Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  post mining areas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Życie jest niebezpieczne. Każdy nasz krok jest - ryzykowny. Szkoda miejsca i czasu, aby przywoływać wszystkie ryzyka, które na nas czyhają. Co zatem robić? Można nie wychodzić z domu lub zabezpieczyć przestrzeń publiczną, ale czy to będzie opłacalne, ekologiczne, estetyczne i wreszcie, czy tak będzie rzeczywiście bezpiecznie?
PL
Górnośląski System Informacji o Zagrożeniach Zapadliskowych (zapadliska@gig.eu) jest platformą internetową udostępniającą użytkownikom dane o geograficznym położeniu rejonów dokonanej i zakończonej płytkiej eksploatacji górniczej węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz obiektów górniczych (szybów, sztolni) zbudowanych w przeszłości dla udostępnienia złóż tych surowców w obszarze Górnego Śląska. Dane te można wykorzystywać do analiz, badań oraz projektowania działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń dla użytkowania terenów zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Jednym z takich zagrożeń jest utlenianie i spalanie się węgla kamiennego pozostawionego w złożach i związane z nim zmiany warunków geotermicznych w obszarach zlikwidowanych kopalń. Konsekwencją procesów egzotermicznych zachodzących w węglu jest wydzielanie się gazów do atmosfery i deformacje powierzchni. W artykule przedstawiono analizę takiego zagrożenia na terenach północnej części miasta Katowice (dzielnice Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Koszutka i Bogucice), w oparciu o informację geologiczną, górniczą oraz 11 udokumentowanych przypadków wystąpienia zjawisk egzotermicznych na tym obszarze. Wszystkie przypadki wystąpiły w latach 1977 - 2018 na terenach dokonanej płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. Ich efektem było wydzielanie się toksycznych gazów do atmosfery, a w czterech przypadkach deformacje podłoża obiektów budowlanych.
EN
Upper Silesian Information System about Sinkhole Hazards (zapadliska@gig.eu) is an Internet platform providing users with data on the geographical location of the completed shallow coal and zinc/lead ore mining likewise about location of mining facilities (shafts, tunnels) built in the past to provide access to these deposits in the area of Upper Silesia. These data can be used for analysis, research and design of activities for the purposes of eliminating threats to the use of post-mining areas. One of such threats is the spontaneous oxidation and combustion of coal left in deposits and changes in geothermic conditions in the abandoned mines. The consequence of exothermic processes occurring in coal is the release of gases into the atmosphere and surface deformations. The paper presents such hazard analysis for the northern part of the city of Katowice (Wełnowiec-Józefowiec, Dąb, Koszutka and Bogucice quarters) based on geological and mining information as well as 11 cases of exothermic processes occurrence in this area. All these phenomena occurred in the years 1977 - 2018 in the areas of shallow coal exploitation. Their effect was the release of toxic gases into the atmosphere and in four cases the occurrence of deformation of the structures’ subsoil.
PL
Wydobycie kruszywa w dolinie rzeki można skojarzyć z budową przepływowego zbiornika wodnego, który - ze względu na znaczną głębokość - może zatrzymywać rumowisko wleczone przez wody rzeki podczas wezbrania. Budowa takiego obiektu, ważna dla gospodarki wodnej, może być trudna lub nawet niemożliwa, ze względu na różnego rodzaju ograniczenia prawne. W artykule przedstawiono różne aspekty planistyczne związane z budową zbiornika wodnego „Grajówka", spełniającego te wymagania na przykładzie projektów z lat 1985-2015 i związanych z tym okresem przemian gospodarczych oraz zmianą priorytetów w dziedzinie ochrony środowiska.
EN
Extraction of aggregate in a river valley may be assimilated to a construction of a flow-through water reservoir which - due to its significant depth - may stop the load carried by the river during high water. Construction of such facility, important from the water management's point of view, may be difficult or even impossible due to various legal restrictions. The article presents different planning aspects related to the construction of the "Grajówka” water reservoir fulfilling these requirements, based on the designs dating from the years 1985-2015, illustrating the economic transformation and the change of priorities in the area of environmental protection having occurred in this period.
PL
Użytkowanie ziemi zawsze pozostawia po sobie trwały ślad. Jakakolwiek techniczna ingerencja w środowisko naturalne prowadzi do bardziej lub mniej zamierzonych skutków. Pozostawia po sobie pozytywne, jak i negatywne zmiany otoczenia.
PL
Kiedy odpady – dostępne i tanie – nie mogą być stosowane do prac związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem wyrobisk po eksploatacji kruszyw i surowców do ich produkcji? Przyjrzyjmy się przepisom regulującym te kwestie.
