Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 188

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule podjęto temat rozwoju moralnego pojmowanego jako transformacja zachodząca w formie i strukturze myślenia jednostki. Światowe badania związków pomiędzy cechami kulturowymi a etyką uwzględniały dotychczas takie cechy jak płeć, wiek, religia, zatrudnienie, wielkość organizacji i branża (Christie et al., 2003). Nowością badań prezentowanych w artykule jest porównanie rozwoju moralnego osób z krajów rozwiniętych i postkomunistycznych. Metodologia badań bazuje na połączeniu teorii Schwartza i teorii Kohlberga. Obaj traktują swoje propozycje jako bardzo ogólne, czyli prawdziwe w odniesieniu dla każdego człowieka. Badania przeprowadzono wśród studentów zarządzania w pięciu krajach: Polsce, Bułgarii, we Włoszech, na Tajwanie i w USA. Zaprezentowane podejście do badania poziomu rozwoju moralnego osób z różnych krajów dało rezultaty zgodne z intuicyjnymi odczuciami i wynikami prezentowanymi przez innych autorów. Okazało się, że poziom rozwoju moralnego osób z krajów postkomunistycznych jest istotnie niższy niż osób z krajów rozwiniętych.
EN
The paper is devoted to moral development defined as the transformations that occur in a person’s form or structure of thought. The previous international studies of associations between cultural factors and ethics have taken into consideration such features as: sex, age, religion, occupation, organization size, and industry (Christie et al. 2003). The novelty of studies presented here is comparison of moral development people from developed countries and post-communist countries. Studies approach is based on joining Schwartz’s theory and Kohlberg’s theory. Both state that their theories are general it means valid for every human being. Studies has been conducted among management students in five countries: Poland, Bulgaria, Italy, Taiwan and USA. Used approach to moral development assessment of people from different countries has shown results similar with such obtained by other authors. It turned out that moral development level of people from post-communist counties is significantly lower than people form developed countries.
PL
W artykule przedstawiono model wsparcia logistycznego funkcjonowania agenta obsługi naziemnej w porcie lotniczym. Zakres modelu dotyczy obsługi pasażerów na terminalu lotniczym w strefie ogólnodostępnej. Przedstawiony model umożliwia przeprowadzenie oceny podsystemów odprawy biletowo-bagażowej i kontroli bezpieczeństwa. Celem modelu jest prognoza oceny systemu z punktu widzenia pasażera. Ocena pasażera przekłada się w istotny sposób na uzyskiwane przez porty lotnicze zyski z działalności pozalotniczej. Jest to zatem kluczowy wskaźnik oceny pozwalający na dobór odpowiedniej liczby zasobów do realizacji obsługi pasażerskiej w zależności od zadanego rozkładu lotów. W artykule zaproponowano wykorzystanie hybrydy dwóch metod - symulacji komputerowej oraz regresji wielorakiej. Koncepcja modelu zakłada pozyskiwanie danych wejściowych ze zintegrowanego systemu zarządzania portem lotniczym. Następnie poprzez symulację komputerową każdemu pasażerowi przypisuje się czasy oczekiwania i obsługi w systemach kolejkowych. Zastosowanie regresji wielorakiej pozwala na wyznaczenie prognozowanej oceny systemu z punktu widzenia jakości obsługi pasażera. Obecne badania światowe koncentrują się na przepustowości systemów analizując kolejne procesy obsługi pasażerów jako systemy niezależne. W artykule także uwzględniono zależność miedzy podsystemem odprawy biletowo-bagażowej a podsystemem kontroli bezpieczeństwa, co wpływa na ocenę całkowitą obsługi pasażerów w strefie ogólnodostępnej. Proponowany model można zastosować w dowolnym porcie lotniczym, który realizuje kontrolę bezpieczeństwa w strukturze scentralizowanej.
EN
The article presents a model of logistic support for the operation of a ground handling agent at an airport. The presented model enables the assessment of the system in the check-in and security control subsystems. The aim of the model is to forecast the system's assessment from the passenger's point of view. The rating given by the passenger has a significant impact on the non- aeronautical revenues obtained by airports. Therefore, it is a key rating indicator allowing selection of the appropriate number of resources to provide passenger service depending on the given flight schedule. The article proposes the use of a hybrid of two methods - computer simulation and multiple regression. By computer simulation, waiting and service times in queuing systems are determined for each passenger. The use of multiple regression allows to determine the forecasted system assessment from the point of view of passenger service quality. This article takes into account the dependence of check-in and security control systems, which affects the overall service of passengers quality at the landside.
