Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of this research was to prove that a hybrid system including activated sludge and biofilm attached to carrying media (natural zeolite) could improve the efficiency of municipal wastewater treatment. The study was performed using a pilot-scale plant installed on Almaty Wastewater Treatment Plant (Kazakhstan) and treated sewage after preliminary mechanical pretreatment. The investigations were conducted in 2 stages: with installation without packing media (activated sludge only) and packed with zeolite from Chankanaysky field (activated sludge and biofilm). Results from the study showed a significant improvement of treatment efficiency for all examined parameters (BOD, COD, suspended solids, nitrogen compounds and phosphates). Microbiological examination of biomass from the bioreactor indicated high diversity and activity of identified species, proving good conditions both of activated sludge and biofilm.
EN
The purpose of this research was to prove that a hybrid system including activated sludge and biofilm attached to carrying media (natural zeolite) can improve the efficiency of municipal wastewater treatment. The study was performed using a pilot-scale plant installed on Almaty Wastewater Treatment Plant (Kazakhstan) and treated sewage after preliminary mechanical treatment. The investigations were conducted in 2 stages: with installation without packing media (activated sludge only) and packed with zeolite from Chankanaysky field (activated sludge and biofilm). The results from the study showed a significant improvement of treatment efficiency for all examined parameters (BOD5, COD, suspended solids, nitrogen compounds and phosphates). Microbiological examination of biomass from the bioreactor indicated high diversity and activity of identified species, proving good conditions for both activated sludge and biofilm.
3
EN
One unconventional source of energy, which may be applied in numerous production and municipal processes, is energy accumulated in plants. As a result of photosyn-thesis, solar energy is transformed into chemical energy accumulated in a form of carbohydrates in the plant biomass, which becomes the material that is more and more sought by power distribution companies and individual users. Currently, a lot of re-search on obtaining biogas from energy crops is conducted. Corn silage is used most often, however, there is a demand for alternative plants. The experiment described in this article was conducted with the use of giant Miscanthus (Miscanthus Giganteus).
EN
The process of producing biogas enables the use of natural resources, disposal of organic waste, recycling and distribution of nutrients, production of renewable energy, which causes a lot of benefits. The main sources of biogas are: landfills, sewage treatment plants, biogas plants. The article describes biogas, opportunities and benefits of its use. By using GUS statistics, a graphic representation of biogas production and consumption in Poland in 2013 has been worked out. It has been shown that each year larger quantities of biogas shall be obtained. In consumption per batch of transitions in 2013, the largest share had industrial CRP plants, and the largest end-use consumption of biogas was characteristic for trade and services.
PL
Proces wytwarzania biogazu umożliwia wykorzystanie zasobów naturalnych, unieszkodliwianie odpadów organicznych, zawracanie i dystrybucję składników nawozowych, produkcję energii odnawialnej, co powoduje wiele korzyści energetycznych, środowiskowych i rolniczych. Do podstawowych źródeł powstawania biogazu zaliczyć można: składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, biogazownie. W artykule scharakteryzowano biogaz, możliwości i korzyści jego wykorzystania oraz posługując się danymi GUS, wykonano opracowanie graficzne pozyskiwania i zużycia biogazu w 2013 roku w Polsce. Pokazano, że z roku na rok pozyskuje się większe ilości biogazu, a w zużyciu na wsad przemian w 2013 r. największy udział miały elektrociepłownie przemysłowe, natomiast największe końcowe zużycie biogazu charakterystyczne było w handlu i usługach.
5
Content available remote Modelowanie ryzyka w eksploatacji oczyszczalni ścieków
EN
This paper presents the results of research using Monte Carlo simulation, which aim was to assess various aspects of the risk associated with operation of the wastewater treatment plant. First part of the research included modeling of wastewater treatment plant effluent quality (using BOD5 as the example and assuming log-normal distribution of the variable) together with inspection results (check of compliance with fixed standards). Monte Carlo simulations of annual operational cycles of the plant allowed for creation of nomographs showing relations between coefficient of reliability (ratio of mean value of BOD to the fixed standard), coefficient of variation (ratio of standard deviation to mean value of variable) and reliability of the plant (expressed as probability of effluent concentration lower than fixed standard) as well as risk of the negative inspection result (probability that number of inspected samples that do not comply with required quality of the effluent is greater than fixed standard). Using such nomographs plant operator can evaluate for example the target mean value of effluent concentration to achieve required reliability and acceptable risk. Another part of the study included simulation of the water quality in the river after the discharge of wastewater. Using static model of pollutants budget in a mixed water (river + wastewater) and implementing random values of variables into the model (according to Monte Carlo simulation rules) the variations of river water quality were observed. It was found that although mean values of variables (among them quality and quantity of the discharge) result in good mixed river water quality, the probability of temporary degradation of river quality is significantly high. The results of simulation show that capacity of the river to accept pollutants load should be taken into account together with predicted variations in wastewater discharges, when establishing rules for water disposal in the river basin.
