Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczenia emisji dwutlenku węgla w procesie wielkopiecowym. W zależności od podziału zachodzących zjawisk na chemiczne i cieplne oraz obliczenia zapotrzebowania na węgiel cząsteczkowy jest łatwiej określić tzw. emisje procesowe w powstających w wielkim piecu, od których nie są pobierane opłaty przez Unię Europejską.
EN
The paper presents a method for calculating the carbon dioxide emission at the blast furnace process. Depending on the phenomena division into chemical and thermal and calculation of the demand for molecular carbon, it is easier to determine the process emissions in blast furnace, which are not charged by the European Union.
PL
W artykule przedstawiono ogólne zasady przepływu gazu przez warstwę. Szczegółowo opisano metodę określania współczynnika wolnych przestrzeni w materiałach wsadowych dla hutnictwa z zastosowaniem aparatury laboratoryjnej oraz numerycznej metody rozwiązania odwrotnego.
EN
The paper presents general principles of gas flow through the layer. The laboratory and numerical method for metallurgical batch materials porosity index determining is described in detail.
PL
W artykule przedstawiono matematyczny model namiarowania tworzyw w spiekalni rud żelaza oraz opracowany na jego podstawie program komputerowy znacznie ułatwiający odpowiednie zestawienie tworzyw przeznaczonych dla produkcji spieku wielkopiecowego. Zastosowanie programu może być szczególnie ważne przy wzrastającym udziale utylizowanych za pomocą spiekania odpadów metalurgicznych w tym zawierających związki szkodliwe dla procesu wielkopiecowego.
EN
The article presents a mathematical model of the sinter plant raw material charging and developed on its basis the computer program which can greatly facilitate an adequate materials statement intended for the production of blast furnace sinter. Developed software may be particularly important upon increasing share of recycled by sintering of the metallurgical wastes containing harmful compounds for the blast furnace process.
PL
W artykule przedstawiono model wskazujący na sposób ograniczenia zużycia paliwa w wielkim piecu. Warunki wsadowe wielkiego pieca nr 5 w Krakowie zmieniały się na przestrzeni ostatnich 4 lat w kierunku eliminowania grudek ze wsadu, a tym samym obniżenia bogactwa wsadu i zwiększenia jednostkowej masy żużla wielkopiecowego.
EN
The article presents an analysis of the fuel rate minimization model at different burden condition. Burden condition at the BF No 5 in Cracow Ironworks during last four years changed toward eliminations of pellets from the burden. Thus to lowering of the iron share in materials and increase the unit weight of blast furnace slag.
PL
W artykule przedstawiono analizę obliczeń termochemicznych dotyczących równowagi tlenków żelaza z fazą gazową, składającą się ze składników odpowiadających realnemu procesowi wielkopiecowemu. Na podstawie tej analizy określono zakresy występowania poszczególnych reakcji redukcji.
EN
The presented paper shows an analysis of thermo-chemical calculations on iron oxides equilibrium with gas phase consisting of ingredients conforming to real blast furnace process. Based on this analysis was defined a range of particular reduction reactions occurrence.
PL
Koks jest paliwem w metalurgii używanym zarówno do produkcji surówki żelaza, cynku jak i żeliwa. Procesy te łączy ogólna zasada pracy urządzeń. Proces wielkopiecowy w zakresie redukcji, wymiany ciepła i aerodynamiki przepływu gazów przez piec jest znacznie lepiej poznany i opisany niż proces produkcji cynku. Istniejące różnice między tymi procesami zostały szczegółowo przeanalizowane i omówione w artykule. Wyciągnięto wnioski zmierzające w kierunku zmodernizowania technologii produkcji cynku.
EN
Coke is a fuel used in metallurgy, for the production of hot metal as well as pig iron and zinc. These processes have in common the general principle of operation and equipment. The blast furnace process is much better known and described from the side of reduction, heat transfer and aerodynamic gas flow, than zinc production process. The differences between these processes have been analyzed in detail and discussed in the article. The study concludes how to modernize the technology of zinc production.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania wyników pomiarów sond podwsadowych do analizy intensywności pomiarów zachodzących w przestrzeni roboczej wielkiego pieca w funkcji odległości od jego osi. Jako przykład przedstawiono zmianę stopni redukcji wzdłuż promienia. Metoda ta umożliwia podobną analizę w stosunku do niemal wszystkich parametrów pracy agregatu.
