Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SIP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki testowania usługi komunikacji VoIP w sieci o zmiennych w czasie parametrach. W tym celu wykorzystano środowisko wirtualizacji sieci - MiniNET. Oprogramowanie stwarza wiele możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania, monitorowania i testowania sieci IP oraz popularnych usług. Badania zostały wykonane na prywatnym komputerze, gdzie zainstalowano oprogramowanie MiniNET oraz zaimplementowano usługę VoIP. Skupiono się na badaniu najważniejszych parametrów jakościowych sieci, które mają wpływ na usługę telefonii VoIP takich jak opóźnienie, zmienność opóźnienia, straty pakietów oraz czas zestawienie połączenia. W artykule przedstawiono oraz przeanalizowano wyniki przeprowadzonych symulacji. Przedstawiono również działanie usługi komunikacji VoIP oraz scharakteryzowano środowisko MiniNET.
EN
The paper presents the results of testing the VoIP communication service in a network with time-varying parameters. Therefore, MiniNET, a network visualisation environment, was used. The software creates numerous options for creating, managing, monitoring and testing IP networks and popular services. The tests were performed on a private computer, where MiniNET software was installed and VoIP service was implemented. We focused on testing the most important Quality of Service parameters in computer network, such as delay, jitter, packet loss and call setup time, which have an influence on the VoIP service. The results of the simulations performed are presented and analysed in the article. The operation of the VoIP communication service is also presented and the MiniNET environment is characterized.
PL
Opisano wyniki realizacji pracy, dotyczącej analizy systemu telekomunikacyjnego, opartego na technologii VoIP, pod względem wymagań prawnych powstałych wraz z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Przedstawiono w nim wyniki analizy przykładowego systemu IP PBX Asterisk oraz wykorzystywanego w nim protokołu sygnalizacyjnego SIP, w kontekście przetwarzania danych osobowych, a także metody ich ochrony przez implementację usług prywatności na urządzeniu SBC, kontrolującym sesje komunikacyjne w sieciach opartych na protokole internetowym IP.
EN
In this article, there are described the results of research concerning the analysis of telecommunication system, based on VoIP technology, in the context of the legal requirements introduced by General Data Protection Regulation (GDPR). There are presented the analysis results of sample IP PBX system, called Asterisk, and SIP signalling protocol used in this system, paying special attention to personal data processing. There are also shown the methods of data protection by implementing of privacy services on the SBC device which controls communication sessions in networks based on Internet Protocol.
3
Content available remote An analysis of signaling in a hybrid WebRTC and SIP environment
EN
The paper describes a complete voice communication system based on the implementation of Asterisk software PBX and additionally employing classical SIP, and novel WebRTC solutions to create a signaling system. The implementation presented explores many functions of the system with an emphasis on enhancing its didactic impact and promoting understanding of configuration and signaling aspects.
PL
W artykule przedstawiono kompletny system komunikacji głosowej wykorzystujący zarówno programową centralę Asterisk, jak i jednocześnie dwa systemy sygnalizacji: klasyczny SIP i nowy stosowany w technologii WebRTC. Przedstawione rozwiązanie wykorzystuje jednocześnie wiele funkcji systemów, pozwalając na wyeksponowanie istotnych z punktu widzenia dydaktyki aspektów budowy systemów VoIP.
PL
Blockchain jest aktualnie jednym z najgorętszych tematów w świecie IT. Technologia ta pozwala na tworzenie zdecentralizowanych łańcuchów, których działanie oparte jest na współpracy korzystających z nich społeczności. Jedną z głównych zalet tego rozwiązania jest transparentność oraz odporność, co powoduje, że Blockchain może dostarczać usług uwierzytelniania. Jedną z technologii IP, w której Blockchain może mieć zastosowanie jest usługa Voice over IP (VoIP). Należące do stosu VoIP protokoły Session Initiation Proto col (SIP) oraz H.323 zapewniają nawiązywanie sesji, a co za tym idzie uwierzytelniania użytkownika w sieci. Wykorzystanie technologii Blockchain w VoIP zapobiega niechcianej centralizacji zasobów uwierzytelniających oraz eliminuje pojedynczy punkt awarii. Umożliwia to wyeliminowanie takich elementów jak Session Boarder Controllers (SBC), które już nie będą musiały pełnić roli gatekeeperów, czy też serwerów proxy.
