Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Ocena strat ekologicznych, jakie powodują ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych, stanowi podstawę do ustalenia efektu środowiskowego osiąganego dzięki oczyszczaniu ścieków. Ten efekt jest określany jako wartość strat unikniętych w środowisku wodnym dzięki odprowadzaniu do niego ścieków oczyszczonych. Oszacowanie tych strat nie jest łatwe i wymaga wcześniejszego ustalenia strat jednostkowych. W tym celu przeprowadzono analizę trzech metod szacowania wartości jednostkowego wskaźnika strat spowodowanych zanieczyszczeniem wód powierzchniowych – metody wskaźnikowej, metody wyceny warunkowej oraz metody ceny cienia. W rezultacie wykonanej analizy określono zalety i wady każdej z nich oraz oceniono możliwości ich stosowania w polskich warunkach. Wykazano, że metoda wskaźnikowa umożliwia szacowanie, na podstawie danych literaturowych, ogólnokrajowego wskaźnika jednostkowych strat spowodowanych zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. Z kolei metoda wyceny warunkowej pozwala oszacować, na podstawie badań ankietowych, wartość tego wskaźnika w przypadku pojedynczej gminy. Metoda ceny cienia umożliwia natomiast określenie jednostkowego efektu środowiskowego, którego wartość odpowiada wskaźnikowi jednostkowych strat unikniętych w środowisku wodnym w rezultacie oczyszczania ścieków. W przypadku tego wskaźnika określono strukturę wpływu poszczególnych grup zanieczyszczeń zawartych w ściekach (azot, fosfor, zawiesiny, związki organiczne) na efekt środowiskowy. Wykazano, że największy wpływ na ten efekt ma usunięcie ze ścieków związku azotu i fosforu. Z porównania metod określenia wartości wskaźnika jednostkowych strat spowodowanych zanieczyszczeniem wód powierzchniowych wynika, że ze względu na dokładność oszacowania i możliwości określenia wartości i struktury wskaźnika jednostkowych strat w przypadku pojedynczej oczyszczalni ścieków, największe możliwości daje metoda ceny cienia.
EN
Assessment of ecological losses caused by surface water contamination forms the basis for establishing the environmental benefit of wastewater treatment. This benefit is defined as the amount of losses avoided in the aquatic environment due to treatment of the discharged wastewater. Estimation of these losses is quite complex and requires prior determination of unit loss indexes. To this end, an analysis of the three methods for estimating the index value of the unit loss caused by surface water pollution was conducted, i.e. the index method, the contingent valuation method and the shadow price method. As a result, the advantages and disadvantages of each method were determined as well as their applicability under local Polish conditions was assessed. Based on literature data, the index method makes it possible to estimate the nationwide index of unit losses caused by surface water pollution. The contingent valuation method, on the other hand, allows estimation of the index value for a single municipality on the basis of interview surveys. Finally, the shadow price method facilitates determination of the unit environmental benefit, the value of which corresponds to the index of the unit loss avoided in the aquatic environment in consequence of wastewater treatment. For the latter, the structure of impact on environmental benefits of particular pollutant groups from the wastewater (nitrogen, phosphorus, suspended solids, organic compounds) was determined. The removal of nitrogen and phosphorus compounds was demonstrated to have the greatest effect. The comparison of methods for estimating the index values of unit losses due to water pollution demonstrated the shadow price method to have the highest potential in terms of its accuracy and capacity to estimate size and structure of the unit loss index for a single wastewater treatment plant.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów badania gotowości do zapłaty przez mieszkańców za poprawę standardu oczyszczania i odprowadzania ścieków w gminie Śniadowo w województwie podlaskim. Posłużono się metodą wyceny warunkowej, opartej na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców tej gminy. Badania ankietowe wykonano metodą wywiadu bezpośredniego. Ponad 60% ankietowanych jest skłonna dopłacić do budowy i eksploatacji zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków pod warunkiem, że będzie to kwota poniżej 50 zł miesięcznie. Większość ankietowanych (55%) wyraziła pogląd, że na terenach o zabudowie rozproszonej najlepszym rozwiązaniem jest budowa przez władze gminy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ankietowani wyrazili gotowość dofinansowania tej budowy w kwocie 500-1000 zł.
