stopień zamulenia obiektu wynosi średnio 0,17%. Ze względu na zawartość miedzi i chromu osady denne zbiornika zaklasyfikowano do II kategorii według standardów geochemicznych (osady miernie zanieczyszczone). Zawartość ołowiu, kadmu i rtęci we wszystkich analizowanych próbkach była mniejsza od tła geochemicznego. W próbie osadów pobranej u wlotu dopływu do zbiornika stwierdzono przekroczenie wartości wskaźnika TEL dla chromu, które wyniosło 25,6% wartości progowej. W pozostałych próbach nie stwierdzono przekroczeń wartości progowych wskaźników TEL i PEL.
PL
Ujściowy odcinek Brdy stanowi kluczowy fragment międzynarodowej drogi wodnej E 70. Na parametry tego odcinka szlaku wodnego negatywnie oddziałuje jednak sąsiedztwo samego miasta. Artykuł prezentuje wyniki ostatnich badań hydromorfologicznych ujściowego odcinka Brdy. Praca jest kontynuacją rozpoczętych w 2005 r. badań pracowników Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód IG UKW w Bydgoszczy, obecnie Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, mających na celu rewitalizację funkcji żeglugowych Bydgoskiego Węzła Wodnego. Pierwszym etapem badań było wskazanie głównych źródeł zanieczyszczeń wód i osadów Kanału Bydgoskiego [Habel, Makarewicz 2006]. W kolejnych latach, na podstawie materiałów archiwalnych i własnych pomiarów terenowych określono mechanizmy, przyczyny i tempo zamulania miejskiego odcinka koryta kanału [Babiński, Habel, Szumińska 2008]. Kolejny etap to ocena jakości zdeponowanych tam osadów dennych, w tym przestrzennego zróżnicowania ich cech litologicznych i sedymentologicznych [Gierszewski, Habel 2011]. W latach 2011-2012 prowadzono badania Brdy w odcinku od ul. Marcinkowskiego do ujścia rzeki do Wisły omówione w tym artykule.
EN
The Brda гіѵег mouth section constitutes a key fragment of the E 70 International water route. However, its parameters are under adverse influence of the neighbouring city. The article presents results of the recent hydro-morphological research on the mouth section of Brda. The work is a continuation of research started in 2005 by the employees of the Institute of Hydrology and Water Protection at the Geography Faculty of the Kazimierz Wielki Uniwersity in Bydgoszcz, currently the Department of Revitalisation of Waterways. The goal of the research was revitalisation of the Bydgoszcz Water Junction navigation functions.
6
Content available remote Zamulenie jako czynnik ograniczający zasoby wodne zbiorników małej retencji
PL
Zarządzanie zasobami wodnymi w małych zlewniach opierać się musi na informacjach hydrologicznych a także eksploatacyjnych obiektów hydrotechnicznych. Informacja o stanie zamulenia zbiorników wodnych a często i rozmieszczenia osadów w ich czaszy jest istotna dla właściwego funkcjonowania obiektów. Pomiarami zamulenia objęto dwa zbiorniki: zbiornik Cierpisz, na rzece Tuszymce i zbiornik Brzóza Królewska na potoku Tarlaka. Obydwa zbiorniki zlokalizowane są w małych zlewniach rolniczych. Przedstawione w pracy wyniki pomiarów zamulania, umożliwiły podjęcie próby oceny zastosowania metod Christofano, Ortha-Šamova i Rooseboom-Annandale i opracowania prognozy zamulania. Obliczona na podstawie przeprowadzonych pomiarów objętość sedymentu zdeponowana w zbiorniku wodnym Cierpisz w latach 2009 i 2011 wynosiła odpowiednio 8,75 i 9,47 tys. m3, a w zbiorniku Brzóza Królewska w latach 2010 i 2012 jest odpowiednio równa 3,36 i 3,55 tys. m3. Przyrost odkładów między pomiarami w zbiornikach wyniósł 2,1% w Cierpiszu i 0,35% w Brzózie Królewskiej. Obliczona prognoza wykazała zmniejszenie pojemności zbiorników Cierpisz i Brzóza Królewska o 50% co nastąpi odpowiednio po upływie 40 i 110 lat. Stwierdzono, że metoda Christofano umożliwia jedynie określenie ogólnego trendu rozmieszczenia rumowiska w małym zbiorniku wodnym, a rozbieżności wyników wykluczają stosowanie metody Ortha-Shamova. Wykazano, że istnieje możliwość zastosowania metody Roseboom–Annadale’a do prognozowania rozmieszczenia osadów w małych zbiornikach wodnych, lecz określenie warunków jej stosowania wymaga dodatkowych badań.