EN
Blockchain is just one of the hottest topics in the IT world. This technology allows the creation of decentralized chains whose operation is based on the cooperation of the communities using them. One of the main advantages of this solution is transparency, which means that Blockchain can provide authentication services. One of the IP technologies in which Blockchain can be used is the Voice over IP (VoIP) service. The Session Initiation Protocol (SIP) and H.323 protocols belonging to the VoIP stack ensure the establishment of the session, and the user's authentication in the network. The use of Blockchain technology in VoIP prevents the unwanted centralization of authentication resources and eliminates a single point of failure. This will allow to eliminate elements such as Session Boarder Controllers (SBC), which will no longer have to act as gatekeepers, or proxy servers.
PL
W artykule przedstawiono główne aspekty budowania logicznego punktu styku sieci między dwoma operatorami Voice over IP. Wskazano zalecany zakres negocjacji między operatorami. Zaproponowano kroki, które umożliwiają skuteczną współpracę oraz pozwalają wykrywać nadużycia. Omówiono najważniejsze sposoby zabezpieczania własnej sieci przed niepożądanymi działaniami osób trzecich. Wybrane mechanizmy zostały zbadane w środowisku laboratoryjnym złożonym z dwóch central Asterisk PBX. W artykule przedstawiono wnioski wynikające z tych badań.
EN
The paper presents the main aspects of building a logical point of network interface between two Voice over IP operators. The recommended range of negotiations between operators was indicated. Steps have been proposed to achieve effective cooperation and to detect abuse. The most important ways of protecting own network against unwanted activities of third parties were described. Selected mechanisms have been tested in a laboratory environment composed of two Asterisk PBX switches. The conclusions from these tests were presented in the paper.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję systemu IP Multimedia Subsystem, skrótowy opis jego architektury, zasady działania, podstawowe scenariusze sygnalizacyjne oraz sposób realizacji usług. Opisywane koncepcje zilustrowano przykładem konfiguracji i uruchomienia usługi bezwarunkowego przekierowania połączenia telefonicznego wdrożonej na platformie OpenIMSCore z wykorzystaniem oprogramowania Kamailio jako serwera aplikacyjnego
EN
This paper describes the main idea of IP Multimedia Subsystem, the overview of its architecture, operating principles, basic signalling scenarios and the service provisioning process. The explained concepts are accompanied by an example configuration of the so called „call forward unconditional” supplementary voice service deployed on OpenIMSCore platform with support of Kamailio software serving as an application server.
PL
W artykule przedstawiono propozycję klasyfikacji granic na potrzeby systemów informacji przestrzennej. Rozwój wielowarstwowych, interoperacyjnych SIP zwiększa wymagania dotyczące poprawnego, wyczerpującego opisu prezentowanych zjawisk i obiektów. Wektorowe warstwy informacyjne SIP budowane są zwykle w oparciu o współrzędne punktów granicznych. Dla poprawnej interpretacji informacji konieczne jest jednak przypisanie do ciągu współrzędnych metadanych określających nie tylko wykonawcę i dokładność wyznaczenia linii, ale również charakter, cel i sposób wyznaczenia granicy. Zaproponowano podział na granice stanowione, interpretowane i uzgadniane, wskazując sposób ich wyznaczania i charakter. Prezentowana w artykule klasyfikacja granic ma za zadanie udoskonalenie procesu interpretacji danych o środowisku.
EN
The paper presents a proposal of spatial boundaries classification for the purpose of spatial information systems improvement. The development of a multilayer, interoperable SIS increases the requirements for the correct, comprehensive description of presented objects and phenomena. GIS vector layers are usually built based on the coordinates of the boundary points. For the correct interpretation of information it is necessary to add metadata defining not only the contractor and the accuracy of the borderline, but also the nature and method of determining the border. Division of borders into three types is proposed: “established”, “interpreted” and “negotiable”. The main purpose of introducing this classification is to increase the accuracy of the process of interpretation of environmental data, particularly during the semi-automatic and automatic spatial analysis.
PL
System w module (ang. System On Module - SOM) jest rozwiązaniem integrującym funkcjonalność systemu na jednej płytce drukowanej - w jednym module. W artykule przedstawiono informacje dotyczące opracowanego w ITR rozwiązania SOM, wykorzystującego innowacyjne rozwiązanie firmy Octavo Systems [1], OSD335x System w Pakiecie (ang. System-in-Package SiP). Porównano go z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Zaprezentowano parametry techniczne i zalety jakie powstają z jego zastosowania w urządzeniach przeznaczonych do pracy w warunkach przemysłowych.
