Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo zamówień publicznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych podtrzymano podział przesłanek wykluczenia na obligatoryjne oraz fakultatywne. Nie oznacza to jednak, że we wskazanym zakresie nie wprowadzono zmian.
PL
Na gruncie nowego P.z.p. odstąpienie od wykluczenia wykonawcy w sytuacji zaktualizowania się względem niego niektórych spośród przesłanek eliminacyjnych tak jak dotychczas będzie mogło wynikać z wdrożenia przez pretendenta do uzyskania zamówienia środków sanacyjnych, to jest z powołaniem na tzw. instytucję self-cleaningu.
PL
Zwiększenie stopnia, w jakim zamawiający obowiązani są do formułowania w projektach umów o zamówienia publiczne klauzul waloryzacyjnych, jest jednym ze znaków rozpoznawczych nowego Prawa zamówień publicznych.
PL
Przepisy Prawa zamówień publicznych nie tylko regulują proces udzielania i realizacji zamówień publicznych, ale również kształtują materię rozpatrywania sporów przedkontraktowych. Wskazany obszar, w wyniku wejścia w życie nowego P.z.p., dozna zmian, m.in. w związku z rozszerzeniem zakresu spraw poddanych ocenie Krajowej Izby Odwoławczej.
PL
Przepisy nowego Prawa zamówień publicznych, w celu zniwelowania zjawiska nadmiernej jednostronności umów, modyfikują m.in. reguły dotyczące aspektów finansowych realizacji kontraktów publicznych.
PL
Rozproszony i nieefektywny system kontroli zamówień publicznych stanowi jeden z zidentyfikowanych przez prawodawcę obszarów problemowych. Postawiona diagnoza dała asumpt do ustanowienia w nowym P.z.p. rozwiązań, które mają uchylić, a przynajmniej zniwelować, powyższe zjawisko.
PL
Wszczynane przez podmioty publiczne po 1 stycznia 2021 r. procesy nabywcze będą musiały respektować rozwiązania wynikające z Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r. poz. 2019).
PL
W rzeczywistości współkształtowanej regulacjami nowego Prawa zamówień publicznych wykonawcy będą uprawnieni do ubiegania się o udzielenie zamówienia. Potwierdza to art. 58 ust. 1 nowego P.z.p., którego treść jest tożsama z brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 P.z.p.
PL
Analiza danych sprawozdawczych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych ukazuje, że procedura konkursowa wykorzystywana jest sporadycznie przez publicznych zamawiających. Powyższe może ulec zmianie wraz z wejściem z życie nowego P.z.p. ze względu na zobowiązanie zamawiających do przeprowadzania konkursów oraz zmodyfikowanie reguł dotyczących wskazanej procedury.
PL
W artykule wskazano najczęściej spotykane nieprawidłowości i uchybienia w zakresie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (tzw. zamówienia bagatelne) oraz zalecenia, których realizacja może zminimalizować ryzyko: nieefektywnego wydatkowania środków publicznych, niezapewnienia przejrzystości postępowań i wyboru wykonawców, nieuczciwej konkurencji i nierównego traktowania wykonawców oraz wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym [1].
EN
The article indicates the most common irregularities and deficiencies in the award of contracts with a value not exceeding the PLN equivalent of € 30,000 (the so-called “dematerialized contracts”) and recommendations whose implementation may minimize the risk of: ineffective spending of public funds, failure to ensure the transparency of proceedings and selection of contractors, unfair competition and unequal treatment of contractors and the occurrence of corrupt practices [1].
PL
Rynek zamówień publicznych boryka się z problemami ciągłego wzrostu cen i niskiego zainteresowania potencjalnych wykonawców. W lipcu br. rząd przyjął projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy liczący ponad 1,5 tys. stron akt prawny stanie się remedium na dotychczasowe bolączki zamawiających i wykonawców?
PL
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w grudniu obchodzi swoje 10-lecie. To dobry moment na nowelizację jej przepisów. Nowelizacja przygotowywana była w ramach grupy roboczej powołanej przy Zespole ds. PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
PL
Pomimo rygoryzmu i formalizmu Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca ma pewną swobodę w realizacji zamówienia – w jego gestii leży decyzja, czy realizuje zamówienie samodzielnie, czy też przy pomocy podwykonawców. Swoboda ta nie ma jednak charakteru absolutnego.
PL
Kontrowersje dotyczące zlecenia zadań własnym spółkom od dawna są jednym z najbardziej palących tematów w branży gospodarki odpadami. Jaka jest obecnie praktyka stosowania procedur in house w Polsce?
PL
W styczniu minęło 13 lat od wejścia w życie Prawa zamówień publicznych, które zastąpiło wcześniejszą ustawę o zamówieniach publicznych. Ta rocznica w sposób naturalny skłania do podsumowań, chociaż rzeczywisty wpływ licznych modyfikacji ustawy na polską gospodarkę jest trudny do zmierzenia i jednoznacznej oceny.
PL
Jeszcze do niedawna wydawało się, że sytuacja dotycząca uregulowania prawnego oświetlenia dróg w Polsce jest co najmniej trudna, chociaż bliższe prawdzie zapewne byłoby określenie: niemal beznadziejna. Obowiązujące przepisy wielokrotnie okazywały się niejednolite i nieuporządkowane, co wprowadzało często niemały bałagan w zakresie podejmowania decyzji, kto jest za co odpowiedzialny. W rozwiązaniu licznych problemów nie pomagał również fakt, że krajowe przepisy kształtują się odmiennie w zależności od typu dróg, a także od innych kryteriów, takich jak: dostępność, funkcja, jaką droga pełni w systemie krajowej sieci, a także klasa czy stosunek własności. Chociaż daleko idące zmiany w różnych dziedzinach prawa, zwłaszcza w Prawie energetycznym i Prawie zamówień publicznych, wpływają na poprawienie tej sytuacji, pozostaje ona w dalszym ciągu daleka od ideału.
PL
W artykule omówiono zmiany, które zaszły w regulacjach odnośnych do korzystania z usług podwykonawców.
20
Content available remote Wzrosły koszty środków ochrony prawnej po nowelizacji Pzp
PL
Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wzrosły koszty środków ochrony prawnej. Dotyczą one szczególnie mikro-, małego i średniego wykonawcy.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.