EN
The article shows how to use the measurement results of horizontal probes for the analysis of intensity measurements taking place in the working volume of blast furnace as a function of distance from its center. As an example, changing the reduction ratio along the radius is presented. This method allows a similar analysis applies to almost all the parameters of the unit.
PL
Dane przemysłowe uzyskane w wyniku rutynowych kontroli procesów technologicznych i ich produktów, zgromadzone w formie elektronicznej, są cennym źródłem wiedzy technologicznej przydatnej w modelowaniu, symulacji, sterowaniu, czy kontroli jakości procesów. Jeśli dane są obiektywne, to środkiem do podejmowania właściwych decyzji może być statystyka matematyczna. W pracy pokazano złożoność procesu pozyskiwania wiedzy z danych przemysłowych. Zaprezentowano metody i instrumenty oraz wyniki analizy statystycznej, której celem była ocena procesu wielkopiecowego. Analiza wybranych parametrów upoważnia do sformułowania następującej tezy: w badanym okresie wielkość produkcji dobowej wielkiego pieca była stabilna, natomiast brak stabilności stwierdzono dla parametrów charakteryzujących jakość surówki żelaza: zawartości w niej krzemu i temperatury spustu.
EN
Industrial data obtained as a result of a routine control of industrial processes and their products gathered in the electronic form are a valuable source of the technological knowledge useful in modeling, simulation, guidance and control of the quality processes. If data are objective, then the mathematical statistics is a measure for making the right decisions. The specific outcomes of applying the chosen methods of the mathematical statistics for acquiring knowledge of the quality of the blast-furnace process were presented. A complexity of the process of gaining knowledge from industrial data as well as the applied methods and instruments were shown. The analysis results of the variable daily production of the blast furnace are pointing at the stability of the process in the analyzed period. However, a lack of the statistical stability of parameters of the product quality, that is, silicon contents in the pig iron and temperatures of its trigger, were established.
PL
W pracy przedstawiono założenia, wyniki i ogólną strukturę komputerowego systemu wspomagania technologii wielkopiecowej stosowanego aktualnie w ArcelorMittal Oddział Kraków. Autorzy prezentują jak na przestrzeni lat powstawał i rozwijał się jeden z nielicznych systemów ekspertowych na skalę światową. Możliwości dalszego jego rozwoju o elementy, które są aktualnie w trakcie badań, rozwoju technik i technologii zarówno w Polsce jak i w światowym hutnictwie. Tutaj głównie prezentuje się prace wykonane lub wykonywane przez autorów a dotyczące: modelowania redukcji związków tytanu, użycia sztucznej inteligencji do przewidywania jakości surówki jak i innych zagadnień technologicznych oraz możliwości symulacji przebiegu procesu w niektórych jego aspektach przed zmianami dokonywanymi w tym procesie.
EN
The paper presents the assumptions, results and general structure of the computer-aided support system for the blast furnace technology currently used at ArcelorMittal Section Krakow. The authors present how, over the years, one of rare expert systems was created and developed on a global scale. The opportunities for further development of the components that are currently under research; the opportunities for the development of techniques and technologies, both in Poland and in the global metallurgy. Presented here are studies already accomplished or currently under author research and concerning the following: titanium compound reduction modelling, the use of artificial intelligence for predicting the quality of pig iron and other technology issues, as well as the opportunities for simulation of a process in some aspects, prior to making changes to that process.
PL
W artykule przedstawiono sposób określenia lokalizacji strefy rezerwy cieplno-chemicznej w przestrzeni roboczej wielkiego pieca, przy wykorzystaniu danych pochodzących z sondy podwsadowej. Strefa rezerwy jest dolną granicą strefy przygotowawczej, a więc obszarem redukcji pośredniej tlenków żelaza. Przebieg tych reakcji zależy również od czasu kontaktu pomiędzy fazą gazową i stałą, jest więc niezwykle ważny dla prawidłowego działania wielkiego pieca.