EN
The aim of the article is to present the results of the study of the residents' willingness to pay for improvement of the wastewater treatment and disposal standard in the Śniadowo Commune in the Podlaskie Voivodship. The study used the contingent valuation method based on sun/ey conducted among the commune residents. The survey was carried out using the direct interview method. Over 60% of the respondents confirmed their willingness to pay for the construction and operation of a collective wastewater disposal and treatment system, provided that this amount does not exceed PLN 50 per month. Most of the respondents (55%) expressed the view that in areas with dispersed housing the best solution is the construction of domestic wastewater treatment plants by the municipal authorities. The respondents expressed their willingness to co-finance this construction in the amount of PLN 500-1000.
4
EN
The aim of the article is to compare the indices of water resources in Poland and Ukraine. The water footprint is an instrument which allows to link the consumption of water resources with the consumption of goods. The blue water footprint shows the consumption of water for production of goods, the green – the use of rainwater in agriculture and forestry and the gray – the amount of water necessary to assimilate pollution. Poland and Ukraine have different climates. The north-western part of Ukraine has a climate similar to Poland, i.e. moderate continental with an annual rainfall of 600 mm/ yr. Southern Ukraine is a grassland plain with warm continental and marine climate and an annual rainfall of 300 mm/yr. This generates a greater need of water for Ukrainian agriculture. The green footprint of Ukraine (2302 m3/cap/yr) is twice as high as that in Poland (1121 m3/cap/yr). As a result, the total water footprint of Ukraine (2881 m3/cap/yr) exceeds the total water footprint of Poland (1503 m3/cap/yr). Analysis of “virtual water” indicates that the total net export of water from Ukraine is 282 m3/cap/yr. At the same time, the net import of water to Poland amounts to 147 m3/cap/yr.
EN
Analyses of the costs of surface water treatment plants (WTP) in Poland show that unit capital and operating costs decline with increasing production. Costs of depreciation, electricity consumption and salaries have the largest share in the total WTP operating costs. Life cycle costing has shown that additional WTP costs may be related to maintenance of too many rapid gravity fi lters. In the case of complex water supply systems a large water manufacturer is often treated as a reserve source, but assurance of resident supply reliability increases the WTP operating costs. Water treatment plants are also charged with flood protection costs.
PL
Liczba opracowań dotyczących nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków jest niewystarczająca, gdyż nie są prowadzone systematyczne analizy w tym zakresie. Na wstępnym etapie projektowania oczyszczalni ścieków ich wyniki byłyby pomocne w oszacowaniu wielkości nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji oczyszczalni w zależności od jej przepustowości. W pracy przeprowadzono analizę kosztów ponoszonych na budowę i eksploatację wiejskich komunalnych oczyszczalni ścieków. W tym celu wykorzystano dane udostępnione przez urzędy gmin. Analizę przeprowadzono w oparciu o następujące wskaźniki: całkowite nakłady inwestycyjne, jednostkowe nakłady inwestycyjne, całkowite roczne koszty eksploatacji oraz jednostkowe roczne koszty eksploatacji. Ponadto, przedstawiono strukturę rocznych kosztów eksploatacji.
EN
The number of studies on investment and operating costs of municipal sewage treatment plants is inadequate, since they are not carried out a systematic analysis in this regard. In the initial stage of designing sewage treatment plant their results would be useful in estimating the size of the investment and operating costs of sewage treatment depending on its capacity. The paper analyzes the costs for construction and operation of rural municipal sewage treatment plants. For this purpose, based on data provided by the district authorities. The analysis was based on the following indicators: total capital expenditures, unit investment expenditure, total annual operating costs and unit annual operating costs. In addition, it presents the structure of the annual operational costs.
EN
The objective of the article is to evaluate two methods used for assessing the economic efficiency of investments in water supply and sewerage systems investment projects. The assessment methods discussed are cost-benefits analysis and cost-effectiveness analysis. Simple and developed indices are used in the cost-benefits analysis. The examples of cost-effectiveness analysis using simple indices are discussed. They include the payback period of capital outlays incurred on the construction of a sanitary sewerage system and the annual revenue to annual cost of investment ratio specified for a biological reactor of a wastewater treatment plant with anaerobic sludge stabilization. In order to assess the economic effectiveness of a sample municipal wastewater treatment plant, an absolute investment effectiveness index was used. The paper also presents an example of using such developed indices as NPV and BCR to assess the effectiveness of selected rural sanitary sewerage systems. The index of annual average cost was used in the cost effectiveness analysis. It allowed for the selection of the most effective variant of an on-site wastewater treatment plant. These examples confirmed the possibility of using of the cost-benefits analysis to assess the financial feasibility of constructing water supply and sewerage systems. In order to evaluate the efficiency of investment of wastewater treatment plants, it is recommended to use the absolute investment effectiveness index, which takes into account the level of avoided losses of the carried out investment, as well as the end results of the investment. In turn, the cost-effectiveness analysis, which uses the rate of the average annual unit cost, allows for the selection of an investment variant with the lowest total cost, taking into account both investment and operating costs.
