Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PN-EN 1993-1-1
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano na przykładzie istniejącego obiektu gospodarczego z 1903 roku problem dotyczący sprawdzenia wytrzymałości stalowych i żeliwnych elementów konstrukcji stropu w obecnych czasach. Stan wytężenia żeliwnych słupów i stalowych belek, znajdujących się w analizowanym obiekcie, sprawdzono metodą naprężeń dopuszczalnych obowiązującą na początku XX wieku, a belek pośrednich i podciągu obliczono metodą stanów granicznych według eurokodów obowiązujących obecnie. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ocena poziomu bezpieczeństwa przekrojów belek zaprojektowanych metodą naprężeń dopuszczalnych jest zbliżona do otrzymanej w metodzie stanów granicznych.
EN
Using the example of an existing outbuilding from 1903, the article describes problem related to verification of strength of steel and cast iron elements of ceiling construction in present times. The state of effort of cast iron columns and steel beams existing in the analysed facility has been checked using the allowable stress method, used in the beginning of the 20th century, whereas the state of intermediate beams and binding joist has been calculated using the borderline state method, according to currently used eurocodes. The conducted analysis revealed that the assessment of the safety level of cross-sections of beams designed using the allowable stress method is similar to the assessment achieved in the borderline state method.
PL
W 2014 r. w normie PN-EN 1993-1-1 wprowadzono nowe zależności przy ustalaniu klas wykonania konstrukcji stalowych, a w normie PN-EN ISO 5817 wprowadzono dodatkowe wymagania dla spoin w stali narażonej na zmęczenie. W artykule przedstawiono formę i zakres prowadzonych prac nad modernizacją Eurokodów przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Omówiono poszczególne nowe wymagania określone przez powyższe dwie normy.
EN
New regulations for selection of an execution class for steel structures were introduced in PN-EN 1993-1-1 and additional requirements for welds subjected to fatigue were introduced in PN-EN ISO 5817 in 2014. The form and the range of conducted works on modernisation of Eurocodes executed by European Committee for Standardisation are presented. New particular requirements described by the standards were discussed.
3
Content available remote Wymiarowanie słupów stalowych dwugałęziowych
PL
W artykule poruszona została kwestia wymiarowania stalowych słupów dwugałęziowych. Porównane zostały dwa modele obliczeniowe mające zastosowanie przy wymiarowaniu słupów dwugałęziowych: model analityczny opisany w PN-EN 1993-1-1 oraz model wykorzystujący analogię ramową. Dla każdego wspomnianego modelu rozwiązane zostały dwa przypadki podparcia: słup obustronnie przegubowo zamocowany i słup wspornikowy. Obliczenia statyczne i wymiarowanie dla modelu ramowego słupa zostały przeprowadzone w programie AxisVM. Przedstawione w artykule przykłady liczbowe uwypuklają ograniczenia stosowalności algorytmu normowego.
PL
Omówiono kilka praktycznych modeli obliczeniowych poprzecznych stężeń dachowych. Wykazano, że proponowany w PN-EN 1993-1-1 imperfekcyjny model obliczeniowy może nie zapewniać wymaganej sztywności tężnika. Rozwiązano przykład obliczeniowy i wyciągnięto kilka wniosków praktycznych.
EN
Some practical models for calculation of transverse roof bracing have been discussed in the paper. It has been shown that the proposed in [1] imperfectional computational model can not ensure the required bracing stiffness.
PL
Omówiono metody oceny stateczności prętów ściskanych, a w szczególności metodę II rzędu z uwzględnieniem wstępnych imperfekcji. Przedstawiono sposób wyznaczania imperfekcji na podstawie sprężystej utraty stateczności, a także metodę ogólną oceny stateczności i wyprowadzono wzór na współczynnik wyboczeniowy χ. Zamieszczono przykłady obliczeń.
EN
The article discusses methods for assessing stability compression elements according to Eurocode 3 and focused on the second order theory with imperfections. Shows the way of determining of the imperfections on the basis of elastic critical buckling. Moreover, there was discussed the general method stability assessment and provided the formula for buckling factor χ.
PL
Opisano podstawy metody ogólnej, a także przedstawiono przykład jej użycia w odniesieniu do przekroju teowego, z wykorzystaniem metod analitycznych, a także programów komputerowych. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy oraz otrzymanych wyników podano zalecenia projektowe w przypadku stosowania metody ogólnej.
EN
This paper presents the theoretical background of the general method. Furthermore, the paper provides calculation example of the use of the general method for checking the stability of T-section steel member. Analytical methods and computer programs were applied. Design recommendations regarding the use of the general method were given based on the state of the art and results of calculations.