EN
Nowadays more and more attention is paid to minimizing the costs of air operations. The largest share in the cost of the flight is the cost of consumed fuel. Taking into account the external conditions, having impact on the aircraft, such as wind direction and magnitude when planning the aircraft trajectory it is possible to reduce flight time and thus reduce fuel consumption. An additional advantage is the simultaneous reduction of pollutants in the jet engines exhausts. In the times of pro-ecological trends and concepts (e.g. Clean Sky, Single European Sky, CORSIA) this aspect is of crucial importance. The emission of selected pollutants in the jet engine exhausts (NOx, CO and HC) emitted during the flight of a business jet on the route whose cruise phase was assumed 1000 km long was determined in the article. The aircraft used in the research was Gulfstream GIV, powered by two Rolls Royce TAY 611-C engines, for which a cruising altitude of 10 km and a flight speed of 0.8 Ma were assumed. The thrust necessary for the flight at these cruise parameters was set, and then the engine thrust appropriate for the flight and the corresponding specific fuel consumption were determined. On this basis, based on the available ICAO data, the emission of selected pollutants in tis engines exhausts was determined for windless conditions. Next, the analysis of the impact of wind - its magnitude and direction – on the emission of these pollutants was made. The results of the conducted analyses are presented in diagrams and discussed in the conclusions.
4
EN
Recent developments in Polish legislation concerning the healthiness of products in schools shops and results of law compliance verification resulted in a need for a way to supervise purchases in school shops. In this article, a solution for this problem is presented in a form of an online payment platform utilizing virtual currency called eZloty. The platform is based on blockchain technology which allows storing transaction history in an immutable form. As a result, eZloty payment system would enable supervision of products bought in schools, thus creating a possibility for more directed actions promoting healthy food and compliance with ministry regulations.
EN
Software testing is a very broad term that includes a wide variety of topics. They range from technical like testing techniques and measurements, to more organizational like planning and management of testing. Ability to plan, design and create efficient tests is the most critical ability for any good tester. The paper presents Kungfu Testing, which is a testing approach based on advice and best practices advocated by experts in the field of testing. The method is intended to provide a step-by-step instruction of managing testing activities in a project environment. The presented approach was designed to work with and complement the agile development methodologies due to their widespread use and popularity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dwuletnich badań osadników wstępnych, stosowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Dwa osadniki świeżowodne (z krótkim czasem zatrzymania ścieków) i jeden osadnik gnilny (z długim czasem zatrzymania ścieków), zasilane były ściekami podczyszczonymi w piaskowniku oczyszczalni komunalnej, zgodnie z hydrogramem dopływu charakterystycznym dla pojedynczego gospodarstwa domowego. Stwierdzono większą skuteczność usuwania związków organicznych w osadniku gnilnym (różnica kilkunastu procent, istotna na poziomie a = 0,05) i niewielką różnicę skuteczności usuwania zawiesiny na korzyść osadników świeżowodnych (różnica kilku procent, istotna na poziomie a = 0,1). Stwierdzono, że osadnik gnilny, w którym ścieki przebywały dłużej, pracował bardziej stabilnie w zakresie usuwania związków organicznych i porównywalnie z pozostałymi w zakresie usuwania zawiesiny ogólnej. Osadniki obu typów mogą być stosowane jako urządzenia wstępnego oczyszczania w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
EN
The paper presents the two-year investigation results of primary settling tanks, used in domestic wastewater treatment plants. Two primary settlers (with a short retention time of sewage) and one septic tank (with the long retention time of sewage) were supplied from the grit chamber. The wastewater inflow hydrograph was typical for the single household. Removing of organic compounds in septic tank was found more effective, while a slightly better efficiency of the removal of the total suspended solid showed primary settler with a short retention time of sewage. The performance of septic tank was more stable. Both devices can be used in small domestic wastewater treatment plants.
EN
Nowadays, air transport is in an intense development phase. In order to optimize air communication and make it even more economical and environmentally friendly, attempts are made to undertake such activities as, e.g., SESAR project, which aims to develop and implement a modern ATM system. One of the parts of this project is the research on minimizing fuel consumption and emissions of pollutants in the engine exhausts. In the paper there is therefore presented the methodology for determining emission of those pollutants for the longest stage of the flight - the cruise phase. First, the value of the thrust required for the flight of an exemplary aircraft was deter-mined, and then the values of the engines trust and specific fuel consumption were computed. Additionally, it was necessary to determine the Emission Indexes (EI) of CO, NOx, HC and CO2 for the cruise phase, based on known such indexes for the LTO. Total emissions of these pollutants for the mission adopted to conduct research - a 1000 km long cruise - were determined. These emissions were computed for the exemplary aircraft per one kilometre, as well as per one hour of flight for various cruising altitudes and flight speeds.