EN
System On Module (SOM) is a solution that integrates the functionality of a system on one PCB - in one module. This article provides information on the SOM solution developed by ITR, using the innovative Octavo Systems [1], OSD335x System-in-Package (SiP) solution. It was compared to other solutions available on the market. The technical parameters and advantages of its use in industrial equipment are presented.
PL
Sygnalizacja w technice WebRTC wykorzystuje protokół SDP do opisu sesji. Typowo protokół SDP współpracuje z protokołem SIP, tworząc stos protokołowy SDP/SIP. Aby uprościć przetwarzanie protokołowe, w WebRTC zastosowano stos protokołowy SDP/JSEP. Artykuł omawia metody współpracy systemów multimedialnych, zbudowanych z zastosowaniem WebRTC, z systemami konferencyjnymi korzystającymi z protokołu SIP. Ilustruje również aspekty praktyczne współpracy WebRTC z systemami multimedialnymi implementującymi protokoły SDP/SIP.
EN
Signaling implemented in WebRTC technology describes session parameters using SDP protocol. Typically, SDP cooperates with SIP protocols, making the SDP/SIP protocol stack. However, in order to simplify control information processing, WebRTC technology uses the SDP/JSEP protocol stack. This paper discusses methods of cooperation of WebRTC-based multimedia systems with teleconferencing systems based on SIP protocol. The paper also presents practical aspects of cooperation of the WebRTC with multimedia systems implementing SDP/SIP protocols.
PL
Technika WebRTC jest obecnie intensywnie rozwijana i umożliwia bezpośrednią transmisję strumieni multimedialnych pomiędzy przeglądarkami internetowymi, zatem może być również stosowana w realizacji systemów VoIP. Artykuł opisuje motywację oraz wyniki testów współpracy techniki WebRTC z programową centralą Asterisk z otwartym kodem. Przedstawione wyniki wskazują na poprawne funkcjonowanie oprogramowania Asterisk jako bramki multimedialnej współpracującej z techniką Web RTC. Artykuł ilustruje różne podejścia do realizacji usług multimedialnych, bowiem Asterisk reprezentuje podejście scentralizowane a WebRTC - zdecentralizowane, peer-to-peer.
EN
WebRTC technology is currently intensively developed and it enables direct transmission of multimedia streams between web browsers. The paper describes motivation and results of cooperation tests when WebRTC technology interworks with Asterisk, an open source software PBX. Presented results show correct functioning of Asterisk software as multimedia gateway cooperating with WebRTC technology. The paper illustrates different concepts for multimedia services since Asterisk is centralized solution whileWebRTC represents decentralized approach.
PL
Technika transmisji głosu z zastosowaniem sieci pakietowej IP (VoIP) i realizacji usługi zastępującej tradycyjną telefonię rozwija się intensywnie i w znacznym stopniu zmieniła rynek telekomunikacyjny. Artykuł przedstawia architekturę, funkcje oraz aspekty jakościowe i wydajnościowe implementacji centrali programowej Asterisk z otwartym kodem będącej przykładem często stosowanego rozwiązania dla realizacji usługi VoIP. Zaprezentowane wyniki wskazują na poprawne działanie oprogramowania Asteriskzw warunkach jego zastosowania w środowiskach małychzi średnich przedsiębiorstw.
EN
IP network has proven its usefulness as a reasonable solution for voice transmission technology and solution replacing traditional telephone service and has changed significantly telecommunication market. The paper describes quality and efficiency aspects when employing Asterisk — popular VoIP open source PBX software. Presented measurement results show reasonable applicability of Asterisk software PBX for small and medium size enterprizes.
PL
Technika WebRTC pozwala na realizację mobilnych terminali (wideo)konferencyjnych i (wideo)telefonicznych, które korzystają z przeglądarki WWW jako interfejsu użytkownika. Technika ta różni się, niekiedy znacząco, od klasycznej telefonii VoIP. Artykuł przedstawia analizę współpracy terminali mobilnych wykorzystujących technikę WebRTC z terminalami telefonii VoIP, które klasycznie budowane są z zastosowaniem protokołu SIP. W artykule dokonano analizy współpracy sygnalizacji WebRTC z sygnalizacją VoIP oraz przedyskutowano zagadnienia transmisji mediów.