PL
Na potrzeby niniejszej pracy założono, że wszystkie stosowane złoża wielofunkcyjne oczyszczają uzdatnianą wodę do wymaganych parametrów przy zastosowaniu jednakowej dla każdej masy pojedynczej kolumny. Celem pracy było porównanie efektywności ekonomicznej dwóch złóż wielofunkcyjnych: Crystal-Right 100 i Ecomix A, używanych do uzdatniania wody. W analizie uwzględniono zakup złoża, zakup urządzeń dodatkowych niezbędnych do pracy złoża, koszty reagentów oraz opłatę środowiskową za pobór wody.
EN
A properly selected filter material can eliminate the costs associated with the use of chemical reagents needed for the regeneration of beds, it can also eliminate the process of aeration of water during the process, extend the duration of the filtration cycle, as well as time beds technological prowess. The objective of the article was to compare the economic efficiency of the two deposits multifunctional: Crystal-Right 100 and Ecomix A, used for water treatment. Exploitation of multifunctional beds generates a lower unit cost of treatment obtained by using bed Ecomix A.
EN
The cost-effectiveness of a range of variants of single-house sewage treatment plants is analyzed in the article. They include plants with drainage pipe, with package drainage, with tunnel drainage, constructed wetlands, activated sludge chamber, biological filter and a hybrid plant. The analysis focuses on different ways of discharging treated wastewater, i.e. drainage pipe, package drainage, tunnel drainage, pond and soakaway. Selection of the most financially efficient system was made on the basis of the minimal rate of the average annual treatment cost. The total cost was compared with the construction costs as well as the operating costs of a holding tank. The analysis shows that, on the average, the total average annual cost of single-house sewage treatment facilities is almost 2-times lower than the cost incurred on the construction and operations of a holding tank. This ratio, however, depends largely on different prices for emptying a tank. Materials (avg. 83%) and equipment rental (avg. 12%) constitute the greatest share of the investment costs incurred on the construction of sewage treatment plants. Among the analyzed sewage treatment plant technologies the lowest investment outlays are required for drainage pipes and packages as well as constructed wetlands. The lowest treated sewage discharge costs are generated by ponds, whereas the highest by tunnel drainage. The lowest operation costs are generated by constructed wetlands, whereas the highest by holding tank, activated sludge chambers and hybrid plants. The most cost effective, characterized by the lowest average total annual cost, is constructed wetland with discharge by a pond. The greatest average annual cost of wastewater treatment is generated by hybrid plants with treated wastewater discharged into the ground by drainage tunnels. The conclusions of analysis carried out by other authors are similar to those presented in this paper. However, the presented research shows that the average annual outlays for wastewater treatment for all plants are greater. This is because additional cost factors, such as the purchase of gravel, human costs, equipment expenditures or maintenance of periodic inspections carried out by qualified personnel, were taken into account. These are costs without which it is impossible to achieve the required quality of treated sewage.
10
Content available remote Analiza kosztów stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych
PL
W referacie omówiono metodykę przeprowadzania analizy kosztów funkcjonowania stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych. Analiza ta obejmuje badania wielkości jednostkowych nakładów inwestycyjnych na budowę stacji uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych oraz jednostkowych kosztów ich eksploatacji. Badania obejmują również zależności pomiędzy jednostkowymi nakładami inwestycyjnymi a wydajnością stacji uzdatniania, jak również jednostkowymi kosztami eksploatacji a ilością uzdatnianej wody. Ważną częścią analizy jest badanie struktury rocznych kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych. Badania kosztów zostały wykonane dla różnych grup stacji uzdatniania wody w zależności od stosowanych technologii. W referacie zaprezentowano przykładowe rezultaty tych badań.