PL
Ramy portalowe są obecnie bardzo często stosowane jako układy nośne hal przemysłowych i handlowych. Przedstawiono zalecenia projektowe kształtowania i obliczeń wstępnych ram. Główny nacisk położono na wyjaśnienie zasad normy PN-EN 1993-1-1 dotyczących rozmieszczania stężeń bocznych i przeciwskrętnych w ramach portalowych. Zamieszczony przykład obliczeniowy przedstawia praktyczne wykorzystanie reguł normy w projektowaniu plastycznym ramy portalowej.
EN
Portal frames are nowadays very often used as a structural systems of industrial and commercial halls. Design recommendation on shaping and preliminary design rules of portal frames has been presented. Main focus was placed on the design rules of PN-EN 1993-1-1 concerning limit distances of lateral and torsional restrains providing out of plane stability of members. Working example is included presenting practical implementation of code rules in plastic design of portal frame.
PL
Norma PN-EN 1993-1-1 podaje kilka metod obliczania stalowych belek z uwzględnieniem możliwości utraty stateczności ogólnej (zwichrzenia). Można je podzielić na metody tradycyjne i komputerową, wykorzystującą metodę elementów skończonych. Przedstawiono prosty przykład ilustrujący obliczanie nośności belki przy zwichrzeniu metodami tradycyjnymi i metodą MES. Porównano wyniki.
EN
Standard EN 1993-1-1 presents several methods of calculating the steel beams including the possibility of occurring a lateral buckling. They can be divided on traditional methods and computer method based on FEM. The article presents a worked example of the beam analysis using traditional methods and FEM method. The results are compared.
PL
Przedstawiono wyniki analizy porównawczej wytężenia wybranych elementów stalowej hali przemysłowej z transportem poziomym, obliczonych według wymagań PN-90/B-03200 oraz PN-EN 1993-1-1. Wyniki analizy przedstawiono, posługując się metodą regresji liniowej.
EN
The paper presents results of calculations of a steel industrial hall with an EOT crane made on the basis of two standards: PN-90/B-03200 and PN-EN 1993-1-1. The linear regression was applied to find parameters which describe relations concerning load carrying coefficients of structural members reckoned on the basis of Polish Standard and Eurocode 3.
PL
Przedstawiono założenia i zasady projektowania doczołowych połączeń śrubowych według normy PN-EN 1993-1 -8. Metoda obliczeniowa zastosowana w normie EC3 opiera się na metodzie składnikowej. Rozpatrzono niesprężone i sprężone połączenia doczołowe poddane zginaniu i rozciąganiu. Przykłady liczbowe ilustrują praktyczne zastosowanie reguł EC3 w obliczaniu nośności połączeń.
EN
Main assumptions and resign rules of end-plate connections according to PN-EN 1993-1-8 has been presented. These rules are based on component method. Non-preloaded and preloaded end-plate, bolted connections subjected to bending and tension were considered. Worked examples, based on data show practical application of EC3 design rules in calculation of connection resistance.
PL
Omówiono najważniejsze aspekty projektowania stalowych układów ramowych według normy PN-EN 1993-1-1. Przedstawiono ocenę wrażliwości konstrukcji na efekty II rzędu, sklasyfikowano metody obliczeń i sytuacje projektowe, które wymagają wykorzystania imperfekcyjnego modelu konstrukcji. Zamieszczono przykłady liczbowe, w których pokazano analogie i różnice w określaniu nośności według normy PN-90/B-03200 i Eurokodu 3 wdrażanego jako pakiet norm PN-EN z odpowiednimi załącznikami krajowymi.
EN
Important design aspects of steel frames according to parts 1-1 of PN-EN 1993 are presented. Sensitivity to the second order effects, classification of analysis methods and design situations requiring imperfect computational models are summarized. Illustrative examples, the same as presented in the paper concerned with the introduction of national code PN-90/B-03200 are included in order to show the analogies and differences in design procedures according to the currently used national code and Eurocode 3 being now implemented in Poland together with the relevant National Annex.
PL
Przedstawiono najważniejsze aspekty projektowania stalowych układów ramowych o węzłach podatnych. Podano klasyfikację węzłów stalowych układów ramowych, a także zagadnienia praktycznego modelowania charakterystyki węzła. Zamieszczono dwa przykłady liczbowe. W jednym z nich porównano rozwiązania według normy PN-90/B-03200 i Eurokodu 3.
EN
Important design aspects of steel frames with semi-rigid joints. Classification criteria of steel frame joints as well as practical issues of modelling the joint moment-rotation characteristic are summarized. Two illustrative examples are included. In one of them the solutions with use of design procedures according to the currently used national code and Eurocode 3 are compared.
PL
Przedstawiono podstawowe zasady dotyczące obliczania belek stalowych zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1. Rozwiązano dwa przykłady liczbowe oraz przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników.
