Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaprawa klejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą
PL
Artykuł stanowi podsumowanie wybranych badań wytrzymałościowych lekkiej podłogi, wykonanej w tzw. technologii suchej bez jastrychu. Niestandardowa konstrukcja grzejnika umożliwia jego wykorzystanie zarówno w systemach ogrzewania, jak i chłodzenia powierzchniowego. W artykule zaprezentowano rezultaty badań wytrzymałości na ścinanie i przyczepności cementowej zaprawy klejowej pomiędzy izolacją termiczną z płyt XPS o różnej strukturze powierzchni i płyt EPS, a posadzką w postaci płytek z gresu. Wyniki badań wytrzymałościowych potwierdzają możliwość stosowania lekkich płyt termoizolacyjnych jako alternatywnych w stosunku do podłóg z jastrychem, a w określonych sytuacjach jako jedynych możliwych do zastosowania.
EN
The paper is a summary of selected strength tests of a lightweight floor made in the so-called dry technology which does not require screeds. The special technology of heater construction allows its use in both radiant heating and cooling systems. The article presents the results of shear strength and adhesion of cement adhesive tests between XPS thermal insulation boards with different surface structures and EPS boards, and the floor of ceramic tiles. The results of strength tests confirm the possibility of using insulation boards with light construction as an alternative to floors with screeds, and in some situations as the only one that can be used.
2
Content available remote Kleje do płytek na bazie białego cementu
PL
W artykule omówiono zalety klejów do płytek na bazie białego cementu portlandzkiego. Podano ogólne wskazówki co do stosowania tych materiałów. Wskazano na problem czasowych i trwałych przebarwień.
EN
The article presents a discussion of the advantages of white Portland cement-based dry set mortar products. General recommendations are given regarding application regimes for these materials. The issue of temporary and permanent staining is mentioned.
PL
Woda zastosowana do sezonowania ma bardzo duży wpływ na przyczepność zapraw klejących. Próbki przechowywane w wodzie destylowanej charakteryzują się większą przyczepnością niż przechowywane w wodzie wodociągowej czy zmiękczonej wodzie „kranowej”. W niektórych przypadkach różnica ta jest na tyle istotna, że decyduje o spełnieniu wymagań normowych. Badania mają na celu odzwierciedlenie rzeczywistych warunków stosowania, a brak precyzyjnego określenia sposobu sezonowania wpływa na jakość i powtarzalność wykonywanych badań w różnych jednostkach badawczych. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w normie przedmiotowej, by ujednolicić wymagania i zapewnić odtwarzalność uzyskiwanych wyników.
EN
Type of water used for conditioning samples, has a very strong influence of tensile adhesion strength for cementitious adhesives. The samples stored in distilled water have more adhesion than stored in tap water or softened water. In some cases, the difference is so significant that it decides whether standard requirements are met.
PL
W artykule określono wpływ włókien celulozowych na właściwości klejów do płytek, takich jak obniżony spływ, wydłużony czas otwarty, wysoka elastyczność czy zdolność do szybkiego wiązania i twardnienia. Wyniki badań spływu wykazały, że dodatek włókien celulozowych wydatnie zmniejsza tendencje zaprawy do spływania. Ocena właściwości roboczych zaprawy wykazała łatwiejsze mieszanie z wodą i szybszą homogenizację próbek z dodatkiem włókien celulozowych. Stwierdzono również wyraźnie łatwiejsze nakładanie na podłoże i rozprowadzanie zapraw w porównaniu do zaprawy bazowej.
EN
In the paper the influence of cellulose fibers on the properties of adhesives for tiles, such as reduced slip, extended open time, high flexibility and the ability to rapidly setting and hardening. The cellulose fibers decreases slip mortar. Mortar cellulose fiber easily miscible with water. The addition of fiber allowed to reduce the stickiness of the tools.