EN
The paper discusses methods for analysis of the operational costs of ground and surface water treatment plants. These analyses include evaluation of the level of unit investment outlays on construction of surface and groundwater treatment plants and the unit costs of their operation. The study also comprises the relationship between unit investment outlays and the capacity of treatment plants as well as unit operational costs and treated water quantity. An important part of the analysis is the study of the structure of the annual operational costs of groundwater and surface water treatment plants. Analysis of the costs for different groups of water treatment plant are made, depending on the technology used. Examples of the study results are discussed in the paper.
PL
Rozpoczęła się budowa suchego zbiornika (polderu) Racibórz Dolny na Odrze, w artykule przedstawiono szacunki kosztów środowiskowych dla rozpatrywanych wariantów eksploatacji zbiornika, obliczone metodą wskaźnikową. Wyniki potwierdzają najwyższą efektywność przyjętego ostatecznie wariantu III zatrzymywania wody 20-letniej, a przepuszczania mniejszych wezbrań.
EN
Construction of the Racibórz Dolny dry reservoir (polder) on the Oder River has begun. The article presents environmental costs estimated for the considered reservoir exploitation variants, calculated with the ratio method. The results confirm the highest efficiency of the finally adopted variant III, providing for retention of the 20-years water and letting lower water swellings through.
EN
An example of the application of cost methods to determine the environmental costs generated by wastewater discharged into surface waters is presented in the first part of the article. Indicators of these costs may be the basis for determining fees for wastewater discharge. Next, an example of the application of the contingent valuation method for evaluating the residents’ willingness to pay for the construction of a municipal wastewater treatment plant is discussed. The results of such research may be used for planning charge policies for municipal sewerage services. The article shows that the analyzed method can serve as an economic instrument in implementing decision-making processes in wastewater treatment.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono przykład zastosowania metod kosztowych do określania kosztów środowiskowych spowodowanych odprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych. Wskaźniki tych kosztów mogą stanowić podstawę do ustalania stawek opłat za odprowadzanie ścieków. W drugiej części artykułu przedstawiono przykład zastosowania metody wyceny warunkowej do badania gotowości mieszkańców gminy do finansowania budowy komunalnej oczyszczalni ścieków. Rezultaty takiego badania mogą być wykorzystane przy planowaniu polityki opłat za usługi kanalizacyjne w tej gminie. W artykule wykazano, że analizowane metody mogą pełnić funkcję instrumentów ekonomicznych wspomagających procesy decyzyjne dotyczące oczyszczania ścieków.
EN
The objective of the article was to define a mathematical model for the relationship between the unit costs of operating an underground water treatment plant and its capacity. This model was formulated on the example of the underground water treatment station in Suwałki, Poland. The station is also described in the article. The article discusses the theoretical and practical basis for determining this relationship. Mathematical models for this relationship were established for the years 2010, 2011 and 2012. They show that the unit operating costs decrease with an increasing capacity. The relationships discussed in the article may be used as indicatory guidelines when designing a groundwater treatment plant of similar capacity and technology.
EN
It should be taken into account, while creating programs for small water retention, that positive results may be obtained only in the case of clear water retention. During construction of small water reservoirs, cost effectiveness of maintenance as well as quality of stream water inlet should be taken into account. The atricle presents conditions of water retention in small reservoirs in the Podlaskie Voivodeship, forms of financing andd their dependance of the type of investment. Soil quality and the use of land for agricultural purposes have an effect on the quality of water in the reservoir basin. This generates a cost increase brought by a need to reclaim the existing reservoirs.
PL
Można wyróżnić liczne zagrożenia instytucjonalne związane z gospodarką wodną w Polsce. Problemem jest anachroniczna interpretacja koncepcji gospodarki wodnej, która nie przystaje do Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej. Słabe planowanie, niewystarczające finansowanie i kontrola użytkowników, oraz odstępstwa od reguły gospodarki zlewniowej są wyraźnymi niedostatkami gospodarki wodnej. Potrzebne jest lepsze zdefiniowanie zasadniczych kompetencji i szczegółowa alokacja zadań, a także zapewnienie stabilnego finansowania. Zagrożeniem jest brak kadr fachowych dla nowoczesnej gospodarki wodnej i ograniczony dostęp do informacji.
EN
We can list numerous institutional threats related to the water management in Poland. The problem lies in anachronistic interpretation of the water management, which does not match the Water Framework Directive of the European Union. Poor planning, insufficient financing and control over users, exceptions to the catchment-based management principle constitute visible shortcomings of the water management. We need better definition of basic competencies and detailed allocation of tasks, as well as stable financing. Lack of professional personnel needed in the modern water management and limited access to information also constitute a threat.
