Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents investigation of the properties of the surface and the material stiffness – flexibility of series of samples taken from the sheds of the composite insulators. The insulators were previously subjected to wheel test. The wheel test and 1000 h salt fog test are regarded as alternative examination of the material resistance to the effects of electrical surface discharges. There were investigated two series of the samples of the composite insulators sheds. Examined specimens, made of HTV silicone rubber, were taken from the sheds of medium-voltage composite insulators of two different manufacturers. Insulators of both types passed the 1000 h salt fog test without reservation. Meanwhile, the wheel test can provide a basis for better distinguishing between physical properties of the tested materials. In the case of the insulators of one of the manufacturers the wheel test result was negative. Cross puncture effect of the sheds took place in several places. In addition, sheds were covered with dark coating of varying thicknesses. The results of the study indicated a significantly stronger influence of electrical and temperature factors on the sheds under investigations during the wheel test than in the case of the 1000 h salt fog test. It can be stated that these tests cannot be considered as alternative and it seems that wheel test enables better distinguishing between properties of the materials.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń osiadania podłoża warstwowego w konstrukcji nasypu drogowego, podloża gruntowego pod ławą oraz podłoża gruntowego pod stopą fundamentową. W obliczeniach zastosowano opracowane jednowymiarowe elementy wielopolowe, a uzyskane wartości porównano z rozwiązaniem uwzględniającym podłoże sprężyste Winklera.
EN
The results of subsidence calculations of layered subsoil for three comparative examples: road embankment, subsoil under the continuous footing and subsoil under the spot footing have been presented in the paper. In the calculations developed one-dimensional multi-area finite elements have been applied. Obtained results have been compared with the values as for the elastic Winkler's subsoil subsidence.
PL
W artykule została zaprezentowana koncepcja specjalnych elementów skończonych służących do analizy konstrukcji zawierających obszary o zmiennej sztywności. Elementy te określane są jako wielopolowe, a w referacie przedstawiono ich implementację w postaci najprostszych elementów jednowymiarowych. Zastosowanie specjalnych elementów wielopolowych przyczynia się do zmniejszenia liczby niewiadomych, a tym samym przyspieszenia czasu obliczeń w porównaniu do standardowego rozwiązania MES. Podstawowym założeniem koncepcji elementów wielopolowych jest możliwość opisania fragmentów konstrukcji o różniących się parametrach geometrycznych lub materiałowych jednym elementem. Macierz sztywności takiego elementu wyznaczana jest w sposób jawny poprzez sumowanie macierzy sztywności składowych podobszarów wchodzących w skład elementu skończonego. Obszar elementu skończonego jest więc dzielony na poszczególne podobszary, które mogą posiadać różne parametry geometryczno-sztywnościowe. W celu potwierdzenia poprawności przyjętych założeń wykonano analizy porównawcze oraz wskazano potencjalny obszar zastosowań jednowymiarowych elementów specjalnych w analizie osiadania podłoża gruntowego.
EN
The conception of special finite elements for analysis of structures with variable stiffness areas is presented in the paper. The elements are called as a multi-area elements and their implementation in form of simple one-dimensional elements is presented. The application of these special elements helps to reduce the number of finite elements (unknowns) and thereby to reduce the computational calculation time, compared with standard FEM solution. The conception is based on the assumption that area of the structure with different stiffness and geometrical parameters described by a single element. The stiffness matrix for multi-area element is determined in explicit form by the summation of the stiffness matrices of component sub-areas included in the finite element. Therefore the area of the finite element is divided into rectangular sub-areas with various geometric and stiffness parameters. In order to confirm the accuracy of the presented conception assumptions, comparative analysis was made and potential area of application for one-dimensional special elements were indicated
PL
W artykule przedstawiono analizę błędów eksploatacyjnych powodujących wystąpienie stanu zagrożenia, awarii lub katastrofy budowlanej. Podano przykłady oceny stanu technicznego wadliwie monitorowanych obiektów. Zaprezentowano wdrożone koncepcje robót wzmacniających. Sformułowano zalecenia w zakresie monitorowania obiektów użytkowanych po wzmocnieniu lub rekonstrukcji.
EN
The article scutinizes the analysis of exploitation mistakes that lead to hazardous situations, failures and building catastrophes. Moreover, examples of assessment of technical conditions of improperly monitored buildings, as well as reinforcement concepts, are presented. Guidelines and recommendations regarding monitoring of technical condition of exploited buildings subjected to reinforcement or reconstruction were formulated.