PL
Oczyszczalnia ścieków generuje powstawanie różnego rodzaju odpadów, których ilość zależy zarówno od wielkości oczyszczalni jak i realizowanych procesów technologicznych. Konieczność stosowania wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków może powodować powstawanie osadów wstępnych, nadmiernych, po chemicznym strącaniu oraz z dawkowania zewnętrznego źródła węgla organicznego, niezbędnego do realizacji procesów technologicznych związanych z usuwaniem związków azotu (denitryfikacja). W Polsce w 2006 r. w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków powstało 1064,7 tys. ton suchej masy osadów, w tym w oczyszczalniach komunalnych 501,3 tys. ton. Osadów nagromadzonych na terenach oczyszczalni ogółem pozostaje 8710,5 tys. ton, zaś na terenach oczyszczalni komunalnych 790,9 tys. ton [7]. Powstające osady wymagają unieszkodliwienia zarówno z przyczyn prawnych jak również estetycznych i praktycznych. Względy ekonomiczne i ekologiczne wskazują, aby osad, o ile to możliwe, powracał przetworzony do środowiska naturalnego. W przypadku małych i średnich oczyszczalni ścieków szczególnie zalecane jest rolnicze wykorzystanie, będące równocześnie najtańszą metodą ostatecznego unieszkodliwiania osadu. Jednakże tylko znikoma część osadów wykorzystywana jest w rolnictwie, a mianowicie 106,8 tys. ton suchej masy, co stanowi zaledwie 10% całkowitej ich ilości [7].
EN
Three solutions of stabilization process in SM Mlekovita WWTP is presented. The first one is autothermal thermophilic aerobic digestion (ATAD) process. Second one is based on the thermophilic mezophilic anaerobic stabilization process. The third one is a mixture of ATAD and mezophilic anaerobic stabilization processes. The particular description of proposed solutions is given. Evaluation of proposed methods is shown. Variant of aerobic-anaerobic sludge stabilization with ATAD process and mesophilic fermentation is the most beneficial option for technological and operational advantages. Proposed system also provides the possibility of utilization of whey and permeate, which arise in the production process. An additional aspect of this technology realisation is improvement of energy balance of treatment plant and possibility of obtaining surplus energy from biogas production. In case of resignation from utilisation of whey and other organic waste products stabilization of sediments by ATAD process may be considered. This system, despite the highest operating costs at the same time is characterized by the lowest capital investment. Projected capital costs are more than twice lower than the option of aerobic-anaerobic sludge digestion. The combination of aerobic (ATAD) and anaerobic methods (mesophilic fermentation) of sewage sludge stabilization can significantly reduce capital expenditure of classical solutions of only anaerobic stabilization and much bigger possibilities of energy recovery.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę dopływających ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Hajnówce. Dokonana analiza efektywności pracy przedmiotowej oczyszczalni stała się podstawą do zaprojektowania jej rozbudowy. W pracy przedstawiono opis aktualnej technologii oczyszczania ścieków oraz stan gospodarki osadowej. Przedstawiony został także zaproponowany zakres rozbudowy, który jest wynikiem wcześniej przeprowadzonych analiz wyników badań z lat 2003-2010 oraz wizji lokalnych.
EN
The article presents characteristics of untreated sewage flowing into the sewage treatment plant in Hajnówka, as well as characteristics of treated sewage. An analysis of the sewage treatment plant operation efficiency has become the basis for development design for the plant. The paper describes present sewage treatment technology and state of sludge management. The article also presents a proposed design for development which results from previous research analyses made in 2003-2010 and from site inspections.