EN
The presented paper shows the way of determination of the thermo-chemical reserve zone location in the working space of blast furnace, using data from the horizontal probe. Reserve zone is the bottom boundary of the preparatory zone, and so the area of indirect reduction of iron oxides. Occurrence of these reactions also depends on the contact time between the gas and the solid phases, so it is extremely important for the smooth operation of the blast furnace process.
11
Content available remote Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych
EN
The project aims to develop technologies for the production of a sinker for heavy media (used in gravity separation of the minerals) on the basis of metallurgical wastes. Research includes the study of physicochemical properties of waste as a sinker, and the development of technology to modify these properties. The technology will be waste-less. Annual requirements of the sinker is approximately 15 thousand tons, and is met by imports. The product, which will result from the realization and implementation of the project will replace the imported raw material. In the years 1980-1985 prof. Tadeusz Piecuch with his team [1-8] conducted research and developed the technology and logistics of implementation of the mill waste sludge from wet cleaning of exhausts from blast furnace in Kosciuszko Ironworks for making a heavy liquid suspension. Industrial test of possibility of implementation of heavy liquid made from waste was carried out in Piast coal mine in Bierun Nowy from 30.08.1984 to 08.09.1984. An attempt is successful [7].
12
Content available remote Silicon behaviour at the blast furnace process
EN
Purpose: Views on the reduction of SiO2 at the blast furnace process began to change in the mid 70s. Nowadays it is claimed that the silicon appears in the metal not only from the slag SiO2 reduction at the liquid phase, but also from a gaseous SiO. Presented in this paper, laboratory tests were aimed on finding the effect of temperature and MgO containing in the slag on the dynamics of the Si transition to the pig iron at the liquid phase at time when slag lies on metal. Design/methodology/approach: Laboratory tests carried out in laboratory on devices AGH described in detail in other studies such as [8-11]. Metal used in the study obtained by carbonizing the carbon-iron saturation assuming the values given by J. Chipman [7]. Findings: Observations of industrial units in combination with laboratory tests allowed us to approximately determine the contribution of silicon from the gaseous SiO in hot metal. Research limitations/implications: Si content in the metal after the test at a constant temperature is less than taping pig iron of about 0.15 to 0.35%. This means that in addition to the reduction reaction of the silica source of silicon in the slag is reduced gaseous SiO , which is in line with those of the authors [2-5, 8-10]. This will also be the subject of the next stage of research. Practical implications: As a result, developed guidelines and proposals for the conduct of blast-furnace technology to minimize Si in pig iron. Originality/value: The AGH research team has approached to issue of SiO2 reduction complexly. The work is divided into stages. Laboratory studies combined with industry specific observations. As a result of this approach to work is possible to develop a practical technology to minimize silicon in the pig iron. Articles published in reputable journals on similar or related topics do not include all issues.
PL
Przemysł hutniczy wytwarza jako produkt uboczny znaczną ilość zgorzeliny. Pochodzi ona z walcowni, kuźni, a także ciągłego odlewania stali. Istotną cechą tych materiałów odpadowych, wpływającą na możliwość powtórnego ich przerobu jest niekiedy zawartość ropopochodnych pochodzących z chłodziwa walców. Zgorzeliny niezaolejone zawraca się w procesie produkcji stali poprzez dodawanie ściśle dobranych ilości do mieszanki spiekalniczej. Przeszkodą, która ogranicza ilość w ten sposób przerabianej zgorzeliny jest niekorzystna struktura jej ziarnistości, obniżająca przewiewność warstwy na taśmie spiekalniczej . Ponadto zgorzelina, którą cechuje wysoka zawartość Fe na poziomie 65% mas., ponownie przechodzi przez procesy wysokotemperaturowe, co powoduje straty związane z jej recyklingiem. W artykule przedstawiono koncepcję technologii dodawania zendry do ciekłej surówki.
EN
The steel industry produces large quantity of mill scale as a byproduct. lt mainly comes from rolling-mills, forges and continuous casting. Often the mill scale contains oil, which comes from cooling liquid of these machinery. However non-oily scale mill usually is reused by its additive into sinter plant Is charge. At that time, the main obstacle is scale Is granularity, which effects on the aeration of sinter layer. Moreover, the mill scale, which contains about 65wt. % of Fe, is processed again at high-temperature technologies which cause losses associated with its recycling. The article presents conception of alternative technology of the mill scale utilization by its addition to liquid pig iron.
