Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop monolityczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wybrane rozwiązania przegród poziomych w budynkach
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z przegrodami poziomymi, czyli stropami, w budynkach mieszkalnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia rozwiązań znajdujących najczęstsze zastosowanie: płytowy – monolityczny, gęstożebrowy – Teriva oraz zespolony – Filigran. Przeprowadzona analiza pozwoli zauważyć różnice pomiędzy sposobami ich realizacji oraz ewentualny wybór.
EN
The article addresses the issues connected with horizontal barriers, i.e. floors, in residential buildings. In the paper, an attempt has been made to present the solutions which are used most frequently: slab – monolithic floor, suspended beam and block floor – Teriva as well as composite slab floor – Filigran. The performed analysis will detail the differences in their construction methods and facilitate possible choice.
PL
Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autorowi literatura nie dostarcza wielu danych. W części I artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące popularności poszczególnych systemów stropowych oferowanych na rynku polskim.
EN
The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the article presents selected test results regarding popularity of particular ceiling systems offered on the Polish market.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja popularnych w Polsce systemów stropowych, w tym również rozwiązań najnowszych, których stosowanie przynosi określone korzyści zarówno pod kątem technicznym, funkcjonalnym, jak i ekonomicznym. W pierwszej części niniejszej publikacji zostaną omówione: gęstożebrowy strop zespolony Vector, stropy monolityczne oraz gęstożebrowe stropy belkowo-pustakowe.
EN
The aim of this article is to present the most popular flooring systems in Poland, including the latest solutions, whose application brings certain technical, functional and economical advantages. In the first part of this paper, we will discuss: Vector rib-and-slab floor, monolithic ceiling and beam and block flooring systems.
4
Content available remote Stropy betonowe
PL
W artykule zwrócono uwagę na bardzo wąski zakres informacji uzyskiwanych na drodze badań niszczących. Badanej próbce wykonanej w laboratorium lub wyciętej z konstrukcji jest przyporządkowana tylko jedna liczba, odpowiadająca wytrzymałości na ściskanie w połowie jej wysokości. Metoda ultradźwiękowa, przy użyciu głowic punktowych pozwala określić interesujące nas parametry, jeżeli tylko są one zależne od prędkości ultradźwięków w dowolnych miejscach próbki lub konstrukcji, także blisko powierzchni, która czasem podlega niekorzystnym wpływom atmosferycznym (deszcz podczas betonowania, wysychanie w warunkach dużego nasłonecznienia, silnego wiatru itp.). W artykule podano, o ile obniżyła się wytrzymałość betonu na skutek intensywnego opadu deszczu w trakcie zalewania betonem stropu. Odpowiedź na to pytanie uzyskano dzięki zastosowaniu metody ultradźwiękowej. Metodą niszczącą nie można było tego zbadać.
EN
In the article, attention is drawn to the very narrow range of information obtained by means of destructive tests. Only one number is assigned to the tested sample made in the laboratory or cut out of a structure and it is equivalent to compressive strength in the middle of its height. The ultrasound method, using spot heads, allows us to determine any parameters which are interesting to us only if they are dependent on ultrasound velocity, in any places of the sample or structure, also close to the surface which is sometimes exposed to very unfavourable weather conditions (rain during concreting, drying in the conditions of high insolation, strong wind etc.). The article indicates by how much compressive strength of concrete was reduced as a result of intensive rainfall at the time when concrete was poured on the ceiling. An answer to this question was obtained by using the ultrasound method. It was impossible to determine it using the destructive method.
6
Content available remote Badania i analiza konstrukcji płytowo-słupowej z dużymi otworami
PL
W artykule przedstawiono przypadek zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji, sygnalizowanego pękaniem ścian działowych (wysokości powyżej 3 m). Uszkodzone ściany działowe oparte były na monolitycznych stropach żelbetowych, w których wykonane były liczne otwory o powierzchni kilku m2, w różny sposób usytuowane względem słupów. Wstępne obliczenia wskazywały na przekroczenie nośności płyt stropowych na przebicie. Dokładne badania materiałowe i obliczenia przeprowadzone na trzech modelach pozwoliły wykazać, że konstrukcja może przenieść występujące obciążenia pomimo pękania ścian działowych. Zwrócono uwagę, że przestrzenny model obliczeniowy, nieuwzględniający etapów wznoszenia budynku, nie może być modelem najbardziej adekwatnym.
EN
The article presents the case of a safety risk signalled by the cracking of partition walls at a height above 3 m in a structure based on monolithic reinforced concrete floors with openings with surface areas of several m2 situated on the axes of the columns, sometimes directly adjacent to the columns. Preliminary calculations indicate that the structure is threatened by perforation of the floors. Thanks to detailed inspection of materials and calculations in three models it is possible to determine that the structure can distribute occurring loads despite cracking of the walls based on columns. It is also emphasized that a computational spatial model not taking into consideration stages of building erection may not be the most appropriate model.
8
Content available remote Rozwiązania konstrukcyjne stropów. Cz.1 Stropy monolityczne
PL
Przedstawiono rozwiązania, w których popełniono błędy w analizach pracy konstrukcji stropów prefabrykowano-monolitycznych, które w projekcie budowlanym przyjęto jako stropy żelbetowe monolityczne. Dotyczą one wprowadzania zmian na etapie projektu wykonawczego. W miejsce tradycyjnego stropu monolitycznego wprowadzono stropy z prefabrykatami typu filigran. Wskutek popełnionych błędów wystąpiły stany awaryjne konstrukcji.
EN
This paper presents a case study of design stage errors committed in analyses of ceiling structures type, which were originally designed as monolithic. They concern changes introduced at the stage of the construction design. Instead of the traditional monolithic slab, precast slab elements of Filigran type were introduced. The committed errors led to the failure state of the structure.
10
Content available remote Współczesne konstrukcje stropów betonowych
11
Content available remote Stropy gęstożebrowe w praktyce budowlanej
12
Content available remote Rodzaje stropów stosowanych w budownictwie
13
Content available remote Monolityczne stropy kablobetonowe
15
Content available remote Przegląd rozwiązań stropów żelbetowych. Cz.2
16
Content available remote Koszt stropów i sufitów podwieszonych
18
Content available remote Problemy projektowo-realizacyjne nowych technologii stropów
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.