8
Content available remote Modelowanie zmian stężenia tlenu rozpuszczonego w wodach jezior
PL
Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodach powierzchniowych jest wypadkową procesów stanowiących źródło tlenu w wodzie oraz procesów powodujących jego zużycie. W wodach jezior podstawowym źródłem tlenu rozpuszczonego jest proces reaeracji i fotosyntezy, zużycie tlenu natomiast powodowane jest głównie przez mineralizację autochtonicznej lub allochtonicznej substancji organicznej. Stężenie tlenu w wodzie jeziora związane jest z jego stanem troficznym i wynikającą z niego jakością wody, stąd brane jest pod uwagę w systemach oceny jakości wód jezior. Ze względu na wpływ stężenia tlenu na uwalnianie krytycznych z punktu widzenia procesu eutrofizacji związków fosforu w naddennych warstwach wód jezior, szczególną uwagę zwraca się na zasoby tlenu rozpuszczonego w hypolimnionach zbiorników wodnych. Jednym z narzędzi znajdujących zastosowanie w rozwiązywaniu problemów ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem jest modelowanie przemian zachodzących w wodach jezior i związanych z nimi zmian jakości wody. Model taki może zostać wykorzystany do przeprowadzenia prognoz jakości wody, przy uwzględnieniu zmian oddziałujących na jakość wód czynników, czy też zmian ich natężenia. W niniejszym artykule zaprezentowano model zmian stężenia tlenu rozpuszczonego w wodach wybranych jeziorach północno-wschodniej Polski, będący częścią opracowanego modelu eutrofizacji tych zbiorników.
EN
In a paper a numerical eutrophication model was presented to show the dissolved oxygen concentration prognosis in four lakes situated in North-Eastern Poland. According to administrative division, lakes Necko, Rospuda Augustowska, Białe Augustowskie, and Studzieniczne are localized in Podlasie region, Augustów district, in a direct neighborhood of over 30 000-habitant Augustów town. The total catchment of lakes system covers a major part of river Rospuda-Netta catchment - the largest water flow within catchment area. Other tributaries are: river Zalewianka - lake Necko tributary and Augustowski Canal - lake Studzieniczne tributary. Simulations of water quality changes in studied lakes were carried out for the single year: since May 1, 2006 till April 30, 2007 at the second level of eutrophization process complexity in a module EUTRO, i.e. intermediate eutrophication kinetics, considered as four interacting systems: phytoplankton kinetics, the phosphorus cycle, the nitrogen cycle, and the dissolved oxygen balance. That level makes possible to predict the ammonia, nitrates, organic nitrogen, orthophosphates, organic phosphorus, dissolved oxygen, carbon biochemical oxygen demand, and chlorophyll a concentrations. Determinationsof lake and tributaries water were performed that same period.Modeled aqueous environment of four lakes was divided into two segmenttypes: surface (epilimnion) and subsurface (hypolimnion). Due to the exclusion of modeling the processes occurring in bottom sediments and descriptions of sediments influenc on water quality in a form of time functions (e.g. functions of ammonia release from the bottom in mg NH4/m2day and orthophosphates in mg PO4/m2day as well as utilization of oxygen for sediments mineralization mg O2/m2day), no segments of benthic-type were isolated. Achieved results from model's calculations (since May 1, 2006 till April 30, 2007 in daily increment) were plotted on Fig 5. - 12. and compared with empirical studies made once a month in each segment. Analysis of data presented in figures revealed that there is possible to create a model, which in case of DO indicator, remains in statistically significant dependencies on empirical results from determinations of lake water. Assuming that values predicted in the model are consistent with real data, such model gives an opportunity to obtain information on water quality both in time between results from monitoring, and makes possible to predict changes of that quality taking into account the same factors affecting the water quality and changes during simulations of these quantities variations in time and different parts of modeled environment
PL
Celem pracy jest modelowanie wybranych parametrów sieci wodociągowej miasta Łapy oraz symulacja zamiaru podłączenia nowych ujęć dla różnych wariantów lokalizacyjnych. Jako obiekt badań wybrano sieć wodociągową miasta Łapy o liczbie mieszkańców 2300, zasilaną z trzech ujęć. Średnie dobowe zużycie wody wynosi 1383 m3/d. Większość wody zużywana jest przez mieszkalnictwo oraz tereny przemysłowo-składowe.