EN
Among the most important problems currently faced by air transport, we can distinguish the adverse impact of aircrafts on the natural environment, as well as the rising costs of transport. One of the possibilities to improve this situation is better adjustment of aircraft characteristics to the performed transport tasks, taking into account all the requirements and limitations that exist in air traffic and the adverse impact of air transport on the natural environment. It is reflected in the research tasks conducted under the SESAR program. The aspiration to minimize the adverse impact of aircrafts on the environment is executed, among others, through determining such trajectories that are characterized by minimal fuel consumption or minimal emission of harmful substances in the engines exhausts. These goals are corresponding with the research conducted and described in the paper. The main aim of the work was to analyse the impact of wind speed and direction on the emission of harmful substances of a jet aircraft performing a flight on a given route. For research purposes, the route between two Polish cities Gdansk and Rzeszow was considered. The distance between the two airports was divided into sections for which wind direction and strength were determined (read from the windy.com website). Next, the aircraft performance was determined and the fuel consumption and the amount of harmful compounds (CO2, NOx, CO and HC), emitted in the engines exhausts were determined for the route from Gdansk to Rzeszow (under favourable wind conditions) and on the return route - from Rzeszow to Gdansk (under unfavourable wind conditions). For comparative purposes, emission of these substances for windless conditions was also determined. The results are presented in tables and depicted in the graph, as well as discussed in the conclusions of the paper.
10
Content available remote Systemy tolerujące uszkodzenia w układach automatyki
PL
W artykule omówiono systemy diagnostyczne stosowane w układach automatyki, poświęcając szczególną uwagę systemom tolerującym uszkodzenia typu FTC (Fault Tolerant Control). Przedstawiono algorytm działania systemu diagnostycznego uwzględniający kolejne etapy wnioskowania. Zaprezentowano procedury stosowane podczas detekcji i lokalizacji uszkodzeń, głównie w układach tolerujących uszkodzenia torów pomiarowych. Opisano algorytmy rekonfiguracji układów sterowania po wykryciu awarii.
EN
The diagnostic systems used in automation systems have been described, with particular attention on FTC systems (Fault Tolerant Control). The algorithm of operation of the diagnostic system including the subsequent stages of inference has been presented. The procedures used in the detection and location of faults are presented, mainly in systems that tolerate fault to measuring tracks. The algorithms for reconfiguration of control systems after location failure have been described.
11
Content available remote Diagnostyka systemów sterowania blokiem energetycznym
PL
W artykule opisano działanie układów regulacji bloku energetycznego. Zwrócono szczególną uwagę na rozwiązanie techniczne stosowane w energetyce konwencjonalnej oraz w układach odnawialnych źródeł energii. Scharakteryzowano blok energetyczny jako wielowymiarowy obiekt regulacji. Przedstawiono koncepcję systemów diagnostycznych realizujących procedury diagnostyczne w trybie on-line. Na podstawie dwóch układów regulacji t.j.: układu regulacji turbiny parowej oraz układu regulacji poziomu wody w walczaku kotła zaprezentowano koncepcję układów tolerujących uszkodzenia torów pomiarowych.
EN
The paper describes operation of control systems in power unit. Particular attention has been paid to technical designs used in conventional power engineering and in renewable energy systems. A power unit has been characterised as multidimensional control system. Conception of diagnostic systems operating in on-line mode has been presented. Idea of fault tolerant control systems (tolerance related to failures in measurement circuits) has been illustrated by two examples: steam turbine control system and boiler drum water level control system.
12
Content available remote Diagnostics of Control Systems
EN
The diagnostic systems used in automation systems have been described, with particular attention on FTC systems (Fault Tolerant Control). The algorithm of operation of the diagnostic system including the subsequent stages of inference has been presented. The procedures used in the detection and location of faults are presented, mainly in systems that tolerate fault to measuring tracks. The algorithms for reconfiguration of control systems after location failure have also been described.
PL
W artykule omówiono systemy diagnostyczne stosowane w układach automatyki, poświęcając szczególną uwagę systemom tolerującym uszkodzenia typu FTC (Fault Tolerant Control). Przedstawiono algorytm działania systemu diagnostycznego uwzględniający kolejne etapy wnioskowania. Zaprezentowano procedury stosowane podczas detekcji i lokalizacji uszkodzeń, głównie w układach tolerujących uszkodzenia torów pomiarowych. Opisano algorytmy rekonfiguracji układów sterowania po wykryciu awarii.