EN
The WebRTC allows the developer to create mobile terminals for (video)conferencing and (video) telephony purposes. Such terminals use Web browsers as user interfaces. The WebRTC technology differs, sometimes significantly, from the classic VoIP telephony. This paper presents an analysis of cooperation of mobile terminals that use the WebRTC conferencing systems with terminals that use the SIP-based telephony. Some aspects of cooperation of WebRTC and SIP signaling, as well as media transmission are also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję zmiany kodeka mowy w trakcie zestawionego połączenia VoIP w sytuacji pogorszenia parametrów transmisyjnych. Proponowany mechanizm wykorzystuje standardowe protokoły VoIP bez modyfikacji ich składni oraz nie wymaga informacji o stanie łącza z warstw niższych. Mechanizm został praktycznie zaimplementowany w programowym kliencie SIP i zbadany. W artykule przedstawiono wyniki badań.
EN
The paper presents an idea of changing a voice codec during the established call in case of deterioration of transmission’s parameters. The proposed mechanism uses standard VoIP protocols without modification, and does not require link state information from the lower layers. The mechanism has been practically implemented in SIP softphone, and tested. The result of research was presented in the paper.
PL
Artykuł przedstawia nowe podejście do nauczania podstaw Systemów Informacji Przestrzennej na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna dla studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Proponowana zmiana sposobu nauczania jest odpowiedzią na widoczne w ostatnich latach zbyt małe zaangażowanie studentów w zajęcia projektowe. Doświadczenie pokazuje, że często stosowany podział zakresu zajęć na kilka niewielkich, odrębnych modułów, utrudnia studentom całościowe spojrzenia na treści poruszane przez dany przedmiot. Wprowadzenie do treści przedmiotu elementów metodyki zarządzania projektami pomaga studentom zrozumieć następstwo zadań składających się na analizę, pozyskanie i przetwarzanie danych do projektu, zadania każdego uczestnika projektu i cele do osiągnięcia. Duży nacisk położono na podział części prac pomiędzy poszczególnych studentów, co pozwoliło na zdobywanie doświadczeń z zakresu współdziałania w grupie. Druga część artykułu prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów obu kierunków. Odpowiedzi udzielone na 11 pytań pozwoliły na zbadanie zarówno atrakcyjności prowadzenia przedmiotu, jak i użyteczności przekazywanych treści, a także na wyciągnięcie wniosków dotyczących zaprezentowanego podejścia do nauczania SIP. Autorzy przedstawiają wnioski z zajęć, za które byli odpowiedzialni różni prowadzący.
EN
This article presents a new approach to teaching the basics of Geographic Information Systems for the first-degree studies (Geodesy and Cartography and Spatial Management fields of study) at the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology. Proposed changes of the teaching method answer to the low involvement of students in project classes which has been recently noticed. Experiences have shown that the division of classes into several small, separate modules, makes it difficult for students to see the overall content of a course. Introduction of project management methodology elements helps students understand the consequence of such tasks as: data acquisition, analysis and processing, all tasks performed by the project participants, as well as objectives to be achieved. No less important is the emphasis on the division of work between individual students, allowing them to gain experience as teamworkers. The second part of the article presents the results of a survey conducted among students in both fields of study. The answers given to 11 questions made it possible to examine the project attractiveness and the utility of its contents, as well as to draw conclusions concerning the presented approach to GIS teaching. The authors present the conclusions concerning classes conducted by different teachers.