EN
The management of water resources in small water reservoirs has to be based on hydrological information as well as information obtained from exploitation of hydrotechnical objects. The information concerning silting and sediment distribution is important to both the water reservoir and the hydrotechnical objects, including the way they work and are utilized. The measurements of silting were carried out in two reservoirs: Cierpisz on the Tuszymka river and Brzóza Królewska on the Tarlaka stream. The results of silting measurements presented in the paper, enabled the attempt to evaluate the applicability of Christofano, Orth-Šamov and Rooseboom-Annandale methods and to develop silting forecasts. Based on the calculated forecast it was demonstrated that the capacity of Cierpisz and Brzóza Królewska reservoirs will be reduced by 50% after 40 and 110 years, respectively. It was found that the Christofano method enables only the identification of a general trend of sediment deposition in a small reservoir and the discrepancies between results exclude the application of the Orth-Shamov method. It has been demonstrated that it is possible to apply the Roseboom–Annadale method to forecast the sediment distribution in small reservoirs, but additional research is required to define the conditions of its application. The measurements of silting were carried out in two reservoirs: Cierpisz on the Tuszymka river and Brzóza Królewska on the Tarlaka stream. This reservoir is characterized by agricultural character of the river basin.
PL
Prognozowanie czasu zamulania małych zbiorników, gdy nie dysponujemy wynikami pomiarów dopływu rumowiska rzecznego, napotyka na liczne trudności. Prognozę można uściślić po pewnym okresie eksploatacji, dokonując pomiaru objętości osadów zgromadzonych w zbiorniku. Sposób postępowania został opisany w pracy na przykładzie zbiornika wodnego Suchedniów. W pracy przedstawiono również wyniki pomiarów zamulenia zbiornika wodnego w Suchedniowie po 32 latach eksploatacji. Objętość materiału zdeponowanego w zbiorniku oszacowano na 78 tys. m³. Sporządzono prognozę zamulania na podstawie intensywności transportu rumowiska dopływającego do zbiornika, obliczonej metodami Brańskiego i Wilhelma oraz bezpośredniego pomiaru zamulenia obiektu. Najlepszą zgodność prognozy, opartej na pomiarze bezpośrednim, uzyskano z prognozą, w której intensywność transportu unosin określono metodą Brańskiego. Efektywny czas eksploatacji zbiornika określono na 175 lat.
EN
Predicting siltation time of a small water reservoir without measurements of the input of riverine settling matter faces some difficulties. The forecast can be made more precise by measuring the accumulated sediment in the reservoir after a certain period of its exploitation. The procedure was described in this paper using Suchedniów Reservoir as an example. The results of measurements of siltation in Suchedniów Reservoir after 32 years of its operation were described in this paper. The volume of material deposited in the reservoir was estimated at 78 thousand m³. Obtained results were compared with predicted volumes calculated with different models. The best agreement was obtained when the intensity of suspended load transport was determined with the Brański's method. The effective life of the reservoir was set at 175 years.
EN
The article presents documenting and analyzing methods for indicators reflecting the level and condition of a wet dump sealing. Conditions were determined for deposit sedimentation, and silting-up of the tank bottom and slopes as the basic processes leading to its sealing. A preliminary analysis was performed to evaluate reflux reduction as the tank is sealing itself. Basic field research, "in situ", of physical characteristics and filtration properties of deposits and substrate soils of the dump, was performed from the water surface, using a specially built platform. The results allowed calculation elaboration of the dump water balance, which is important for evaluation of the dump influence on the environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.