PL
Poprawa redukcji cynku przyczyni się do osiągnięcia większego uzysku tego metalu, jednak może temu towarzyszyć tworzenie się ciekłej fazy Fe niekorzystnie wpływającej na proces oraz trwałość garu pieca. Tak więc, niezbędna jest w tym zakresie wielowątkowa analiza redukcji oraz parowania cynku i ołowiu z uwzględnieniem własności żużli powstających ze wsadu o zmienionych parametrach. W artykule przedstawiono dwuetapowe badania laboratoryjne dotyczące redukcji cynku i ołowiu.
EN
Improvement of zinc reduction may contribute to production increasing. However it may be accompanied by creating of Fe liquid phase, which negatively effects on the hearth wearing of the shaft furnace. So, there is necessity of multiple-threaded analysis of zinc and lead reduction and sublimation with taking into account slags characteristics. In the article two-step examinations of zinc and lead reduction are presented.
PL
W artykule przedstawiono sposób obliczania optymalnego udziału redukcji pośredniej i bezpośredniej tlenku żelazawego (FeO) w tradycyjnej technologii wielkopiecowej, a także jak ten udział będzie się zmieniał przy dodatkowym wdmuchiwaniu tlenku węgla (CO) do dysz wielkiego pieca. Do graficznej wizualizacji obliczeń wykorzystano model minimalizacji zużycia paliwa. Analizę zmian w przebiegu procesów redukcji przeprowadzono w odniesieniu do rozwijającej się w Europie technologii ULCOS.
EN
In the article is presented the calculation method of optimal share between direct and indirect reduction rate of wustyte (FeO). There is also presented the way of changing this optimal share, provided that into tuyeres the carbon monoxide would be blown. For graphical illustration was used the minimum fuel rate minimization model. Analysis of changes in the reduction processes were carried out in relation to developing in Europe technology ULCOS.
PL
W procesie wielkopiecowym około 30 % tlenu ze wsadu jest usuwane na drodze redukcji bezpośredniej wustytu. Model optymalizacji zużycia paliwa, zaimplementowany w systemie wspomagania technologii wielkopiecowej na wielkim piecu nr 5 w ArcelorMittal Steel Poland, w oddziale Kraków, pozwala na efektywne sterowanie stopniem redukcji bezpośredniej poprzez dodatek do dmuchu wilgoci lub tlenu. W pracy przedstawiono wyniki porównawcze obserwacji pracy wielkiego pieca nr 5 w okresach jego pracy bez paliw zastępczych i w okresie stosowania pyłu węglowego, kiedy skład gazu garowego znacznie się różnił. Dodatkowo przestawiono wyniki symulacji pracy systemu na danych charakteryzujących pracę wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej, gdzie jako paliwo zastępcze jest stosowany gaz koksowy.
EN
At the blast-furnace process about 30 % of oxygen is removed from the burden by direct reduction. The minimization fuel rate model, which is applied at computer-aided support system for blast furnace technology for BF No. 5 at ArcelorMittal Krakow Section, allows effective steering of the direct reduction rate by variation of the oxygen or moisture addition. The present paper introduces an comparative analysis for the data of BF No.5 in Krakow for only-coke and PCI technology work periods, when the bosh gas compositions were so different. There are also presented results of the model simulation for the data of BF No.2 in Dąbrowa Górnicza, where coke oven gas has been using as substitutional fuel.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych i ocenę możliwości wdmuchiwania gazu wielkopiecowego oczyszczonego z CO2 do dysz wielkiego pieca, jako paliwa zastępczego. Do analizy posłużyły rzeczywiste dane, opisujące pracę wielkiego pieca nr 5 w ArcelorMittal Steel Kraków. Dane te, a także działający na tym piecu zintegrowany model wspomagania technologii wielkopiecowej, uzupełniono o charakterystyki uwzględniające stosowanie dodatkowego paliwa jako gazu redukcyjnego. Obliczenia symulacyjne wykazały, że oczyszczony z CO2 gaz wielkopiecowy jako gaz recyrkulacyjny wdmuchiwany przez dysze, powoduje znaczne obniżenie zużycia koksu i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
EN
The paper presents the simulation results and assessment of blast furnace top gas (purified from CO2) injection into tuyeres as a substitute fuel. For calculations the real works data of blast furnace No. 5 at ArcelorMittal Steel Krakow were used. These data, as well as working on the furnace integrated model of blast furnace technology support, were supplemented by additional characteristics which took into account a top gas parameters. Simulations showed that the top gas recirculation after CO2 separating, may cause a significant reduction in coke consumption and decreasing of CO2 emissions to the atmosphere.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania wybranych odpadów zawierających w składzie znaczne udziały tlenków żelaza, takie jak zaolejona zendra powalcownicza, żużel z odsiarczania surówki żelaza, szlam i osad pofiltracyjny, frakcja magnetyczna z żużla, pył wielkopiecowy. Na podstawie analizy ich składu chemicznego i uziarnienia dokonano oceny ich przydatności i zakresu stosowania do procesów redukcji i do produkcji cementu.