PL
Studia podyplomowe będące formą kształcenia na poziomie wyższym dobrze wpisują się w tak ważną dziś idę ustawiczności kształcenia. Studia takie w relatywnie krótkim czasie dają możliwość podniesienia kwalifikacji i uzupełnienia wiedzy, co przekłada się na większe szanse w uzyskaniu awansu zawodowego. Jest to forma kształcenia, która szybko reaguje na zmieniające się potrzeby rynku pracy, a tym samym na oczekiwania osób chcących podnieść swoje możliwości i szanse zdobycia lepszej pracy. Studia w tej formie mogą też korzystanie wpłynąć na dalsze już bardziej samodzielne kształcenie się w danym obszarze tematycznym. W artykule, poza rozważaniami na temat aktualnej roli studiów podyplomowych, przedstawiono krótką charakterystykę oraz istotne etapy ewolucji programu nauczania na studiach podyplomowych Systemy Informacji Przestrzennej prowadzonych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Omówiono również wybrane doświadczenia z ponad dziesięcioletniego i nieprzerwanego okresu realizacji tych studiów. W rozważaniach podkreślono także wagę właściwego rozumienia potrzeb, ale też wyzwań stawianych tego rodzaju studiom. Ponadto, zaakcentowano konieczność dostosowywania metod i zakresu kształcenia odpowiednich dla określonych grup słuchaczy studiów podyplomowych, przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia jak najlepszej kadry prowadzącej zajęcia, łącznie z wykorzystaniem ekspertów spoza uczelni.
EN
Postgraduate studies as a form of training at a higher level, fit well into the idea of lifelong learning which has been so important recently. Such studies offer, in a relatively short time give the ability to raise qualifications and supplement knowledge, which may often result in a better chance of a professional development. It is a form of education that relatively quickly responds to the changing needs of the labour market, and thus the expectations of people who want to increase their capabilities and opportunities to get better jobs. Studies in this form can also beneficially affect further independent learning in the thematic area. Besides the reflections on the current role of post-graduate studies, this paper presents a brief characteristics and discusses relevant stages of the evolution of curriculum for postgraduate studies for spatial information systems at the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology. Selected experiences from more than ten years and continuation of these studies are also discussed. The importance of a proper understanding of the needs is highlighted, as well as the challenges of this kind of studies. Furthermore, the paper emphasizes the need to adapt the methods and the scope of the relevant education for specific groups of postgraduate students, while aiming to provide the best teaching staff, including the use of external experts.
17
Content available remote Gdańsk świętuje 150 lat komunikacji miejskiej
PL
Ostatni okres obfituje w Gdańsku w rocznice związane z komunikacją publiczną. W 2013 roku świętowaliśmy 140-lecie pojawienia się w naszym mieście tramwajów. W 2014 roku obchodziliśmy 150 lat od uruchomienia pierwszego stałego i regularnego połączenia, które można uznać za początek komunikacji miejskiej w Gdańsku.
PL
Praktyczne znaczenie Systemów Informacji Przestrzennej SIP w planowaniu i zarządzaniu dla obszarów miast jest coraz bardziej widoczne. W zarządzaniu niewielkich miast zwykle wystarczą proste analizy przestrzenne w ramach SIP, by wspierać decyzje planistów, bowiem zmieniające się otoczenie jest uwarunkowane raczej małą liczbą czynników. Natomiast dla dużych miast i obszarów z większą dynamiką miejską, proste analizy nie wystarczą, by uwzględnić splot parametrów o różnym nasileniu i znaczeniu. Stąd często potrzeba tworzenia bardziej wyrafinowanych rozwiązań. Część z nich jest modelowaniem opartym bezpośrednio o funkcjonalność i możliwości SIP pozwalającym na analizę i przewidywanie skutków różnych wariantów, scenariuszy projektowanych rozwiązań. Inne rozwiązania odnoszą się do kompleksowych, dedykowanych (niezależnych lub zintegrowanych z SIP) modeli stosowanych także w prognozowaniu rozwoju obszarów miast. Celem artykułu jest przedstawienie popularnych technik z zakresu modelowania miast oraz podkreślenie znaczenia SIP jako środowiska do tworzenia prostych modeli ułatwiających podejmowanie decyzji w kształtowaniu wizji rozwoju miasta i jako środowiska do integracji zaawansowanych modeli prognostycznych. Artykuł dotyka następujących kwestii związanych z planowaniem i zarządzaniem przestrzenią miejską; od obowiązujących standardów dotyczących materiałów planistycznych w Polsce, przez możliwości, które udostępniają rozwiązania sieciowe przydatne na poziomie gminnym i krajowym, po istniejące techniki w modelowaniu miast na świecie. Tłem dla omawianych kwestii są Systemy Informacji Przestrzennej (ich rola w tym zakresie), które w naturalny sposób wpisują się w tę tematykę. Możliwość analizowania wieloźródłowych danych na różnych poziomach szczegółowości, w różnych wariantach i zakresach predestynują SIP na środowisko zarządzania przestrzenią miejską. Zaś uwzględnienie również czynników ekonomiczno społecznych w zintegrowanych z SIPem określonych technikach prognostycznego modelowania miast, pozwala zrozumieć zależności sterujące złożonymi zjawiskami miejskimi. Zarządzanie miastem w zintegrowany i przemyślany sposób z pewnością obniży koszty związane z rozbudową tkanki miejskiej i pozwoli uniknąć bezładu zabudowy miejskiej.