PL
Odkrywkowe zakłady górnicze nie mają dobrej prasy, gdy w grę wchodzą kwestie ochrony środowiska. Jednak ich działalność może być niekiedy bardzo przydatna dla zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnie dla ptaków mogących korzystać z siedlisk zastępczych - zbiorników wodnych z wyspami, które powstają w miejscach eksploatacji surowców naturalnych.
PL
W 2015 г., podobnie jak w latach ubiegłych, „przepisy o odpadach" ulegały kolejnym zmianom. Najbardziej istotne dla przedsiębiorców zobowiązanych do rekultywacji i zagospodarowania gruntów są nowe regulacje dotyczące wykorzystania odpadów poza instalacjami. Wart uwagi jest ponadto fakt wejścia w życie od stycznia 2016 r. zmian niektórych zasad wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów.
EN
The aim of the article is to show the present-day directions in land use planning of selected geosites in Chêciñskie Hills and their further development prospects. It pays special attention to the possibilities of development in post-mining areas for both educational and tourist needs. The author also suggests his own area division of the area, which reflects its future directions in land use planning and facilities development. The article describes three geosites: Zelejowa Mountain, Rzepka and Beylina and Miedzianka Mountain. It highlights their natural and cultural values and shows possibilities of land use planning in the context of geotourism and geological education in the area of Chęcińskie Hills.
PL
Przemysł wydobywczy, w szczególności ten o charakterze odkrywkowym, kojarzy się przede wszystkim z degradacją naturalnego krajobrazu i pogorszeniem jakości otaczającego środowiska. Ale czy rzeczywiście oddziaływanie to ma charakter negatywny? Niekoniecznie. Okazuje się, że można racjonalnie i świadomie zagospodarowywać obszary pogórnicze, przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności terenu zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społecznym.
PL
Wszystko ma swój koniec - także działalność wydobywcza. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przeprowadzenie rekultywacji gruntów pogórniczych. Przyjrzyjmy się wybranym tezom z ostatnich orzeczeń sądów dotyczących tego zagadnienia.
PL
W latach 70. górnictwo, hutnictwo, cementownie zdominowały tutejszy krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, przekształcając środowisko. Jednak dzięki restrukturyzacji przemysłu, rekultywacjom, działaniom modernizacyjnym i prośrodowiskowym, zmierzającym do racjonalnego wykorzystania zasobów, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska staje się dziś regionem turystyczno-rekreacyjno-leczniczym. W artykule opisano działalność wydobywczą i jej wpływ na zmiany krajobrazu Wyżyny, przedstawiono wyrobisko Liban, Rezerwat Bonarka, Kamieniołom Skałki Twardowskiego i Zakrzówek.
PL
Akweny wędkarskie i plaże, tereny sportów motorowych i parki linowe – to tylko niektóre przykłady wykorzystania terenów po odkrywkowym wydobywaniu kopalin. Szeroko rozumiana rewitalizacja obszarów poeksploatacyjnych w kierunku rekreacyjnym zyskuje coraz większą popularność, tego rodzaju inwestycje wymagają jednak dalszej promocji, także w aspekcie dialogu z lokalnymi społecznościami. Według ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja definiowana jest jako nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. W artykule przedstawiono zagadnienie: jak pogodzić górnictwo z turystyką.
PL
Mimo że w zakresie rekultywacji poczyniono w ostatnich latach znaczne postępy, wciąż nie wykorzystuje się możliwości tkwiących w terenach poeksploatacyjnych. Konieczna jest zmiana tej sytuacji, m.in. dla poprawy wizerunku górnictwa w odbiorze społecznym. W artykule scharakteryzowano właściwości wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych i uwarunkowania (społeczne i przyrodnicze) dla wyboru kierunku rekultywacji.
PL
Artykuł opisuje doświadczenia Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. w zakresie rekultywacji. Na pierwszy plan wysuwa się nienowe już spostrzeżenie, że w polskim prawie wciąż nieprecyzyjnie zdefiniowane jest pojęcie kierunku rekultywacji, brakuje też określenia zakresu, formy i treści dokumentacji z tym związanej.
PL
Wydobycie kopaliny zakończone. Pozostaje kwestia przywrócenia terenowi dawnego wyrobiska wartości użytkowej. Legalizacja owej rekultywacji wymaga stosowania szerokiego zakresu przepisów - artykuł omawia najbardziej aktualne zasady legalizacji prac rekultywacyjnych obszarów po eksploatacji kopalin pospolitych, w tym kruszyw.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.