EN
The article presents possibility of utilization selected wastes bearing substantial amounts of iron oxides, such as: greased mill scale, slag from desulphurization, sludge, slag’s magnetic fraction, dust from blast furnace. Based on analysis of chemical composition and grain size the evaluation of those wastes were made with regard to cement production and reduction processes, on the basis of chemical composition and graining.
PL
W ostatnich latach zagadnienie możliwości utylizacji tzw. plastikowych odpadów przez spalanie spowodowało duże zainteresowanie zarówno wielu ośrodków badawczych, jak i przemysłowych. Jednym z agregatów, w którym odpady plastikowe mogą być użyte jako uzupełniające paliwo zastępcze jest wielki piec. W literaturze są informacje, że odpady plastikowe mogą być współbieżnie spalane z takimi paliwami zastępczymi, jak pył węglowy, ciężkie oleje ropopochodne oraz paliwa gazowe. W placówkach naukowych przeprowadzono wiele prac, w których badano spalanie plastikowych odpadów w wielkim piecu takich jak PE (HD i LD), PS, PVC oraz PET. W artykule omówiono możliwość utylizacji w wielkim piecu odpadów plastikowych, których utylizowanie dotychczasowymi sposobami jest niemożliwe lub zbyt kosztowne.
EN
In last years the problem of plastic waste utilization by combustion process paid attention by the industrial and research centers. One of metallurgical aggregates in which is able to use plastic wastes like a substitute fuel is the blast furnace. Informations about combustion of plastic waste in blast furnace jointly with such substitute fuels like coal powder (CPI), gases, special heavy oils are presented at scientific literature. Research centers have done a lot of works at subject of burning plastic waste like PE (HD, LD), PS, PVC and PET in blast furnace. Possibilities of utilization plastic wastes in blast furnace which utilization by present methods is impossible or too expansive have been discussed.
PL
Autorzy rozważają możliwości ograniczenia emisji CO2 z wielkiego pieca w świetle nowo opracowanych technologii separacji dwutlenku węgla z gazu gardzielowego. Rozpatrywane są wstępnie dwie alternatywne metody zawrócenia tego gazu do procesu: przez dysze i do strefy rezerwy cieplno-chemicznej. Wprowadzenie do wielkiego pieca pewnej masy reagującej substancji poza gardzielą i dyszami może spowodować, że obowiązująca w chwili obecnej teoria procesu wielkopiecowego będzie wymagała korekt dla opisania zjawisk zachodzących w przestrzeni roboczej. Opracowanie takiej technologii wymaga licznych badań i symulacji, jednak możliwe do osiągnięcia efekty zachęcają do podjęcia tego tematu.
EN
Possibilities of the reduction of CO2 from blast furnace in light of new technologies of CO2 separation from the top gas have been considered. Two alternative methods to divert the gas to process – first to tuyeres and second to thermal-chemical zones of blast furnace, are initially considered. Introduction of some amount of a reactant into blast furnace zone other than throat and tuyeres zones may cause that the blast furnace theory should be corrected in description of processes which occur in working zone of blast furnace. Developing such technologies requires numerous studies and simulations, however, possible to achieve results encourage to take up this subject.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.