13
Content available remote Diagnostic of Control Systems for Power Unit
EN
The paper describes operation of control systems in power unit. Particular attention has been paid to technical designs used in conventional power engineering and in renewable energy systems. A power unit has been characterised as multidimensional control system. Conception of diagnostic systems operating in on-line mode has been presented. Idea of fault tolerant control systems (tolerance related to failures in measurement circuits) has been illustrated by two examples: steam turbine control system and boiler drum water level control system.
PL
W artykule opisano działanie układów regulacji bloku energetycznego. Zwrócono szczególną uwagę na rozwiązanie techniczne stosowane w energetyce konwencjonalnej oraz w układach odnawialnych źródeł energii. Scharakteryzowano blok energetyczny jako wielowymiarowy obiekt regulacji. Przedstawiono koncepcję systemów diagnostycznych realizujących procedury diagnostyczne w trybie on-line. Na podstawie dwóch układów regulacji t.j.: układu regulacji turbiny parowej oraz układu regulacji poziomu wody w walczaku kotła zaprezentowano koncepcję układów tolerujących uszkodzenia torów pomiarowych.
EN
This paper presents a model for the management of passenger service operations at airports by the estimation of a global index of the level of service. This paper presents a new approach to the scheduling of resources required to perform passenger service operations at airports. The approach takes into account the index of level of service as a quantitative indicator that can be associated with airport revenues. Taking this index into account makes it possible to create an operating schedule of desks, adapted to the intensity of checking-in passengers, and, as such, to apply dynamic process management. This offers positive aspects, particularly the possibility of improvement of service quality that directly translates into profits generated by the non-aeronautical activity of airports. When talking about level of service, there can be distinguish other important indicators that are considered very often (eg maximum queuing time, space in square meters). In this model, however, they are considered as secondary. Of course, space in square meters is important when designing a system. Here this system is already built and functioning. The concept of the model is the use of a hybrid method: computer simulation (Monte Carlo simulation) with multiple regression. This paper focuses on the presentation of a mathematical model used to determine the level of service index that provides new functionality in the current simulation model, as presented in the authors’ previous scientific publications. The mathematical model is based on a multiple regression function, taking into account the significance of individual elementary operations of passenger service at an air terminal.
EN
The article describes the power unit of a thermal power plant as a multiparameter plant working with the National Power System. The applied methods and load control systems are presented. Next, the structure and operation principle of the programmable logic controller and basic programming languages are discussed. Then the article presents the implementation of the turbine model and control system for the Simatic 1200 PLC. The next chapter is devoted to the presentation of sample waveforms along with a comparison with an actual facility.
PL
W artykule opisano blok energetyczny elektrowni cieplnej jako wieloparametrowy obiekt regulacji współpracujący z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Przedstawiono stosowane metody i układy regulacji obciążenia. Następnie omówiono budowę i zasadę działania programowalnego sterownika logicznego PLC oraz podstawowe języki służące do programowania. W następnej kolejności przedstawiono implementację modelu turbiny i układu regulacji do sterownika PLC Simatic 1200. Kolejny rozdział poświęcono zaprezentowaniu przykładowych przebiegów wraz z porównaniem z rzeczywistego obiektu.
EN
We report the discovery of a cold Super-Earth planet (mp=4.4±0.5 M⊕) orbiting a low-mass (M=0.23±0.03 M⊙) M dwarf at projected separation a⊥=1.18±0.10 a.u., i.e., about 1.9 times the distance the snow line. The system is quite nearby for a microlensing planet, DL=0.86±0.09 kpc. Indeed, it was the large lens-source relative parallax πrel=1.0 mas (combined with the low mass M) that gave rise to the large, and thus well-measured, "microlens parallax" πE∝(πrel/M)1/2 that enabled these precise measurements. OGLE-2017-BLG-1434Lb is the eighth microlensing planet with planet-host mass ratio q<1×10-4. We apply a new planet-detection sensitivity method, which is a variant of "V/Vmax", to seven of these eight planets to derive the mass-ratio function in this regime. We find dN/d lnq ∝ qp, with p=1.05+0.78 -0.68, which confirms the "turnover" in the mass function found by Suzuki et al. relative to the power law of opposite sign n=-0.93±0.13 at higher mass ratios q≳2×10-4. We combine our result with that of Suzuki et al. to obtain p=0.73+0.42 -0.34.