EN
The practical importance of Geographical Information Systems in urban planning and managing of urban areas is becoming much more explicit. Managing small cities usually needs simple GIS spatial analysis tools to support planners' decisions. Otherwise, the urban dynamic is bigger and factors affecting changes in city are combined. These analyses are not sufficient and then a need for more advanced and sophisticated solutions can appear. The aim of this article is to introduce popular techniques for urban modelling and underlying importance of GIS as an environment for creating simple models, which let t easy decisions in creating vision of a city be taken. The Article touches on the following issues related to the planning and management of urban space; from the applicable standards concerning materials planning in Poland, through the possibilities that give us network solutions useful at the municipal and country level, to existing techniques in modelling cities in the world. The background for these questions are the Geographical Information Systems (their role in this respect), that naturally fit into this theme. The ability to analyze multi-source data at different levels of detail, in different variants and ranges, predispose the GIS to environmental urban management. While also taking into account social - economic factors, integrated with GIS predictive modeling techniques, allows us to understand dependencies that navigate complex urban phenomena. City management in an integrated and thoughtful manner and will reduce the costs associated with the expansion of the urban fabric and avoid the chaos of urban development.
PL
Artykuł przedstawia wybrane platformy serwerowe oparte na darmowej i otwartej licencji, zgodnej ze standardami Open Geospatial Consortium. Zaprezentowane programy ocenione są w kontekście dyrektywy INSPIRE. W pierwszej części opisane są wymagania stawiane przez dyrektywę, natomiast w dalszej kolejności przedstawiono wady i zalety poszczególnych platform pod kątem tych wymagań. Artykuł daje odpowiedź na pytanie, czy przy użyciu wolnego oprogramowania można świadczyć interoperacyjne usługi sieciowe zgodne z wymogami dyrektywy INSPIRE, przy okazji prezentuje przykłady zastosowań i praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania poszczególnych programów.
EN
The paper presents selected server platforms based on free and open source license, coherent with the standards of the Open Geospatial Consortium. The presented programs are evaluated in the context of the INSPIRE Directive. The first part describes the requirements of the Directive, and afterwards presented are the pros and cons of each platform, to meet these demands. This article provides an answer to the question whether the use of free software can provide interoperable network services in accordance with the requirements of the INSPIRE Directive, on the occasion of presenting the application examples and practical tips on the use of particular programs.
PL
Systemy informacji przestrzennej (SIP) są dziś produktem powszechnie stosowanym w wielu dziedzinach życia. Społeczeństwo informacyjne przejawia popyt na dane przestrzenne, z których każdy może korzystać, przechowywać, przetwarzać, przeprowadzać analizy i wizualizacje dla potrzeb funkcjonowania różnych instytucji. Zarówno organy administracji publicznej oraz podmioty prywatne korzystają z SIP w celu poprawy efektywności zarządzania swoimi zasobami. Opisywana problematyka jawi się aktualnie jako bardzo ważne zagadnienie logistyczne w kontekście danych przestrzennych. Ogromnym plusem tego typu rozwiązań jest dystrybucja dużej ilości danych w czasie rzeczywistym. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy obecny stan prawny dopuszcza komercyjny sposób dystrybucji tych danych udostępnianych za pośrednictwem geoportali, a jeśli tak, to w jakim zakresie.
EN
Geographic Information Systems (GIS) are widely used product in many areas of our lives. The information society is reflected demand for spatial data, each of us has need to use, collect, convert, do analyses and visualization to many kind of purposes present times. Both government agencies and commercial one use GIS system to improve efficiency of its data management. The described problems appear currently as very important issues in the context of logistic spatial data. A huge advantage of this solution type became a large amount of information, in a real-time processing. The Author tries to answer the question of whether the current legal situation permits the use of spatial data available through geoportals in commercial way of distribution. If so, to what extent.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.