5
Content available remote Wpływ węglanu litu na właściwości fizyczne cementu glinowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu ocenę wpływu dodatku węglanu litu na czas wiązania i wytrzymałość cementu glinowego, po krótkim okresie hydratacji. Uzyskane wyniki wykazują duży wpływ węglanu litu na czas wiązania cementu glinowego, który ulega radykalnemu skróceniu, nawet do 5 min, co powoduje uzyskanie znacznie większej wytrzymałości zapraw we wczesnym okresie hydratacji. Niestety zastosowanie tej domieszki powoduje zmniejszenie narastania wytrzymałości po 6h twardnienia, w związku z czym dodatek 0,03% w stosunku do cementu daje po 24h mniejszą o 50% wytrzymałość, w porównaniu do zaprawy z cementu glinowego bez dodatku węglanu litu. Bardzo mały dodatek tej domieszki wystarczy dla zapewnienia odpowiedniego czasu wiązania i wytrzymałości, wymaganych zgodnie z normą od zapraw klejowych.
EN
In the paper the results of experiments are presented which main goal was to examine the influence of lithium carbonate addition on the setting time and early strength development of calcium aluminate cement. The study shows that the lithium carbonate has the significant influence on the setting time, which is drastically shortened, even to 5 min, that is causing a high increase of early strength of mortars already after 2 hours. However, this addition causes the decrease of strength development already after 6 h and the addition of 0.03% of Li2C03 is linked with strength lowering of 50% after 24 hours, in comparison with the mortar of calcium aluminate cement without this admixture. Low level addition of lithium carbonate is sufficient to assure the needed setting time and early strength to the adhesive for tiles.
PL
W artykule omówiono wyniki badań przyczepności kleju do styropianu. Oceniono stopień pewności stosowanej metody oraz pokazano zależność między przyczepnością a różnym okresem sezonowania w warunkach laboratoryjnych. Zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzania badania przyczepności wczesnej.
EN
The article discusses test results of glue adhesion to polystyrene. The degree of certainty of applied method is assessed and the dependency between adhesion and various times of seasoning in laboratory conditions is presented. Attention is also drawn to the need of performing tests of preliminary adhesion.
7
Content available remote Wpływ metylocelulozy na właściwości klejowych zapraw cementowych
PL
Na właściwości zapraw cementowych stosowanych do mocowania płytek ceramicznych do podłoży, najczęściej betonowych, duży wpływ mają różne domieszki, przy czym najczęściej stosowaną jest metyloceluloza. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń obejmujących wpływ metylocelulozy o różnej lepkości na właściwości tych zapraw. Dodatek metylocelulozy o lepkości 70 Pa's zapewnia uzyskiwanie przez zaprawy cementowe bardzo dobrych właściwości fizycznych. Natomiast w przypadku stosowania tej domieszki o lepkości 15 i 40 Pa's uzyskane zaprawy nie mają odpowiednich właściwości. Stwierdzono równocześnie, że dodatek metylocelulozy ma duży wpływ na mikrostrukturę stwardniałej zaprawy.
EN
On the properties of adhesive mortars applied to install the ceramic tiles on the backgrounds, frequently a concrete one, big influence has the different admixtures and the most popular is methyl cellulose. In this work the experimental results are presented showing the influence of methyl cellulose of different viscosity on cement mortars properties. The addition of methyl cellulose with viscosity of 70 Paźs assures very good physical properties of cement mortars. However, in the case of this admixture addition having viscosity of 15 and 40 Paźs the obtained mortars have much worse properties. It was also found that the methyl cellulose addition has significant influence on the microstructure of hardened mortar.
PL
Konieczność stosowania reduktorów chromu (VI) jest uwarunkowana wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 2003/53/EC. Określony wymaganiami poziom zawartości chromu (VI) poniżej 2 ppm narzuca producentom cementu konieczność redukowania zawartości chromu poniżej tej wartości. Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu reduktora chromu stosowanego w postaci siarczanu żelaza (II) na powstawanie przebarwień na wyrobach cementowych. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono występowanie rdzawych plam na powierzchni zapraw przy zastosowaniu reduktora w postaci granulatu. Określono również minimalne uziarnienie reduktora gwarantujące brak plam na gotowych wyrobach.
EN
European Directive 2003/53/EC requires to use chromium (VI) reductor. Acceptable chromium (VI) content is established below 2 ppm so cement producers must reduce it. The article describes the test results of influence chromium (VI) reductor applied as ferrum sulfate to discolour surface of cement plasters. The test confirmed the discolour appearance when the granulated reductor was used. There was defined minimum reductor granulation which guarantee unspotted products.