EN
We report the discovery of microlensing planet OGLE-2017-BLG-0373Lb. We show that while the planet-host system has an unambiguous microlens topology, there are two geometries within this topology that fit the data equally well, which leads to a factor 2.5 difference in planet-host mass ratio, i.e., q=1.5×10-3 vs. q=0.6×10-3. We show that this is an "accidental degeneracy" in the sense that it is due to a gap in the data. We dub it "the caustic-chirality degeneracy". We trace the mathematical origins of this degeneracy, which should enable similar degenerate solutions to be easily located in the future. A Bayesian estimate, based on a Galactic model, yields a host mass M=0.25+0.30 -0.15 M⊙ at a distance DL=5.9+1.3 -1.95 kpc. The lens-source relative proper motion is relatively fast, μ=9 mas/yr, which implies that the host mass and distance can be determined by high-resolution imaging after about 10 years. The same observations could in principle resolve the discrete degeneracy in q, but this will be more challenging.
18
Content available remote Powszechne towarzystwa emerytalne : od narodzin do schyłku organizacji
PL
W 1998 i 1999 roku na mocy ustawy zmieniającej system emerytalny w Polsce powstały powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) – prywatne firmy, których celem jest zarządzanie kapitałową częścią obowiązkowego systemu emerytalnego. W efekcie powstała w Polsce nowa branża na rozwijającym się rynku finansowym. Na przestrzeni lat branża ta stała się niezwykle istotnym elementem polskiego rynku kapitałowego. W 2016 roku, po latach jej funkcjonowania, na przestrzeni których dokonywano modyfikacji rynku PTE, pojawiły się plany całkowitej likwidacji powszechnych towarzystw emerytalnych i zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Celem artykułu jest charakterystyka cyklu życia PTE, ocena funkcjonowania tego rynku na przestrzeni lat i próba odpowiedzi na pytanie, co dla branży PTE oznaczają zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju z 2016 roku o przekształceniu ich w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
EN
In 1998 and 1999 under the act of changing the pension system in Poland , the Pension Societies (PTEs) have been established. These were private entities scheduled to manage the capital in the compulsory pension system. As a result a new branch has been created on the emerging polish financial market. During the course of the subsequent years this branch has become the crucial element of the Polish capital market. In 2016, after years of development when many modification to the PTE market had been incorporated, plans of a complete liquidation of PTEs and open pension funds (OFE) were introduced. The objective of this article is the description of the lifecycle of PTE, presentation of how the market operated throughout the years and an attempt to answer the meaning of the announcement of the Polish Ministry of Development.
PL
W artykule opisano metodykę wyznaczenia emisji wybranych szkodliwych związków do atmosfery przez turbinę gazową napędzającą morską jednostkę pływającą. Opisano konstrukcję takiego silnika, porównano go do spokrewnionego z nim silnika odrzutowego. Powiązano parametry obiegu silników używając do tego formuł gazodynamicznych, a na tej podstawie dobrano współczynniki emisji NOx, CO, HC. Wyniki zebrano w tabelach i przedstawiono na wykresach. Rezultaty analizy zostały omówione i są podstawą do dalszych, bardziej szczegółowych symulacji i analiz.
EN
The paper describes the methodology for determining the emission into the atmosphere of selected harmful compounds generated by a gas turbine that drives a seagoing vessel. The design of such an engine was described and compared to its related jet engine. The engine parameters were adjusted using gasodynamic formulas and the NOx, CO, HC emission coefficients were adjusted accordingly. The results are summarized in tables and graphed. The results of the analysis are discussed and are the basis for further, more detailed simulations and analyzes.
PL
W artykule poruszono problematykę emisji toksycznych składników spalin silników lotniczych. Opisano specyfikę operacji lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem etapu startu/lądowania (LTO - landing takeoff operation) oraz metody szacowania wskaźników emisji CO i NOₓ dla silników odrzutowych samolotów w zależności od wykonywanego manewru/etapu lotu. Bazując na dostępnych raportach i bazach danych ICAO, dokonano wyznaczenia współczynników emisji wybranych toksycznych składników spalin oraz ilości wyemitowanych zanieczyszczeń. Dokonano analizy porównawczej typowych silników stosowanych w samolotach średnio i dalekodystansowych, zarówno tych starszej, jak i nowszej generacji.
EN
The paper presents the issues of emission of toxic compounds in exhaust gases of aviation engines. The specifics of aviation operations with particular focus on the landing take-off operation (LTO) and methods for estimating CO and NOₓ emission factors for aircraft jet engines, depending on the maneuver / flight stage, were described. Based on available ICAO reports and databases, emission factors for selected toxic exhaust components and loads of those pollutant emissions were determined. A comparative analysis of typical engines used in medium and long haul aircrafts, both older and newer was performed.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.