PL
Celem pracy było określenie źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i wybranych metod ich usuwania. Wody powierzchniowe zanieczyszczane są poprzez substancje migrujące z gleb oraz poprzez spływ powierzchniowy i podpowierzchniowy. Źródłami antropogenicznymi są melioracje komunikacja, rolnictwo i inne. Jedną z metod oczyszczania wód z jonów amonowych jest stosowanie metody wymiany jonowej z użyciem zwietrzeliny bazaltowej. Natomiast związki ropopochodne skutecznie mogą być usuwane metodą ultrafiltracji.
EN
The aim of this study was to identify sources of pollution of surface water and some pollutant removal methods. Surface waters are contaminated by substances migrating from the soil and by surface flow and subsurface flow. There are other sources such as transport, land melioration, etc. One of the method of ammonium ion removal from the water is ion-exchange method using basaltic rock-mantłe. However oil-related compounds can be effectively removed by ultrafiltration.
PL
W artykule przedstawiono, prowadzone w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska Politechniki Białostockiej, badania nad kosztami budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód podziemnych. Analizie ekonomicznej poddano stacje uzdatniania wód podziemnych, znajdujące się na terenie województwa podlaskiego. Zostały one podzielone na trzy grupy w zależności od stosowanej technologii uzdatniania wody. Dla każdej z tych grup określono zależności pomiędzy jednostkowymi kosztami budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód podziemnych a ich przepustowością. Zależności te zostały przedstawione w formie analitycznej i graficznej.
EN
The article discusses research on the costs of construction and operations of ground water treatment plants carried out in the Department of Technology in Environmental Engineering and Protection at Białystok Technical University. Economic analyses were carried out in several ground water treatment plants located in the Podlaskie voivodeship. They were divided into three groups, depending on the water treatment technology used. For each of these groups the relationship between the unit costs of construction and operations of ground water treatment plants and their capacity was determined. These relationships are presented in the analytical and graphic form.
19
EN
Two methods for evaluation of economic effectiveness of water pollution control investments, as illustrated by the Podlaskie voivodeship municipality of Sokoły, are discussed in the paper. They include costs-benefit analysis (CBA) and cost-effectiveness analysis (CEA). Initially, an analysis of the level and structure of investment expenditures incurred on construction of the municipal wastewater treatment plant is carried out. It shows that expenditures on bioreactors and the technical building jointly constitute the highest share of the total costs. In turn, analysis of the structure of operating costs of this wastewater treatment plant show that electric energy consumption costs as well as remuneration costs compose the greatest segment of the total real operating costs. Evaluation of costs-benefits analysis of construction of the municipal wastewater treatment plant is carried out by means of the absolute effectiveness index. The ecological effect of this wastewater treatment plant was expressed by the level of losses generated by pollution of the water environment avoided in consequence of operations of the wastewater treatment plant. The nation-wide unit loss index was applied to determine the level of the avoided losses. Thus calculated, the E absolute effectiveness index complied with the effectiveness terms, i.e. E ≥ 1. The cost effectiveness index for the municipal wastewater treatment plant in Sokoły was also determined. This index corresponds to the annual unit wastewater treatment costs.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania analizy kosztów i korzyści do oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w dziedzinie oczyszczania ścieków. Pokazano je na przykładzie formuły uproszczonej wskaźnika efektywności bezwzględnej. Efekt użytkowy oczyszczalni ścieków określono za pomocą wielkości strat unikniętych spowodowanych zanieczyszczeniem zasobów wodnych w rezultacie funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wielkości nakładów inwestycyjnych ponoszonych na budowę oczyszczalni ścieków oraz kosztów ich eksploatacji określono przy użyciu modeli matematycznych. W artykule opisano również możliwości zastosowania wskaźnika rocznych kosztów oczyszczania ścieków do wyboru wariantu oczyszczalni ścieków charakteryzującego się minimalnym kosztem.
EN
The article reviews the possible use of cost-benefit analysis for assessment of economic effectiveness in wastewater treatment investments. They are exemplified by the simplified formula of the absolute effectiveness index. The wastewater treatment plant use effect is described by the magnitude of avoided losses caused by pollution of water resources resulting from wastewater treatment plant operations. The amount of investment outlays incurred during construction of wastewater treatment plants and their operating costs are determined by application of mathematical models. The article also discusses the potential for applying the annual wastewater treatment cost index to select the minimum cost wastewater treatment variant.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.