PL
Opisano wpływ rozdrobnienia cementu oraz dodatków mineralnych na właściwości zapraw klejowych do płytek. Przedmiotem badań były zaprawy przygotowane z cementów portlandzkich CEM I o różnym stopniu rozdrobnienia oraz zaprawy z cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II: żużlowych i popiołowych z różną ilością dodatku żużla i popiołu. Zbadano właściwości normowe zapraw klejowych do płytek. Wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania cementów żużlowych i popiołowych do wytwarzania zapraw klejowych do płytek. Dobór odpowiedniego cementu pozwala na uzyskanie zbliżonych, a w niektórych przypadkach nawet lepszych wyników niż dla zapraw klejowych, w których spoiwem jest cement portlandzki CEM I bez dodatków.
EN
Influence of cement fineness and mineral additions on properties of adhesives for tiles have been investigated. Experiment have been done using mortars prepared from Portland composite cements CEM 11; slag cements and fly ash cements with different slag/fly ash addition. Standard properties of adhesives for tiles have been tested. Results of testing showed that slag and fly ash cements can be applied to produce adhesives for tiles. Selection of proper cement type indicates on similar or in any cases even better results than those obtained for mortars based on Portland cement CEM I binder.
10
Content available remote Składniki zapraw klejowych do płytek. Część IV. Włókna celulozowe
PL
Tematem czwartej części cyklu poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1, 2, 3] są włókna celulozowe. Opisano w niej właściwości włókien celulozowych i podano ich zastosowanie. Przedstawiono wyniki badań dokumentujących wpływ dodatku włókien celulozowych na właściwości zapraw klejowych do płytek.
11
Content available remote Składniki zapraw klejowych do płytek. Część III. Proszek redyspergowalny
PL
Tematem artykułu, który stanowi trzecią część cyklu [1,2] poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek, jest proszek dyspersyjny. Przedstawiono w nim wyniki badań laboratoryjnych dokumentujących wpływ ilości i jakości dyspersji na właściwości normowe zapraw klejowych do płytek. Przedmiotem badań były wybrane proszki redyspergowalne dostępne na rynku polskim.
12
Content available remote Składniki zapraw klejowych do płytek. Część II. Metyloceluloza
PL
Artykuł jest drugą częścią cyklu poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek. Część ta dotyczy bardzo ważnego składnika zapraw - metylocelulozy. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dokumentujących wpływ ilości i jakości metylocelulozy na właściwości normowe zapraw klejowych do płytek. Przedmiotem badań były wybrane metylocelulozy dostępne na polskim rynku.
13
Content available remote Składniki zapraw klejowych do płytek. Część I. Spoiwo cementowe
PL
Artykuł stanowi pierwszą część cyklu poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek. W serii tej będą omówione właściwości podstawowych składników zapraw klejowych do płytek, takich jak: cement, dyspersja, metyloceluloza, włókna. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych zostanie przedstawiona ich rola w kształtowaniu właściwości normowych zapraw klejowych.
14
Content available remote Kleje w bezspoinowych systemach ociepleniowych
PL
Przy bezspoinowych systemach ociepleń (BSO) ważnym ogniwem zapewniającym określoną izolacyjność cieplną zewnętrznych ścian elewacji budynków jest sposób łączenia podstawowych składników: termoizolacji do muru i siatki zbrojącej do termoizolacji. W takich operacjach wykorzystuje się techniki cementacji warstw przy użyciu odpowiednich zapraw klejących, zwanych popularnie klejami. Autorzy objaśniają, jak poprawnie je wykonywać. Publikacja nawiązuje też do teorii klejenia BSO, charakterystycznych szczegółów montażowych oraz wymagań normowych.
15
Content available remote Zaprawy do betonu komórkowego
PL
Wznoszenie jednorodnych ścian zewnętrznych z drobno wymiarowych bloczków z betonu komórkowego wymaga stosowania odpowiednich zapraw murarskich. Zgodnie z normą PN-B- 19301:1997 są to zaprawy: ciepłochronne - o współczynniku przewodzenia ciepła λ zbliżonym do współczynnika przewodności cieplnej betonu komórkowego, lub klejowe - umożliwiające wznoszenie murów na cienkie spoiny grubości l-3 mm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.