PL
Jednym z najprostszych sposobów komputerowego modelowania podłoża gruntowego jest zastosowanie metody Winklera, gdzie podłoże gruntowe odwzorowuje się jednowymiarowymi sprężynami o odpowiednio dobranych parametrach sztywnościowych. W uzasadnionych przypadkach metodę Winklera można zastosować do modelowania gruntów uwarstwionych. W tym przypadku najprostszym odwzorowaniem jest zespół sprężyn połączonych szeregowo, gdzie każda z nich opisuje konkretną warstwę. W wyniku odpowiedniego sumowania sztywności składowych uzyskuje się ostatecznie sztywność zastępczą. W artykule autorzy proponują inny sposób wyznaczania sztywności zastępczej z bezpośrednim użyciem mechanizmów (algorytmów) Metody Elementów Skończonych. Pojedynczy liniowy element skończony (modelujący sprężynę w MES) dzieli się na podobszary, które mogą być oddzielnie całkowane, a zatem w każdym podobszarze można zadać inne parametry sztywnościowe (moduł) i geometryczne (miąższość) odpowiadające danej warstwie gruntu.
EN
One of the methods of computational subsoil modelling is the Winkler model, where the subsoil is considered as one-dimensional springs with appropriate stiffness parameters. In justified cases, the Winkler method can be used in modelling of multilayered subsoil. In this case, subsoil is considered as a set of springs connected in series, where each spring describes a particular layer. Eventually resultant stiffness is achieved as a result of the relevant summation of stiffness components. Different idea of the resultant stiffness determination with the direct use of Finite Element Method algorithms is proposed in the paper. Presented method is based on a conception where a single linear finite element, which describes spring in FEM, is divided into sub-areas. Each subarea can be separately integrated and the same can have different stiffness and geometric parameters corresponding to the layer of subsoil.
PL
W referacie zaprezentowano oryginalną koncepcję elementów skończonych, w których można modyfikować pole odkształceń, dopasowując je do lokalnych zmian sztywności i geometrii podobszaru obliczanego modelu konstrukcji. Prezentowane rozwiązanie nazwano elementami o adaptatywnych funkcjach kształtu, ponieważ opisane nimi pole odkształceń może być modyfikowane w trakcie procesu obliczeniowego, w zależności od powstających lokalnych zmian geometrii i sztywności. Prezentowane rozwiązanie może też być wykorzystane w zagadnieniach stacjonarnych, gdzie lokalne różnice sztywności stanowią stan początkowy. Wykonane badania obliczeniowe wykazują słuszność koncepcji, która prowadzi do oczekiwanych wyników. Podstawową zaletą prezentowanej metody jest minimalizacja liczby elementów skończonych i eliminacja kosztownych obliczeniowo procedur rearanżacji siatki dyskretyzacji układu.
EN
An original conception of finite elements with adjustable shape functions, depended of local changes of stiffness in sub-areas of the calculated construction model, is presented in the paper. Presented solution is called as elements with adaptive shape functions, because described by them deformation field can be modified during the calculation process, according to local changes of stiffness. This conception can also be used for solving problems, where the local stiffness differences are the initial state. Examples of such solutions are presented in the paper. Performed computational studies show the validity of the concept and lead to correct solutions. The main advantage of the presented method is the reduction of finite elements number and the reduction of time-consuming procedures for reorganization the system geometry.
PL
W artykule przedstawiono zamodelowany fragment stacji 110 - 400 kV wraz z modelem słupa WN. Dzięki możliwościom programu EMTP - RV odwzorowano rzeczywiste narażenia piorunowe wynikające z przeskoku odwrotnego występującego na słupie. Artykuł ma na celu stwierdzenie jakie przebiegi napięciowe występują za ogranicznikiem w stacji. Szczególną uwagę zwraca się na czas trwania czoła T1 udaru wchodzącego do stacji. Parametr ten ma bezpośredni wpływ na wytrzymałość izolacji urządzeń stacji.
EN
This article presents part of 110 - 400 kV station modeling in EMTP RV. Using this program have imitated really lightning exposed caused by back-flashover on HV tower. Target of this article is determination shape of overvoltage in station after arrester. Especially is observed time of front of overvoltage T1. This parameters have strictly fluent on withstand voltage arrangement of station.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rzeczywistych układów izolacyjnych linii i stacji 110 - 400 kV przy: udarach aperiodycznych o czasach narastania czoła od 0,9 s do 12 s, uarach aperiodycznych z nałożonymi oscylacjami.Badane układy to łańcuchy izolatorów, odłączniki stacyjne 525 i 145 kV oraz kolumny wsporcze izolatorów porcelanowych. Uzyskane wyniki badań potwierdzają zmiany wytrzymałości elektrycznej przy niestandardowych udarach piorunowych.
EN
In this article are present test results of real isolating systems of lines and stations 110 - 400 kV by: Aperiodic lightning impulse for several times of changed of front of times between 0,9 s and 12 s, Aperiodic lightning impulse with superimpose oscillations. Tested objects were insulation strings, disconnectors of stations 525,145 kV and insulations column of porcelain. Test results confirm of change withstand voltage by non-standard lightning impulse.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.