EN
The aim of the work was modeling of selected parameters of the water supply system of Łapy city and simulation of intention of connecting new intakes for various location variants. Water supply system of Łapy city with 2300 inhabitants supplied from three intakes was the object of investigations. Average day usage of water is 1 383 m3/d. Majority of water is used by housing and industry and storage terrains. In the first phase of creating the model digital map of Łapy in the scale 1:500 was used and following layers were marked off: net of water supply conductors, borders of plots and buildings. On the base of created map exact values of length and diameters of sections of water supply system and ordinates of individual elements of water supply system were obtained. In order to asses water usage records of readings (years 2006 and 2007) from all water meters located on the water supply system, of total 2056 objects, were taken. In order to verify values pressure in created model of water supply system [1] data loggers of pressure and temperature Cellbox-H were located on selected underground hydrants. Measurements gathered this way were used for comparison and calibration of pressure in given points of net obtained using the model and using real values from data logger. Utilization of measurements of water usage within one year in studied municipal enterprise allows to model average day water demand on the water supply system [2]. Modelling water pressure on the individual sections of water supply system is possible thanks to suitable introduction of data about studied system to programme executing the hydraulic simulation on the base of digital map of the city. In order to obtain credible results it is indispensable to start model on the basis of values of average day water usage and verification of obtained thanks to model pressures with measurements from data logger. Than calibration of model on the basis of executed measurements should be conducted, and next simulation of work in various conditions should be made.
EN
Characteristics and first exptoilation expenences with the application of anodę oxidation method - an altemaWe way of water diainfection. Electroche-mical process of anodę owdaton used for water disinfection is characterized by direct production of chforine-equaling oMdizere from the treated water. The mam advantage of the presented method is not using chemical rea-gents and its effectiveness in removing Legionella sp. type bacteria.
EN
The process of autothermal thermophilic aerobic digestion (ATAD) is evaluated as an effective method of sludge disposal. ATAD installation, which has been working since 2003 in wastewater treatment plant of Gizycko, is described. The results of sludge testing in the above mentioned object and technological experience which can be useful in dealing with problems of sludge economy in sewage treatment plants are presented.
PL
Oceniono przebieg procesu autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów ściekowych (ATSO) jako metody skutecznego ich unieszkodliwiania. Zaprezentowano instalację ATSO pracującą od września 2003 r. w oczyszczalni ścieków komunalnych w Giżycku. Przedstawiono wyniki kontroli parametrów eksploatacyjnych instalacji ATSO takich jak: temperatura osadu, ilość osadu doprowadzanego, wskaźniki fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz wskaźniki zużycia energii elektrycznej. Uwagi i wnioski, wynikające z własnych doświadczeń, dotyczyły przydatności omawianego procesu do unieszkodliwiania osadów ściekowych.
PL
Logiczną konsekwencją sanitacji niewielkich jednostek osadniczych jest perspektywa budowy oczyszczalni ścieków w wydzielonych osiedlach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 300-400 osób.
PL
W referacie zaprezentowane zostały podstawowe pojęcia związane z niezawodnością działania oczyszczalni ścieków oraz wymagania odnośnie jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, obowiązujące w przepisach polskich i europejskich. Następnie opisano metody określania niezawodności działania oczyszczalni ścieków. W części aplikacyjnej referatu zostały zaprezentowane wyniki obliczeń i symulacji wymaganego poziomu niezawodności technologicznej oczyszczalni w odniesieniu do wymagań określonych przepisami polskimi i europejskimi oraz przeprowadzono dyskusję uzyskanych rezultatów.
EN
The paper discusses problem of technological reliability of wastewater treatment (WWT) plants in reference to obligatory regulations for effluent quality from the plants. Basic definitions and methods of evaluation of plant reliability are described in the paper and then calculations of required reliability level for different WWT plants are presented.
PL
W pracy badano próbki wody pobierane przed zrzutem i za zrzutem ścieków z wybranych oczyszczalni na wytypowanych ciekach obszaru górnej Narwi. W wodzie badano zawartość azotu amonowego, azotanów III i V, fosforany, przewodność oraz odczyn metodami kolorymetrycznymi i potencjometrycznymi. Wykazano zmiany w chemizmie wód, jakie wywołują ścieki z oczyszczalni ścieków obszaru górnej Narwi. Podkreślono konieczność poprawienia pracy oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie ewentualnych właściwych ich modernizacji.
EN
In work one investigated samples of water received before drop and behind drop of sew ages from select sewage plant on chosen water-courses of area upper Narew. In water one investigated content of ammonium nitrogen, nitrates III and V, phosphates, conductiviti and reaction with methods colorimetric and potentiometric. One showed changes in water chemistry which one call out sew ages from sewage plant of sew ages of area górna Narew. One underlined necessity of improvement of work sewage plant and removal possible proper them of modernization.