EN
The basic principles of steel beams calculation according to PN-EN 1993-1-1 have been presented in this paper. Two numerical examples have been solved and discussed.
PL
Przedstawiono założenia i zasady projektowania połączeń śrubowych według norm PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8. Rozpatrzono połączenia zakładkowe niesprężone i sprężone poddane rozciąganiu i zginaniu. Praktyczne zastosowanie reguł EC3 w obliczaniu nośności połączeń zilustrowano przykładami obliczeń.
EN
Main assumptions and design rules of bolted connections according to PN-EN 1993-1-1 and PN-EN 1993-1-8 are presented. Bearing type and slip-resistance bolted lap joints subjected to tension and bending are considered. Worked examples, based on data from show practical application of EC3 design rules in calculation of connection resistance.
PL
Przedstawiono najważniejsze aspekty projektowania układów stężających szkieletowych konstrukcji stalowych według normy PN-EN 1991-1-1 stanowiącej cz. 1-1 pakietu eurokodów ustanowionych jako krajowe normy projektowania konstrukcji stalowych. Metody obliczeń wykorzystują imperfekcyjny model konstrukcji, w którym efekt wstępnych imperfekcji łukowych układu stężającego jest równoważnym układem sił stabilizujących. Zamieszczono przykłady liczbowe takie same jak w artykule dotyczącym wdrożenia normy krajowej PN-B-03200 z 1990 r., co umożliwiło pokazanie analogii i różnic w określaniu nośności wg obecnie obowiązującej normy krajowej i Eurokodu 3 wdrażanego w kraju jako pakiet norm PN-EN z odpowiednimi Załącznikami krajowymi.
EN
Important design aspects of bracing systems used in structural skeletal steelwork according to parts 1-1 of PN-EN 1993, from the package of Eurocodes implemented in Poland for design of steel structures, are presented. Calculation methods are based on an imperfect model in which the effect of initial bow imperfections of the restraining system is accounted for by means of stabilizing forces. Illustrative examples, the same as presented in the paper [5] concerned with the introduction of national code PN-B-03200:1990 is included in order to show the analogies and differences in the determination of member resistances according to the currently used national code and Eurocode 3 being now implemented in Poland, together with the relevant National Annex.
PL
Podano ogólne zasady i procedury projektowania połączeń spawanych wg PN-EN 1993, części 1-1 i 1-8. Przedstawiono również kilka przykładów ilustrujacych praktyczne stosowanie procedur obliczeniowych normy do połączeń ze spoinami pachwinowymi i czołowymi.
EN
General rules and design procedures related to calculation of welded steel connections according to PN-EN 1993, parts 1-1 and 1-8 are presented. Few worked examples, showing practical application of Eurocode 3 calculation procedures for filled as well as butt welded connections are also included.
PL
Przedstawiono zagadnienia projektowania elementów zginanych wg części 1-1 i 1-5 PN-EN 1993 z pakietu norm europejskich wdrażanych w Polsce do projektowania konstrukcji stalowych. Zamieszczono przykłady liczbowe takie same jak w artykule dotyczącym wdrożenia (w 1990 r.) normy polskiej PN-90/B-03200, co umożliwiło pokazanie analogii i różnic w określaniu nośności wg obecnej normy polskiej i Eurokodu 3 wdrażanego jako pakiet norm PN-EN z odpowiednimi załącznikami krajowymi.
EN
Design procedures of bending members according to parts 1-1 and 1-5 of PN-EN 1993, from the package of eurocodes implemented in Poland for design of steel structures, are presented. Illustrative examples, the same as presented in the paper concerned with the introduction of national code PN-90/B-03200, are included in order to show the analogies and differences in the determination of member resistances according to currently used national codes and Eurocode 3 parts being now implemented in Poland together with relevant National Annexes.
PL
Przedstawiono zagadnienia projektowania elementów osiowo rozciąganych i ściskanych wg części 1-1 i 1-5 PN-EN 1993. Zamieszczono przykłady liczbowe takie same jak w artykule dotyczącym wdrożenia (w 1990 r.) normy polskiej PN-90/B-03200, co umożliwiło pokazanie analogii i różnic w określaniu nośności wg tej normy polskiej i Eurokodu 3 wdrażanego w Polsce jako normy PN-EN z odpowiednimi załącznikami krajowymi.
EN
Design procedures of axially loaded tension and compression members according to parts 1-1 and 1-5 of PN-EN 1993, from the package of eurocodes implemented in Poland for design of steel structures, are presented. Illustrative examples, the same as presented in the paper concerned with the introduction of national code PN-90/B-03200, are included in order to show the analogies and differences in the determination of member resistances according to currently used national codes and Eurocode 3 parts being now implemented in Poland together with relevant National Annexes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.