16
Content available remote Efekt technologiczny i ekologiczny modernizacji oczyszczalni ścieków w Łapach
PL
W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę zabiegów modernizacyjnych, przeprowadzonych na oczyszczalni ścieków w Łapach. Dokonano oceny tych działań poprzez analizę efektów technologicznych i ekologicznych. Opisano technologie oczyszczania ścieków stosowaną do 2000 roku na oczyszczalni w Łapach oraz zmiany technologiczne i zmodernizowane obiekty linii ściekowej i osadowej. Wnikliwej analizie poddano, uzyskane od eksploatatora, wyniki stężeń zawiesin ogólnych, azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz wartości BZT5 i ChZT, w ściekach surowych i oczyszczonych, wykonane przed i po modernizacji. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci wykresów. Zamieszczono również wnioski i spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonej analizy.
EN
In paper the characteristic of modernization activities are presented. In the beginning the results of unsatisfactory work of WWTP Łapy are shown. Next technological investigations according to BOD5, COD, suspended solids, total nitrogen and total phosphorus are presented. In the end ecological effect is calculated according to removal loads before and after modernization.
17
Content available remote Charakterystyka jakościowych zmian odcieków ze składowiska odpadów
PL
W pracy przedstawiono ocenę jakości odcieków pochodzących z pól składowych o różnym czasie eksploatacji. Badania przeprowadzono na składowisku odpadów komunalnych w północno-wschodniej Polsce. Analizie podddano 22 wskaźniki fizyczno-chemiczne. W przedstawionej pracy opisano jakościowe różnice pomiędzy odciekami pochodzącymi z pól składowych o różnym czasie eksploatacji oraz scharakteryzowano przyczyny tych zmian. Najciekawsze wyniki przedstawiono w formie graficznej. Istotność obserwowanych różnic oceniono również testami nieparametrycznymi. Uzyskane wyniki dotyczące jakości odcieków porównano do danych pochodzących z innych składowisk na terenie kraju.
EN
In paper an evaluation of leachate quality coming from dumping sites with different exploatation time was shown. The investigations were led on landfill in northern-east of Poland. There were analysed 22 physical-chemical indicators in leachate samples. The studies have enabled to make a quality assessment between "different-aged" leachates as well as characterisation reasons of these differences. The most interesting results are shown in graphical form. The importance of observed differences was also estimationed with statistical non-parametric test. Obtained results concerning leachate quality were compared to this ones which come from another regions in Poland.
PL
W warunkach klimatu umiarkowanego w dostatecznie głębokich jeziorach w okresie letnim wykształca się pionowa stratyfikacja termiczna. Występowanie i zasięg trzech warstw limnetycznych: epi-, meta- i hypolimnionu warunkuje istnienie charakterystycznych dla wód jeziorowych procesów chemicznych i biologicznych, mających wpływ na zmienność jakości wody w profilu pionowym. W niniejszym opracowaniu przedstawiono pionowy rozkład temperatury, tlenu rozpuszczonego, potencjału oksydoredukcyjnego, odczynu i przewodności elektrolitycznej, w jeziorach: Necko, Rospuda Augustowska, Białe Augustowskie, Studzieniczne, Sajno, Sajenko i Staw Sajenek, w okresie stagnacji letniej w latach 1998-2000.
EN
In condition of moderate climate in very deep lakes in summer time vertical thermical stratification is generated. In paper the vertical ranges of temperature, dissolved oxygen, oxidation and reduction potential, pH and electrolytic conductivity in lakes: Necko, Rospuda Augustowska, Białe Augustowskie, Studzieniczne, Sajno, Sajenko and Staw Sajenek in summer time in years 1998-2000 are shown.
19
Content available remote Metale ciężkie w powierzchniowej warstwie gleb Białegostoku
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono niewielki wpływ Elektrociepłowni na powierzchniową warstwę gleby pod względem zawartości ołowiu. Wskazuje na to rozkład izolinii na przestrzennym rozkładzie stężeń tego pierwiastka. Rozkład przestrzenny stężeń kadmu, miedzi, rtęci i arsenu w badanych glebach wskazuje na istnienie drobnych lokalnych źródeł zanieczyszczeń związanych z lokalnymi paleniskami oraz komunikacją samochodową.
EN
On base effected of researches one ascertained not large influence Of heat and power generating plant on superficial layer of soil in respect of contents of lead. Shows points on this schedule on spatial schedule of concentrations this of element. Schedule of spatial concentrations of cadmium, coppers, mercuries and of arsenic in investigated soils shows on existence little of local sources of connected pollutions with local hearths and with car communication.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.